Бюджет міста на 2021 рік

Оновлено: 07 Лютого 2022, 09:20

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls
Додаток 8 – xls
Додаток 9 – xls


Рішення міської ради № 2/VIII-89 вiд 23.12.2020 Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік (05524000000)


Затверджую:

Начальник фінансового управління Краматорської міської ради

_________________О.М. Саєнко

 

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету

 м. Краматорськ на 2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки

 

 1. Загальні положення

 

 • Ця Інструкція розроблена відповідно до ст.75 Бюджетного кодексу України

та відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015 № 648 (зі змінами), з метою запровадження організаційних, фінансових та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів міського бюджету в процесі підготовки бюджетних запитів на 2021 (далі – проєкт бюджету) та прогнозу  міського бюджету м.Краматорськ на 2022- 2023 роки (далі – прогноз бюджету) та встановлює порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 • Головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету (далі-головні

розпорядники) організовують та забезпечують складання бюджетного запиту за участю всіх розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів згідно п.9 Плану заходів з підготовки проєкту бюджету міста на 2021 рік, затвердженого рішенням виконкому Краматорської міської ради № 608 від 05.08.2020.

Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням особливостей складання проєкту бюджету, врахованих у Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2021 рік, який було розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 та згідно з проєктом Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, схваленого Кабінетом Міністрів України та поданого на розгляд Верховній Раді України в 1-у читанні 14.09.2020 (4000), проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» в частині встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду ЄТС.

1.4 У формах бюджетного запиту показники розписуються відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами), а коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) – відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20 09 2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Видатки на утримання закладів, що надають медичну допомогу населенню, визначаються відповідно до вимог п.п. ґ, д, е п.3 частини 1 ст.89 Бюджетного Кодексу України, а саме:

– здійснювати планування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– видатків на реалізацію місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, що передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України;

– місцеві програми громадського здоров’я.

1.5. Розрахунок граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на

плановий бюджетний період (далі – граничний обсяг) здійснюється з урахуванням:

 • розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення, а саме:
Показники 2021 рік, грн.. 2022 рік, грн.. 2023рік, грн..
В розрахунку на місяць:
-з 1 січня

-з 1 липня

-з 1 грудня

2189

2294

2393

2393

2508

2589

2589

2713

2778

Для основних соціальних і демографічних груп населення:
Дітей віком до 6 років:

-з 1 січня

-з 1 липня

-з 1 грудня

 

1921

2013

2100

 

2100

2201

2272

 

2272

2381

2438

Дітей віком від 6 до 18 років:

-з 1 січня

-з 1 липня

-з 1 грудня

 

2395

2510

2618

 

2618

2744

2833

 

2833

2969

3040

Працездатних осіб:

-з 1 січня

-з 1 липня

-з 1 грудня

 

2270

2379

2481

 

2481

2600

2684

 

2684

2813

2880

Осіб, які втратили працездатність:

-з 1 січня

-з 1 липня

-з 1 грудня

 

1769

1854

1934

 

1934

2027

2093

 

2093

2193

2246

 

 • розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — Єдина тарифна сітка), а саме:
Показники 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Розмір мінімальної заробітної плати:
-з 1 січня, грн.

-з 1 липня, грн.

Ріст до попереднього року, % (середньозважений)

6000

6500

29,8

6700

6700

7,2

7176

7176

7,1

Розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС:
-з 1 січня, грн.

-з 1 липня, грн

ріст до попереднього року, % (середньозважений)

2670

2893

29,8

2983

2983

7,2

3195

3195

7,1

 • прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг. Для розрахунку потреби у коштах на оплату комунальних послуг у плановому періоді пропонується до обсягу коштів, що відповідають очікуваному виконанню у поточному році, застосовувати наступні коефіцієнти, що відповідають індексу цін виробника промислової продукції (грудень до грудня попереднього року):
КЕКВ Назва 2021 рік 2022 рік 2023 рік
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1,087 1,080 1,061

 

 • об’єму освітньої субвенції з державного бюджету у розмірі 320 178,7 тис.грн.;
 • індексу споживчих цін у 2021 році-107,3%, 2022 році-106,2%, 2023 році-105,3% (грудень до грудня попереднього року);
 • застосуванні у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів розмірів та умов оплати праці, що діяли на 1 вересня 2020 року;
 • необхідності передбачення нових першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
 • необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення не- першочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.6. Головні розпорядники забезпечують своєчасність та достовірність поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту та прогнозу бюджету.

1.7. Для здійснення фінансовим управлінням аналізу бюджетних запитів головні розпорядники разом з бюджетним запитом подають підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, плани проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, перелік спецтехніки, обладнання та інвентарю з обґрунтуванням їх вартості, враховуючи фактичну вартість  придбаних товарів та послуг, придбаних у поточному бюджетному періоді, тощо).

1.8 Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл видатків, структура якого не забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування цього головного розпорядника (наприклад, більшість коштів планується направити на оплату праці, а на утримання установи та оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощо — в недостатніх обсягах), фінансове управління має право повернути такий бюджетний запит розпоряднику для приведення його у відповідність з даною вимогою.

У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, фінансове управління має право самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит (шляхом скорочення відповідних показників видатків), повідомивши про це головного розпорядника.

1.9. Якщо головний розпорядник пропонує зменшити порівняно з поточним

бюджетним періодом видатки загального фонду бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

1.10. Фінансове управління здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, а також дотримання вимог цієї Інструкції.

1.11. Відповідно до норм ст. 75 Бюджетного кодексу України, фінансове управління узагальнює інформацію, зазначену у бюджетних запитах, та готує пропозиції до проєкту бюджету для подання його на розгляд  міської ради.

1.12. Головні розпорядники забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих рішень щодо доопрацювання проєкту бюджету для подання до міської ради та подають їх до фінансового управління.

 

 1. Розрахунок видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник здійснює планування видатків на 2021 рік дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості).

Граничний обсяг видатків повинен забезпечувати:

 • належне виконання основних завдань головного розпорядника, виходячи з пріоритетів, визначених законодавчими та нормативними документами, програмними документами соціально-економічного розвитку міста та враховуючи асигнування на проведення заходів відповідно до програм і заходів, затверджених рішеннями Краматорської міської ради та виконкому Краматорської міської ради;
 • оптимізацію витрат головних розпорядників коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
 • неухильне дотримання Заходів щодо економного та раціональної використання коштів міського бюджету.

2.2. Розрахунок обсягів видатків на 2021 рік та 2022-2023 роки здійснюються з урахуванням:

-нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

 • пріоритетності видатків;
 • реальних можливостей бюджету, необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
 • обґрунтованості витрат, що передбачає детальні розрахунки в межах кодів економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, чисельність учнів, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, пенсіонерів тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Основні засади та особливості формування міського бюджету доводяться головним розпорядникам фінансовим управлінням, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

 • Обсяг видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди розраховується як за загальним, так і за спеціальним фондами в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету.
 • Обсяг капітальних видатків визначається, враховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення.

Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головними розпорядниками визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

 • Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України та постанови КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228 (зі змінами).

Обсяг видатків спеціального фонду бюджету визначається головним розпорядником самостійно, відповідно до юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду.

При заповненні бюджетних запитів в частині спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році.

Крім цього, головні розпорядники бюджетних коштів надають пропозиції щодо можливого фінансування окремих видатків за рахунок власних надходжень (спеціальних коштів, сум за дорученнями, інших спеціальних коштів).

Видатки на інформатизацію визначаються з урахуванням Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, затвердженої наказом Міністерства цифрової трансформації України від 07 травня 2020 року № 67.

 • Видатки, які включаються до бюджетного запиту на плановий рік, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад, розрахунки видатків на заробітну плату повинні базуватись на фактично зайнятих ставках, на енергоносії — фактичного їх споживання в натуральних показниках за даними постачальників, діючих тарифів, фактичної вартості товарів і послуг, придбаних у поточному бюджетному році, та інше).

2.8. Головні розпорядники бюджетних коштів при поданні бюджетного запиту надають:

– проекти штатних розписів;

 • – розрахунок змін надбавок за вислугу років та рангів, індексації зарплати;
 • – розрахунок фонду оплати праці на рік;
 • – дані про площу, що орендується;
 • – інші документи, що підтверджують розрахунки.

2.9.До форм бюджетних запитів головні розпорядники коштів міського бюджету повинні подати пояснювальну записку, в якій надається детальне обґрунтування запиту в розрізі видатків.

Також у пояснювальній записці необхідно проаналізувати загальні напрями використання бюджетних коштів у минулому та поточному роках та результати діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пункті 5показників Форми-2, у тому числі проаналізувати зміну чисельності працюючих.

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому, слід пояснити структуру видатків на оплату праці та чисельність (пункт 9, 10 Форми-2). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності працівників, а також про заходи головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих на наступні роки, і включити до проєкту бюджету на плановий рік відповідні показники.

Також потрібно обґрунтувати необхідність проведення видатків загального фонду на плановий рік, виходячи з обсягу доведених асигнувань та на підставі результативних показників.

Обов’язково необхідно викласти основні підходи до розрахунку власних надходжень на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість майна, що здається в оренду, кількість відвідувань тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами.

Крім того, головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям, разом із бюджетним запитом подають проєкти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу, проєкти планів використання бюджетних коштів з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями. Крім того, згідно частини четвертої статті 35 Бюджетного Кодексу України головні розпорядники  бюджетних коштів додають до бюджетного запиту копію рішення Уповноваженого органу з питань державної допомоги, прийнятого за результатами  розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно  до Закону України  “Про державну допомогу субєктам господарювання”, або письмово повідомляють про їх звільнення  від обовязку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на  положення  зазначеного  Закону та нормативно – правові акти, якими  встановлені відповідні умови для звільнення.

При складанні бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів повинні вживати заходи щодо підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів, зокрема, шляхом впровадження гендерно орієнтованого підходу у бюджетний процес. Включення гендерного аспекту до характеристик бюджетної програми сприяє покращенню якості публічних послуг, робить «видимими» різні групи отримувачів та надавачів публічних послуг (як за гендерною ознакою, так і з урахуванням соціальних, вікових, професійних та інших особливостей), а відтак дозволяє врахувати їх потреби під час розподілу коштів бюджету.

Приведені головними розпорядниками обґрунтування будуть використані при підготовці фінансовим управлінням проекту бюджету на плановий рік.

 

 1. Порядок складання бюджетного запиту

3.1. Бюджетні запити складаються за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015 р. № 648 (зі змінами):

 • Бюджетний запит на 2021-2023 роки, загальний, форма 2021-1 (далі — Форма -1) (додаток 1);
 • Бюджетний запит на 2021-2023 роки, індивідуальний, форма 2021-2 (далі — Форма -2) (додаток 2);
 • Бюджетний запит на 2021-2023 роки, додатковий, форма 2021-3 (далі — Форма -3) (додаток 3).

3.2. Форми бюджетного запиту заповнюються таким чином: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

Всі показники відображаються в гривнях (без копійок).

3.3. Звітні дані за минулий рік повинні бути приведені у відповідність до класифікації планового року: звітні дані по доходах, фінансуванню, видатках, поверненню та наданню кредитів повинні бути приведені у відповідність до класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету, кодам відомчої класифікації, кодам програмної класифікації, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування з урахуванням змін, якщо такі були внесені на протязі минулого та поточного років.

3.4. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

 • дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку) (далі – звіт) — для зазначення показників за попередній бюджетний період;
 • показники, затверджені рішенням міської ради “Про міський бюджет на 2020 рік” від 12.2019 № 64/VII-651 (05216100000) (по галузях виробничої сфери (фінпідтримка) – із змінами станом на 01.11.2020) без урахування обсягів коштів, передбачених на погашення заборгованості за 2019 рік (далі – затверджено) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;
 • показники видатків, розраховані відповідно до положень розділів 1.5 та 2 цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

 1. Порядок заповнення Форми-1

4.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника та розподілу граничного обсягу і індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

 • У Формі-1 зазначаються мета діяльності (місія), стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм. Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.
 • У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та найменування головного розпорядника.
 • У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

– чітке формулювання та лаконічне викладення;

– спрямованість на досягнення певного результату;

– охоплення всіх  галузей (сфер діяльності) діяльності головного розпорядника.

4.5.У пункті 3 наводиться перелік стратегічних цілей головного розпорядника та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.

Стратегічні цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

Стратегічні цілі мають відповідати таким критеріям:

зв’язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;

оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

Кількість стратегічних цілей для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.

Для кожної стратегічної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі – показники результату).

Показники результату – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником стратегічних цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

характеризувати прогрес у досягненні стратегічних цілей у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження досягнення стратегічних цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Кількість показників результату за кожною стратегічною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох.

4.6. У пунктах 4, 5 зазначаються видатки та надання кредитів загального та спеціального фондів за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-4 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми та код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників;

у графі 10 – номер стратегічної цілі, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

 1. Порядок заповнення Форми-2

5.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

Форма-2 передбачає здійснення головним розпорядником розподілу граничних обсягів на плановий рік та складання прогнозу видатків загального і спеціального фондів бюджету на наступні за плановим два роки в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів а також обґрунтування такого розподілу.

 • При заповненні Форми-2:
 • доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;
 • повернення кредитів до спеціального фонду – за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету:;

– видатки — за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

 • надання кредитів з бюджету — за кодами класифікації кредитування бюджету.

5.3. У пунктах 1, 2, 3 зазначаються код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, найменування головного розпорядника, найменування  відповідального виконавця, код та найменування бюджетної програми, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування,  код за ЄДРПОУ, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, код бюджету.

 • У пункті 4 зазначаються мета та законодавчі підстави для реалізації бюджетної програми:
 • у підпункті1— мета бюджетної програми та строки її реалізації;
 • у підпункті2 — нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми -1.

 • У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 12, 18, 22 пункту 5 автоматично проставляються показники, наведені у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

При цьому граничний обсяг видатків загального фонду бюджету по рядку «ВСЬОГО» — у графі 15 (проєкт), не повинен перевищувати граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік по головному розпоряднику в цілому. Збільшувати граничний обсяг видатків загального фонду на плановий рік не дозволяється.

У разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків у зв’язку з перерозподілом з метою збільшення інших видатків, такі пропозиції повинні бути обґрунтовані в частині їх реалізації в обсягах, менших, ніж у поточному році, та по видатках, які пропонується збільшити.

При визначенні видатків загального фонду бюджету на плановий рік кожен головний розпорядник повинен оцінити необхідні і можливі бюджетні ресурси для їх продовження у наступних за плановим роках, очікуваний результат і вплив від виконання видатків у плановому році на обсяг відповідних видатків загального фонду бюджету в наступні періоди.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

 • власні надходження бюджетних установ:
 • плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);
 • надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);
 • плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);
 • надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

– благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

– кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код класифікації доходів бюджету 25020200);

 • інші доходи спеціального фонду попереднього і поточного бюджетних періодів та які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватись частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України з урахуванням:

 • нормативно-правових актів, якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду;
 • джерел утворення надходжень спеціального фонду та основних напрямів їх використання; аналізу результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді та очікуваних результатів у поточному бюджетному періоді;
 • показників, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, — порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 5 (звіт) пункту 5 зазначаються надходження спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 9 (затверджено) пункту 5 — надходження спеціального фонду на поточний бюджетний період.

У графі 13 (проект) пункту 5 — надходження спеціального фонду на плановий бюджетний період.

У графах 19 та 23 (прогноз) пункту 5 — надходження спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 6, 10, 14, 20, 24 пункту 5 — показники бюджету розвитку відповідного бюджетного періоду.

У пункті 5 необхідно обов’язково викласти основні підходи до розрахунку прогнозу власних надходжень на плановий рік та наступні за плановим два роки, в тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість майна, що здається в оренду; кількість відвідувань музеїв тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами.

Також потрібно навести основні показники, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду бюджету на плановий рік та прогнозні показники на наступні за плановим два роки (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо — порівняно зі звітами за минулий рік та планом на поточний рік); описати загальні напрямки використання власних надходжень та інших надходжень до спеціального фонду у минулому та поточному роках.

5.6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації видатків (по кожній функції) або класифікацією кредитування бюджету:

-у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

-у графі 5 підпункту 6.1 та графі 5 підпункту 6.2 (звіт) — касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

-у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені рішенням міської ради “Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000)” від 23.12.2019 № 64/VII-651 (по галузях виробничої сфери (фінпідтримка) – із змінами станом на 01.11.2020) без урахування обсягів коштів, передбачених на погашення заборгованості за 2019 рік;

-у графі 9 підпункту 6.1 та графі 9 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені рішенням міської ради “Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000)” від 23.12.2019 № 64/VII-651 (по галузях виробничої сфери (фінпідтримка) – із змінами станом на 01.11.2020) без урахування обсягів коштів, передбачених на погашення заборгованості за 2019 рік;

-у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) — видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділів 1.5 та 2 цієї Інструкції;

-у графі 13 підпункту 6.1 та графі 13 підпункту 6.2 (проект) — видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції;

у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз)видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції;

 • у графах 5 і 9 підпункту 6.3 та у графах 5 і 9 підпункту 6.4 (прогноз)видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2.

5.7. У пункті 7 зазначаються витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 – 2023 роках, що відповідають показникам п.6.1 та 6.3 Форми-2  за КЕКВ 2282, 2610, 3210 .

5.8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні та завдань, які виконуються в межах бюджетної програми. Перелік основних завдань головного розпорядника наводиться у кожній сфері його діяльності та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника, визначені з урахуванням планів його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Завдання головного розпорядника передбачає визначення етапів та шляхів досягнення мети головного розпорядника за допомогою найбільш ефективних методів та оптимальних рішень.

Кількість завдань, як правило, не повинна перевищувати трьох. Для кожного завдання мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника.

Показники результату діяльності головного розпорядника — це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень виконання головним розпорядником його завдань, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан сфер його діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (далі — показники результату).

Показники результату мають забезпечувати можливість відстеження виконання завдань у динаміці та порівнянності показників результату; перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Кількість показників результату за кожним завданням, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 8 та 7 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

 • У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

При цьому, в останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць, що враховані також у спеціальному фонді.

 • У пункті 10 потрібно навести чисельність зайнятих у бюджетних установах у розрізі переліку категорій працівників згідно зі штатним розписом та фактично зайнятими посадами, за категоріями починаючи з минулого (звітного) і до останнього з двох наступних років, що прогнозуються.

При цьому, кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок видатків загального фонду (у графі «загальний фонд»), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок видатків спеціального фонду (у графі «спеціальний фонд»).

У випадку, якщо згідно з діючим законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду, або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді».

У графах 3, 5 (затверджено) — наводяться дані щодо затверджених штатних одиниць у штатних розписах по загальному та спеціальному фондах на відповідний період (середньорічна), а у графах 7, 9 (затверджено) — штатна чисельність станом на 01 листопада поточного року.

У графах 4, 6 (фактично зайняті) — кількість фактично зайнятих штатних одиниць в минулому році (середньорічна), а в графах 8, 10 (фактично зайняті) — кількість фактично зайнятих штатних одиниць станом на 01 листопада поточного року.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

5.11. У пункті 11 наводиться перелік місцевих програм, які будуть продовжувати діяти в межах бюджетних програм у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах:

 • у графі 3 підпунктів зазначається назва програми;

-у графі 4 підпунктів — нормативно-правовий акт, яким затверджена програма;

-у графі 5 підпунктів— короткий зміст заходів, які виконуються за програмою.

Суми у графах 5-14 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9, 12, 13 підпункту 6.1 та у графах 4, 5, 8,9 підпункту 6.3.

5.12. У пункті 12 наводяться інвестиційні проєкти, які виконуються у межах бюджетної програми. До інвестиційних проєктів відносяться об’єкти, на яких проводиться реконструкція чи будівництво.

У пункті 12 приводяться усі джерела фінансування кожного інвестиційного проєкту, включаючи бюджетні кошти, до кінця реалізації інвестиційного проєкту в розрізі років.

5.13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 8-11).

Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проєкту, прогнозу бюджету та пояснювальної записки до проєкту рішення про бюджет.

5.14. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у попередньому та поточному бюджетних періодах і пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.

Інформація наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в минулому, поточному та розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на плановий рік у відповідність з граничними обсягами видатків на плановий рік (приведення мережі і штатної чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями тощо).

Підпункт 14.1 заповнюється наступним чином:

у графі 3 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом бюджету  на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 — показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України, мають відповідати даним графи 4 підпункту 6.1;

у графах 5-6 — кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років;

у графах 8-9 — сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

у графі 10 — розрахунок зобов’язань по видатках, в тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).

Підпункт 14.2 заповнюється наступним чином:

у графі 3 наводиться уточнений план станом на 01 листопада 2019 року;

у графі 4 — відповідає графі 6 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року) та приведені у відповідність до тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

у графі 8 — відповідає графі 12 підпункту 6.1 (граничний обсяг видатків на плановий рік);

у графах 5, 6, 10, 11 проставляється сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

у графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік, граничним обсягом на плановий рік та кредиторською заборгованістю на початок відповідного року) та конкретні пропозиції заходів щодо упорядкування взяття зобов’язань на плановий рік із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від запровадження цих заходів.

Пояснення щодо проведених заходів мають включати кількісні показники по мережі, штатах і контингентах, які характеризуватимуть заходи розпорядника по приведенню зобов’язань на плановий рік до встановленого граничного обсягу видатків на плановий рік та наводяться приміткою під таблицею підпункту 14.2.

У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період , а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.

При наявності кредиторської заборгованості по спеціальному фонду, доповнити підпункти 14.1, 14.2, 14.3 розділу 14 відповідними таблицями.

У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом.

У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

5.15. У пункті 15 наводяться:

 • основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду;

 • пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;
 • аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;
 • показники, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо,порівняно із звітом за попередній бюджетний5 період та планом на поточний бюджетний період).

 

 1. Порядок заповнення Форми-3

6.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Зазначені пропозиції будуть розглядатись фінансовим управлінням під час доопрацювання проекту бюджету на плановий рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів бюджету на плановий рік.

Пропозиції щодо додаткових видатків не надаються за відповідними кодами видатків, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

 

 1. Заключні положення.

Заповнені бюджетні запити на 2021-2023 роки разом з розшифровками та пояснювальною запискою подаються фінансовому управлінню до 01 листопада 2020 року як на паперових, так і на електронних носіях .

 • Головні розпорядники несуть відповідальність за

своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту та прогнозу бюджету.

 • У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту на плановий рік, що є бюджетним правопорушенням, фінансове управління, керуючись ст. 118 Бюджетного кодексу України, складає протокол про бюджетне правопорушення згідно з наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства» від 15.11.2010 р. № 1370 та застосовує до головного розпорядника відповідні стягнення.
 • У разі надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог цієї Інструкції фінансове управління приймає рішення щодо включення до проекту бюджету на плановий рік минулорічних граничних показників.

Рішення міської ради № 24/VIII-09  вiд 27.01.2022 ” Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік»”

Розпорядження міського голови  № 171р вiд 31.12.2021 “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.12.2021 №168р «Про врахування у складі спеціального фонду бюджету міської територіальної громади субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки»”

Розпорядження міського голови  № 170р вiд 30.12.2021  “Про врахування у складі загального фонду бюджету міської територіальної громади зменшення субвенції з бюджету Андріївської сільської територіальної громади”

Розпорядження міського голови  № 169р вiд 30.12.2021  “Про врахування у складі загального фонду бюджету міської територіальної громади зменшення субвенції з державного бюджету”

Розпорядження міського голови  № 168р вiд 29.12.2021  “Про врахування у складі спеціального фонду бюджету міської територіальної громади субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки”

Розпорядження міського голови  № 164р вiд 21.12.2021  “Про врахування у складі спеціальногофонду бюджету міської територіальної громади субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах”

Рішення міської ради № 21/VIII-1114  вiд 16.12.2021  “Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)»”

Розпорядження міського голови  № 158р вiд 10.12.2021  “Про врахування субвенції з державного бюджету в бюджеті Краматорської міської територіальної громади”

Розпорядження міського голови  № 157р вiд 10.12.2021  “Про врахування у складі загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади субвенцій з інших рівнів бюджету

Розпорядження міського голови  № 151р вiд 02.12.2021  “Про врахування змін субвенцій з обласного бюджету у складі загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади”

Рішення міської ради № 20/VIII-1042  вiд 24.11.2021  ” Про внесення змін до рішення міської ради   від   23.12.2020   № 2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами)”

Розпорядження міського голови  № 150р вiд 29.11.2021  “Про врахування змін субвенцій з обласного бюджету у складі загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади”

Рішення виконкому міської ради № 1439 вiд 17.11.2021 “Про перерозподіл коштів бюджету Краматорської міської територіальної громади з уточненням напрямків видатків спеціального фонду (бюджету розвитку)”

Розпорядження міського голови  № 147р вiд 11.11.2021 “Про врахування у складі бюджету Краматорської міської територіальної громади субвенцій з інших рівнів бюджету”

Рішення виконавчого комітету міської ради  вiд 06.10.2021 № 1279  “Про перерозподіл коштів бюджету Краматорської міської територіальної громади з уточненням напрямків видатків спеціального фонду (бюджету розвитку)”

Рішення виконавчого комітету міської ради  вiд 06.10.2021 № 1256  “Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету з визначенням напрямку видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) та коштів бюджету Краматорської міської територіальної громади”

Розпорядження міського голови  № 126р вiд 21.09.2021 “Про врахування у складі бюджету Краматорської міської територіальної громади субвенцій з інших рівнів бюджету”

Рішення виконавчого комітету міської ради № 1228 вiд 15.09.2021  “Про врахування у складі бюджету Краматорської міської територіальної громади субвенції з обласного бюджету та внесення змін до напрямків її використання”

Рішення виконавчого комітету міської ради № 1208 вiд 15.09.2021  “Про перерозподіл планових призначень, передбачених бюджетом Краматорської міської територіальної  громади  по управлінню освіти

Рішення міської ради № 14/VIII-773  вiд 27.08.2021  ” Про внесення змін до рішення міської ради   від   23.12.2020   № 2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)”

Рішення міської ради № 13/VIII-750  вiд 05.08.2021  “Про внесення змін до рішення міської ради   від   23.12.2020   № 2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами)”

Рішення виконавчого комітету міської ради № 982 вiд 04.08.2021  “Про перерозподіл коштів бюджету Краматорської територіальної громади з уточненням напрямків видатків спеціального фонду (бюджету розвитку)”

Рішення міської ради № 11/VIII-645  вiд 08.07.2021 “Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)”

Рішення виконавчого комітету міської ради № 770 вiд 16.06.2021  “Про перерозподіл коштів міського бюджету з уточненням напрямків видатків спеціального фонду (бюджету розвитку)”

Рішення міської ради № 9/VIII-448  вiд 26.05.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради   від   23.12.2020   № 2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік
(зі змінами)»
Додаток 1 -10  xls

Рішення міської ради № 8/VIII-379 вiд 28.04.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради   від   23.12.2020   № 2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік»
Додаток 1 -7  xls

Рішення виконавчого комітету міської ради № 483 вiд 13.04.2021  “Про перерозподіл коштів бюджету Краматорської міської територіальної громади та визначення напрямків використання”

Рішення міської ради № 7/VIII-304 вiд 31.03.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік (05224000000)»
Додаток 1 -10 xls

Рішення міської ради № 5/VIII-211 вiд 24.02.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік (05224000000)»
Додаток 1-10 – xls

Рішення виконавчого комітету міської ради № 109 вiд 20.01.2021  “Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету Краматорської міськоїмтериторіальної громади”

Рішення виконавчого комітету міської ради № 107 вiд 20.01.2021  “Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади”


Рішення міської ради № 20/VIII-1041  вiд 24.11.2021  “Про  затвердження звіту про виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади громади за 9 місяців 2021 року”

Рішення виконкому міської ради № 1438 вiд 17.11.2021 ” Про  виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року”

Рішення виконкому міської ради № 593 вiд 19.05.2021 “Про виконання міського бюджету у І кварталі 2021 року”

Рішення виконкому міської ради № 980 вiд 04.08.2021″ Про  виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади у І півріччі 2021 року”

Рішення міської ради № 14/VIII-771  вiд 27.08.2021  “Про  затвердження звіту про виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади у І півріччі 2021 року”

 

ЗВІТ

про виконання бюджету Краматорської міськоїтериторіальної громади

за 9 місяців 2021 року

І.ДОХОДИ

        Загальний фонд

                План доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік затверджено в сумі 1 408 889,0 тис. грн. Станом на 01.10.2021 до бюджету територіальної громади надійшло  1 071 907,4 тис. грн  або  99,7 % до плану 9 місяців  та  76,1 % до річного планового завдання.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року за 9 місяців 2021 року надійшло доходів загального фонду бюджету територіальної громади на 185 194,5 тис. грн або на 20,9 % більше.

План по податку на  доходи фізичних осіб за аналізований період виконано на 100 % до плану 9 місяців та на 76,5 % до річних призначень (план 9 місяців  – 780 741,0 тис. грн, план на рік – 1 020 475,2 тис. грн),  фактичні    надходження   до   бюджету  територіальної  громади  становили  781 031,8 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади збільшились на 156 961,1 тис. грн  або на 25,2 %  в основному за рахунок росту ФОП та мінімальної заробітної плати.  Підвищення розміру мінімальної заробітної плати в 2021 році в порівнянні з минулим роком  складає   27 % ( з 4 723 грн  до   6 000 грн ).

За підсумками 9 місяців 2021 року  28 % надходжень ПДФО  сплачено такими бюджетоутворюючими підприємствами: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ТОВ «Краматорськтеплоенерго», ТОВ «Краматорський металопрокатний завод», ТОВ «Фурлендер», ТОВ «Завод автогенного обладнання Донмет».

Питома  вага  ПДФО  ПрАТ «НКМЗ»  в загальній  сумі  ПДФО за підсумками 9 місяців 2021 року  складає  22,7 %  або  177 424,8  тис. грн, ПАТ “ЕМСС” – 3,5 % або 27 685,1 тис. грн, ТОВ “Краматорськтеплоенерго”  – 0,8 %  або  6 680,0 тис. грн,  ТОВ «ФВТ» – 0,2 % або 1 671,2 тис. грн,  ТОВ  «КМПЗ»  –  0,4 %  або  2 969,4  тис. грн, ТОВ «Завод ДОНМЕТ» – 0,4 %  або  3 209,2 тис. грн.

У порівнянні з 9 місяцями 2020 року податку надійшло більше від таких бюджетоутворюючих підприємств: ПрАТ “НКМЗ” – на 17 217,2 тис. грн або на 10,7 %, ПАТ “ЕМСС”- на  633,8 тис. грн  або  на  2,3 %,  ТОВ «Завод ДОНМЕТ» –  на 1 071,7 тис. грн  або на 50,1 %,  ТОВ “Краматорськтеплоенерго” – на 726,8 тис. грн  або на 12,2 %, ТОВ «КМПЗ» – на 301,7 тис. грн  або на  11,3 %.

ТОВ «ФВТ» погіршив за  підсумками  9 місяців 2021 року свої фінансові показники, від якого у порівнянні з 9 місяцями  2020 року ПДФО надійшло менше  на 1 137,0  тис. грн  або на 40,5 % .

План по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 269 788,9 тис. грн. Фактично за 9 місяців 2021 року до бюджету міста надійшло 205 431,9 тис.  грн,  що становить 100,6 % до плану 9 місяців та 76,1 %  річного плану, в тому числі:

1)  податку на майно – 108 978,9 тис. грн або 101  % до  плану 9 місяців та 78,5 % річного  плану (план 9 місяців – 107 891,2 тис. грн,  річний план  –  138 911,3 тис. грн.) в т.ч.:

 • податку на нерухоме майно – 10 132,1 тис. грн або 99,5 % до плану 9 місяців та 81,1% до річного плану ( план 9 місяців – 10 186,2 тис. грн,  річний план –  12 491,3 тис .грн),

–     плати за землю – 98 738,6 тис. грн  або 101,2 % до плану 9 місяців та  78,2 % до річного плану ( план 9 місяців – 97 580,0 тис. грн, річний план –  126 270 тис. грн).

Порівняно з  відповідним періодом минулого року надійшло плати за землю   на 17 360,5 тис. грн або на 21,3 % більше за рахунок сплати боргу ТОВ «Амстор» у сумі 4,2 млн. грн, укладання нових договорів оренди, а також у зв’язку з тим, що з 1 березня по 31 березня 2020 року  згідно закону № 540-IX платники були звільнені від сплати податку.

–   транспортного податку –  108,3 тис. грн  або  86,6 % до плану 9 місяців та 72,2 % до річного плану ( план 9 місяців – 125 тис. грн,  річний план –  150 тис. грн );

2)  єдиного податку  – 95 516,9 тис. грн або  100,1 % до плану 9 місяців та 73,6 % до річного  плану ( план 9 місяців – 95 421,3 тис. грн, річний план –  129 781,8 тис. грн).

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку збільшились на 12 100,9 тис. грн або на 14,5 %  за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати для платників 2 групи та росту обсягів доходів платників 3 групи (сплачують 3 та 5 % з обороту).

3) туристичного збору – 936,0 тис. грн  або 100,3 % до плану 9 місяців та 85,4 % до річного плану ( план 9 місяців – 933,4 тис. грн, річний план – 1 095,8 тис. грн). Порівняно з  відповідним періодом минулого року надійшло податку  на 455,1 тис. грн  або у 1,9 рази більше у зв’язку зі збільшенням надходжень від іноземних громадян.

Надходження по акцизному податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців 2021 року становили 46 484,8 тис. грн або 106,2 % до плану 9 місяців та 78,6 % до річного плану ( план 9 місяців – 43 769,0 тис. грн, річний план – 59 169 тис. грн). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку зменшились на 4 561,0 тис. грн  або 8,9 % за рахунок зменшення обсягу продажу тютюнових виробів ТОВ «Тедіс-Україна».

План надходжень державного мита на 2021 рік затверджено в сумі 2 420,0 тис. грн, фактично за аналізований період надійшло 2 037,8 тис. грн, або 105,9 % до плану 9 місяців  та  84,2 % до річного плану ( план 9 місяців – 1 925,0 тис. грн, річний план – 2 420,0 тис. грн). Порівняно з відповідним періодом  минулого року надходження по держмиту збільшилися на  661,4 тис. грн або у 1,5 рази за рахунок збільшення кількості осіб, які сплачують мито за місцем розгляду та оформлення документів.

Плати за надання інших  адміністративних послуг надійшло 7 276,5 тис. грн або 106,4 % до плану 9 місяців  та 81,4 % до річного плану  (план 9 місяців   – 6 838,7  тис. грн, річний план – 8 938,7 тис. грн). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів збільшилися на 1 671,9 тис. грн або на 29,8 % в основному у зв’язку зі збільшенням звернень громадян.

Надходження від орендної плати за користування  цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності за 9 місяців 2021 року становили 1 541,3 тис. грн. або 94,2 % до плану 9 місяців та  68,9 % до річного плану ( план 9 місяців – 1 636,0 тис. грн, річний план –  2 236 тис. грн).  Порівняно з відповідним періодом минулого року надійшло на 1 272,7 тис. грн або у 1,8 рази менше за рахунок погашення заборгованості орендарів перед міським бюджетом за 9 місяців 2020 року.

Інші надходження  по коду 24060300  за 9 місяців надійшли в сумі 1 278,2 тис. грн. або 97,7 %  до  плану 9 місяців та  82,5 % до  річного плану ( план 9 місяців – 1 308,8 тис. грн, річний план –  82,5 тис. грн).Порівняно з минулим роком надходження зменшилися у 2,2 рази або на

1 590,9 тис. грн. у зв’язку зі поверненням до обласного бюджету помилково зарахованих коштів до бюджету громади .

 

 Спеціальний фонд

  Планове завдання по спеціальному фонду на 2021 рік бюджету територіальної громади затверджено в сумі 30 744 тис. грн. Станом на 01.10.2021 до спецфонду бюджету громади надійшло 70 338,2 тис. грн, що на  9 536,2 тис. грн  або у 1,2 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.

Фактичні надходження коштів від продажу земель за 9 місяців 2021 року становили 5 833,9 тис. грн. План 9 місяців виконано на 133,9 %, річний  план  –  на 118,7 % (план 9 місяців – 4 358 тис. грн, річний план – 4 916,4 тис. грн). У порівнянні з відповідним періодом 2020 року  надходження по даному коду зменшилися на 2 757,2 тис. грн або у 1,5 рази в зв’язку зі зменшенням кількості та площі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу.

Власні надходження бюджетних установ надійшли за 9 місяців 2021 року в сумі 58 991,6 тис. грн або 252,9 % до річного плану. В порівнянні з відповідним періодом  2020 року надходження  збільшились на 24 993,8 тис.  грн  або на 73,5 %  за рахунок збільшення благодійних внесків, грантів та дарунків закладам.

За 9 місяців 2021 року  до бюджету громади надійшло екологічного податку в сумі 1 434,7 тис. грн  або  62 % до плану 9 місяців та 58,1 % до річного плану ( план 9 місяців – 2 315,8 тис. грн, річний план –  2 468,8 тис. грн).  Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому збору зменшились на 1 039,8 тис. грн або у 1,7 рази у зв’язку з поверненням коштів КП «КАТП» згідно рішення суду.

 

ІІ. ВИДАТКИ

Загальний фонд

Видаткову частину загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року виконано у сумі 993259,1 тис. грн., або на 65,8 % до уточненого річного плану (1509404,6 тис. грн.) та на 84,6 % до уточненого плану 9 місяців 2021 року (993259,1 тис. грн.). У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року касові видатки бюджету збільшились на 135363,3  тис. грн. або на 15,8 %.

З них 23,0 % (228917,9 тис. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 227735,8 тис. грн. з державного бюджету – на освіту, охорону здоров’я; з обласного бюджету (1182,1 тис. грн.) – на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по зору, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні тощо.

За 9 місяців 2021 року видатки загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади спрямовувались на:

– утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 679887,4  тис. грн., або 68,5 %;

– утримання  житлово-комунального господарства – 96262,0  тис. грн. або 9,7 %;

– органи місцевого самоврядування – 112689,5  тис. грн. або 11,3 %;

– інші видатки загального фонду – 104420,2 тис. грн., що складає  10,5 %  від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста за 9 місяців 2021 року розподілились  наступним чином: на освіту – 514643,1 тис. грн., охорону здоров’я – 50037,1 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 56868,5 тис. грн., культуру – 39077,0 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 19261,7 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду 74,5 %  (739606,0 тис. грн.) займають  захищені статті, в т.ч.: видатки на  заробітну плату з нарахуваннями – 626059,0  тис. грн.;  на енергоносії  – 49617,3 тис. грн.; на медикаменти – 3780,8 тис.грн.; на продукти  харчування – 21554,8 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 24736,1  тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 13781,4 тис. грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 76,6 тис. грн., а 25,5 %, або 253653,1 тис. грн. склали видатки на утримання бюджетних установ, виконання міських програм, трансферти комунальним підприємствам, на виконання поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою.

Станом на 01.10.2021 має місце кредиторська заборгованість в сумі 31697,4 тис. грн., в т.ч. по заробітній платі, термін виплати якої не настав – 29077,7 тис.грн. та за отримані послуги та поточні трансферти – 2619,7 тис.грн.

Станом на 01.10.2021 по бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиці, отриманій з Єдиного казначейського рахунку у сумі 17523,2 тис. грн., в т.ч.:  за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8527,4 тис. грн.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади склали 267915,3 тис. грн., що становить 45,8 % від уточненого річного плану (584917,2 тис. грн.), або 60,3 % від уточненого плану 9 місяців (444328,9 тис. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 52,9 %, або 141826,9 тис. грн. склали видатки бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку були використані по:

– управлінню освіти  – 347,2 тис. грн. –  кап. ремонти комп’ютерної техніки та придбання серверу для централізованої бухгалтерії, інтерактивних дошок, національних костюмів; розробка ПКД по кап. ремонту КУГ тощо;

–  відділу охорони здоров’я – 3370,6 тис. грн. – розробка ПКД по кап. ремонту будівлі стоматологічної поліклініки № 2, придбання комп’ютеру та придбання медичного обладнання; кап. ремонт пожежної сигналізації в стоматологічних поліклініках № 1-2, кап. ремонт пасажирського ліфту в КНП «ДТМО»;

– управлінню з гуманітарних питань – 1412,5 тис. грн. – розробка ПКД по реконструкції приміщень центрів для перебування постраждалих від домашнього насильства та придбання перідичних видань та літератури; придбання транспортних засобів для благоустрою парків, корегування ПКД по будівництву басейну «H2O-classic»;

– по управлінню фізичної культури та спорту – 70,0 тис. грн. – придбання волейбольного табло кап. ремонт даху СК «Титан»;

– управлінню житлово – комунального господарства – 43662,8 тис. грн. – лізингові платежі за придбані тролейбуси з автономним ходом; придбання хіміко – бактеріологічної лабораторії для КВП «Краматорський водоканал» кап. ремонт житлового фонду; придбання спец. техніки для утримання об’єктів благоустрою та будівництво, реконструкція і кап. ремонт об’єктів благоустрою;

– управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста – 70368,0 тис. грн. – кап. ремонт житлового будинку по вул. В. Стуса,14; будівництво, реконструкція та кап. ремонт закладів соціальної сфери; співфінансування на кап. ремонт будівлі КНП «ДТМО», кап. ремонт будівлі амбулаторії № 1; співфінансування на реалізацію проєктів Надзвичайної кредитної програми; будівництво будівлі ЦНАПу тощо;

– по управлінню земельних відносин – 111,4 тис. грн. – створення єдиних планово – картографічних матеріалів та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

– виконкому – 550,9 тис. грн. – придбання комп’ютерної техніки та розроблення історико – архітектурного опорного плану м. Краматорськ для оновлення генерального плану міста;

– управлінню праці та соціального захисту населення – 117,5 тис. грн. – придбання комп’ютерної техніки;

– фінансовому управлінню – 21816,0 тис. грн. – субвенція державному бюджету на кап. ремонт службових приміщень пожежного депо та надання співфінансування обласному та державному бюджетам.

За рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища були проведені заходи з пропаганди охорони навколишнього природного середовища, заходи з озеленення та придбано контейнери для збору ТПВ  на загальну суму 3241,6 тис. грн.

За рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, проведено нормативну грошову оцінку землі на суму 600,0 тис. грн.

Видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів (склали 61189,5 тис. грн., що складає 22,8 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 61057,3  тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 13362,1 тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 47695,2 тис. грн.), що становить 22,8 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Станом на 01.10.2021 поточна кредиторська заборгованість склала 36,7 тис. грн. (за продукти харчування по рахунках, зареєстрованих в останній день місяця).


Державну бюджетну політику на території міста реалізує Фінансове управління  виконавчого комітету Краматорської міської ради

Адреса: 84313, пл. Миру, 2,

I поверх каб.:104, 105, 106, 107, 108, 109