Громадська експертиза

Оновлено: 07 Липня 2020, 14:22

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

31.05.2017 № 22/VII-169

ПОРЯДОК

сприяння проведенню громадської експертизидіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Краматорська

1. Цей Порядок визначає процедуру сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства, громадськими радами, іншими консультативно-дорадчими органами утвореними при органах місцевого самоврядування міста Краматорська громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Краматорська (далі — ОМС).

Під органами місцевого самоврядування міста Краматорська в цьому Порядку розуміється Краматорська міська рада, Виконавчий комітет Краматорської міської ради, інші виконавчі органи Краматорської міської ради, утворені відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Громадська рада, інший консультативно-дорадчий орган утворений при ОМС може проводити громадську експертизу діяльності ОМС, при якому вона утворена.

2. Громадська експертиза діяльності ОМС (далі – громадська експертиза) є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки діяльності ОМС, ефективності прийняття і виконання ними рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх врахування ОМС у своїй роботі.

У цьому Порядку під інститутами громадянського суспільства слід розуміти громадські об’єднання, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, організації роботодавців та їх об’єднання благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства.

3. ОМС сприяють інституту громадянського суспільства, громадській раді у проведенні громадської експертизи у разі надходження від нього письмового запиту із зазначенням:

3.1 Його найменування, відомостей про легалізацію, місцезнаходження та електронної адреси (за наявності).

3.2.Предмета і мети громадської експертизи.

3.3.Переліку документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи (далі — матеріали).

3.4.Адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або прізвища, ім’я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за наявності).

Громадська рада у письмовому запиті до ОМС зазначає інформацію, передбачену абзацами третім – п’ятим цього пункту, та подає копію протоколу засідання, на якому було прийнято рішення про проведення громадської експертизи.

День надходження запиту є датою початку проведення громадської експертизи.

4. ОМС після надходження від інституту громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення громадської експертизи:

4.1 Видає у тижневий строк наказ (розпорядження, рішення) про проведення такої експертизи і заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства (громадською радою), зміст якого доводить до відома інституту громадянського суспільства (громадської ради), що ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох днів з моменту його видання.

4.2.Утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів з залученням представників інституту громадянського суспільства (громадської ради), що ініціює проведення громадської експертизи.

4.3.Розміщує впродовж п’яти робочих днів інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження, рішення) та заходи, здійснені ОМС з метою сприяння її проведенню, на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

4.4. Подає інституту громадянського суспільства, громадській раді матеріали або завірені в установленому порядку їх копії (за вибором ОМС) протягом п’яти робочих днів з моменту видання наказу (розпорядження, рішення) про проведення громадської експертизи. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк надання матеріалів може бути продовжено до 20 робочих днів.

У проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли її предмет та мета виходять за межі компетенції відповідного ОМС або коли запит щодо проведення громадської експертизи не відповідає вимогам, визначеним пунктом 3 цього Порядку. В такому разі ОМС у тижневий строк після надходження запиту повідомляє інституту громадянського суспільства, громадській раді про відмову у проведенні громадської експертизи з чітким обґрунтуванням і зазначенням підстав для відмови.

5. Посадові особи ОМС не повинні перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у діяльність інституту громадянського суспільства, громадської ради, пов’язану з її проведенням.

Не допускається проведення громадської експертизи, якщо посадові особи ОМС чи їх близькі родичі є засновниками або входять до керівних органів відповідного інституту громадянського суспільства, громадської ради.

Експертні пропозиції, підготовлені за результатами громадської експертизи (далі – експертні пропозиції) інститутом громадянського суспільства, громадською радою (далі – ініціатор громадської експертизи), подаються ОМС у письмовій та електронній формі із зазначенням:

інформації про ініціатора громадської експертизи;

предмета і мети громадської експертизи;

відомостей про експертів, які проводили експертизу;

обґрунтованої оцінки діяльності ОМС та ефективності прийняття і виконання ним рішень, програм, реалізації повноважень;

відповідних пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності ОМС (розв’язання суспільно значущих проблем).

У разі утворення робочої групи з підготовки матеріалів для проведення громадської експертизи в експертних пропозиціях зазначаються відомості про проведені засідання такої робочої групи.

Експертні пропозиції повинні стосуватися повноважень ОМС та містити чіткі рекомендації і заходи з їх впровадження.

У разі коли ініціатор громадської експертизи не подав експертні пропозиції у тримісячний строк від початку проведення громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не відбулася.

6. Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського суспільства за результатами проведеної громадської експертизи, враховуються ОМС під час підготовки місцевих програм, формування міського бюджету, вирішення питань поточної діяльності.

7. ОМС після надходження експертних пропозицій:

7.1.Розміщує їх у тижневий строк на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

7.2.Розглядає їх за участю представників ініціатора громадської експертизи, у двотижневий строк з моменту їх надходження.

7.3.Розробляє і затверджує за результатами розгляду експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію, вказує строки їх виконання і відповідальних посадових осіб;

7.4.Подає у місячний строк з моменту отримання експертних пропозицій ініціатору громадської експертизи письмову відповідь про результати розгляду експертних пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної інформації у засобах масової інформації і на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.