Фінансове управління

Управління є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Савченко Тетяні Миколаївні.

Управління є юридичною особою, має печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс, бюджетні рахунки в органах Державного Казначейства України.

Начальник управління:  Саєнко Олена Миколаївна

Тел. +380 (6264) 7-74-66

Email: fin@krm.gov.ua

Заступник начальника управління: Кирна Галина Іванівна


УПРАВЛІННЯ МАЄ ВІДДІЛИ :


Відділ : Бюджетний

Начальник відділу: Кирна Галина Іванівна

тел.: +380 (6264) 3-56-01

Основними завданнями відділу є:

  • проводить складання і розгляд проекту бюджету міста, аналіз бюджетного запиту, поданого головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

  • організує роботу, пов’язану із складанням проекту бюджету міста і визначає порядок і терміни подання виконавчими органами селищних рад матеріалів для підготовки проекту бюджету міста;;

  • складає проект бюджету міста;

  • здійснює загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету;

  • готує пропозиції щодо перерозподілу коштів між бюджетами селищних рад та міським бюджетом, або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд міської ради;

  • складає розпис видатків бюджету міста, забезпечує фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки бюджету міста і бюджету селищних рад;

  • складає пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету та з мережі бюджетних установ і подає її Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

Відділ : планування доходів та фінансування підприємств комунальної власності

Начальник відділу: Гатченко Тетяна Анатоліївна

тел.: +380 (6264) 3-45-22

Основними завданнями відділу є:

 • здійснює в процесі виконання бюджету міста за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів місцевого бюджету;

 • бере участь у розроблені балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання бюджету міста;

 • організовує складання бюджету міста разом з іншими структурними підрозділами міської та селищних рад, державною податковою службою, відділенням Державного казначейства, забезпечує надходження доходів до бюджету міста;

 • проводить разом з Державною податковою службою аналіз стану надходження доходів до бюджету міста, готує пропозиції про доцільність запровадження на території міста місцевих податків, зборів, а також надання пільг.


Відділ : обліку та звітності

Начальник відділу: Петрова Ольга Олександрівна

тел.: +380 (6264) 3-44-32

Основними завданнями відділу є:

 • здійснює контроль щодо звітів про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, наданих територіальним органом Державного казначейства;

 • веде облік та складає звітність про виконання кошторису на утримання фінансового управління;

 • виконує функції розпорядника міського бюджету по міжбюджетним трансфертам;

 • здійснює контроль за правильною постановкою бухгалтерського обліку та складанням звітності про виконання бюджету та кошторису доходів та видатків фінансового управління, облік виконання кошторису в бюджетних установах міста, котрі утримуються за рахунок міського бюджету, та в селищних радах, надає методичну допомогу з питань обліку та звітності.

 


Основними завданнями управління є:

Згідно з Положенням про фінансове управління Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 14.06.2006 № 2/V-4, основними завданнями управління

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;
 • складання розрахунків до проекту бюджету міста і подання їх на розгляд міської ради;
 • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста;
 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування по фінансуванню витрат;
 • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • безпосередньо займається розробкою нормативно-правових документів міської ради та їх виконавчих органів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
28.10.2016 № 15/VII-445

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління Краматорської міської ради

1.Загальні положення

1.1. Фінансове управління Краматорської міської ради (далі управління) створюється за рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді , підпорядкованим
виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним
кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради і його виконавчого комітету, а також цим Положенням.

1.4. Положення про управління , структура та штатна чисельність управління
затверджується рішенням міської ради.

1.5. Ліквідація та реорганізація управління здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.6. У разі припинення управління (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи управління передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

1.7. Управління є юридичною особою, має печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, фірмовий бланк. Має юридичну адресу площа Миру,2, м.Краматорськ,. Донецька обл., індекс 84313.

2. Загальні напрямки діяльності управління

2.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста.

2.2. Розроблення в установленному порядку проекту міського бюджету, підготовка розрахунків до нього та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд міської ради.

2.3. Готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів  соціальноекономічного розвитку міста.

2.4. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного
планування та здійснення витрат.

2.5. Здійснення контролю за дотриманням установами та організаціями бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.

2.6. Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міста,
координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

3. Функції управління

3.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

3.2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними
розпорядниками бюджетних коштів.

3.3. Проводить під час складання і розгляду проекту бюджету міста, аналіз
бюджетного запиту, поданого головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

3.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо
проекту міського бюджету перед його поданням на розгляд міської ради.

3.5. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує
соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання бюджету міста.

3.6. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту бюджету міста,
визначає порядок і терміни подання виконавчими органами селищних рад матеріалів для підготовки проекту бюджету міста; складає проект бюджету міста та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди, готує пропозиції щодо перерозподілу коштів між бюджетами селищних рад та міським бюджетом або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд міської ради.

3.7. Складає і затверджує тимчасовий розпис та річний розпис доходів та видатків
міського бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки бюджету міста і бюджетів селищних рад.

3.8. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету міста встановленим бюджетним призначенням.

3.9. Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до
бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до місцевого бюджету.

3.10. Організовує виконання міського бюджету, забезпечує разом із іншими
структурними підрозділами міської та селищних рад, територіальним органом Державної фіскальної служби, територіальним органом Державної казначейської служби надходження доходів до бюджету міста та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.

3.11. Здійснює в установленому порядку організацію та формування виконання
бюджетів селищних рад, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету міста.

3.12. Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету.

3.13. Аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих
бюджетів, подані територіальним органом Державної казначейської служби. Складає пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету та з мережі бюджетних установ і подає її Департаменту фінансів облдержадміністрації.

3.14. Готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проекту міського бюджету.

3.15. Проводить на основі статистичної і фінансової звітності і прогнозних
розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

3.16. Здійснює фінансування головних розпорядників коштів у встановленому законом порядку.

3.17. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів
використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету.

3.18. Розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови, а також нормативно-правових документів в межах повноважень управління.

3.19. Готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи
недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів міського бюджету.

3.20. Затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно –
цільового методу в бюджетному процесі.

3.21. За рішенням міської ради розміщує тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків.

3.22. Інформує керівництво міської ради про стан виконання міського бюджету за
кожний звітний період та подає на розгляд річний та квартальний звіти про виконання міського бюджету.

3.23. Здійснює управління місцевим боргом і гарантованим міською радою боргом.

3.24. Готує самостійно або з іншими структурними підрозділами міської ради
інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

3.25. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

3.26. Забезпечує захист персональних даних.

3.27. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій та опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради.

3.28. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.

3.29. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

4. Організація роботи управління

4.1. Управління очолює начальник. Начальник та працівники управління
призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

4.2. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду і
звільняється з посади міським головою.

4.3. Начальник управління здійснює керівництво діяльністю управління, несе
відповідальність у межах компетенції управління за виконання покладених на нього завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів.

4.4. Начальник управління видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання, затверджує функціональні обов»язки працівників управління, розпоряджується коштами у межах кошторису на утримання управління, призначає на посаду і звільняє з посади працівників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади.

4.5. Начальник управління затверджує розпис доходів і видатків бюджету міста на рік та тимчасовий розпис на відповідний період.

4.6. Начальник управління здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

4.8. Отримані доходи, або їх частина не можуть перерозподілятись серед засновників (учасників), членів управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.9. Доходи (прибутки) управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності визначених цим Положенням.

5. Права управління

5.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання.

5.2. Приймати в установленому порядку та у межах своєї компетенції рішення про
застосування до участників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акту ревізії та доданих до них матеріалів.

5.3. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств,
установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до
розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.4. Скликати в установленому порядку наради з питань,що належать до його
компетенції.

5.5. Управління в установленному законодавством порядку та у межах своїх
повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та органцізаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланових  заходів.

6. Відповідальність управління

6.1. Управління несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання посадових обов’язків і завдань та покладених на управління функцій.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники управління
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                        Д. В.Ошурко


Інформація у форматі відкритих даних:

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

2020:

Паспорти бюджетних програм на 2020 рік

Бюджетні запити за 2020 рік

Перелік розпорядників бюджетних коштів на 2020 рік

Перелік бюджетних програм на 2020 рік

2019:

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм

Перелік розпорядників бюджетних коштів за 2019 рік 

Реалізація проектів Громадського бюджету у 2019 році

Реєстр договорів у 2019 р 

Дані про споживання комунальних ресурсів по фінансовому управлінню Краматорської міської ради за 2019 рік

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 р

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності (розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів) Краматорської міської ради за 2019 рік

Звіти за 2019 рік

Перелік бюджетних програм на 2019 рік, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Перелік цільових програм на 2019 рік, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті 

2018:

Перелік бюджетних програм на 2018 рік

Перелік розпорядників бюджетних коштів за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 р

Перелік цільових програм за 2018 рік, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті 

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
каб.105, 104, 106, 107, 108, 109

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

З 02.04.2021 ТИМЧАСОВО ПРИПИНЕНО ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

щопонеділка з 8.00 до 16.00