Комплексної програми енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер

Оновлено: 11 Липня 2022, 14:36

Додаток до
рішення міської ради
29.09.2021 № 16/VIII-870

Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Краматорської територіальної громади на 2021-2023 роки

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1Назва програмиКомплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Краматорської територіальної громади на 2021-2023 роки  
 Підстави для розробки ПрограмиЗакон України «Про енергозбереження», Указ Президента України від 16.06.1999 № 662/99 «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 732-р «Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 Розробник ПрограмиВідділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку виконавчого комітету Краматорської міської ради  
3Відповідальні виконавці ПрограмиВідділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку виконавчого комітету Краматорської міської ради, відділи та управління міської ради  
5Термін реалізації Програми2021-2023 роки  
 Обсяг фінансування всього,884551,1 тис. грн  
у тому числі: 
6.1бюджет Краматорської міської територіальної громади67563,0 тис. грн  
6.2інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі обласний бюджет, ДФРР, Фонд енергоефективності)4605,0 тис. грн
6.3кошти інших джерел812383,1 тис. грн  

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Питання енергоефективності та енергозбереження в Україні не лише не втрачає свого значення, а й стає все більш актуальним. Це пов’язано з тим, що рівень енергоємності ВВП в Україні у 2018 році перевищував рівень енергоємності ВВП Польщі (яка має подібну чисельність населення) у 2,5 рази, Німеччини – у 3,3 рази та середнє значення країн світу – у 2 рази. Україна залишається серед десяти найбільш енергоємних країн у світі, енергоємність якої майже втричі перевищує середній показник Організації економічного співробітництва та розвитку. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом заклала якісно нову правову основу для сприяння енергоефективності та енергозбереженню. Зокрема, Україна взяла на себе зобов’язання імплементувати Директиву 2012/27/EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, на виконання якої розроблено Законопроект «Про енергоефективність», та Директиву 2010/31/EU Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичної ефективності будівель, яка імплементована у законодавство України через Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22 червня 2017 року. Також, питання енергоефективності є одним з ключових у Енергетичній стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, за результатами реалізації якої планується досягнути зниження енергоємності ВВП більш ніж у два рази до 2035 року.

Законодавчою базою Програми є:

 1. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 2. Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР «Про енергозбереження»;
 3. Закон України від 09.04.2015 № 327-VIII «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»;
 4. Закон України від 08. 06. 2017 № 2095-VIII «Про Фонд енергоефективності»;
 5. Закон України від 22 06. 2017 № 2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель»;
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 31. 12. 1997 року №1505 «Про програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, малої гідро і теплоенергетики»;
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 01. 03. 2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки»;
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження»;
 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 №1337-р «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами»;
 10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26. 04. 2017 № 732-р «Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах»;
 11. Енергетична стратегія України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”.

Пріоритетність енергозбереження та енергоефективності відобразились і на політиці Краматорської міської ради, яка у 2012 році прийняла рішення про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів» і тим самим задекларувала свої наміри щодо зменшення споживання викопних видів палива і відповідно викидів CO2 не менше ніж на 20% до 2020 року шляхом реалізації комплексу енергоефективних заходів у всіх сферах життєдіяльності міста. На виконання цих зобов’язань був розроблений План дій сталого енергетичного розвитку м. Краматорськ на 2015-2030 роки. Внаслідок реалізації Плану дій, Краматорськ прагне скоротити викиди СО2 щонайменше на 60% до 2030 року шляхом реалізації трьох блоків інвестиційних проектів у період 2015- 2030 рр. Основні капіталовкладення пропонуються у секторі термомодернізації багатоповерхових житлових будівель та бюджетних будівель міста.

Другий блок інвестиційних проектів спрямовано на модернізацію системи централізованого теплопостачання міста, що теж потребує значних капіталовкладень. Третій блок інвестиційних проектів спрямовано на модернізацію системи вуличного освітлення, системи водопостачання та електропостачання міста.

План дій визначає, що важливими напрямками для підвищення енергоефективності є:

 • зниження потреби громади у теплової енергії у 3 рази – ця мета досягається проектами глибокої термомодернізації багатоповерхових житлових будівель та бюджетних будівель міста. Ці проекти допомагають реалізовувати європейську Директиву по енергетичній ефективності будівель (EPBD);
 • поступове заміщення традиційних видів палива на альтернативні та відновлювані, проекти впровадження яких є технічно можливими та економічно доцільними.

У 2020 році у відповідності до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» шляхом об’єднання 5 рад (місто Краматорськ, села Ашуркове, Василівська Пустош, Дмитрівка, Привілля, Семенівка, селища міського типу Біленьке, Комишуваха, Красноторка, Малотаранівка, Олександрівка, Софіївка, Шабельківка, Ясна Поляна, Ясногірка) була утворена Краматорська міська територіальна громада. Площа територіальної громади складає 413,3 км2, а чисельність населення – 234864 людей.

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є створення умов для підвищення енергоефективності Краматорської міської територіальної громади через впровадження ефективних механізмів та інструментів підвищення енергоефективності. Програма здійснює аналіз споживання енергетичних ресурсів громадою, визначає потенціал економії енергії, основні бар’єри до підвищення рівня енергоефективності, окреслює цілі і завдання, стратегічні напрями та пріоритети енергоефективного розвитку Краматорської міської територіальної громади.

Метою Програми є:

 1. підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетної сфери громади та в комунальних некомерційних підприємствах;
 2. стимулювання залучення інвестицій співвласників/власників житлових будинків для проведення заходів з модернізації житлових будинків;
 3. формування сталих джерел фінансування заходів з підвищення енергоефективності, реконструкції і модернізації житлових будинків;
 4. збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному споживанні бюджетного, комунального та житлового секторів;
 5. формування передумов залучення позабюджетних інвестицій задля енергомодернізації комунальної інфраструктури та основних фондів житлового сектору.

Основним завданням Програми є визначення потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямків підвищення рівня енергоефективності та створення плану першочергових заходів і завдань.

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Опис стану енергоефективності та енергозбереження у бюджетному та житловому секторі

Бюджетний сектор

У вересні 2020 р. в місті Краматорськ було запроваджено систему енергетичного менеджменту, відповідно до якої здійснюється щоденний моніторинг 170 об’єктів м. Краматорськ, с. Дмитрівка, смт. Шабельківка та Красноторка: 37 будівель шкіл та навчально-виховних комплексів, 37 будівель дошкільних навчальних закладів, 14 будівель закладів позашкільної освіти, 22 будівлі закладів культури, 31 будівля лікарень та амбулаторій, 3 адміністративні будівлі та 27 будівель іншого типу. 83,5% об’єктів підключені до централізованого опалення, а решта опалюються дровами, брикетами, вугіллям, газом та електроенергією.

Протягом 2018-2020 років спостерігається зниження споживання теплової та електричної енергії, проте видатки на ці енергоносії лише зростають.

Рис. 1. Річне споживання теплової енергії (МВт*год/рік) бюджетною сферою громади
Рис. 2. Річне споживання електричної енергії (МВт*год/рік) бюджетною сферою громади
Рис. 3. Видатки на за теплову енергію (млн грн) (згідно бухгалтерських платіжок)
Рис. 4. Видатки на за електричну енергію (млн грн) (згідно бухгалтерських платіжок)

Таким чином, за 3 роки видатки бюджету на теплову енергію склали понад 150 млн грн, а на електроенергію – 45,5 млн грн. Найбільшим споживачем теплової енергії в Краматорській міській територіальній громаді є школи та НВК, тоді як електроенергії – дошкільні навчальні заклади, що відображається відповідним чином на бюджетних видатках.

Рис. 5. Усереднений розподіл споживання теплової енергії (зліва) та електроенергії (справа) за 3-річний період (2018-2020) за категоріями будівель комунальної власності
Рис. 6. Усереднений розподіл видатків на теплову енергію (зліва) та електроенергію (справа) за 3-річний період (2018-2020) за категоріями будівель комунальної власності

Проте варто зазначити, що моніторинг споживання енергоресурсів та відповідних видатків не здійснюється належним чином, а до системи енергоменеджменту підключені не всі будівлі бюджетної сфери. Це суттєво впливає на якість даних, що лежать в основі прийняття рішень. Таким чином, одним з першочергових завдань має стати налагодження систем енергоменеджменту та енергомоніторингу громади.

Вуличне освітлення

Система вуличного освітлення знаходиться в задовільному стані, управління здійснюється у ручному режимі. Є необхідність у заміні частини існуючих світильників на LED лампи, заміні опор та ремонті ліній. Перспективним є встановлення  смарт-системи  з можливістю дистанційного керування (включаючи технології димірування) та отримання інформації. Утримання та експлуатація мережі зовнішнього освітлення здійснюється КП «Міськсвітло».

Загальна протяжність вулиць, що освітлюються, становить 268,8 км.

При цьому, протяжність ліній електромереж зовнішнього освітлення, що обладнані самонесучим ізольованим проводом складає 236,5 км, а протяжність підземних ліній електромереж – 1,1 км. Використовується 154 шафи управління.

Для освітлення використовується 10463 світлоточки: 2761 LED лампа, 7651 натрієва лампа високого тиску та 51 галогенна лампа.

У 2020 році на потреби вуличного освітлення було витрачено 3082 МВт*год електроенергії, вартість якої склала  9,2 млн грн. При цьому, вартість утримання та експлуатації мережі склала 7,3 млн грн. 

Житловий сектор

Загальна кількість багатоквартирних будинків в м. Краматорськ складає 971, в яких  проживає 62350 домогосподарств. При цьому 905 будинків підключені до централізованого теплопостачання. Лише у 80 будинках створено ОСББ, а 51 будинок управляються ЖБК.

Для підтримки енергоефективності у багатоквартирних будинках в місті діють місцеві програми. В рамках «Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Краматорськ на 2017-2020 роки»  у 2019 році було виділено 3,2 млн грн на підтримку ОСББ (2,7 млн грн на поточну діяльність за умови співфінансування 70%/30%, 0,5 млн грн на капітальний ремонт ліфтів за умови співфінансування 99,5%/0,5%), а в 2020 році – 5,9 млн грн (3 млн грн на поточну діяльність за умови співфінансування 70%/30%, 1,5 млн грн на капітальний ремонт ліфтів за умови співфінансування 99,5%/0,5%, 1,4 млн грн на капітальний ремонт покрівель за умови співфінансування 95%/5%). Затверджено нову Програму на 2021-2023 роки, а прогнозований обсяг фінансування становить 18570 тис. грн, з яких 13000 тис. грн – кошти міського бюджету, а 5570 тис. грн – кошти ОСББ.

Діє «Програма капітального, поточного ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків житлового фонду м. Краматорськ». Фінансування за цією програмою у 2019 році склало 7,7 млн грн (404,1 тис. грн – поточний ремонт фасадів багатоквартирних будинків, 3604,3 тис. грн – капітальний ремонт ліфтів за умови співфінансування 95%/5%, 3700,0 тис. грн – капітальний ремонт покрівель за умови співфінансування 87%/13%), а в 2020 було виділено 21,9 млн грн (12,7 млн грн – поточний ремонт стін та фасадів багатоквартирних будинків, 5,0 млн грн – капітальний ремонт стін та фасадів багатоквартирних будинків, 2,2 млн грн – капітальний ремонт ліфтів за умови співфінансування 95%/5%, 2 млн грн – капітальний ремонт покрівель за умови співфінансування 87%/13%).

1 багатоквартирний будинок має енергетичний сертифікат, 6 – проектно-кошторисну документацію.

Поганий фізичний стан внутрішньобудинкових систем, низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій та відсутність у споживачів технічної можливості для керування споживанням теплової енергії призводять до невиправдано високого обсягу споживання енергоресурсів. При цьому, існує проблема недостатності обсягів фінансування енергоефективної модернізації житлових багатоквартирних та індивідуальних (садибних) будівель і зумовленої цим неможливості покращення стану житлового господарства громади, підвищення комфорту, надійності та безпечності умов проживання населення. Кінцева мета енергоефективної політики – скорочення витрат на утримання та експлуатацію квартир і житлових будівель в цілому, підвищення комфорту проживання у таких будівлях.

Залучення програм та інструментів зовнішнього інвестування в підвищення енергоефективності житлової, комунальної та бюджетної сфер

Фонд енергоефективності (Програма «Енергодім»)

У 2020 році 2 багатоквартирні будинки взяли участь у програмі Фонду енергоефективності, обравши пакет заходів Б. Один проект був профінансований, оцінка вартості реалізації заходів з енергоефективності відповідно до опису проекту склала 3,5 млн грн. В рамках цього проекту реалізовано наступні заходи з енергоефективності:

 • комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін;
  • комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів;
  • комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу;
  • заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу;
  • заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі.

Економія енергії має скласти 221,7 МВт*год/рік, а скорочення викидів СО2 69,88 т/рік.

Враховуючи складний процес адміністрування і верифікації проектів за Програмою «Енергодім» (повний цикл проектів триває 1,5-2 роки), другий проект знаходиться в стадії погодження.

Європейський інвестиційний банк

Місто бере участь у проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», який фінансується Європейським інвестиційним банком.

Перелік проектів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 (із змінами).

Загальна кількість проектів з початку реалізації НКПВУ складала 43 проекти.

Роботи на об’єктах передбачають: термомодернізацію будівель закладів освіти, ремонт центральної бібліотеки міста, центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. Стуса, будівлі під житло для внутрішньо переміщених осіб, реконструкцію системи знезараження питної води на фільтрувальній станції.

На сьогодні завершені роботі за низкою проектів з термомодернізації будівель шкіл та садків – ДНЗ №51, ДНЗ №60, ДНЗ №34, ДНЗ №53, ДНЗ №92,  ДНЗ №32, ЗОШ №4, ЗОШ №18, ЗОШ №17, ЗОШ №32, ЗОШ №23.

З метою створення комфортних умов для занять творчістю та спорту дітей, молоді та людей похилого віку смт. Красноторка завершенокапітальний ремонт будівлі клубу комунального закладу культури будинок культури «Міленіум».

Фактично в реалізації знаходяться 8 проектів (кошторисна вартість складає 357 млн грн)

Револьверний фонд

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів та залучення позабюджетних ресурсів, посилення енергетичної безпеки, покращення якості енергетичних послуг, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку громади 23.10.2020 Краматорська міська рада вирішила приєднатись до програми Револьверного Фонду Міст Асоціації «Енергоефективні міста України».

Для забезпечення роботи цього фінансового інструменту створено Комісію для проведення конкурсного відбору позичальників, яким буде надаватись поворотна фінансова допомога та затверджено Порядок проведення конкурсного відбору позичальників, яким буде надаватись поворотна фінансова допомога із Револьверного Фонду Міст Асоціації «Енергоефективні міста України».

Відповідно до Положення про сплату добровільних членських внесків органів місцевого самоврядування – учасників Револьверного Фонду Міст Асоціації «Енергоефективні міста України», Краматорська міська рада сплатила 30 тис. грн внеску, а Асоціація зобов’язалась забезпечувати Краматорську умови для повноцінного користування коштами Револьверного Фонду Міст у Асоціації в межах наявних ресурсів.

Строки виконання

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2021-2023 років. План заходів виконання Програми наведений у Додатку до Програми.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету, коштів місцевого та обласного бюджетів (в межах бюджетного фінансування), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, Урядової програми «теплих кредитів», Фонду енергоефективності, кредитів, приватних інвестицій (в тому числі енергосервісних компаній), грантів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Програмою передбачається впровадження заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетної і комунальної сфери, житлових будинків протягом 2021-2023 років на загальну суму 884 551,1 тис. грн, з яких 67 563,1 тис. грн – бюджет Краматорської міської об’єднаної територіальної громади:

Джерела фінансуванняОбсяг фінансування, тис. грну тому числі за роками, тис. грн:
202120222023
Всього884 551,1740 221,149 262,595 067,5
у т.ч. місцевий бюджет67 563,139 255,58 918,819 388,8

V. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Завданнями Програми є:

 1. удосконалення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку Краматорської міської територіальної громади до 2030 року;
 2. розвиток системи енергетичного менеджменту;
 3. проведення енергетичної сертифікації будівель;
 4. розробка робочих проектів реконструкції з термомодернізації будівель бюджетної і комунальної сфери;
 5. впровадження поетапної термомодернізації будівель бюджетних  закладів (або установ) та комунальних некомерційних підприємств;
 6. відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ/ЖБК та фізичними особами-власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків на впровадження заходів із підвищення рівня енергоефективності, реконструкції і модернізації індивідуальних (садибних) житлових будинків;
 7. реалізація проектів із підвищення рівня енергоефективності комунальної інфраструктури, в тому числі бюджетних установ із залученням приватних інвесторів – енергосервісних компаній (ЕСКО);
 8. розвиток потенціалу приєднання до Револьверного Фонду Міст Асоціації «Енергоефективні міста України» як додаткової моделі фінансування термомодернізації будівель;
 9. формування інституційної основи (нормативної, фінансової, кадрової) створення механізму залучення існуючих комунальних підприємств та/або установ до комплексної термомодернізації бюджетних закладів (установ), комунальних некомерційних підприємств та житлових будинків, в тому числі за енергосервісними договорами;
 10. підвищення обізнаності всіх зацікавлених сторін житлової, комунальної та бюджетної сфер.

Заходи Програми

Досягнення основної мети Програми можливе за рахунок здійснення комплексу напрямків діяльності, спрямованих на вирішення найбільш гострих проблем, а саме:

 1. Удосконалення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку Краматорської міської ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ до 2030 року. Існуючий План дій має бути переглянутий та доповнений відповідно до нових зобов’язань із підготовки Планів дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату (ПДСЕРК), спрямованих на вирішення проблем не тільки в секторі енергетики та пом’якшення наслідків зміни клімату, але також адаптації до 2030 року.
 2. Запровадження системи енергетичного менеджменту. Система енергетичного менеджменту передбачає створення умов для оперативного та стратегічного аналізу енергоспоживання об’єктами бюджетної та комунальної сфер із невідкладним вжиттям управлінських рішень щодо усунення перевитрат енергії, що дозволяє підвищити енергоефективність основних фондів громади лише за рахунок впровадження організаційних заходів.
 3. Запровадження системи енергетичного моніторингу. Метою енергомоніторингу є організаційне забезпечення впровадження та роботи постійно діючої системи динамічного нагляду та циклічного отримання достовірної інформації щодо споживання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних закладах (або установах) та комунальних некомерційних підприємствах. Енергетичний моніторинг передбачає створення єдиного центру аналізу та вжиття управлінських рішень, що забезпечуватиме збір інформації, дистанційну он-лайн передачу даних, контролінг та диспетчеризацію ресурсоспоживання інфраструктури територіальної громади для подальшого аналізу та вжиття заходів з раціонального використання ресурсів.
 4. Проведення енергетичної сертифікації будівель. Енергетична сертифікація надає можливість отримати інформацію про фактичні характеристики будівлі, оцінити рівень енергоефективності та отримати рекомендації щодо переліку оптимальних заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі.
 5. Розробка робочих проектів реконструкції з термомодернізації будівель бюджетної та комунальної сфер. Проектування та розробка проектно-кошторисної документації є важливим кроком для залучення зовнішнього фінансування, зокрема коштів обласного бюджету, ДФРР, НЕФКО та інших міжнародних фінансових установ.
 6. Впровадження поетапної термомодернізації будівель бюджетних закладів (або установ) та комунальних некомерційних підприємств. Результатом термомодернізації будівель є не лише підвищення рівня енергоефективності, а й підвищення комфорту перебування у таких будівлях та дотримання санітарно-гігієнічних норм й стандартів, що є важливим для бюджетної та комунальної сфер. В залежності від глибини впроваджених енергоефективних заходів економія енергетичних ресурсів та комунальних послуг складає 20-60%.
 7. Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ/ЖБК здійснюється на підставі «Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Краматорську на 2021-2023 роки» та «Програми капітального, поточного ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків житлового фонду міста Краматорська на 2021-2023 роки», а частини кредитів, отриманих  фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів відповідно до окремого порядку відшкодування. Фінансування здійснюється за рахунок коштів бюджету Краматорської міської територіальної громади відповідно до Договорів про взаємодію між Головними розпорядниками коштів бюджету Краматорської територіальної громади та Кредитно-фінансовою установою.
 8. Реалізація проектів із підвищення рівня енергоефективності комунальної інфраструктури (будівель бюджетних установ, мереж зовнішнього освітлення, основних фондів місцевих інфраструктурних підприємств) із залученням приватних інвестицій за механізмом енергосервісу (ЕСКО). Механізм енергосервісу набуває все більшого поширення, оскільки не вимагає збільшення витрат з бюджету.
 9. Розвиток потенціалу приєднання до Револьверного Фонду Міст Асоціації «Енергоефективні міста України» як додаткової моделі фінансування термомодернізації ОСББ. Ідея револьверного фонду полягає у наданні поворотних позик за економічно прийнятними ставками.  Повернені кошти надалі використовуються для фінансування інших учасників. Перевагами револьверного фонду є безпосереднє фінансування енергоефективних заходів, багаторазове використання коштів, нижча вартість позик порівняно з комерційними банківськими кредитами та стимулювання економічного розвитку громади.
 10. Розробка концепції (правових документів, фінансової моделі) масштабування потенціалу існуючого комунального підприємства задля набуття додаткових функцій та ресурсів для енергомодернізації комунальної інфраструктури та термомодернізації бюджетних установ. Надання громадою додаткових економічних властивостей комунальному підприємству має наочні соціально-економічні переваги: вибір об’єктів для термомодернізації з урахуванням інтересів громади, зекономлені в результаті впровадження енергоефективних заходів кошти залишаються в громаді, комунальна енергосервісна компанія має більше можливостей для залучення зовнішнього фінансування, а також збільшення інституційної спроможності громади у сфері енергоефективності.
 11. Підвищення обізнаності всіх зацікавлених сторін житлової, комунальної та бюджетної сфер  щодо сучасних інструментів з  енергоефективності із залученням експертів міжнародних проектів через засоби масової інформації, «круглі столи», друковані інформаційно-рекламні матеріали, семінари, он-лайн заходи тощо. Такі заходи є особливо важливими, оскільки численні дослідження крім використання сучасних інструментів та технологій засвідчують важливість енергоефективної поведінки людей та активного залучення населення. Проведення таких заходів стимулює енергоефективну поведінку, яка дозволяє зекономити до 3-5% енергії за умов використання відповідальними особами набутих знань.
 12. Модернізація інфраструктури зовнішнього освітлення із запровадженням смарт-системи управління. Модернізація передбачає заміну світильників на енергоефективні, оновлення мереж та опор освітлення, втілення онлайн системи диспетчеризації, контролінгу, димірування із досягненням сучасних стандартів енергоефективності, виконанням державних будівельних норм та стандартів щодо зовнішнього освітлення. Окрім економічного ефекту (скорочення витрат на електроенергію до 55%) громада забезпечить належний рівень освітленості для транспорту та пішоходів. Практика впровадження проектів із енергомодернізації зовнішнього освітлення свідчить про значне покращення комфорту проживання та громадської безпеки у відповідних населених пунктах. Передбачається диференційований підхід до фінансових інструментів, втому числі: бюджетні капіталовкладення, кредитні та грантові ресурси міжнародних фінансових інституцій, приватні інвестиції енергосервісних компаній.
 13. Модернізація та оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту та підвищення рівня екологічності та енергоефективності інфраструктури в галузі автомобільного та електричного транспорту.  Міський пасажирський транспорт має застаріле та енерговитратне обладнання, яке не відповідає вимогам сучасного комфорту для перевезення пасажирів і потребує оновлення. Необхідною є розробка концепції розвитку пасажирського транспорту громади, яка включатиме зниження рівня забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами, модернізацію депо та технічних служб громадського транспорту, а також впровадження нового виду транспорту – електробусу.

Очікувані результати

В результаті виконання зазначених завдань, очікуваними результатами є:

 1. зниження до 50% витрат на споживання енергоносіїв та комунальних послуг в термомодернізованих будівлях бюджетної та комунальної сфер
 2. спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів (установ) та комунальних некомерційних підприємств;
 3. зниження на 25% видатків бюджету на опалення будівель  бюджетної сфери за рахунок впровадження індивідуальних теплових пунктів та онлайн управління системою опалення будівель бюджетних закладів (установ), в тому числі із використанням енергосервісних договорів;
 4. заощадження до 55% витрат на електроенергію в системі зовнішнього освітлення за рахунок модернізації системи освітлення із встановленням смарт-управління;
 5. збільшення питомої частки відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива в енергобалансі громади;
 6. проведення енергетичної сертифікації 100% будівель комунальної власності;
 7. ведення системи енергомоніторингу відносно 100% будівель бюджетних закладів (або установ) та комунальних некомерційних підприємств;
 8. охоплення до 30% будівель комунальної власності сучасними засобами автоматичного знімання даних та їх аналізу в онлайн-режимі;
 9. поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетних закладів (або установ) та комунальних некомерційних підприємств у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог до утримання будівель і споруд;
 10. залучення до розробки бізнес-планів, техніко-економічного та фінансового обґрунтування енергоефективної модернізації житлового фонду всіх зацікавлених сторін, зокрема, виконавчих органів місцевого самоврядування, співвласників, фінансово-кредитних установ, міжнародних організацій;
 11. енергоефективна модернізація житлових багатоквартирних та індивідуальних (садибних) будівель та інженерних мереж, що призведе до  зниження витрат на споживання енергоносіїв та комунальних послуг до 50%;
 12. реалізація програм співфінансування енергоефективних заходів у багатоквартирних та індивідуальних (садибних) житлових будинках (програми регулюються окремими порядками/положеннями, що затверджуються Краматорською міською радою) шляхом відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ/ЖБК та фізичними особами-власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків на впровадження заходів із підвищення рівня енергоефективності, реконструкції і модернізації багатоквартирних  житлових будинків;
 13. розробка концепції розвитку пасажирського транспорту громади, яка передбачатиме модернізацію рухомого складу та інфраструктури;
 14. виконання заходів з популяризації Програми серед мешканців міста через засоби масової інформації, «круглі столи», друковані інформаційно-рекламні матеріали тощо.

Однією з ключових умов ефективного виконання заходів Програми є проведення оцінки її результатів та визначення ефектів від виконання. Результати проведених оцінювань можуть слугувати підґрунтям для внесення змін і доповнень до заходів Програми кожного наступного періоду.

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку виконавчого комітету Краматорської міської ради.

ПЛАН ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ, КОМУНАЛЬНОЇ ТА ЖИТЛОВОЇ СФЕР КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2023 РОКИ

№ з/пПерелік заходів ПрограмиСтрок виконання заходуВиконавціОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)
Джерела фінансуванняу тому числі за рокамиВсього
202120222023
Всього за програмою2021-2023Всього, у т.ч.:7402214926395068884551
місцевий бюджет3925589191938967563
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі обласний бюджет, ДФРР, Фонд енергоефективності)100153529704605
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародні фінансові установи, енергосервісні компанії)7008163670968559806083
кошти власників індивідуальних будинків та співвласників багатоквартирних будинків50210041506300
1Удосконалення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату Краматорської міської територіальної громади до 2030 року2022-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвиткуВсього, у т.ч.:07575150
місцевий бюджет, в т.ч. інші програми0000
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)07575150
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
2Запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній та комунальній сфері (два етапи)2022-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, фінансове управління, керівники бюджетних установВсього, у т.ч.:011888932080
місцевий бюджет:05914461038
Виконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)05964461043
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
2.1Перший етап: Втілення інституційної основи енергетичного менеджменту, в тому числі:2022Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, керівники бюджетних установВсього, у т.ч.:02950295
місцевий бюджет, в т.ч.інші програми01450145
2.1.1. Адаптація системи енергомоніторингу під завдання сучасні системи енергоменеджменту та формування первинної матеріально-технічної енергоменеджера міста інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
2.1.2 Розробка та запровадження положень, посадових інструкцій, методичних рекомендацій для суб’єктів енергоменеджментуінші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)01500150
2.1.3 Розробка та запровадження системи матеріального стимулювання енергоефективної поведінки суб’єктів енергоменеджментукошти співвласників індивідуальних будинків, ОСББ0000
2.2Другий етап: Удосконалення системи енергоменеджменту:2022-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, керівники бюджетних установВсього, у т.ч.:08938931785
2.2.1. Втілення обліку енергоспоживання із дистанційною онлайн передачею даних до системи енергомоніторингу 30 % бюджетних установ (закладів) та комунальних некомерційних підприємствмісцевий бюджет:0446446893
2.2.2. Розробка та втілення системи аналітичних та управлінських дій за результатами оперативних даних системи енергомоніторингуВиконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)0446446893
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
3Забезпечення сертифікації енергетичної ефективності будівель:2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвиткуВсього, у т.ч.:1700157515754850
місцевий бюджет:15507387383025
Виконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)100100100300
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)06886881375
кошти співвласників будинків (ОСББ)505050150
3.1Сертифікація енергетичної ефективності бюджетних установ (закладів) та комунальних некомерційних підприємств2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, керівники бюджетних установВсього, у т.ч.:1500137513754250
місцевий бюджет:15006886882875
Виконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)06886881375
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
3.2Сертифікація енергетичної ефективності будівель об’єднаних співвласників багатоквартирних будинків (співфінансування)2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків Всього, у т.ч.:200200200600
місцевий бюджет505050150
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)100100100300
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)0000
кошти співвласників будинків (ОСББ)505050150
4Підготовка проектної документації з термомодернізації будівель бюджетних установ (закладів) та комунальних некомерційних підприємств2021-2023Управління капітального будівництва та перспективного розвитку містаВсього, у т.ч.:3008958952090
місцевий бюджет3008958952090
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги: НЕФКО, ЄІБ)0000
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
5Впровадження поетапної термомодернізації будівель бюджетних установ (закладів) та комунальних некомерційних підприємств2022-2023Управління капітального будівництва та перспективного розвитку містаВсього, у т.ч.:735271600017900759171
місцевий бюджет:374056000600049405
Виконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі обласний бюджет, ДФРР)0000
інші джерела фінансування (ЄІБ)697866011900709766
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
6Запровадження співфінансування заходів із підвищення рівня енергетичної ефективності індивідуальних будинків2022-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, управління житлово-комунального господарстваВсього, у т.ч.:04100820012300
місцевий бюджет:061512301845
Виконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі “теплі кредити” Держенергоефективності)0143528704305
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)0000
кошти власників індивідуальних будинків0205041006150
7Реалізація проектів із підвищення рівня енергоефективності комунальної інфраструктури із залученням приватних інвестицій за енергосервісними договорами (ЕСКО)2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, керівники бюджетних установВсього, у т.ч.:2800350002500062800
місцевий бюджет0000
інші бюджетні джерела фінансування 0000
інші джерела фінансування (в тому числі приватні інвестиції енергосервісних компаній)2800350002500062800
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
8Модернізація інфраструктури зовнішнього освітлення із запровадженням смарт-системи управління2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, КП «Міськсвітло»Всього, у т.ч.:003000030000
місцевий бюджет0000
інші бюджетні джерела фінансування 0000
інші джерела фінансування (в тому числі приватні інвестиції енергосервісних компаній)003000030000
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
9 Використання фінансових можливостей Револьверного Фонду Міст (РФМ) Асоціації «Енергоефективні міста України»2022-2023Управління житлово-комунального господарства, відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, фінансове управлінняВсього, у т.ч.:08080160
місцевий бюджет 0303060
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)05050100
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
10Релізація довгострокових енергоефективних проектів в бюджетній сфері, комунальній інфраструктурі із використанням енергосервісних договорів на базі комунального підприємства2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, управління капітального будівництваВсього, у т.ч.:1001001010010300
місцевий бюджет 001000010000
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)100100100300
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
11Розробка та запровадження концепції розвитку пасажирського транспорту громади2022-2023Управління житлово-комунального господарства, відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвиткуВсього, у т.ч.:0100200300
місцевий бюджет 0000
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)0100200300
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
12Втілення Плану із підвищення обізнаності всіх зацікавлених сторін житлової, комунальної та бюджетної сфер щодо сучасних інструментів з енергоефективності, активізації створення ОСББ із залученням експертів міжнародних проектів (зокрема, створення поліграфічної продукції, буклетів, флаєрів, каталогів та інших презентаційних матеріалів, сувенірної продукції, виплати переможцям конкурсів енергоефективної тематики тощо)2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвиткуВсього, у т.ч.:50150150350
місцевий бюджет 05050100
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)50100100250
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000

По вопросам доработки макроса обращайтесь в скайп ExcelVBA.ru
или на почту order@excelvba.ru (услуга платная)


№ з/пПерелік заходів ПрограмиСтрок виконання заходуВиконавціОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)
Джерела фінансуванняу тому числі за рокамиВсього
202120222023
Всього за програмою2021-2023Всього, у т.ч.:7402214926395068884551
місцевий бюджет3925589191938967563
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі обласний бюджет, ДФРР, Фонд енергоефективності)100153529704605
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародні фінансові установи, енергосервісні компанії)7008163670968559806083
кошти власників індивідуальних будинків та співвласників багатоквартирних будинків50210041506300
1Удосконалення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату Краматорської міської територіальної громади до 2030 року2022-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвиткуВсього, у т.ч.:07575150
місцевий бюджет, в т.ч. інші програми0000
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)07575150
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
2Запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній та комунальній сфері (два етапи)2022-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, фінансове управління, керівники бюджетних установВсього, у т.ч.:011888932080
місцевий бюджет:05914461038
Виконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)05964461043
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
2.1Перший етап: Втілення інституційної основи енергетичного менеджменту, в тому числі:2022Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, керівники бюджетних установВсього, у т.ч.:02950295
місцевий бюджет, в т.ч.інші програми01450145
2.1.1. Адаптація системи енергомоніторингу під завдання сучасні системи енергоменеджменту та формування первинної матеріально-технічної енергоменеджера міста інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
2.1.2 Розробка та запровадження положень, посадових інструкцій, методичних рекомендацій для суб’єктів енергоменеджментуінші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)01500150
2.1.3 Розробка та запровадження системи матеріального стимулювання енергоефективної поведінки суб’єктів енергоменеджментукошти співвласників індивідуальних будинків, ОСББ0000
2.2Другий етап: Удосконалення системи енергоменеджменту:2022-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, керівники бюджетних установВсього, у т.ч.:08938931785
2.2.1. Втілення обліку енергоспоживання із дистанційною онлайн передачею даних до системи енергомоніторингу 30 % бюджетних установ (закладів) та комунальних некомерційних підприємствмісцевий бюджет:0446446893
2.2.2. Розробка та втілення системи аналітичних та управлінських дій за результатами оперативних даних системи енергомоніторингуВиконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)0446446893
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
3Забезпечення сертифікації енергетичної ефективності будівель:2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвиткуВсього, у т.ч.:1700157515754850
місцевий бюджет:15507387383025
Виконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)100100100300
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)06886881375
кошти співвласників будинків (ОСББ)505050150
3.1Сертифікація енергетичної ефективності бюджетних установ (закладів) та комунальних некомерційних підприємств2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, керівники бюджетних установВсього, у т.ч.:1500137513754250
місцевий бюджет:15006886882875
Виконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)06886881375
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
3.2Сертифікація енергетичної ефективності будівель об’єднаних співвласників багатоквартирних будинків (співфінансування)2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків Всього, у т.ч.:200200200600
місцевий бюджет505050150
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)100100100300
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)0000
кошти співвласників будинків (ОСББ)505050150
4Підготовка проектної документації з термомодернізації будівель бюджетних установ (закладів) та комунальних некомерційних підприємств2021-2023Управління капітального будівництва та перспективного розвитку містаВсього, у т.ч.:3008958952090
місцевий бюджет3008958952090
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги: НЕФКО, ЄІБ)0000
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
5Впровадження поетапної термомодернізації будівель бюджетних установ (закладів) та комунальних некомерційних підприємств2022-2023Управління капітального будівництва та перспективного розвитку містаВсього, у т.ч.:735271600017900759171
місцевий бюджет:374056000600049405
Виконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі обласний бюджет, ДФРР)0000
інші джерела фінансування (ЄІБ)697866011900709766
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
6Запровадження співфінансування заходів із підвищення рівня енергетичної ефективності індивідуальних будинків2022-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, управління житлово-комунального господарстваВсього, у т.ч.:04100820012300
місцевий бюджет:061512301845
Виконавчі органи Краматорської міської ради, установи та заклади комунальної власності.
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі “теплі кредити” Держенергоефективності)0143528704305
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)0000
кошти власників індивідуальних будинків0205041006150
7Реалізація проектів із підвищення рівня енергоефективності комунальної інфраструктури із залученням приватних інвестицій за енергосервісними договорами (ЕСКО)2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, керівники бюджетних установВсього, у т.ч.:2800350002500062800
місцевий бюджет0000
інші бюджетні джерела фінансування 0000
інші джерела фінансування (в тому числі приватні інвестиції енергосервісних компаній)2800350002500062800
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
8Модернізація інфраструктури зовнішнього освітлення із запровадженням смарт-системи управління2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, КП «Міськсвітло»Всього, у т.ч.:003000030000
місцевий бюджет0000
інші бюджетні джерела фінансування 0000
інші джерела фінансування (в тому числі приватні інвестиції енергосервісних компаній)003000030000
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
9 Використання фінансових можливостей Револьверного Фонду Міст (РФМ) Асоціації «Енергоефективні міста України»2022-2023Управління житлово-комунального господарства, відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, фінансове управлінняВсього, у т.ч.:08080160
місцевий бюджет 0303060
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)05050100
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
10Релізація довгострокових енергоефективних проектів в бюджетній сфері, комунальній інфраструктурі із використанням енергосервісних договорів на базі комунального підприємства2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвитку, управління капітального будівництваВсього, у т.ч.:1001001010010300
місцевий бюджет 001000010000
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)100100100300
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
11Розробка та запровадження концепції розвитку пасажирського транспорту громади2022-2023Управління житлово-комунального господарства, відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвиткуВсього, у т.ч.:0100200300
місцевий бюджет 0000
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)0100200300
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000
12Втілення Плану із підвищення обізнаності всіх зацікавлених сторін житлової, комунальної та бюджетної сфер щодо сучасних інструментів з енергоефективності, активізації створення ОСББ із залученням експертів міжнародних проектів (зокрема, створення поліграфічної продукції, буклетів, флаєрів, каталогів та інших презентаційних матеріалів, сувенірної продукції, виплати переможцям конкурсів енергоефективної тематики тощо)2021-2023Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва управління економічного розвиткуВсього, у т.ч.:50150150350
місцевий бюджет 05050100
інші бюджетні джерела фінансування (в тому числі ДФРР, Фонд енергоефективності)0000
інші джерела фінансування (в тому числі проекти міжнародної технічної допомоги)50100100250
кошти співвласників будинків (ОСББ)0000