Фінансове управління

Управління є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Савченко Тетяні Миколаївні.

Управління є юридичною особою, має печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс, бюджетні рахунки в органах Державного Казначейства України.

Начальник управління:  Саєнко Олена Миколаївна

Тел. +380 (6264) 7-74-66

Email: fin@krm.gov.ua

Заступник начальника управління: Кирна Галина Іванівна

Тел. +380 (626) 42-20-71


УПРАВЛІННЯ МАЄ ВІДДІЛИ :


Відділ: Бюджетний

Начальник відділу: Кирна Галина Іванівна

тел.: +38 (0626) 42-20-71

Основними завданнями відділу є:

 • проводить складання і розгляд проекту бюджету міста, аналіз бюджетного запиту, поданого головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 • організує роботу, пов’язану із складанням проекту бюджету міста і визначає порядок і терміни подання виконавчими органами селищних рад матеріалів для підготовки проекту бюджету міста;;
 • складає проект бюджету міста;
 • здійснює загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету;
 • готує пропозиції щодо перерозподілу коштів між бюджетами селищних рад та міським бюджетом, або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд міської ради;
 • складає розпис видатків бюджету міста, забезпечує фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки бюджету міста і бюджету селищних рад;
 • складає пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету та з мережі бюджетних установ і подає її Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

Відділ: доходів та фінансів виробничої сфери

Начальник відділу: Гатченко Тетяна Анатоліївна

тел.: +38 (06264) 5-04-52

Основними завданнями відділу є:

 • здійснює в процесі виконання бюджету міста за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів місцевого бюджету;

 • бере участь у розроблені балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання бюджету міста;

 • організовує складання бюджету міста разом з іншими структурними підрозділами міської та селищних рад, державною податковою службою, відділенням Державного казначейства, забезпечує надходження доходів до бюджету міста;

 • проводить разом з Державною податковою службою аналіз стану надходження доходів до бюджету міста, готує пропозиції про доцільність запровадження на території міста місцевих податків, зборів, а також надання пільг.


Відділ: обліку та звітності

Начальник відділу: Петрова Ольга Олександрівна

тел.: +38 (0626) 42-20-25

Основними завданнями відділу є:

 • здійснює контроль щодо звітів про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, наданих територіальним органом Державного казначейства;

 • веде облік та складає звітність про виконання кошторису на утримання фінансового управління;

 • виконує функції розпорядника міського бюджету по міжбюджетним трансфертам;

 • здійснює контроль за правильною постановкою бухгалтерського обліку та складанням звітності про виконання бюджету та кошторису доходів та видатків фінансового управління, облік виконання кошторису в бюджетних установах міста, котрі утримуються за рахунок міського бюджету, та в селищних радах, надає методичну допомогу з питань обліку та звітності.

 


Основними завданнями управління є:

Згідно з Положенням про фінансове управління Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 14.06.2006 № 2/V-4, основними завданнями управління

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;
 • складання розрахунків до проекту бюджету міста і подання їх на розгляд міської ради;
 • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста;
 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування по фінансуванню витрат;
 • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • безпосередньо займається розробкою нормативно-правових документів міської ради та їх виконавчих органів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
28.10.2016 № 20/VIII-1039

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління Краматорської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Фінансове управління Краматорської міської ради (далі – фінуправління) у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу є виконавчим органом Краматорської міської ради (далі – міська рада), є підзвітним і підконтрольним міській раді, підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Краматорською міською територіальною громадою, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради (далі – виконком) та міському голові, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2 Фінуправління в своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Бюджетним кодексом України, указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативними актами України, рішеннями міської ради і її виконкому, а також цим Положенням.

1.3 Положення про фінуправління, структура та штатна чисельність фінуправління затверджуються рішенням міської ради.

1.4 Ліквідація та реорганізація фінуправління здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.5 У разі припинення діяльності фінуправління (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи фінуправління передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФІНУПРАВЛІННЯ

 

2.1 Основними завданнями       фінуправління         в      межах       встановлених нормативно-правовими актами повноважень є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах Краматорської міської територіальної громади;

складання прогнозу бюджету Краматорської міської територіальної громади (далі – бюджету);

складання проєкту бюджету;

здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету; координація

діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства  на  кожній стадії

бюджетного процесу;

застосування заходів впливу за встановлені порушення бюджетного законодавства

до учасників бюджетного процесу.

2.2 Фінуправління відповідно до покладених на нього завдань виконує         наступні функції:

1)забезпечує інтереси держави і громади у процесі управління коштами  бюджету;

2)узагальнює практику  застосування  законодавства  з  питань, що  належать  до  його повноважень;

3)бере участь у розробленні Програми економічного і соціального розвитку Крама торської міської територіальної громади;

4)складає розрахунки до прогнозу бюджету з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також відповідно до організаційно-методологічних засад та особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів, доведених Міністерством фінансів України;

5)прогнорзує обсяги доходів бюджету, визначає обсяги фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період;

6)розробляє, затверджує та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період;

7)отримує подані головними розпорядниками бюджетних коштів пропозиції до прогнозу бюджету та здійснює їх аналіз на відповідність доведеним орієнтовним  граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету і вимогам доведеної інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету;

8)складає прогноз бюджету та подає для розгляду та схвалення виконкому та за його дорученням міській раді, після попереднього розгляду постійною комісією з       питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики міської ради;

9)розробляє, затверджує та у визначені до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів;

10)отримує подані головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетні  запити та здійснює на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту бюджету їх аналіз щодо відповідності такого проєкту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів; вимогам доведеної інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11)складає проєкт бюджету, подає його та матеріали, що до нього додаються з урахуванням положень бюджетного законодавства, для розгляду та прийняття відповідного рішення виконкому та за його дорученням міській раді, після попереднього розгляду постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики міської ради;

12)надсилає після підписання міським головою рішення про бюджет або змін до нього Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації;

13)погоджує мережу розпорядників коштів бюджету та зміни до неї та здійснює контроль за дотриманням встановлених вимог при її складанні;

14)доводить до головних розпорядників бюджетних коштів лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування;

15)складає, затверджує та доводить до органів Казначейства розпис (тимчасовий розпис) бюджету, вносить в установленому порядку зміни до такого розпису бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням та збалансованість за відповідними періодами року;

16)доводить до головних розпорядників бюджетних коштів витяги із розпису (тимчасового розпису) бюджету;

17)складає план по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з бюджету;

18)отримує та перевіряє правильність складення, затвердження і внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів та складення зведення показників спеціального фонду кошторису;

19)отримує, перевіряє та затверджує проєкти паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів;

20) приймає рішення щодо розподілу коштів загального (спеціального) фонду бюджету;

21) проводить в установленому порядку розрахунки між бюджетом та іншими місцевими бюджетами;

22) подає до органів Казначейства інформацію щодо здійснення розподілу коштів бюджету розвитку, які обслуговуються в установах банків, між головними розпорядниками бюджетних коштів;

23) за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету за доходами, здійснює прогнозування та аналіз доходів          бюджету;

24) готує пропозиції про зменшення відповідного бюджетного призначення бюджету, якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів;

25) готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів для прийняття рішення про внесення змін до бюджету;

26) складає проект рішення міської ради про внесення змін до бюджету в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України;

27) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури міської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників органів місцевого самоврядування, фонду оплати їх праці, витрат на утримання;

28) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

29) розглядає звернення (підприємств, установ, організацій) щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття      відповідних рішень;

30) приймає рішення у межах установлених повноважень про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства шляхом надання попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства або складання протоколу про порушення бюджетного законодавства;

31) опрацьовує бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів, отриману від органів Казначейства та фінансову звітність, отриману від головних розпорядників бюджетних коштів, та в разі потреби подає до органів Казначейства свої зауваження, готує пояснювальну записку, складає звіт про виконання плану по штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету і разом із звітністю, отриманою від органів Казначейства, подає їх до Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації;

32) готує та подає до органів Казначейства інформацію про:

–  використання коштів резервного фонду;

– стан гарантованих територіальною громадою боргів;

– –  надані місцеві гарантії;

– залишки коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків державного

сектору;

33) отримує від головних розпорядників бюджетних коштів звіти про виконання паспортів бюджетних програм та узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм; враховує результати оцінки ефективності бюджетних програм при формуванні проекту та прогнозу бюджету, а також при підготовці звіту про виконання  бюджету;

34) готує та подає на розгляд виконкому та за його дорученням міській раді квартальний та річний звіти про хід і результати виконання бюджету;

35) забезпечує публічне представлення інформації про бюджет;

36) звітує на засіданні виконкому та перед мешканцями територіальної громади про результати діяльності фінуправління, приймає участь у підготовці та проведенні звітування міського голови та виконкому в межах компетенції фінуправління;

37) розробляє проекти рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції фінуправління;

38) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

39) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

40) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

41) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

42) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

43) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

44) забезпечує захист персональних даних, при їх обробці;

45) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінуправління;

46) здійснює інші передбачені законами та іншими нормативно-правовими актами повноваження.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ФІНУПРАВЛІННЯ

 Фінуправління згідно з покладеними на нього завданнями та повноваженнями має

право:

1) залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради та її виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції фінуправління;

3) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) за рішенням міської ради:

розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим повернен

ням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання дер-жавних цінних паперів;

здійснювати правочини з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов’язань міської територіальної громади, за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду;

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних

із забезпеченням  захищених  видатків загального фонду, в  межах поточного бюджетного періоду  за  рахунок  коштів  єдиного  казначейського рахунку  на  договірних  умовах  без нарахування  відсотків  за  користування  цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та  бюджетом  розвитку бюджету, у  фінансових  установах  на  строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

залучати суб’єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для управління місцевим боргом, за рахунок коштів

бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування місцевого боргу;

укладати договір з суб’єктом господарювання про погашення його заборгованості

перед територіальною громадою за виконання гарантійних зобов’язань.

 

ІV. ВЗАЄМОДІЯ ФІНУПРАВЛІННЯ

 Фінуправління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень:

1)взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

2) отримує в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання;

3) надає необхідну інформацію:

-центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері – для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників;

-Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – для розгляду цих розрахунків;

4) забезпечує інформаційну взаємодію між учасниками бюджетного процесу – у процесі управління плануванням та виконанням бюджету, у т. ч. у частині розкриття показників місцевих бюджетів, що містяться у відповідних бюджетних документах та формах звітності;

5) здійснює:

-аналіз наповнення баз даних з питань бюджетного процесу на предмет відповідності бюджетних показників вимогам нормативно-правових актів та розпорядчих документів, даним звітності, нормативам тощо;

-моніторинг дотримання технічних регламентів по наповненню інформацією бази даних учасниками бюджетного процесу;

6)готує запит та отримує звітність в розрізі платників податків – юридичних осіб та звітність у розрізі джерел доходів від органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у встановлені терміни;

7) погоджує повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, відповідно до подань (висновків) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

8) отримує від органів Казначейства інформацію про відкриті рахунки за надходженнями до бюджету (крім рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ;

9) отримує від головних розпорядників бюджетних коштів інформацію про відкриті в органах Казначейства особові (реєстраційні) рахунки.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ФІНУПРАВЛІННЯ

5.1Фінуправління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

5.2 Начальник фінуправління має заступника, який призначається на посаду та звільнюється з посади міським головою.

5.3Начальник фінуправління:

1)здійснює керівництво діяльністю фінуправління, визначає ступінь відповідальності та розподіляє обов’язки між заступником, керівниками структурних підрозділів та координує їх роботу;

2)  призначає на посаду і звільняє з посади працівників фінуправління;

3) подає на затвердження міською радою положення про фінуправління та відповідає за його актуалізацію;

4)  затверджує положення про структурні підрозділи фінуправління, посадові інструкції працівників фінуправління;

5) планує роботу фінуправління, затверджує плани робіт структурних підрозділів фінуправління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконкому та міської ради;

6) забезпечує виконання поставлених перед фінуправлінням завдань та функцій, визначених у положенні про фінуправління;

7) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінуправління;

8) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням;

9) розробляє структуру і штатний розпис фінуправління в межах чисельності, затвердженої міською радою, та подає для затвердження міському голові;

10) подає на затвердження міського голови проєкти кошторису та штатного розпису фінуправління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається бюджетними коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису фінуправління та в частині міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам відповідно до укладених договорів;

12) звітує перед виконкомом про результати діяльності фінуправління та затверджених планів роботи;

13) керує розробкою прогнозу та проекту бюджету, приймає участь у розробці програми економічного та соціального розвитку Краматорської територіальної громади;

14) приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу бюджету;

15) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету перед його поданням на розгляд виконавчому комітету міської ради;

16) подає на розгляд у виконавчий комітет міської ради та за його дорученням міській раді прогноз та проект бюджету;

17) звітує перед виконавчим комітетом міської ради про хід виконання бюджету і подає йому квартальні та річний звіти про його виконання, з подальшим затвердженням на сесії міської ради;

18) сприяє впровадженню гендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес;

19) погоджує мережу, зміни до мережі, паспорти бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів;

20) затверджує розпис (тимчасовий розпис) доходів, видатків, фінансування, кредитування бюджету на відповідний період та зміни до них, забезпечує відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням;

21) організовує і забезпечує здійснення в установі внутрішнього контролю, вживає заходів щодо його актуалізації та удосконалення;

22) приймає рішення шляхом підписання щодо застосовування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу;

23) за рішенням міської ради організовує роботу з питань:

розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних  коштів бюджету  на  депози-

тах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою;

здійснення  правочинів  з місцевим  боргом,  включаючи  кредити,  обмін,  випуск,

купівлю, викуп та продаж боргових зобов’язань міської територіальної громади;

залучення  суб’єктів  господарювання  для  надання  агентських,  консультаційних,

рейтингових та інших послуг, необхідних для управління  місцевим боргом, за рахунок кош-тів бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування місцевого боргу;

отримання позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних

із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

отримання  позики  на  покриття  тимчасових  касових розривів, що виникають за за-

гальним  фондом  та  бюджетом  розвитку  бюджету, у  фінансових установах на  строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

укладання договору з суб’єктом господарювання про погашення його  заборгованості

перед міською територіальною громадою за виконання гарантійних зобов’язань;

24) безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових актів та регуляторних актів місцевого значення, проводить експертизу та погоджує проекти нормативно-правових актів, розроблених іншими органами місцевого самоврядування, приймає участь в розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи міської ради, здійснює інші повноваження, визначені законом;

25) приймає участь у засіданнях міської ради та виконавчого комітету, комісій, робочих груп та інших дорадчих органів місцевого самоврядування;

26) взаємодіє з засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів публічності та прозорості бюджетного процесу в громаді;

27) розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій у межах своєї компетенції;

28) представляє інтереси фінуправління у відносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради;

29) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

30) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування фінуправління;

31) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінуправління;

32) організовує роботу з ведення діловодства в фінуправлінні;

33) забезпечує проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування фінуправління покладених на них обов’язків та завдань;

34) здійснює у порядку, передбаченому законодавством притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників фінуправління;

35) забезпечує дотримання працівниками фінуправління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

36) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінуправління;

37) забезпечує дотримання вимог законодавства щодо прав працівників фінуправління у сфері охорони праці;

38) укладає колективний договір та забезпечує виконання його положень;

39) здійснює інші повноваження згідно з цим Положенням та діючим законодавством;

40) несе відповідальність у межах, визначених законодавством України, за:

-порушення Конституції або законів України;

-несвоєчасне та/або неякісне виконання повноважень (прав і обов’язків), передбачених цим Положенням, невжиття заходів щодо запобігання встановленим недолікам, порушенням та ризикам у діяльності фінуправління;

-за вчинення корупційних дій або пов’язаних з корупцією правопорушення;

-порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування;

– недотримання правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

-недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, правил з охорони праці, гігієни праці та техніки безпеки.

5.4Накази начальника фінуправління, що суперечать Конституції України та законам України, Бюджетному кодексу України, указам Президента України, нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України, наказам Мінфіну, іншим нормативним актам України, можуть бути скасовані міським головою.

 

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Працівники фінуправління несуть відповідальність у порядку і в межах,   встановлених законами за:

-порушення Конституції або законів України;

-несвоєчасне та/або неякісне виконання повноважень (прав і обов’язків), передбачених цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи фінуправління та посадовими інструкціями;

-вчинення корупційних дій або пов’язаних з корупцією правопорушень;

-порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування;

– недотримання правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядуван-

ня;

-недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, правил з охорони праці, гігієни праці та техніки безпеки.

 

VII.  ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНУПРАВЛІННЯ

7.1 Фінуправління утримується за рахунок коштів бюджету.

7.2 Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників фінуправління визначається в межах відповідних бюджетних асигнувань у встановленому законодавством порядку.

7.3 Штатний розпис та кошторис фінуправління затверджуються в установленому законодавством порядку.

7.4 Отримані доходи, або їх частина не можуть перерозподілятись серед засновників (учасників), членів управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.5 Доходи (прибутки) фінуправління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання фінуправління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності визначених цим Положенням.

7.6 Фінуправління є юридичною особою публічного права, головним розпорядником бюджетних коштів, має самостійний баланс, майно в оперативному управлінні, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

7.7 Повне найменування:

– фінансове управління Краматорської міської ради

Скорочене найменування:

– фінуправління.

7.8 Юридична адреса фінуправління: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, пл. Миру,

 

 

Секретар міської ради                            Ігор СТАШКЕВИЧ


Інформація у форматі відкритих даних:

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

2020:

Паспорти бюджетних програм на 2020 рік

Бюджетні запити за 2020 рік

Перелік розпорядників бюджетних коштів на 2020 рік

Перелік бюджетних програм на 2020 рік

2019:

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм

Перелік розпорядників бюджетних коштів за 2019 рік 

Реалізація проектів Громадського бюджету у 2019 році

Реєстр договорів у 2019 р 

Дані про споживання комунальних ресурсів по фінансовому управлінню Краматорської міської ради за 2019 рік

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 р

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності (розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів) Краматорської міської ради за 2019 рік

Звіти за 2019 рік

Перелік бюджетних програм на 2019 рік, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Перелік цільових програм на 2019 рік, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті 

2018:

Перелік бюджетних програм на 2018 рік

Перелік розпорядників бюджетних коштів за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 р

Перелік цільових програм за 2018 рік, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті 

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
каб.105, 104, 106, 107, 108, 109

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

щопонеділка з 8.00 до 16.00