Регламент роботи міської ради

Оновлено: 10 Березня 2022, 09:51

Додаток

до рішення міської ради

від 17.12.2020 №2/VIII-15

РЕГЛАМЕНТ

Краматорської міської радиVII скликання

Регламент Краматорської міської ради (надалі – Регламент)-  це нормативно-правовий акт місцевого самоврядування, який встановлює порядок скликання та діяльності сесій міської ради, підготовки і розгляду нею рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, її органів, підготовки та ведення пленарних засідань, розгляду та прийняття рішень тощо.


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова діяльність Краматорської міської ради

1. Краматорська міська рада (далі – міська рада) – орган місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної громади міста та іншими законодавчими актами.

2. Рішення міської ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, на території міста обов’язкові до виконання об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Міська рада контролює виконання ухвалених рішень.

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради

1. Діяльність міської ради базується на принципах:

– народовладдя;

– законності;

– гласності;

– колегіальності;

– поєднання місцевих і державних інтересів;

– виборності;

– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством;

– підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою міста Краматорська;

– державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

– судового захисту прав місцевого самоврядування.

Міська рада і створені нею органи систематично інформують населення про свою діяльність через офіційний сайт міської ради, друковані видання, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради

1. Гласність у роботі міської ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань міської ради, постійних комісій міської ради, а також шляхом розповсюдження інформації про діяльність міської ради, її органів та посадових осіб, інформації про прийняті ними нормативні та інші акти через засоби масової інформації та мережу інтернет.

2. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Остаточно рішення щодо режиму роботи контрольної комісії приймається на засіданні контрольної комісії.

3. У засіданнях сесії можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати районних, обласних рад, представники військово-цивільної адміністрації.

4. На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації, трудових колективів, громадяни. Якщо питання торкається особистих прав громадянина, він має пріоритетне право бути присутнім на засіданні сесії.

5. Особа, яка має бажання бути присутньою на пленарному засіданні, завчасно до початку засідання повинна надати відповідальному черговому документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство: паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідку на постійне або тимчасове проживання. Особа, яка звертається для доступу на засідання міської ради, попереджається про обробку її персональних даних в усній формі персонально. Відомості про особу, яка має бажання бути присутньою на пленарному засіданні, вносяться до відповідного журналу реєстрації. Відмова особи від надання згоди на обробку персональних даних унеможливлює її доступ до засідання.

Особи, які бажають виступити після основних питань, повинні перед початком пленарного засідання проінформувати про тему виступу міського голову або секретаря міської ради.

6. Підставою для відмови в доступі до участі в засіданні міської ради може бути:

    – пред’явлення документа, що засвідчує іншу особу, а не ту, яка його подає;

    – пред’явлення документа з ознаками підробки або термін дії якого минув;

    – перебування відвідувача у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

    – поведінка відвідувача дозволяє з великою вірогідністю твердити про його намір здійснити діяння, яке загрожує безпеці осіб, які перебувають у будівлі міської ради.

Відвідувач, який порушує громадський порядок та/або перешкоджає проведенню засідання міської ради може, за узгодженням з радою, бути видалений із зали засідань.

7. Представники телебачення, радіо й преси можуть бути присутніми на засіданнях міської ради,  збирати й одержувати інформацію, необхідну для підготовки передач або друкованих матеріалів в порядку, передбаченому чинним законодавством; проводити в будівлі виконкому міської ради кіно-, відео-, звуко- та інші записи, фотозйомки в установленому чинним законодавством порядку; відкрито здійснювати записи, у тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, публічних, офіційних заходів; одержувати відкриту за режимом доступу інформацію у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8. Під час проведення пленарних засідань міської ради проводиться онлайн трансляція.  Забезпечення трансляції покладається на відділ інформаційних технологій міської ради. Відео пленарних засідань міської ради зберігається    на ютуб каналі Краматорської міської ради та у вигляді посилань на офіційному сайті міської ради. 

9. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні міської ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за пропозицією головуючого на засіданні згідно з рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

Якщо особа відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання особою його вимоги.

10. Кількість осіб для участі в пленарному засіданні обмежується кількістю місць у залі пленарного засідання та обмеженнями, які передбачені карантинними заходами. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань.

Стаття 4. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін та доповнень

1. Регламент затверджується згідно з вимогами Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» відкритим голосуванням не пізніше ніж на другій сесії на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів від загального складу ради.

2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на секретаря міської ради та на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою, інформованості населення.

3. Під час пленарного засідання контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

4. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться на розгляд пленарного засідання міської ради тільки після їх обов’язкового відпрацювання постійною комісією міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіаль-

ного устрою, інформованості населення.

5. Рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів від загального складу міської ради.

Розділ II. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 5. Виникнення і строк повноважень депутата

1. Депутат міської ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до міської ради відповідно до Виборчого Кодексу України.

Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії міської ради, з моменту офіційного оголошення підсумків виборів Краматорською міською виборчою комісією та закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата.

2. Після набуття депутатом повноважень йому видається посвідчення.

Стаття 6. Права та обов’язки депутата в міській раді та її органах

1. Депутат міської ради є повноважним і рівноправним членом міської ради – представницького органу місцевого самоврядування.

Депутат міської ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності міської ради та її органів.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2. Депутат міської ради, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради і  користуватись правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні міської ради та її органів, до складу яких він входить.

Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу. За виключенням тимчасових комісій, робота яких проводиться у закритому режимі.

3. Порядок реалізації прав депутатів міської ради визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

4. Депутат міської ради зобов’язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, Актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту міської ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності міської ради та її органів; 

2) брати участь у роботі міської ради, постійних комісій міської ради та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення міської ради, її органів, міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

4) депутати міської ради відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є суб’єктами електронного декларування та до 01 квітня поточного року зобов’язані подавати щорічні електронні декларації майнового стану шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інформувати про суттєві зміни в майновому стані.

5. Депутат міської ради має право:

1) пропонувати питання для розгляду міською радою на сесії;

2) ставити питання, вносити проєкти рішень і поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій і мотивів голосування;

3) вносити пропозиції щодо порядку розгляду обговорюваних питань, про склад створюваних міською радою органів і кандидатур осіб, що обираються або затверджуються міською радою;

4) звертатись із запитами;

5) брати участь у дебатах;

6) порушувати в міській раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції міської ради, діяльності розташованих на території міста підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виконавчих органів ради, а також за дорученням міської ради або її органів брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень міської ради;

7) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, і органів, діяльність яких перевірялася, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

8) депутат міської ради може мати п’ятьох помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» і Положенням про помічника–консультанта депутата міської ради.

У разі виявлення порушень законодавства України, депутат міської ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади.

Стаття 7. Депутатська етика

1. Депутат міської ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, визначених статтею 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

2. Депутат не повинен допускати образливих висловів, не використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових осіб і службовців, депутатських фракцій, окремих депутатів міської ради. За подібні дії депутат може бути позбавлений слова до кінця розгляду питання, засідання комісії або сесії. Такі рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх.

3.У випадках пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради і його органів міська рада може звернутися до виборців про відкликання такого депутата у встановленому порядку.

4. На депутатів міської ради поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”. За наявності конфлікту інтересів депутат має право ухвального голосу за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Стаття 8. Форми реалізації депутатом міської ради своїх повноважень

У відповідності до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” депутат має право на:

депутатське звернення;

депутатський запит;

депутатське запитання;

невідкладний прийом.

Стаття 9. Депутатське звернення

1. У відповідності до ст.13 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території юрисдикції міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатські звернення до міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами, реєструються як вхідна кореспонденція у загальному відділі міської ради, який надсилає їх адресату та здійснює контроль за їх виконанням.

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний термін розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше, як у місячний термін.

3. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, депутату міської ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4. Депутат міської ради може взяти участь у розгляді свого звернення. Про час та місце розгляду звернення місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні повідомити депутата завчасно, але не пізніше як за п’ять календарних днів.

5. Якщо депутат міської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до ст.22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 10. Депутатський запит та порядок його розгляду

1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання міської ради.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій формі у відповідності до п.5 ст.10 цього Регламенту, з підготовленим проектом рішення з порушеного питання.

3. На одному пленарному засіданні може  бути оголошено не більше одного депутатського запиту одного депутата. Головуючий на сесії оголошує про депутатські запити, що надійшли до міської ради, до початку розгляду порядку денного. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

4. Рішення про направлення депутатського запиту приймається більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді та депутату міської ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутату, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

6. Депутат міської ради має право на пленарному засіданні дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на пленарному засіданні депутатів міської ради, що визначається шляхом голосування.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому пленарному засіданні ради під час розгляду відповідного запиту.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 11. Депутатське запитання

1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або подана депутату міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

2. Депутат має право звернутись із запитанням до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

3. У разі неможливості негайно отримати відповідь на депутатське запитання, подане на пленарному засіданні, про що зазначає особа, до якої депутат звернувся із запитанням, депутат письмово на ім’я міського голови викладає своє запитання та передає до загального відділу міської ради, який реєструє та направляє відповідним особам, які у десятиденний термін повинні розглянути порушене питання та надати відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати відповідь не пізніше, як у місячний термін через відділ роботи з депутатами або в індивідуальному порядку.

Виконавчі органи міської ради забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів міської ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на пленарних засіданнях міської ради.

Стаття 12. Право на невідкладний прийом

Депутат міської ради на території відповідної територіальної громади має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, з питань депутатської діяльності.

Стаття 13. Депутатські фракції і групи

1. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради з чисельністю не менше 3 депутатів міської ради.

Політична партія має право формувати у міській раді лише одну фракцію. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат може входити до складу лише однієї фракції.

2. Депутати міської ради можуть об’єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах, за єдністю території їх виборчих округів або іншими неполітичними ознаками та не можуть використовувати у своїй назві назви політичних партій, зареєстрованих на території України. Депутатська група складається не менш як з 5 депутатів міської ради.

3. Депутатська фракція (група) інформує міську раду, до якої подається письмове повідомлення про сформування депутатської фракції (групи).

У письмовому повідомленні зазначається назва депутатської фракції (групи), прізвища голови, заступників голови (за необхідністю) та членів депутатської фракції (групи), їх партійна належність та депутатів міської ради, які уповноважені представляти депутатську фракцію (групу). До письмового повідомлення додаються протокол засідання депутатської фракції (групи), на якому було прийнято рішення про її створення, письмові заяви від депутатів міської ради про входження до складу відповідної депутатської фракції (групи).

4. Письмове повідомлення про сформування депутатської фракції (групи) доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні міської ради.

5. Про вступ, вихід депутата міської ради із зареєстрованої депутатської фракції (групи) голова депутатської фракції (групи) повідомляє письмово секретаря ради не пізніше ніж за 5 днів до пленарного засідання міської ради, про що головуючим робиться повідомлення на пленарному засіданні міської ради. До письмового повідомлення додається протокол засідання депутатської фракції (групи), на якому було прийнято відповідне рішення.

6. Депутатська фракція (група) може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу.

7. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

8. Діяльність депутатської групи припиняється в порядку, передбаченому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

9. Депутатські фракції та депутатські групи мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради;

2) на попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради;

4) на об’єднання зусиль з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) на інші права, передбачені законами України.

Стаття 14. Забезпечення депутатської діяльності

Міська рада забезпечує депутатів за їх зверненнями та у запропонований ними спосіб інформаційними матеріалами, надає можливість ознайомитись з рішеннями ради, рішеннями виконавчого комітету.

Розділ III. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 15. Склад міської ради

Міська рада складається з 42 депутатів та міського голови, які обираються населенням міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Виборчого Кодексу України.

Стаття 16. Міський голова

Повноваження міського голови визначаються чинним законодавством. Ці повноваження починаються з моменту оголошення головою міської виборчої комісії на пленарному засіданні ради рішення про обрання міського голови і закінчується у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи (окрім випадків дострокового припинення повноважень). Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст.79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови або неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради.

Стаття 17. Секретар міської ради

1. Секретар міської ради обирається міською радою таємним голосуванням з числа депутатів міської ради за пропозицією міського голови на строк повноважень міської ради та працює в міській раді на постійній основі. Пропозиція щодо кандидатури секретаря міської ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у випадках, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

2. Секретар міської ради:

1) у випадку дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії, відкриває та веде їх, підписує її рішення та протоколи засідання ради:

– відповідно до доручення міського голови;

– якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк з моменту внесення про це пропозиції не менш як третини від загального складу депутатів міської ради або її виконавчого комітету;

– якщо сесія не скликається міським головою один раз на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – один раз на місяць.

3) повідомляє депутатів міської ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради та її пленарних засідань, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

4) організовує підготовку сесій та її пленарних засідань, питань, що виносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

7) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їхніх повноважень;

8) організовує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання офіційних документів міської ради та забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) у випадку відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з поважних причин звертається до суду щодо захисту прав та інтересів територіальної громади, а також повноважень ради; 

11) вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її органів.

Стаття 18. Виконавчий комітет міської ради

1. Виконавчий комітет міської ради обирається на сесії міської ради нового скликання за пропозицією міського голови і є виконавчим  органом міської ради, підконтрольним і підзвітним їй. З питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.

2. Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міський голова очолює виконавчий комітет відповідної ради, головує на його засіданнях.

Кількісний склад виконкому визначається радою. Персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, старост, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. 

До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар міської ради. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, окрім секретаря ради.

3. Міський голова, періодично, але не рідше ніж один раз на рік звітує перед міською радою про  роботу виконавчих органів міської ради.

Виконком на прохання депутатів міської ради дає письмові і усні відповіді на запити і звернення депутатів, завчасно повідомляє депутатів про розгляд питань, що зачіпають життєво важливі інтереси громадян.

4. Виконавчий комітет міської ради розглядає і вирішує питання, віднесені до компетенції виконавчих органів, попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради.

5. Засідання виконавчого комітету скликає міський голова в міру необхідності, але не рідше як один раз на місяць. Засідання правомочні за наявності більше половини членів від загального складу виконавчого комітету.

6. У разі дострокового припинення повноважень міського голови або неможливості виконання  ним своїх повноважень засідання виконавчого комітету скликає секретар ради.

7. Виконавчий комітет в рамках своїх повноважень ухвалює рішення.

Рішення ухвалюються більшістю від загального складу виконкому і підписуються міським головою.

Після закінчення повноважень ради, виконавчий комітет зберігає свої повноваження до обрання радою нового скликання виконавчого комітету.

Стаття 19. Постійні комісії міської ради

1. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії міської ради обираються радою відкритим голосуванням не пізніше, ніж на другій сесії міської ради нового скликання, на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією на її засіданні.

3. Кількість і персональний склад постійних комісій затверджується міською радою. Кількість членів постійної комісії міської ради не може бути меншою 5 осіб. Депутат міської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії міської ради.

4. Повноваження, функціональна направленість постійних комісій міської ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням  про постійні комісії міської ради, яке затверджується рішенням міської ради.

5. Постійні комісії міської ради працюють за такими напрямками:

1) постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою, інформованості населення;

2) постійна комісія міської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності;

3) постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації і комунальної власності;

4) постійна комісія міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування;

5) постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва;

6) постійна комісія міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури, фізкультури і спорту.

6.  У разі необхідності, за рішенням міської ради, можуть бути створені нові постійні комісії або реорганізовані раніше створені, змінений їхній кількісний та персональний склад.

Стаття 20. Тимчасові контрольні комісії міської ради

1. Тимчасові контрольні комісії міської ради обираються з числа депутатів міської ради для здійснення контролю за виконанням конкретних питань, визначених міською радою, які відносяться до повноважень місцевого самоврядування. Про результати роботи тимчасові контрольні комісії міської ради подають міській раді звіт і пропозиції.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву, завдання, склад та голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від  загального складу міської ради.

Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення про результати роботи цієї комісії.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій міської ради проводяться, як правило, закрито. Рішення про форму роботи тимчасова контрольна комісія приймає самостійно, не пізніше ніж на першому своєму засіданні. Депутати та особи, залучені до роботи в даній комісії, не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з їхньою роботою.

4. Міська рада за відповідним рішенням має право створити будь-яку тимчасову контрольну комісію для вивчення будь-якої проблеми чи питання, віднесеного до відання міської ради.

Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 21. Форми роботи міської ради (зі змінами відповідно до рішення Краматорської міської ради від 09.03.2022 № 27/VIII-176)

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань міської ради, а також засідань постійних комісій міської ради.

У разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання міської ради у відкритому режимі засідання може проводитись дистанційно. У цьому випадку реєстрація та подальша робота депутатів здійснюється за допомогою відеозв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу, або з використанням електронного цифрового підпису. Технічне забезпечення дистанційних засідань покладається на відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Кожне пленарне засідання міської ради починається і закінчується Гімном України

Стаття 22. Скликання новообраної ради на перше засідання

Перша сесія новообраної міської ради скликається міською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новобраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

Стаття 23. Відкриття та ведення першого засідання міської ради нового скликання

1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває і веде голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.

2. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови на пленарному засіданні ради першої сесії головує новообраний міський голова.

3. У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 24. Чергові сесії міської ради

1. Чергові сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань регулювання земельних відносин та надання документів дозвільного характеру – не рідше ніж один раз на місяць.

2. Сесія міської ради повинна бути також скликана міським головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або за пропозицією виконавчого комітету міської ради у двотижневий строк.

У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію. Секретар міської ради скликає сесію міської ради :

1) якщо сесія міської ради не скликається міським головою у строки, передбачені цим Регламентом;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або виконавчого комітету.

3. У випадку, якщо сесія не скликана відповідно до частини 2 цієї статті, сесія міської ради може бути також скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як третину складу ради, або постійною комісією ради.

4. Розпорядження про скликання чергової сесії оприлюднюється офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет не пізніш, ніж за 10 робочих днів до дня проведення пленарного засідання.

Стаття 25. Позачергові сесії міської ради

1. Позачергова сесія, із зазначенням проєкту порядку денного, скликається міським головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються міському голові. Повідомлення про скликання позачергової сесії розміщується на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет не пізніш, ніж за один день до початку сесії. Документи на позачергову сесію надаються депутатам під час їх реєстрації.

2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо у місті, введення надзвичайного положення чи військового положення міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

3. Позачергова сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів (250, у відповідності до Закону України «Про звернення громадян»). Громадяни мають право звернутися до міської ради з електронною петицією з питань, що належать до її компетенції, через офіційний веб-сайт Краматорської міської ради до відповідної рубрики, яка здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції. Порядок подання та розгляду електронних петицій визначається окремим Порядком розгляду електронної петиції у Краматорській міський раді, затвердженим рішенням міської ради від 12.10.2017 № 28/VII-375.

Стаття 26. Правомочність міської ради проводити засідання

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

РОЗДІЛ V. РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ТА СТАДІЇ ЇХ ПІДГОТОВКИ

Стаття 27. Загальні положення про рішення

1. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні правові акти індивідуальної дії у формі рішень.

На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії міської ради, та рішення з процедурних питань.

Рішення з процедурних питань, що приймаються міською радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окремі рішення не готуються.

2. Нормативний акт – це прийнятий міською радою в межах своєї компетенції та за встановленою процедурою офіційний письмовий документ для регулювання суспільних відносин, що містить загальні правила поведінки – норми права, який:

– встановлює, змінює чи скасовує норми права;

– носить загальний чи локальний характер;

– поширюється на невизначене коло осіб;

– застосовується неодноразово.

            3. Правовий акт індивідуальної дії – це прийнятий міською радою у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ:

– що має персональний характер;

– дія якого вичерпується одноразовим застосуванням (крім актів про затвердження положень про виконавчі органи);

– оперативно-розпорядчого характеру.

4. Прийняття однотипних ненормативних правових актів індивідуальної дії може бути об’єднано в одне питання порядку денного сесії міської ради.

Стаття 28. Підготовка проєктів порядку денного сесії

1. Право нормотворчої ініціативи мають:

1) міський голова;

2) депутати міської ради;

3) постійні комісії міської ради;

4) виконавчі органи міської ради;

5) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи, електронної петиції.

2. Проєкт порядку денного сесії міської ради формується відділом по роботі з депутатами на підставі поданих матеріалів:

1) клопотання на адресу міського голови та голови профільної постійної комісії від суб’єктів нормотворчої ініціативи, погодженого заступником міського голови згідно із розподілом обов’язків, з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення. Строк подання клопотання – не пізніше, ніж за 15 робочих днів до сесії з вказівкою дати розміщення проєкту на сайті міської ради;

2) проєкту рішення ради у паперовому та електронному вигляді;

3) довідок, зауважень, висновків, інформації до проекту рішення.

Стаття 29. Проєкт рішення міської ради

1. Проєкти рішень міської ради готуються суб’єктами нормотворчої ініціативи, тимчасовими контрольними комісіями та робочими групами.

2. Не пізніше, ніж за 10 робочих днів до пленарного засідання сесії до відділу роботи з депутатами надаються: примірник проєкту рішення в електронному вигляді і 4 примірники у паперовому варіанті, зокрема 1 примірник із візами, інші документи і матеріали, з питань, які виносяться на розгляд сесії.

3. Проєкт рішення має містити:

1) назву документа;

2) преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів та підпунктів;

3) додатки (якщо вони є);

У випадку внесення проєкту рішення ради, що передбачає матеріальні чи інші витрати міського бюджету, мають додаватись фінансово-економічне обґрунтування.

До проєкту рішення про внесення змін чи доповнень до рішення додається порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного рішення та його нову редакцію з урахуванням запропонованих змін.

4. Текст проєкту рішення міської ради має бути стислим, суть документа повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

5. Проєкт рішення у розпорядчій частині має містити пункти, що передбачають:

1) конкретні заходи, за необхідності – із зазначенням виконавців та остаточних термінів виконання цих заходів;

2) повні назви підприємств, установ, організацій, органів ради тощо;

3) доручення про контроль за виконанням відповідними постійними комісіями міської ради; заступниками міського голови згідно із розподілом обов’язків.

4) вимоги щодо термінів оприлюднення рішень міської ради нормативного характеру.

6. При розробці проєкту рішення посадова особа виконавчого органу міської ради, якій міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керівником виконавчого органу міської ради доручено підготувати проєкт рішення (виконавець), повинна за допомогою бази документів провести аналіз проєкту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч із виданими раніше актами із зазначеного питання.

До проєкту рішення окремо додається інформація про службову адресу та контактні телефони розробників проєкту рішення та осіб, відповідальних за його супроводження, перелік організацій та осіб, яким необхідно направити рішення, до якого додаються надруковані примірники рішення у відповідній кількості.

7. На усіх проєктах рішень ради, які надійшли до відділу роботи с депутатами, обов’язково повинні бути візи керівника виконавчого органу міської ради, який безпосередньо здійснював його підготовку; начальника відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади міської ради, або особи, яка його заміщує; заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків; секретаря міської ради.

На проєктах рішень ради, які підготовлені постійними комісіями, групами, фракціями, а також депутатами, повинні бути підписи керівників постійних комісій, груп, фракцій або депутатів, які готували відповідний проєкт рішення, начальника відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади міської ради, або особи, яка його заміщує; заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків; секретаря міської ради.

Проєкти рішень з фінансових питань погоджуються начальником фінансового управління, проєкти рішень щодо внесення змін або доповнень до раніше прийнятих рішень погоджуються начальником загального відділу, проєкти рішень з питань, що регулюють земельні відносини, погоджуються начальником управління містобудування та архітектури.

Якщо проєктом рішення міської ради визначаються права та обов’язки установ, підприємств, організацій, проєкт рішення узгоджується зі всіма зацікавленими установами, підприємствами, організаціями.

Узгодження оформляється на зворотному боці останнього аркуша першого примірника проєкту рішення шляхом візування: проставляється найменування посади, ініціали та прізвище особи, що візує, особистий підпис.

Візування проєкту рішення є обов’язковим.

Організація візування проєктів рішень ради здійснюється їх авторами. У випадку незгоди або необхідності, з погляду того, хто візує, внесення доповнень, виправлень, змін того чи іншого положення проекту рішення ради особа, що візує, ставить свою візу із зазначенням: “Із запереченнями” або “З доповненнями”, чи “Із зауваженнями” або інше. Аргументація незгоди, текст доповнення, зміни до проєкту рішення викладаються візуючим у письмовому вигляді і додаються до проєкту рішення.

Автори проєкту рішення розглядають аргументацію незгоди, доповнення, зміни, що вніс візуючий, і погоджують з ним ці питання на таких підставах:

– автори і візуючий знаходять новий варіант формулювання положення (пункту) проєкту рішення. У такому випадку в проєкті рішення робляться відповідні правки і він візується у встановленому Регламентом порядку;

– автори і візуючий наполягають кожний на своєму варіанті положення (пункту) проєкту рішення. У цьому випадку питання вирішується на сесії у встановленому порядку.  При цьому доповідач або головуючий на пленарному засіданні ради повинен оголосити про факт незгоди візуючого з тим або іншим положенням проєкту рішення ради і письмову аргументацію про це, або надати слово візуючому з цього приводу.

8. Підготовка рішень міської ради, які є регуляторними актами, здійснюється згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Депутат оформляє свою ініціативу у вигляді проєкту рішення та разом із супровідним листом на ім’я секретаря міської ради направляє до загального відділу. Секретар міської ради сприяє депутату у реалізації його нормотворчої ініціативи.

10. Проєкти рішень міської ради, що підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному сайті міської ради не пізніше як 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Відповідальність за своєчасне оприлюднення проєктів рішень міської ради несе розробник проекту.

11. Питання, з яких проєкти рішень не надані у встановлений термін, вважаються не підготовленими і в порядок денний сесії не вносяться.

12. Попереднє ознайомлення депутатів з проєктами рішень здійснюється на офіційному сайті міської ради, шляхом розсилки на електронні адреси, у відділі роботи з депутатами.

13. Підготовлений секретарем перелік узгоджених і завізованих проєктів рішень направляється не пізніше ніж за 10 робочих днів до пленарного засідання для розгляду у постійних комісіях міської ради.

14. Відповідальність за якість підготовки проєктів рішень міської ради несе секретар міської ради. Відповідальність за відповідність проєктів рішень міської ради вимогам чинного законодавства несуть відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади міської ради, керівник виконавчого органу міської ради, заступник міського голови, до компетенції якого належать зазначені питання.

Стаття 30. Розгляд проєктів рішень у постійних комісіях

1. Постійні комісії ради розглядають надані їм проєкти рішень і можуть:

1) підтримати проєкт рішення ради;

2) дати доручення суб’єкту подання або членам комісії на доопрацювання проєкту рішення;

3) внести зміни до проєкту рішення.

2. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проекту.

3. У засіданнях постійних комісій  беруть участь заступники міського голови згідно з розподілом обов’язків або особи, які їх заміщають.

4. Остаточно підготовлені і завізовані головами відповідних постійних комісій ради проєкти рішень за 3 робочих дні до пленарного засідання надаються до відділу роботи з депутатами.

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 31. Участь депутата в пленарному засіданні міської ради

1. У день пленарного засідання міської ради засвідчення особи депутата ради проводиться біля столу для реєстрації при пред’явленні посвідчення. Поіменна реєстрація депутатів проводиться в залі засідань.

2. У разі неможливості прийняття участі у пленарному засіданні міської ради депутат повинен повідомити про це міського голову або секретаря ради через відділ роботи з депутатами до початку засідання, вказавши причини. Про намір достроково залишити пленарне засідання депутат зобов’язаний письмово проінформувати головуючого на засіданні ради, вказавши причини.

Стаття 32. Відкриття пленарного засідання

1. На  початку пленарного засідання ради головуючий проводить поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні, повідомляє про кількість відсутніх депутатів міської ради та повноважність пленарного засідання.

2. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання на 1 годину або переносить засідання на наступний робочий день.

Стаття 33. Затвердження порядку денного сесії

1. Після підтвердження повноважності пленарного засідання міської ради затверджується порядок денний сесії.

2. До  порядку денного сесії вносяться питання, які підготовлені згідно з вимогами цього Регламенту. До  початку розгляду порядку денного головуючий на сесії оголошує про депутатські запити, що надійшли до міської ради. Депутатські запити підлягають включенню до  порядку денного засідання міської ради.

При необхідності за наявності підготовлених проектів рішень та при умові їх оприлюднення на офіційному сайті міської ради в запропонований порядок денний можуть вноситися додаткові питання, що вимагають термінового розгляду. Питання порядку денного за рішенням сесії можуть розглядатися в іншій послідовності, відкладатись або виключатись з порядку денного сесії. Пропозиції про зміни до порядку денного вносять міський голова, секретар ради, постійні комісії, депутатські групи і фракції, депутати міської ради.

Остаточно порядок денний і порядок розгляду питань затверджується міською радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

3. До  порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

4. До розділу “Різне” порядку денного можуть включатись лише ті питання, що не потребують прийняття рішення ради (оголошення, заяви, пропозиції чи зауваження щодо ведення сесії, тощо).

Після затвердження порядку денного засідання ради головуючий пропонує обрати секретаріат   та затвердити порядок проведення пленарного засідання. Секретаріат надає допомогу у веденні сесії міської ради.

Стаття 34. Головуючий на засіданні міської ради

1. Головуючий на пленарному засіданні міської ради:

– відкриває, закриває та неупереджено веде пленарне засідання, оголошує перерви відповідно до прийнятого порядку роботи;

-забезпечує виконання положень цього Регламенту всіма присутніми на сесії;

-організовує обговорення питань;

-надає слово доповідачам і депутатам, які бажають виступити на сесії, забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;

-за узгодженням з радою надає слово запрошеним на сесію;

-оголосивши письмові питання, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, питань і довідок, а також зауважень щодо ведення сесії в порядку, передбаченому цим Регламентом;

-проводить голосування депутатів з питань, що вимагають ухвалення рішень міської ради,  і оголошує його результати;

-приймає заходи з підтримки порядку на засіданнях ради;

-при грубому порушенні громадського порядку, що заважає веденню сесії, має право, за узгодженням з радою, запропонувати особам, запрошеним на сесію, покинути зал засідань;

-дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи сесії міської ради, контролює їх виконання.

Стаття 35. Організація розгляду питань на пленарному засіданні ради

1. Обговорення питання на сесії може включати:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій постійної комісії.

4) виступ ініціатора внесення пропозиції;

5) внесення, обговорення і прийняття рішення щодо питань про неприйнятність, якщо такі є;

6) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції, групи;

7) виступи депутатів;

8) оголошення головуючим на засіданні ради припинення обговорення, та повідомлення про кількість тих, що виступили і записалися на виступ;

9) заключне слово доповідача і співдоповідача;

10) уточнення і оголошення головуючим на засіданні ради пропозицій, які надійшли та будуть ставитися на голосування.

2. Міський голова, секретар ради, голови постійних комісій міської ради, керівники депутатських груп і фракцій мають право взяти слово для виступу на сесії у будь-який час не більш, ніж  3 хвилини з одного питання. Продовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

3. Дебати з будь-якого питання припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Після припинення дебатів доповідач має право виступити із завершальним словом. Тексти виступу депутатів можуть бути залучені до матеріалів сесії (за їхнім бажанням).

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради, фіксуються секретаріатом, розглядаються міською радою або направляються за дорученням міського голови на розгляд підзвітним і підконтрольним раді органам і посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження в терміни, встановлені радою.

Стаття 36. Порядок прийняття рішень

1. Прийнятим може бути лише рішення, проєкт якого поданий у письмовому вигляді головуючому на пленарному засіданні з обов’язковим візуванням відповідно до чинного Регламенту міської ради:

1) Головуючий на засіданні ставить запитання щодо наявності у депутатів зауважень та доповнень до проєкту рішення.

2) Проєкт рішення, до якого не надійшли пропозиції та зауваження, одразу ставиться на голосування «у цілому».

3) Якщо виникають пропозиції внести в наданий проєкт доповнення, уточнення, поправки, проєкт рішення спочатку ставиться на голосування «за основу».

У випадку, якщо проєкт рішення не береться «за основу», питання, з якого був підготовлений проєкт рішення, знімається з розгляду.

4) Після ухвалення рішення «за основу» ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проєкту. Усі пропозиції щодо обговорюваного питання повторюються головуючим на сесії чітко, голосно, зміст пропозицій повинен бути зрозумілий присутнім та унеможливлювати двоякого трактування.

Пропозиції і поправки повинні проходити юридичну експертизу, яку на пленарному засіданні дає начальник відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади Краматорської міської ради або особа, яка його заміщає. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

5) Проєкт рішення ставиться на голосування «в цілому» як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу ради.

Можливе прийняття рішення ради спочатку по  пунктах, розділах, а потім – в цілому. В такому випадку ставиться на голосування кожний окремий пункт рішення, який потребує прийняття.

2. Рішення міської ради (крім процедурного) вважається прийнятим, якщо після його обговорення на пленарному засіданні за нього проголосувала більшість від загального складу ради (двадцять два депутата).

3. Рішення, прийняті на пленарному засіданні з урахуванням висловлених у процесі розгляду зауважень і пропозицій, доопрацьовуються ініціаторами проєкту (виконавцями) протягом двох днів (крім випадків, коли встановлено інший термін), повторно візується посадовими особами згідно із п.7 статті 29 даного Регламенту та авторами врахованих пропозицій. Після цього рішення підписуються міським головою або іншим головуючим на засіданні ради в загальному порядку. У разі незгоди посадових осіб, ініціаторів проєкту, авторів пропозицій із новою редакцією рішення –аргументація незгоди викладається такою особою у письмовій формі, та обов’язково доводиться до відома депутатів. З метою доопрацювання текстів заяв, звернень та проектів рішень, при необхідності, на пленарному засіданні у кожному окремому випадку може бути прийняте рішення про створення редакційної комісії. Редакційна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозиціями головуючого та голів депутатських фракцій (груп) із числа депутатів. У роботі редакційної комісії беруть участь відповідні фахівці та автори проєкту рішення (заяви, звернення), визначені головуючим на засіданні. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії та посадовими особами згідно із п.7 статті 29 даного Регламенту.

4. Міська рада під час пленарного засідання визначає порядок вирішення спірних питань, не передбачених цим Регламентом, у кожному окремому випадку.

5. У ході розгляду проектів рішень міської ради голосування за пропозиції, зауваження та сам проєт допускається не більше двох разів і здійснюється на сесії міської ради після проведення нового обговорення, яке може бути проведено за скороченою процедурою.

В разі неприйняття рішення після повторного обговорення відповідне питання без голосування знімається з розгляду.

6. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), міська рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться.

7. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні міської ради та порядку прийняття рішень. Такими питаннями можуть бути, зокрема, але не виключно:

визначення порядку розгляду питань, що не обговорювались на засіданнях постійних комісій ради;

оголошення перерви в засіданнях;

визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

встановлення регламенту та визначення додаткового часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій та надання їм слова для виступів;

визначення порядку висвітлення роботи сесії в засобах масової інформації;

позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених брати участь у роботі сесії;

про проведення додаткової реєстрації;

про передачу питання на додатковий розгляд робочими групами та комісіями;

про повторне обговорення та голосування проєкту рішення;

про повторний підрахунок голосів при таємному голосуванні;

про визначення часу та обсягу трансляції пленарних засідань.

Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях ради.

Стаття 37. Голосування

1. Після закінчення обговорення, головуючий на сесії оголошує про перехід до голосування. На голосування ставлять всі пропозиції і поправки, що поступили.

Голосування депутатів на сесії є поіменним і забезпечується електронною системою «ВІЧЕ».

У разі її несправності обирається рахункова комісія з числа депутатів.

Перед початком голосування, головуючий на сесії уточнює кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

При голосуванні кожен депутат міської ради має один голос і голосує або «за» пропозицію, або «проти» неї, або «утримується» при голосуванні.

2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

3. Таємне голосування проводиться за допомогою бюлетенів для таємного голосування. Для проведення таємного голосування з використанням бюлетенів і визначення його результатів, міська рада обирає рахункову комісію з числа депутатів.

У рахункову комісію не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до  складу органів або посадових осіб, які обираються.

Рахункова комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення рахункової комісії ухвалюються більшістю голосів від загального числа членів комісії.

Бюлетені повинні містити необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для голосування за проектом рішення або по єдиній кандидатурі повинні стояти слова “за”, “проти”, “утримався”.

Час, місце і порядок таємного голосування встановлюється рахунковою комісією, керуючись даним Регламентом, і оголошується депутатам ради   головою рахункової комісії.

Кожному депутатові міської ради з питання голосування видається тільки один бюлетень.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, бюлетені, в яких залишені дві і більше кандидатури на одну посаду, або бюлетені без будь -якої відмітки, підтверджуючої прийняте рішення.

Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

За наслідками таємного голосування за допомогою бюлетенів рахункова комісія складає протокол, який підписується всіма членами рахункової комісії. Особлива думка членів комісії заноситься в протокол. Після доповіді рахункової комісії міська рада відкритим голосуванням ухвалює рішення про затвердження результатів таємного голосування.

4. Депутат міської ради зобов’язаний особисто здійснювати право на голосування. Депутат, який був відсутній під час процедури голосування, не має права подати свій голос пізніше.

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення головуючий може зупинити голосування до його закінчення та повторно проводиться процедура голосування без обговорення.

Стаття 38. Протокол пленарного засідання міської ради

1. На кожній сесії міської ради ведеться відео і звукофіксація пленарного засідання. Усі отримані відеоматеріали зберігаються в електронному вигляді на мережевому сховищі даних протягом п’яти років. Відео пленарних засідань міської ради зберігається на ютуб каналі Краматорської міської ради та у вигляді посилань на офіційному сайті міської ради.

2. Засідання сесій міської ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює відділ по роботі з депутатами міської ради.

У протоколі сесії міської ради вказуються наступні дані:

-найменування ради, порядковий номер сесії /в межах скликання/, дата і місце проведення сесії;

-число депутатів, обраних до міської ради, число присутніх і відсутніх депутатів;

-порядок денний сесії, прізвище і партійність депутатів, промовців в дебатах /для осіб, що не є депутатами міської ради посади/;

-перелік всіх розглянутих рішень з вказівкою числа голосів, поданих «за» рішення, “проти” та “утрималися”.

До протоколу сесії додаються:

  • рішення, прийняті міською радою;
  • стислий виклад виступів депутатів і запрошених з питань порядку денного, окрім процедурних питань і реплік;
  • письмові запити депутатів, розглянуті на сесії або передані головуючому для подальшого розгляду;

–     тези або тексти виступів тих, що записалися, але не отримали слово у зв’язку з припиненням дебатів /за вимогою/;

3. Протокол сесії підписується особою, яка головувала на засіданні, секретарем ради в п’ятнадцятиденний термін з часу закриття сесії. Протоколи зберігаються у загальному відділі міської ради, а потім, не раніше, ніж через рік після припинення повноважень ради попереднього скликання, передаються в архівний відділ міської ради на постійне зберігання.

4. Протоколи сесій є відкритими та оприлюднюються, надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Протоколи сесій міської ради, інші матеріали міської ради і її підрозділів пред’являються для ознайомлення депутатам на їх прохання.

5. Копії рішень міської ради протягом 10 – ти робочих днів з моменту прийняття направляються загальним відділом міської ради юридичним і фізичним особам для їх офіційного інформування, згідно зі списками на розсилання.

Копії рішень міської ради не пізніше 5 – ти робочих днів з дня їх затвердження передаються до централізованої бібліотечної системи із супровідним листом за підписом міського голови або секретаря міської ради в друкованому варіанті та електронному вигляді, а також розміщуються на офіційному сайті міської ради.

З матеріалами сесії також можна ознайомитися у відділі роботи з депутатами міської ради.

Стаття 39. Набрання чинності рішеннями міської ради

1. Міський голова, секретар міської ради або інший головуючий на данному пленарному засіданні депутат підписує прийняті рішення міської ради протягом п’яти робочих днів з моменту їх прийняття.

2. Рішення міської ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинене міським головою і внесене на повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень. Міська рада зобов’язана у двотижневий на пленарному засіданні повторно розглянути рішення. Якщо міська рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів міська ради від загального складу міської ради, воно набирає чинності.

3. Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на сайті міської ради, якщо міською радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у дію. Рішення міської ради  не  нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх підписання.

Рішення міської ради оприлюднюються не пізніше 10 робочих днів з моменту їх прийняття.

Офіційне оприлюднення рішень міської ради та контроль за ним покладається на секретаря міської ради.

Стаття 40. Протокольне доручення

Формою виконання рішень міської ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

З приводу пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на засіданні міської ради,  або переданих головуючому у письмовій формі, головуючий, як правило, дає протокольні доручення, які надсилаються на розгляд посадовим особам, що зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження, і про вжиті заходи повідомити депутатові та міській раді.

Не допускається відсутність на пленарних засіданнях заступників міського голови  або осіб, які їх заміщають без поважних причин.

Стаття 41. Забезпечення контролю в раді

Контроль за виконанням рішень міської ради може покладатись на міського голову, секретаря міської ради, заступників міського голови,  профільні постійні комісії ради і осіб, яким доручається контролювати своєчасне і належне їх виконання.

Міською радою забезпечується проведення заходів щодо організації та виконання заходів з організаційного та діловодного контролю за виконанням рішень ради. Координація контролю покладається на секретаря ради, ведення організаційно-технічної роботи щодо забезпечення контролю виконання та аналізу виконання рішень ради покладається на загальний відділ міської ради.

Для організації контролю виконання рішення ради посадова особа, орган ради, на яких покладено контроль, можуть вжити таких заходів:

– організація перевірки (як правило, комісійної) виконання рішення ради, за результатами якої подаються рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд виконавчого комітету ради, постійних комісій ради або на сесію ради;

– внесення питання про хід виконання рішення ради на розгляд ради, якщо це було передбачено рішенням або в ході перевірок з’явилася для цього необхідність;

– аналіз письмової інформації виконавців про хід виконання рішення ради, якщо подача такої інформації була передбачена цим рішенням;

– організація розгляду ходу виконання рішення ради на засіданнях виконавчого комітету ради, постійних комісій ради на підставі відповідного аналізу;

– організація висвітлення ходу виконання рішення ради в засобах масової інформації;

– інші організаційні заходи на розсуд відповідальних за контроль виконання рішення ради.

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 42. Набрання чинності Цей Регламент набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення на сайті міської ради.