Міська цільова соціальна програма «Молодь» на 2021-2025 роки

Оновлено: 04 Липня 2022, 14:54

Додаток до
рішення міської ради
31.03.2021 № 7/VIII-316

Паспорт Міської цільової соціальної програми «Молодь» на 2021-2025 роки

  1. Назва:

Міська цільова соціальна програма «Молодь» на 2021-2025 роки.

  • Розробник:

Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради, структурні підрозділи Краматорської міської ради, громадські організації.

  • Відповідальні виконавці:

Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради, структурні підрозділи міської ради.

  • Термін реалізації програми: 2021-2025 роки.

І. Загальна частина

Молодь є важливою складовою сучасного суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним чинником соціально-економічного прогресу. Будучи наступниками державних традицій, норм культури і моралі, за сприятливих умов, молодь може бути однією з найбільш активних соціальних груп і стояти в авангарді внутрішньої державної політики.

Молодіжна політика – це узгоджені дії багатьох зацікавлених сторін: центральних і місцевих органів влади, громадянського суспільства, бізнесу, родини тощо. Водночас, така політика не повинна бути директивною, тобто не обмежувати вибору. Вона повинна спонукати молодих людей проявляти ініціативу, самостійно визначати власні цілі та цінності, брати участь у процесі прийняття рішень і визначати пріоритети та методи здійснення молодіжної політики. У фокусі уваги політики повинні знаходитися спроможність самореалізації, здоров’я молоді, екологічні виклики, безпека, демографічний виклик і включеність молодих людей у суспільство.

Реалізація молодіжної політики повинна здійснюватися через установи, що працюють з молоддю, у тому числі молодіжні центри, інститути громадянського суспільства, консультативно-дорадчі органи, молодіжну роботу, яку здійснює молодь, або яка здійснюється разом із молоддю й орієнтована на її  всебічний розвиток.

Сукупність системи цінностей та життєвих орієнтирів молоді сьогодні визначає звичаї і традиції українського народу у майбутньому, моральний клімат в країні, створює фундамент майбутніх стандартів суспільних норм і законів, формуються нові тенденції, динаміка та спрямованість політичних і соціальних процесів.

За результатами дослідження становища молоді в Україні (2019 рік), проведеного Державним вищим навчальним закладом «Університет банківської справи» на замовлення Міністерства молоді та спорту України, основними пріоритетами в житті більшості молодих людей є здоров’я (49,8%) і матеріальний добробут (35,2%). Відчуття захищеності та впевненість у майбутньому (27,6%), особистий розвиток (24,1%), а також бажання бути корисним суспільству (20,0%) – посідають перші місця в переліку найважливіших цінностей сучасної молоді.

Молодіжний центр як установа, діяльність якої спрямована на створення належних умов для розвитку молоді, а також надання широкого спектра послуг молодим людям і забезпечення їхнього змістовного та якісного дозвілля, на думку молоді, повинен надавати, насамперед, послуги з профорієнтації та сприянні у працевлаштуванні (51,9%); послуги, що стосуються спортивних заходів (51,3 %); надавати юридичні консультації (45,7%), здійснювати роботу з кризовими категоріями молоді (45,0%) та надавати консультації психолога (44,2%).

За оцінками сучасної молоді, найбільш затребуваними сьогодні на рівні країни і населеного пункту є: підтримка талановитої молоді (51,3%), популяризація здорового способу життя (49,7%), а також сприяння забезпечення молоді житлом (36,7%), сприяння зайнятості та самозайнятості (35,6%), розвиток молодіжної інфраструктури, зокрема молодіжних центрів (26,9%).

Громадянська активність сучасної молоді більшою мірою реалізована участю в учнівському або студентському самоврядуванні (25,4%) та в діяльності спортивних організацій або організацій, пов’язаних із проведенням дозвілля (10,6%). Загалом, включення молоді в діяльність громадянського суспільства є помірним – 54,2% молоді не брала участі в діяльності жодної організації громадянського суспільства. 32,4% молодих людей без зацікавленості ставляться до участі у громадській діяльності, а 25,8 % не мають змоги долучитись через брак вільного часу, проте 20,7 % – нічого не заважає.

Більшість молодих людей (34,9 %) вважають, що вони можуть вплинути на те, що відбувається у їхньому населеному пункті певною мірою, а третина — незначною мірою (33,5 %). Щодо можливості впливу на події в розвитку країни в цілому, то більшість (44,0%) оцінюються її як вплив незначною мірою, близько чверті вказують на те, що ніяким чином не можуть впливати на те, що відбувається в Україні (22,0%) і ще чверть — передбачають вплив певною мірою (20,7%).

Молодіжна політика повинна орієнтуватися на розвиток людського потенціалу через формування компетентностей молодих людей. Для цього потрібна зміна ролей зацікавлених сторін – держава переорієнтовується із директивності на сервісність, а людина набуває суб’єктності, що передбачає готовність і спроможність діяти самостійно і нести відповідальність за свої дії.

Міська цільова соціальна програма «Молодь» на 2021-2025 роки формує новий підхід – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі», ґрунтується на міжсекторальній взаємодії, враховує особливості молодіжної роботи відповідно до конкретних потреб молоді та передбачає співпрацю структурних підрозділів Краматорської міської ради, громадських об’єднань задля ефективної реалізації державної молодіжної політики у відповідності до законодавства.

ІІ. Мета програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції, системи цінностей та життєвих орієнтирів.

ІІІ. Проблеми. Шляхи і способи їх розв’язання

Реалізація Міської цільової соціальної програми «Молодь» на 2021-2025 ґрунтується на необхідності самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції у суспільне життя, що розвиватиме їх національну свідомість на основі суспільно-державних цінностей та відповідального громадянства, надаватиме молоді можливості для успішної реалізації і соціалізації, підвищить рівень її громадянських компетентностей, спроможності бути самостійними, життєстійкими, активними, патріотичними і відповідальними учасниками суспільного життя.

Основні проблеми, які постають перед суспільством:

недостатній рівень участі молоді у суспільному житті, в діяльності інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, а також органах учнівського та студентського самоврядування,  програмах сфери волонтерської діяльності та у процесах ухвалення рішень, що стосуються вирішення питань молоді;

недостатній рівень поінформованості молоді про можливості для розвитку власного потенціалу та самореалізації у своїй територіальній громаді, області, в Україні загалом;

низька активність молоді в політичному житті країни як на державному, так і на регіональному та місцевому рівнях;

недостатній рівень мобільності молоді (у межах України та між різними країнами);

недостатній рівень громадянських компетентностей, у тому числі щодо дотримання правових норм, стандартів прав людини, насамперед толерантного ставлення та взаємоповаги одне до одного;

підготовка молоді до сімейного життя, відповідального ставлення молоді до планування сім’ї та власного репродуктивного здоров’я;

недостатньо сформовані навички здорового способу життя та розуміння важливості комплексної турботи про фізичне та психологічне благополуччя;

недостатній рівень соціально-психологічної адаптації молоді, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території, в соціокультурний простір України;

низький рівень компетентностей, необхідних молоді для свідомого вибору професії, кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької діяльності та розвитку лідерських якостей.

Реалізація Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів: відкритості, рівності можливостей, реалістичності, дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді та сімей до її виконання.

Реалізація Програми дозволить досягнути мету, оскільки забезпечить:

спільну та скоординовану діяльність структурних підрозділів Краматорської міської ради з інститутами громадянського суспільства: молодіжними та дитячими громадськими організаціями; установами та закладами, що працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньою участю молоді;

підтримку соціально значущих проектів інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій;

застосування кращих досягнень формування та реалізації політики у молодіжній та сімейних сферах.

IV. Завдання програми

Основними завданнями програми є:

активізація співпраці органів державної влади й органів місцевого самоврядування та партнерських організацій, обмін досвідом між ними для розвитку потенціалу молоді;

підвищення рівня компетентностей молоді та спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері;

розвиток молодіжних центрів, молодіжної роботи, молодіжного та дитячого громадських рухів;

утворення і розвиток молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів учнівського та студентського самоврядування;

підготовка фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі молодіжних працівників;

поширення наявних та запровадження нових моделей для розвитку, інтеграції та участі молоді у суспільному житті, із застосуванням цифрових інструментів та урахуванням реформування місцевого самоврядування;

впровадження громадянської освіти на всіх рівнях, поширення неформальної освіти;

впровадження інклюзивного підходу та забезпечення рівних прав, а також доступу до послуг, можливостей, інформації для різних категорій молоді.

V. Напрями реалізації завдань програми

Мета та завдання Програми будуть реалізовані шляхом проведення комплексних заходів (Додаток до Програми):

1.Формування громадянської компетентності молоді та розвиток неформальної освіти:

формування розуміння потреби навчатися впродовж життя та потреби фізичного, емоційного, інтелектуального розвитку;

формування готовності та вміння діяти самостійно, знати свої обов’язки та відстоювати свої права, нести відповідальність за свої дії та власне життя;

формування критичного мислення, розвитку медіаграмотності;

розвиток лідерства та лідерських навичок (саморозвиток, міжособистісні стосунки та суспільна відповідальність);

здійснення молоддю свідомого вибору життєвого шляху, професійного та кар’єрного розвитку, враховуючи їхні власні інтереси, можливості та потреби ринку праці;

формування культури підприємництва (у тому числі соціального), стимулювання до відкриття власної справи, просування креативних індустрій серед молоді;

формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я;

попередження соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності, у тому числі вживання психоактивних речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, алкоголю та тютюнових виробів;

популяризації соціально безпечної поведінки, збереження репродуктивного здоров’я, у тому числі шляхом сексуальної освіти;

посилення відповідального ставлення до планування сім’ї та відповідального батьківства;

посилення відповідального ставлення до навколишнього природного середовища та культури відповідального споживання;

соціалізація підлітків з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, вихованців та випускників інтернатних закладів, молодих сімей, які потребують допомоги, молоді з інвалідністю, молоді, що належить до окремих етнічних груп, молоді з різними видами залежності;

реінтеграція та інтеграція молоді з тимчасово окупованих територій України і з числа внутрішньо переміщених осіб та їх адаптація в український суспільний простір;

2. Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень

сприяння утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів учнівського та студентського самоврядування;

підвищення рівня поінформованості молоді щодо інструментів участі;

формування навичок застосування безпосередніх форм участі молоді (петиції, запити, громадські бюджети участі тощо);

ознайомлення з процесами державотворення та механізмами функціонування і взаємодії інститутів політичної системи, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб, залучення до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

поширення інформації про волонтерські організації, волонтерський рух та переваги волонтерської діяльності серед молоді;

підвищення компетентностей фахівців молодіжної сфери щодо формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері;

розробка та впровадження програм, методичних, інформаційних матеріалів, ефективних інструментів для підвищення рівня спроможності молодіжних центрів та якості їх діяльності;

надання в установленому порядку фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для реалізації їх суспільно важливих проектів.

V. Обсяг та джерела фінансування, строки та виконання Програми

Програму передбачається реалізувати протягом 2021-2025 років.

Для досягнення завдань і заходів Програми прогнозний обсяг фінансування видатків на їх виконання за напрямками з усіх джерел фінансування складає 23258,0 тис. грн.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей міського бюджету, інших джерел на відповідний рік, з урахуванням економічної ефективності видатків бюджету через визначення потреб осіб обох статей.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація роботи і організаційне супроводження за ходом виконання Програми покладається на управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради.

Громадський супровід виконання Програми здійснюють рада з питань молодіжної політики та міська рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Щоквартально до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, виконавці Програми інформують управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради про результати реалізації заходів Програми за відповідний період.

Секретар міської ради                                                                            І.І.Сташкевич


Заходи з реалізації Міської цільової соціальної програми «Молодь» на 2021-2025 роки

Найменування

завдання

Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний

виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.
Усього У тому числі за роками Джерела

фінансування

Прогнозований

обсяг фінансування

роки
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.Формування громадянської компетентності молоді та розвиток неформальної освіти Кількість учасників 4100 1000 1500 2000 2500 3000 1.Організація проведення концертів, конкурсів, фестивалів, семінарів, тренінгів, конференцій, обмінів, таборів та інших заходів  із залученням спеціалістів, громадських організацій тощо

1.1.Проведення фестивалів, ігор, конкурсів, концертів тощо для розвитку громадянських та творчих компетентностей серед молоді;

1.2.Участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах.

1.3. Здійснення обмінів молоддю в межах регіону, України та за кордон

 

управління з гуманітарних питань, управління освіти, Краматорський міський центр зайнятості, відділ охорони здоров’я, громадські об’єднання (за згодою) Усього 2012,9 350,0 374,5 400,7 428,8 458,9
бюджет міста 2012,9 350,0 374,5 400,7 428,8 458,9
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 320 40 60 60 80 80 2. Участь у реалізації програми “Молодіжний працівник” з підготовки працівників, які працюють із молоддю через  залучення працівників молодіжної сфери та представників громадських організацій управління з гуманітарних питань, управління освіти, громадські об’єднання (за згодою) Усього 28,6 5,0 5,4 5,7 6,0 6,5
бюджет міста 28,6 5,0 5,4 5,7 6,0 6,5
інші джерела

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 970 150 170 200 220 230 3. Організація та проведення міського форуму лідерів студентського самоврядування «Веселка» та участь в обласному форумі лідерів студентського самоврядування «Веселка» управління з гуманітарних питань, управління освіти, громадські об’єднання (за згодою)

 

Усього 1035,1 180,0 192,6 206,1 220,5 235,9
бюджет міста 1035,1 180,0 192,6 206,1 220,5 235,9
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 200 30 35 40 45 50 4. Організація та проведення міського етапу конкурсу «Молода людина року» та участь обласному конкурсі «Молода людина року» управління з гуманітарних питань, управління освіти, громадські об’єднання (за згодою) Усього 862,6 150,0 160,5 171,7 183,8 196,6
бюджет міста 862,6 150,0 160,5 171,7 183,8 196,6
інші джерела

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість заходів 77 10 15 15 17 20 5. Сприяння діяльності Національної скаутської організації України «Пласт» через проведення сумісних заходів, засідань тощо управління з гуманітарних питань, управління освіти, громадські об’єднання (за згодою) Усього 28,6 5,0 5,3 5,7 6,1 6,5
бюджет міста 28,6 5,0 5,3 5,7 6,1 6,5
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 2500 300 400 500 600 700 6. Проведення міських заходів екологічного напрямку та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнівської та студентської молоді щодо формування свідомого ставлення до необхідності підвищення рівня енергозбереження і енергоефективності управління з гуманітарних питань, управління освіти, громадські об’єднання (за згодою) Усього 862,6 150,0 160,5 171,7 183,8 196,6
бюджет міста 862,6 150,0 160,5 171,7 183,8 196,6
інші джерела

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 9000 1700 1750 1800 1850 1900 7. Організація та проведення профорієнтаційних та інформаційно-роз’яснювальних заходів з метою підвищення мотивації молоді до отримання конкурентоспроможних на ринку праці міста професій та спеціальностей

 

 

Краматорський міський центр зайнятості, управління освіти, управління з гуманітарних питань Усього 28,7 5,0 5,35 5,7 6,1 6,6
бюджет міста 28,7 5,0 5,35 5,7 6,1 6,6
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 21800 4000 4200 4400 4600 4600 8. Організація та проведення заходів з метою формування професійних намірів учнів щодо свідомого вибору життєвого шляху

 

Краматорський міський центр зайнятості, управління освіти, управління з гуманітарних питань Усього 11,5 2,0 2,14 2,3 2,5 2,6
бюджет міста 11,5 2,0 2,14 2,3 2,5 2,6
інші джерела

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 2145

 

 

 

 

 

425 427 429 431 433 9. Сприяння зайнятості молоді шляхом працевлаштування, в тому числі на новостворені робочі місця та шляхом започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості Краматорський міський центр зайнятості Усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет міста 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джере ла

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 595 115 117 119 121 123 10. Організація проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру для безробітної молоді Краматорський міський центр зайнятості Усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет міста 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джере ла

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 6000

 

 

 

 

 

 

800 1000 1200 1400 1600 11. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді у тому числі до Всесвітніх та Міжнародних днів: боротьби з туберкульозом, тютюнопалінням, наркоманією, СНІДом тощо відділ охорони здоров’я, управління освіти, управління з гуманітарних питань, громадські організації (за згодою)

 

Усього 63,2 11,0 11,8 12,5 13,5 14,4
бюджет міста 57,5 10,0 10,7 11,4 12,3 13,1
інші джере ла 5,7 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3
Кількість учасників 1100 200 200 220 240 240 12. Забезпечення умов для належної діяльності і розвитку мережі існуючих клубів для підлітків за місцем проживання і інших закладів молодіжної політики управління з гуманітарних питань, громадські об’єднання (за згодою) Усього 14810,92 2585,8 2761,63 2949,42 3149,98 3364,09
бюджет міста 14810,92 2585,8 2761,63 2949,42 3149,98 3364,09
інші джерела

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 1050 150 150 200 250 300 13. Створення та облаштування наметових майданчиків для відпочинку молоді та дітей управління з гуманітарних питань Усього 1150,2 200,0 214,0 229,0 245,0 262,2
бюджет міста 575,1 100,0 107,0 114,5 122,5 131,1
інші джерела

 

575,1 100,0 107,0 114,5 122,5 131,1
Кількість виготовленої продукції 12500 1500 2000 2500 3000 3500 14. Підготовка та видання інформаційних і методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних роликів і реклами управління з гуманітарних питань, міський центр зайнятості, управління освіти Усього 115,0 20,0 21,4 22,9 24,5 26,2
бюджет міста 115,0 20,0 21,4 22,9 24,5 26,2
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень Кількість проведених заходів 150 20 25 30 35 40 1. Організаційне забезпечення роботи  Молодіжної ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради:

1.1. Забезпечення організаційного супроводження проведення засідань Молодіжної ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради;

1.2. Проведення семінарів, тренінгів, дебатів, конференцій, форумів та інших заходів для підвищення знань, навичок розвитку компетентностей представників Молодіжної ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради, органів учнівського та студентського самоврядування;

1.3. Реалізація проєктів розроблених Молодіжною радою при виконавчому комітеті Краматорської міської ради

 

управління з гуманітарних питань, управління освіти Усього 690,1 120,0 128,4 137,4 147,0 157,3
бюджет міста 690,1 120,0 128,4 137,4 147,0 157,3
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість заходів 125 15 20 25 30 35 2. Організація та реалізація проєкту «Академія молодіжного самоврядування»:

2.1. Забезпечення організаційного супроводження реалізації проекту;

2.2. Проведення семінарів, тренінгів, дебатів, конференцій, форумів та інших заходів для підвищення знань, навичок, розвитку компетентностей учасників проекту

 

управління з гуманітарних питань Усього 287,8 50,0 53,5 57,2 61,3 65,5
бюджет міста 287,8 50,0 53,5 57,2 61,3 65,5
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість заходів 175 25 30 35 40 45 3.  Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді:

3.1.  Проведення семінарів, тренінгів, дебатів, конференцій, форумів та інших заходів з метою забезпечення розвитку культури волонтерства серед молоді

3.2. Реалізація проекту «Паспорт волонтера»

 

управління з гуманітарних питань, громадські організації (за згодою) Усього 172,5 30,0 32,1 34,3 36,8 39,3
бюджет міста 172,5 30,0 32,1 34,3 36,8 39,3
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 50 10 10

 

 

 

 

10 10 10 4. Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049

 

управління з гуманітарних питань, громадські організації (за згодою) Усього 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
бюджет міста 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кількість учасників 4100 500 600 800 1000 1200 5. Підготовка та видання інформаційних і методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних роликів і реклами управління з гуманітарних питань, управління освіти, громадські організації (за згодою) Усього 98,0 15,0 17,0 19,0 22,0 25,0
бюджет міста 98,0 15,0 17,0 19,0 22,0 25,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Всього за Програмою Усього 23258,0 4078,8 4346,1 4631,3 4937,6 5264,2
у тому числі: бюджет міста 22677,2 3977,8 4237,9 4515,7 4813,9 5131,8
інші джерела 580,8 101,0 108,1 115,6 123,7 132,4