Статут міста

Оновлено: 20 Серпня 2021, 11:20

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Краматорської міської ради 26.07.2017 № 25/VII-261
Свідоцтво №8 від 01.09.2017 “Про державну реєстрацію Головного територіального управлінняюстиції в Донецькій області”СТАТУТ
територіальної громади міста Краматорська
Краматорськ 2017 рік

Краматорська міська рада сьомого скликання, виражаючи волю і прагнення територіальної громади міста Краматорська, спираючись на багату історію територіальних громад Краматорська, дбаючи про забезпечення всебічного розвитку територіальної громади міста, створення умов для задоволення потреб мешканців міста, селищ і сіл, що увійшли до його складу, у соціально-культурних та економічних потребах, утвердження Краматорська як міста європейської культури, міста для людей та міста, що живе в ім’я людей, піклуючись про зміцнення засад місцевого самоврядування, як необхідної складової демократичного ладу Української Держави, фактору, що зумовлює реалізацію конституційного права громадян брати участь в управлінні справами держави і громади, а також форми наближення безпосередньо до громадян системи державного управління через наділення реальною та ефективною владою органів місцевого самоврядування територіальних громад, усвідомлюючи, що місцеве самоврядування є ефективною і реальною формою управління територіальною громадою, що забезпечує її нормальне життя та всебічний економічний, соціальний і культурний розвиток, прагнучі створити умови для втілення гарантованого державою права територіальної громади міста самостійно, під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, а також керувати безпосередньо своїми справами, виходячи з реальних потреб громадян міста, керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства України приймає Статут територіальної громади міста Краматорська.

Цей Статут територіальної громади міста Краматорська визначає основи життєдіяльності територіальної громади міста Краматорська, як спільності громадян, що проживають в місті, правові засади, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста, його органами і посадовими особами, структуру і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, а також статус органів самоорганізації населення, відображає волю всієї територіальної громади міста, всіх її складових частин щодо механізму здійснення місцевого самоврядування в місті, гарантує всім членам територіальної громади міста право участі в місцевому самоврядуванні, встановлює регламентні правила і процедури реалізації цього права.

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Краматорськ є самоврядною територіальною одиницею – населеним пунктом – містом – в межах території якого територіальна громада здійснює місцеве самоврядування.

Самоврядування територіальної громади міста Краматорська поширюється на всю територію міста, визначену її межами, а також в обсягах, визначених законами України, на землі, за межами території міста, які належать територіальній громаді на праві користування чи власності.

Стаття 2. Місто Краматорськ засновано в 1868 році, коли було побудовано напівстанцію Краматорську Курсько-Харьковсько-Азовської залізниці.

У 1878 році Краматорськ перетворився на вантажно-пасажирську вузлову станцію. Це стало можливим завдяки будівництву Донецької Кам’яновугільної залізниці. У 1885 році поряд зі станцією виріс завод Едгара Адельмана по виробництву вапна та алебастру. Промисловий розвиток Краматорська почався саме з цього підприємства.

1896 року біля станції Краматорська було засновано механічний і ливарний завод фірми “В.Фіцнер і К.Гампер”. З того часу тут набули розвитку металургія і машинобудування.

Стаття 3. Місто Краматорськ згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Донецької області та є містом обласного значення.

Стаття 4. Територіальна громада міста Краматорська є первинним суб’єктом місцевого самоврядування в місті, основним носієм його функцій і повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Стаття 5. Місцеве самоврядування у місті Краматорську здійснюється на принципах:

 • народовладдя;
 • верховенства права, пріоритету прав та свобод людини і громадянина;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих і державних інтересів, а також інтересів територіальних громад селищ, сіл, що увійшли до складу міської громади, з інтересами територіальної громади міста;
 • виборності;
 • – правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в обсягах та межах визначених Конституцією і законами України, а також цим Статутом;
 • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування як територіальної громади міста, так і територіальних громад сіл та селищ, що увійшли до складу міської ради;
 • судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 6. Територіальна громада міста здійснює самоврядування відповідно до Конституції та законів України, Європейської хартії місцевого самоврядування, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів органів державної влади та місцевого самоврядування, прийнятих в межах повноважень їх органів та посадових осіб, визначених законами.

Стаття 7. Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень, у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Представницький орган місцевого самоврядування (Краматорська міська рада), міський голова, виконавчі органи Краматорської міської ради у місті діють в інтересах територіальної громади за принципом розподілу повноважень у порядку і в межах, визначених законами України та цим Статутом.

Самовільне присвоєння визначених законом самоврядних та делегованих повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування іншими органами та посадовими особами, а також перевищення наданих їм повноважень, не допускається.

Стаття 8. Територіальна громада міста Краматорська визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку, найвищою соціальною цінністю.

Змістом життєдіяльності територіальної громади є забезпечення гарантованих законом прав та свобод людини у повному обсязі.

При прийнятті актів місцевого самоврядування не допускається звуження існуючого змісту і обсягу прав та свобод людини.

Територіальна громада міста Краматорська відповідальна перед людиною.

Людина, здійснюючи свої права та реалізуючи власні інтереси у місті Краматорську, зобов’язана не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та охоронювані законом інтереси фізичних та юридичних осіб, територіальної громади та держави, дотримуватись моральних засад суспільства, включаючи моральні засади територіальної громади міста.

Стаття 9. Територіальна громада міста створює умови для повноцінного духовного розвитку її учасників, прагне до побудови суспільних відносин відповідно до загальноприйнятих принципів моралі та етики.

Стаття 10. Першочерговим завданням територіальної громади є збереження культурного надбання міста, підтримка традицій та забезпечення розвитку модерних явищ і процесів, що формують культурне середовище міста.

Стаття 11. Українська мова, як державна, є обов’язковим засобом спілкування при здійсненні повноважень органами місцевого самворядування міста Краматорська (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо) з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної мовної політики”.

Стаття 12. Територіальна громада піклується про задоволення національно-культурних потреб, забезпечення умов для збереження національної ідентичності всіх етнічних груп, що проживають у місті.

Стаття 13. Територіальна громада міста та її органи місцевого самоврядування здійснюють збереження історико-культурної спадщини міста, його архітектурної самобутності.

Стаття 14. Економічне життя територіальної громади міста будується на засадах багатоманітності форм власності, підтримки підприємництва, захисту вітчизняних та місцевих виробників товарів і послуг, заохочення соціально важливої діяльності, встановлення місцевих податків та зборів, що відповідають потребам територіальної громади міста і не створюють надмірного навантаження на їх платників, поєднання інтересів всієї територіальної громади, учасників економічної діяльності та споживачів, зміцнення майнової та фінансової основи самоврядування територіальної громади.

Стаття 15. Територіальна громада виявляє турботу про громадян, що потребують соціального захисту, прагне забезпечити їм гідні умови життя.

Особам з інвалідністю гарантується можливість участі у житті громади в якості повноправних її учасників, задіяння в суспільних процесах та захист від дискримінації.

Стаття 16. Територіальна громада дбає про охорону навколишнього природного середовища, природно-заповідного фонду, покращення екологічної ситуації в місті, забезпечує збереження та розвиток паркового господарства, озеленення міста, облаштування річок та водойм.

Стаття 17. Територіальна громада прагне до збереження самобутності частин міста, що історично склалися (“Дом Бантиша” в сел.Комишуваха, будівля “Вілли Протце” (МВМ №1), забудова в старій частині міста – в межах вулиць Тріумфальна, Велика Садова, Перша Горна, Старогородська та Дмитра Мазура; забудова по вул. Конрада Гампера; забудова в новій частині міста – в межах бул.Машинобудівників і вулиць Дружби, Василя Стуса, Богдана Хмельницького), а також сіл та селищ, що входять до її складу, і сприяє функціонуванню у межах цих частин органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення.

Стаття 18. Місто Краматорськ прагне до встановлення прямих взаємовигідних зв’язків з іншими містами і регіонами України та інших держав, задіяння у загальнодержавних та загальноєвропейських процесах місцевого самоврядування.

Міська влада може самостійно здійснювати міжнародну діяльність, крім випадків, коли згідно з чинним законодавством відповідні заходи мають погоджуватися з Міністерством закордонних справ України.

Пріоритетною в міжнародній діяльності органів місцевого самоврядування визнається участь у:

  а) співробітництві міських громад у рамках руху міст-побратимів; б) об’єднаннях зарубіжних суб’єктів місцевого самоврядування з проблематики, що визнана важливою для міської громади; в) заходах, що несуть представницький характер для міської громади; г) заходах, визначених міжнародними угодами України або таких, що проводяться в рамках міждержавних програм.

На території міста заохочуються будь-які законні форми залучення капіталу та інвестицій, на розвиток міста та його інфраструктури.

Краматорська міська рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть здійснювати місцеві запозичення, отримувати гранти та позики (в тому числі і від міжнародних інвесторів).

Стаття 19. Органи місцевого самоврядування територіальної громади міста Краматорська виконують повноваження органів виконавчої влади, що делегуються їм законами України.

З питань здійснення делегованих повноважень органи та посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні відповідним органам державної виконавчої влади.

Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування теритоіральної громади, обов’язково супроводжуються передачею необхідних фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються в межах переданих фінансових ресурсів. Витрати, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.

Стаття 20. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування міста та їх посадових осіб з органами державної виконавчої влади базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста та реалізації в місті цілей, завдань та функцій державної виконавчої влади.

Стаття 21. Відносини органів місцевого самоврядування територіальної громади міста з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Відносини органів місцевого самоврядування територіальної громади міста з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

Стаття 22. Органи і посадові особи місцевого самоврядування міста сприяють розташованим в місті органам судової влади і прокуратури, іншим правоохоронним органам України в їх діяльності, надають їм у передбачених законом випадках допомогу у здійсненні функцій і повноважень.

Територіальна громада міста та створені нею органи місцевого самоврядування забезпечують належний правопорядок у місті, в тому числі силами самоврядних правоохоронних структур, що створюються і функціонують відповідно до закону, а також сприяючи діяльності добровільних народних дружин, інших самоврядних органів самооборони громадян, статус яких відповідає вимогам законодавства України.

Стаття 23. Матеріальною і фінансовою основою самоврядування територіальної громади міста є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Стаття 24. Висвітлення життя територіальної громади міста, офіційне оприлюднення актів органів місцевого самоврядування, громадське обговорення актуальних проблем життя міста здійснюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради, в друкованих засобах масової інформації міста.

Стаття 25. Органи місцевого самоврядування територіальної громади міста з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об’єднуватися в асоціації та інші форми добровільних об’єднань відповідно до закону.

Стаття 26. Органи місцевого самоврядування територіальної громади міста з урахуванням місцевих умов в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, а також цим Статутом, можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.

Стаття 27. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста здійснюється на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування територіальної громади міста наданих їм власних повноважень.

Стаття 28. Територіальна громада міста має свою символіку – Прапор і Герб міста, а також може мати Печатку міста.

Опис Прапора і Герба, а також Печатки міста та порядок їх використання визначаються рішенням сесії Краматорської міської ради, що приймається не менш як двома третинами від загального складу Краматорської міської ради.

Святом “День міста” є четверта субота вересня.

РОЗДІЛ ІІ

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА МІСТА. ЗЕМЛІ МІСТА

Стаття 29. Межа міста – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію міста від інших територій.

Межі міста встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці.

Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генерального плану населених пунктів.

Рішення про встановлення і зміну меж міста приймається Верховною Радою України за поданням обласної ради.

Стаття 30. Землі міста перебувають у віданні Краматорської міської ради.

Стаття 31. Територіальна громада міста та органи її самоврядування забезпечують дотримання прав фізичних та юридичних осіб як власників або користувачів земель.

Стаття 32. Краматорська міська рада передає земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності територіальної громади для всіх потреб відповідно до вимог діючого законодавства України.

Підставою відмови у передачі земельних ділянок у власність або у користування може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов’язані забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням. Законами можуть бути встановлені інші обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів.

РОЗДІЛ ІІІ

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА

Глава 1.

Загальні засади організації місцевого самоврядування в місті

Стаття 35. Система місцевого самоврядування міста Краматорська включає:

– територіальну громаду міста Краматорська;

– Краматорську міську раду;

– Краматорського міського голову;

– виконавчі органи Краматорської міської ради;

– органи самоорганізації населення.

Стаття 36. Територіальна громада міста Краматорська та жителі міста Краматорська здійснюють своє право на самоврядування безпосередньо або через утворювані ними органи місцевого самоврядування.

Стаття 37. Жителі міста здійснюють право на місцеве самоврядування у таких формах:

– місцевий референдуми;

– вибори Краматорської міської ради, міського голови;

– загальні збори громадян за місцем проживання;

– органи самоорганізації населення;

– місцеві ініціативи;

– громадські слухання;

– індивідуальні та колективні звернення до органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста;

– участь у роботі органів місцевого самоврядування територіальної громади міста, а також робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

– участь членів територіальної громади та громадських об’єднань в конкурсах соціальних проектів, реалізації соціального замовлення;

– утворенням консультативно-дорадчих органів, у тому числі громадської ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради;

– проведення громадських експертиз діяльності діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Краматорська;

– проведення консультацій з громадськістю;

– доступ до публічної інформації;

– інші форми, що не заборонені законом.

Глава 2.

Місцевий референдум. Місцеві вибори

Стаття 38. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою міста найбільш важливих питань життя міста, які відповідно до Конституції та законів України віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування міста.

На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

Стаття 39. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на території міста.

Стаття 40. Засади та порядок проведення виборів депутатів Краматорської міської ради, міського голови визначаються законодавством України.

Глава 3.

Загальні збори громадян за місцем проживання

Стаття 41. Загальні збори громадян скликаються за місцем проживання громадян (мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення) для обговорення найважливіших питань місцевого значення.

Стаття 42. У роботі зборів мають право брати участь члени територіальної громади міста, які мають право голосу на виборах і постійно проживають у межах даної внутрішньоміської громади.

На зборах можуть бути присутніми депутати Краматорської міської ради, депутати інших рад, представники виконавчих органів Краматорської міської ради, органів державної влади та об’єднань громадян.

Стаття 43. Збори скликаються в міру необхідності і є правомочними при наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання зборів представників громадян (зборів уповноважених) – не менш як двох третин, представників відповідних територіальних утворень.

Збори скликаються міським головою або за ініціативою не менш як третини від загальної кількості депутатів Краматорської міської ради, органами територіальної самоорганізації громадян, громадськими організаціями та ініціативними групами за ініціативою або на вимогу не менш як третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні.

Представники для участі у зборах уповноважених обираються зборами відповідних територіальних утворень або визначаються органами територіальної самоорганізації громадян і допускаються до участі в зборах в разі документального підтвердження їх повноважень.

У разі, коли збори скликаються органами територіальної самоорганізації громадян, громадськими організаціями та ініціативними групами, вони повідомляють про це виконавчий комітет Краматорської міської ради.

Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на їх обговорення.

У невідкладних випадках населенню повідомляється про скликання зборів за день до їх проведення.

Стаття 44. Збори веде головуючий, яким є ініціатор проведення зборів, чи особа, уповноважена ініціатором (ініціаторами).

Збори вправі обирати президію, лічильну комісію, інші органи, необхідні для їх нормальної роботи. Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів.

Порядок денний і регламент роботи зборів затверджується зборами.

Стаття 45. З розглянутих питань збори приймають рішення. Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, які присутні на зборах, відкритим або таємним голосуванням.

Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.

Стаття 46. За результатами зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів.

До протоколу зборів додаються матеріали реєстрації їх учасників (список громадян, які були присутніми на зборах, із зазначенням місця їх проживанн або список представників громадян відповідних територіальних утворень, а також рішення органів територіальної самоорганізації громадян про делегування своїх представників для участі в зборах) та протоколи лічильної комісії.

Глава 4.

Громадські слухання

Стаття 47. Територіальна громада міста Краматорська має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Краматорської міської ради, службовими особами її виконавчих органів, міським головою, іншими посадовими особами місцевого самоврядування міста, під час яких члени громади можуть заслуховувати їх та оцінювати їх роботу, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Стаття 48. Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Статутом територіальної громади міста Краматорська та іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Стаття 49. Принципи громадських слухань.

1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій.

2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях окрім осіб, визначених у частині 4 статті 56 цього Статуту.

3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен житель міста може взяти участь у громадських слуханнях.

4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування та іншими способами, відповідно до вимог цього Статуту.

5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому цим Статутом.

6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

7. Громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

8. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Статутом строки і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.

Стаття 50. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування міста Краматорська, у тому числі та не обмежуючись:

1. Проекти нормативно-правових актів Краматорської міської ради та її виконавчих органів.

2. Проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в громаді.

3. Звіти, доповіді чи інформація про роботу голови, депутатів, органів Краматорської міської ради, самої Краматорської міської ради, її секретаря, керівників виконавчих органів Краматорської міської ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.

4. Звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого самоврядування (далі – надавачів послуг).

5. Інформація про вирішення окремих питань, які стосуються інтересів всіх членів громади або її окремих частин (мешканців селищ, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків) міста.

6. Інші питання місцевого значення, ініційовані особами зазначеними в статті 52 цього Статуту.

Стаття 51. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

1. Всіх членів територіальної громади міста;

2. Частини членів територіальної громади, що мешкають у межах частин міста: села, селища, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків).

Стаття 52. Ініціатори громадських слухань.

1. Ініціатором громадських слухань можуть бути:

1.1 не менше 250 членів територіальної громади:

1.2 міський голова;

1.3 Краматорська міська рада на вимогу не менше третини депутатів Краматорської міської ради;

1.4 виконавчий комітет Краматорської міської ради.

2. У разі проведення громадських слухань у меньших територіальних утвореннях (селищах, мікрорайонах, кварталах, вулицях, тощо) необхідною кількістю є 25 (двадцять п’ять) членів територіальної громади.

3. Громадські слухання, ініціатором проведення яких виступає міський голова, Краматорська міська рада чи її виконавчий комітет оголошуються безпосередньо шляхом прийняття відповідного розпорядження.

Стаття 53. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань.

1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься до Краматорської міської ради у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про звернення громадян».2. У письмовому зверненні зазначаються:

2.1 предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду;

2.2 прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі);

2.3 дата, час та місце запланованих громадських слухань;

2.4 прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;

2.5 список і контакти осіб, що могли б увійти в організаційний комітет по підготовці громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти).

3. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня їх проведення, можуть додаватись інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

4. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане Ініціативною групою членів територіальної громади, повинно бути підписане всіма членами Ініціативної групи або її уповноваженими представниками із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, домашньої адреси. Усі вони мають бути жителями відповідної частини населеного пункту. Крім того, до повідомлення додається протокол зборів членів громади, яким підтверджуються повноваження цієї Ініціативної групи на представництво інтересів учасників зборів.

5. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане групою депутатів Краматорської міської ради, має бути підписане всіма членами цієї групи.

6. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань від постійної комісії Краматорської міської ради, органу самоорганізації населення, громадської організації підписується керівником відповідної структури із доданням витягу з протоколу засідання або рішення її керівного органу, в якому схвалюється така ініціатива.

Стаття 54. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань.

1. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання Краматорською міською радою письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань уповноважена посадова особа або структурний підрозділ, визначені міським головою, приймає одне з таких рішень:

1.1 зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Краматорську;

1.2 повернути відповідне письмове звернення для усунення недоліків відповідно до частини 3 цієї статті;

1.3 відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до частини 5 цієї статті.

2. Про прийняте рішення в межах п’ятиденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань в письмовій формі, зазначаючи або номер реєстрації у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Краматорську, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в реєстрації, відповідно до цього Статуту.

3. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

3.1 недотримані вимоги до оформлення звернення, передбачені Законом України «Про звернення громадян» і статтею 53 цього Статуту;

3.2 звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання.

Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

4. Письмове звернення допрацьовується і подається до Краматорської міської ради на протязі п’яти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі, якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення вважається неподаним та залишається без розгляду.

5. Відмовляють в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:

5.1 предмет, запропонований на громадські слухання, не належать до відання місцевого самоврядування;

5.2 звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань;

5.3. звернення містить заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

6. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, саме звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків чи обґрунтовану відмову в реєстрації, розміщується на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради на протязі п’яти робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів чи підписання повідомлення, вилучивши з них інформацію про фізичну особу (персональну інформацію).

Стаття 55. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань.

1. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом, визначеними міським головою, в тісній співпраці з ініціатором громадських слухань. Витрати оплачуються за рахунок місцевого бюджету.

2. Уповноважена посадова особа або структурний підрозділ, визначені міським головою, зобов’язана організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в час, дату і місці, запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора громадських слухань, але не пізніше чотирнадцяти календарних днів від запропонованої дати.

3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи уповноваженої посадової особи або структурного підрозділу, визначених міським головою, відповідальних за підготовку громадських слухань.

Стаття 56. Підготовка громадських слухань.

1. Протягом 25 днів з моменту отримання належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань міський голова видає розпорядження про їх проведення та план заходів з організації та проведення громадських слухань (за необхідності).

Порядок призначення громадських слухань, ініціатором яких виступає міський голова, Краматорська міська рада чи її виконавчий комітет, визначається п. 3 статті 52 цього Статуту.

2. У розпорядженні врегульовуються наступні питання:

2.1 предмет громадських слухань;

2.2 дата, час, місце їх проведення;

2.3 ініціатор громадських слухань;

2.4 посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;

2.5 особи, що запрошуються на слухання (за наявності);

2.6 заходи з підготовки слухань та календарний план їх виконання (за необхідності);

2.7 створення, в разі необхідності, організаційного комітету з підготовки слухань;

2.8 створення, в разі необхідності, експертних груп.

3. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час та, за можливості, у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини міста Краматорська, наближеної до членів громади, яка ініціює проведення громадських слухань.

4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних органів Краматорської міської ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. Розпорядження міського голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, на протязі п’яти робочих днів з моменту його підписання та у той же строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертної групи, у разі їх створення, і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.

Стаття 57. Якщо на протязі 25 днів з моменту отримання належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідне розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за принципом «мовчазної згоди». Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє міського голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін до дня проведення. У такому випадку громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Статуту.

Стаття 58. Інформування громади про проведення громадських слухань.

1. Про організацію та проведення громадських слухань членів громади повідомляють на протязі п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного розпорядження, але не пізніше семи календарних днів до дня їх проведення.

2. Інформаційне повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради. Також вони можуть поширюватися в будь-яких ЗМІ, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами, з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.

3. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися з матеріалами громадських слухань в приміщенні ради чи іншому пристосованому для цього приміщенні.

4. Оголошення про дату, час, місце і предмет громадських слухань може також розміщуватися на спеціальних дошках оголошень міста.

Стаття 59. Діяльність організаційного комітету та експертних груп.

1. До складу організаційного комітету включаються представники ініціатора громадських слухань, депутати Краматорської міської ради, працівники її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, уповноважена посадова особа чи представник структурного підрозділу, визначені міським головою, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких пов’язана з предметом громадських слухань.

2. Організаційний комітет має складатися не більше ніж з 11 членів. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.

3. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень, тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проектів порядку денного та регламенту громадських слухань.

4. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради та можуть публікуватися в місцевих ЗМІ.

5. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням міського голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на громадських слуханнях.

6. У разі не створення організаційного комітету його повноваження виконує уповноважена посадова особа або структурний підрозділ, визначені міським головою, у співпраці з ініціатором громадських слухань.

7. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрація підприємств, установ та організацій, які відносяться до сфери управління Краматорської міської ради та розташовані на відповіднії території громади, сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали Організаційному комітету на його прохання.

Стаття 60. Учасники громадських слухань.

1. Кожен може взяти участь в громадських слуханнях. Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може вмістити всіх бажаючих членів громади, голова призначає додаткові слухання в порядку передбаченому цим Статутом.

2. Участь у громадських слуханнях депутатів Краматорської міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування, щодо яких стосуються питання, винесені на обговорення, є обов’язковою.

3. На громадські слухання можуть бути запрошені:

3.1 народні депутати України;

3.2 депутати відповідних рад;

3.3 представники органів виконавчої влади;

3.4 представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої ради;

3.5 фахівці з питань, що є предметом громадських слухань;

3.6 та інші громадяни України.

Стаття 61. Реєстрація учасників громадських слухань.

1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участь у слуханнях.

2. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. В списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце праці або рід занять та ставляться підписи зареєстрованих.

3. Членам громади, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати для голосування.

Стаття 62. Право голосу на громадських слуханнях.

1. Право голосу на громадських слуханнях мають тільки повнолітні члени громади, місце проживання чи перебування яких зареєстровано в межах міста Краматорська чи їх окремої частини (мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків)), на території якої проводяться громадські слухання.

2. Решта членів громади, які не проживають у межах відповідних частин міста Краматорська, беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

Стаття 63. Початок громадських слухань.

1. Розпочинає громадські слухання голова (або уповноважена особа) організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа ініціатора громадських слухань.

2. Вказана в першій частині цієї статті особа організовує вибори головуючого громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань більшістю голосів присутніх членів громади, що мають право голосу. Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати Краматорської міської ради, посадові та службові особи органів місцевого самоврядування, представники надавачів послуг за винятком якщо вони є ініціаторами громадських слухань, а членами лічильної комісії також не можуть бути – голова та секретар громадських слухань.

3. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

4. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає раді протокол громадських слухань, в порядку, передбаченому цим Статутом.

5. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

Стаття 64. Порядок денний та регламент громадських слухань.

1. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі членів громади з депутатами Краматорської міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками комунальних підприємств, установ, організацій. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.

2. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, що подає пропозицію, вона повинна бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.

3. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджується порядок денний та регламент їх проведення.

4. Регламентом визначається час відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов’язково передбачати:

4.1 доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмету громадських слухань;

4.2 виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;

4.3 час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття рішення громадських слухань;

5. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку, залежно від значущості предмету громадських слухань.

6. Не допускається розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань за сім днів до їх проведення.

Стаття 65. Порядок проведення громадських слухань.

1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватись інакше, ніж у порядку, визначеному цим Статутом та регламентом слухань.

2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості, або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Статуту, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань, вчинення правопорушень.

4. У випадку порушення вимог цього Статуту чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи, відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

5. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують правоохоронні органи або добровільні громадські формування для охорони громадського порядку, що створені і діють відповідно до закону.

Стаття 66. Висвітлення ходу громадських слухань.

1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, може проводитися їх веб-трансляція та аудіозапис. Стенограма аудіозапису громадських слухань розміщується на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради на протязі п’яти робочих днів після громадських слухань і має бути доступною для ознайомлення не менше як рік з моменту розміщення.

2. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо- чи відеозапис, веб-трансляцію громадських слухань.

3. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

Стаття 67. Пропозиції, висловлені учасниками в ході громадських слухань, ставляться на голосування, про результат голосування зазначається в протоколі.

Стаття 68. Протокол громадських слухань.

1. В ході громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох робочих днів після їх проведення та негайно передається (надсилається) Краматорській міській раді з супровідним листом.

Протокол та ухвалені на громадських слуханнях звернення, рекомендації та висновки оформляються, зберігаються й оприлюднюються в порядку, встановленому регламентом Краматорської міської ради щодо протоколів і рішень пленарних засідань сесії Краматорської міської ради.

2. Протокол повинен містити:

2.1 дату, час і місце проведення громадських слухань;

2.2 предмет громадських слухань;

2.3 кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу;

2.4 виклад перебігу слухань;

2.5 пропозиції, що були висловлені в ході слухань;

2.6 результати голосування;

2.7 рішення громадських слухань.

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.

3. Протокол оформляється у трьох примірниках:

3.1 один примірник зберігається уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом, визначеними міським головою;

3.2 другий примірник передається ініціаторові не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань;

3.3 третій примірник вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення не менше одного місяця.

Крім того, сканкопія протоколу розміщується на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради на протязі п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступна для ознайомлення не менше як п’ять років. Списки учасників громадських слухань оприлюднюються, вилучивши з них інформацію про фізичну особу (персональну інформацію).

Стаття 69. Розгляд рішення громадських слухань.

1. Пропозиції викладені в протоколі громадських слухань розглядаються на найближчому відкритому засіданні Краматорської міської ради та/або її виконавчого комітету (залежно до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.

2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються міським головою, керівниками виконавчих органів Краматорської міської ради, надавачів послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово та за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу.

3. Протягом 30 днів з моменту отримання протоколу громадських слухань органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:

3.1 врахувати пропозицію — в такому випадку вказуються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальних за це посадових осіб;

3.2 відхилити пропозицію — в такому випадку зазначаються причини такого рішення;

3.3 частково врахувати пропозицію — в такому випадку зазначаються і причини такого рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальних за це посадових осіб.

Стаття 70. Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених в протоколі громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання, на протязі п’яти робочих днів надсилається ініціаторам громадських слухань, розміщується на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

Стаття 71. Неправомочність громадських слухань

1. Громадські слухання вважаються такими, що не відбулися, в таких випадках:

1.1 оголошення про проведення громадських слухань поширене з порушенням вимог, передбачених статтею 58 цього Статуту;

1.2 кількість посадових чи службових осіб органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, діяльність яких є предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків від загальної кількості учасників слухань, що мають право голосу.

2. У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, призначаються повторні громадські слухання.

Глава 5.

Місцеві ініціативи

Стаття 72. Члени територіальної громади, що досягли 18 років, можуть ініціювати розгляд у Краматорськійї міській раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Порядок подання, розгляд та ухвалення рішення з питань місцевої ініціативи встановлюється положенням про місцеві ініціативи в місті Краматорську.

Стаття 73. Реалізація учасниками територіальної громади права на місцеву ініціативу здійснюється шляхом підготовки пропозиції щодо внесення на розгляд Краматорської міської ради проекту рішення з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування територіальної громади міста.

Проект рішення Краматорської міської ради вноситься на розгляд сесії Краматорської міської ради в порядку місцевої ініціативи, якщо за нього поставили свій підпис 250 членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади міста Краматорська.

Порядок збору підписів для внесення місцевої ініціативи та форма підписних листів визначається Краматорською міською радою.

Стаття 74. Місцева ініціатива, внесена на розгляд Краматорської міської ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому та першочерговому розгляду згідно з законодавством на відкритому засіданні Краматорської міської ради за участю учасників ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

Кількість підписів громадян на підтримку місцевої ініціативи до органу місцевого самоврядування має становити не менше ніж 250. Строк збору підписів на підтримку місцевої ініціативи становить 30 календарних днів.

Кількість підписів громадян на підтримку місцевої ініціативи до органу місцевого самоврядування має становити не менше ніж 250. Строк збору підписів на підтримку місцевої ініціативи становить 30 календарних днів.

Глава 6.

Органи самоорганізації населення

Стаття 75. Органи самоорганізації населення утворюються з власної ініціативи членами територіальної громади міста, що компактно проживають.

Стаття 76. Органами самоорганізації населення є:

– будинкові, квартальні та вуличні комітети;

– комітети мікрорайонів, комітети селищ і сіл у місті.

Стаття 77. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення визначається законом.

Глава 7.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади. Посадові особи

Стаття 78. Краматорська міська рада, створені нею виконавчі органи (якщо це передбачено положеннями про ці органи) є юридичними особами.

Стаття 79. Правовий статус, порядок обрання та формування, організації діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Стаття 80. Краматорська міська рада є представницьким органом територіальної громади міста.

Краматорська міська рада представляє все населення міста і здійснює від імені територіальної громади визначені законом функції і повноваження.

Краматорська міська рада виступає від імені всієї територіальної громади міста Краматорська у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади, іншими державними і громадськими організаціями.

Загальний склад Краматорської міської ради визначається відповідно до норм законодавства.

Порядок роботи Краматорської міської ради визначається регламентом Краматорської міської ради.

Стаття 81. Депутатські комісії Краматорської міської ради (постійні, контрольні, тимчасові) є органами Краматорської міської ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Краматорської міської ради, її виконавчих органів.

Депутатські комісії є підзвітними Краматорській міській раді та відповідальними перед нею.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи депутатських комісій визначаються регламентом Краматорської міської ради та положенням про комісії, що затверджуються Краматорською міською радою.

Стаття 82. Депутат Краматорської міської ради є представником інтересів територіальної громади міста.

Депутат Краматорської міської ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу, зобов`язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Повноваження депутатів Краматорської міської ради починаються з дня відкриття першої сесії Краматорської міської ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Краматорської міської ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата Краматорської міської ради, або ради до складу якої його обрано.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом про статус депутатів місцевих рад, іншими законами.

Повноваження депутата Краматорської міської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Депутат Краматорської міської ради здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Стаття 83. Депутати Краматорської міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітують про свою роботу перед територіальною громадою. Звітування депутатів Краматорської міської ради відбуваються до 31 березня року наступного за звітним.

Депутати Краматорської міської ради не пізніше як за 7 днів до дня звітування повідомляють про час і місце проведення звіту через розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

Не пізніше як за 7 днів до дня звітування звіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

Звіт депутатів Краматорської міської ради повинен містити наступні відомості:

– про їх діяльність у Краматорській міській раді та в її органах;

– про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних комісій;

– про прийняті Краматорською міською радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про їхню участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень Краматорської міської ради;

– про роботу депутата з виборцями тощо.

Звітування депутатів відбуваються у приміщенні Краматорської міської ради, або в інших приміщеннях згідно попередньо затвердженого графіку.

Стаття 84. Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту присягу:

«Присягаю на вірність Україні. Присягаю діяти згідно з Конституцією та законами України, виконувати обов’язки депутата в інтересах громади міста Краматорська».

Порядок принесення присяги визначається регламентом Краматорської міської ради.

Стаття 85. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Краматорської міської ради вносяться згідно регламенту Краматорської міської ради.

Стаття 86. Засідання Краматорської міської ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків передбачених законодавством.

Результати поіменного голосування з питань порядку денного сесії Краматорської міської ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті Краматорської міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Краматорської міської ради.

Стаття 87. Краматорська міська рада здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень, за діяльністю підзвітних їй органів та посадових осіб.

Порядок здійснення контрольної діяльності встановлюється відповідно до вимог закону рішенням Краматорської міської ради, а результати заслуховуються і затверджуються на сесії.

Стаття 88. Краматорська міська рада обирає зі свого складу секретаря Краматорської міської ради.

Секретар Краматорської міської ради здійснює повноваження та виконує функції, покладені на нього законом, Краматорською міською радою, її виконавчим комітетом та міським головою.

Глава 8.

Міський голова

Стаття 89. Міський голова м. Краматорська є головною посадовою особою територіальної громади міста.

Стаття 90. Повноваження міського голови визначаються законами України.

Міський голова представляє територіальну громаду, Краматорську міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Стаття 91. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед Краматорською міською радою, а з питань реалізації повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 92. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами, яка відбувається у приміщенні Краматорської міської ради, або в іншому приміщенні, де можуть бути присутніми не менш 100 городян. Звітування міського голови відбувається до 31 березня року наступного за звітним.

Звіт міського голови перед територіальною громадою повинен містити інформацію про його діяльність як міського голови та відомостей про виконання передвиборчої програми.

Порядок звіту міського голови перед територіальною громадою включає:

– оприлюднення звіту на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради не пізніше ніж за 7 днів до дня звітування;

– оприлюднення повідомлення про час та місце звіту на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради не пізніше ніж за 7 днів до дня звітування;

– відкриту публічну зустріч з членами територіальної громади у приміщенні Краматорської міської ради (зал засідань), або в іншому аналогічному приміщенні. Члени територіальної громади мають право задавати питання міському голові, а міський голова зобов’язаний відповідати на запитання.

Глава 9.

Виконавчі органи міської ради

Стаття 93. Виконавчими органами Краматорської міської ради є:

– виконавчий комітет Краматорської міської ради;

– відділи та управління Краматорської міської ради;

– інші створювані Краматорською міською радою виконавчі органи.

Виконавчі органи Краматорської міської ради є підзвітними і підконтрольними Краматорській міській раді, підпорядковані міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Відділи, управління та інші створювані Краматорською міською радою виконавчі органи також підпорядковані виконавчому комітету Краматорської міської ради. Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством України.

Стаття 94. Виконавчі органи Краматорської міської ради не рідше одного разу на рік звітують перед територіальною громадою про виконану роботу за попередній рік.

Звіти виконавчих органів Краматорської міської ради повинні містити відомості про об`єм виконаної роботи за попередній рік, досягнуті результати та планування на наступний рік.

Порядок звітування виконавчих органів Краматорської міської ради перед територіальною громадою включає:

– оприлюднення звіту на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

– погодження звіту на засіданні виконавчого комітету Краматорської міської ради.

Стаття 95. Виконавчий комітет є виконавчим органом Краматорської міської ради який утворюється Краматорською міською радою на строк її повноважень.

Порядок формування виконавчого комітету визначається законодавством.

Планування роботи, порядок підготовки і внесення питань на засідання виконавчого комітету здійснюється на підставі Регламенту роботи виконавчого комітету.

РОЗДІЛ V

МАЙНОВА І ФІНАНСОВА ОСНОВА САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ

Глава 1.

Майнові права органів місцевого самоврядування

Стаття 96. Територіальній громаді міста належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Стаття 97. Суб’єктом права комунальної власності є територіальна громада міста.

Права власника майна, яке є комунальної власністю територіальної громади міста, від імені територіальної громади здійснює Краматорська міська рада та інші органи місцевого самоврядування в межах делегованих їм Краматорською міською радою повноважень.

Стаття 98. Власністю територіальної громади міста є об’єкти, які знаходяться на його території та за її межами, передані місту в результаті розподілу державної і комунальної власності, отримані або набуті територіальною громадою в порядку, передбаченому чинним законодавством, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку.

Стаття 99. У власності територіальної громади міста Краматорська знаходяться і не підлягають відчуженню об’єкти, які мають особливо важливе для життєдіяльності міста, задоволення потреб мешканців і міського господарства, а також для збереження історико-культурної спадщини в порядку встановленому законодавством.

Стаття 100. Краматорська міська рада має право:

– вносити пропозиції про передачу або відчуження у комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад;

– мати об’єкти комунальної власності за межами міста, включаючи на території іноземних держав.

Глава 2.

Фінансові кошти міста

Стаття 101. Територіальній громаді міста Краматорська належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Стаття 102. Планом утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування, є бюджет міста.

Стаття 103. Структура, порядок складання, затвердження і внесення змін до міського бюджету, а також порядок його виконання визначається законодавством України.

Стаття 104. Територіальна громада прагне до збалансованості та бездефіцитності міського бюджету, залучення додаткових джерел надходжень, раціонального та контрольованого витрачання бюджетних коштів.

Стаття 105. Бюджет, зміни до нього, а також звіти про його виконання підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

РОЗДІЛ VI

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 106. Статут територіальної громади міста має вищу юридичну силу щодо інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування не повинні суперечити нормам цього Статуту.

Стаття 107. Статут територіальної громади є постійнодіючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом Краматорської міської ради. Зміни і доповнення до статуту територіальної громади вносяться рішенням Краматорської міської ради.

Стаття 108. Статут територіальної громади міста Краматорська підлягає реєстрації в органах Міністерства юстиції в порядку встановленому законодавством.

Стаття 109. Статут територіальної громади міста набирає чинності з дня його державної реєстрації.

Секретар міської ради                                                        Д.В. Ошурко