Про місцеві ініціативи

Оновлено: 07 Липня 2020, 14:16

Додаток

до рішення міської ради

20.12.2012 № 22/VI-2

Положення

“Про місцеві ініціативи в місті Краматорську”

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Місцева ініціатива — форма безпосередньої участі членів територіальної громади міста Краматорська (далі — членів громади) в місцевому самоврядуванні.

2. Місцева ініціатива — офіційна письмова пропозиція з питань, які мають важливе значення для територіальної громади міста Краматорська (далі — громади), внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, Краматорській міській раді (далі — раді) для розгляду та прийняття відповідного рішення в межах її компетенції. Місцева ініціатива оформлюється у вигляді проекту рішення Краматорської міської ради (далі — проекту рішення).

3. Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо членами громади, які є дієздатними та досягли 18 років, або громадською організацією, місцевим осередком політичної партії, органом самоорганізації населення на загальних засадах.

4. Членство в територіальній громаді визначається чинним законодавством України.

5. Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування. Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать Конституції та чинному законодавству України, та пропозиції, реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції Краматорської міської ради.

ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

1. Місцева ініціатива вноситься в порядку, визначеному цим Положенням, на ім’я Краматорського міського голови або секретаря Краматорської міської ради.

2. Підставою для внесення місцевої ініціативи на розгляд відповідної ради може бути рішення зборів членів громади, громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення, що діє на відповідній території, підтримане належною кількістю підписів членів громади.

3. Кількість підписів, необхідних для підтримки проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи має бути не менше 250 громадян, членів територіальної громади міста (без врахування депутатів міської ради).

4. Внесення місцевої ініціативи здійснюється Ініціативною групою у складі не менше трьох дієздатних членів громади, створення якої зафіксоване протоколом та яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше належної кількості підписів членів громади.

5. Ініціативна група — група представників територіальної громади, громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян, сформована відповідно до цього Положення для підготовки, оформлення й представлення в раді проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи.

За рішенням зборів членів громади або рішенням зборів чи керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян Ініціативній групі чи окремим її представникам також може делегуватися функція здійснення супроводу проекту рішення в повному обсязі, зокрема повноваження подавати та витребовувати документи, змінювати, доповнювати та відкликати проект рішення, оскаржувати в установленому порядку дії ради, її структурних підрозділів та виконавчих органів у разі незгоди з прийнятим рішенням.

6. Ініціативна група може утворюватися зборами членів громади у кількості не менше 15 членів громади, які є дієздатними та досягли 18 років, або рішенням зборів членів громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян.

7. Про створення Ініціативної групи та наділення її відповідними повноваженнями, про зміст місцевої ініціативи Ініціативна група повідомляє Краматорську міську раду в 10-денний термін з дня виконання вимог п. 11 Положення, передаючи особисто (надсилаючи поштою) протокол зборів членів громади,підписаний головою та секретарем зборів, або рішенням зборів членів громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення, підписаний керівником цього органу, яким вони наділяються правом на здійснення представницьких функцій для внесення місцевої ініціативи.

До цього повідомлення додається список реєстрації учасників зборів із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові та поштових адрес, проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи та затверджений зборами членів громади.

8. Повідомлення про створення Ініціативної групи та наділення її відповідними повноваженнями повинно містити:

прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані всіх членів Ініціативної групи;

серії та номери паспортів членів Ініціативної групи, в тому числі представників громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян;

перелік повноважень Ініціативної групи відповідно до п. 5 Розділу II цього Положення або рішення зборів чи керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян (для представників цих структур).

9. Ініціативна група здійснює всі видатки, пов’язані зі своєю діяльністю, самостійно (крім – оренди приміщень комунальної власності).

10. Проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, затверджується:

на зборах громадян за участю не менше 50 членів громади одночасно з обранням Ініціативної групи;

на зборах членів громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення.

11. Ініціативна група збирає на підписних листах підписи членів громади, які є дієздатними та досягли 18 років, на підтримку проекту рішення, що вноситься в порядку місцевої ініціативи. Підписні листи повинні містити прізвища, імена та по батькові, рік народження, серію та номер паспортів, домашні адреси тих, хто підтримує внесення місцевої ініціативи, а також дату їх підписання. Підписний лист повинен містити назву документа “Підписний лист”, номер (нумерація всіх підписних листів має бути наскрізною), назву проекту рішення, назву органу, який створив ініціативну групу, та дату її створення.

12. Члени Ініціативної групи, що збирають підписи членів громади, зобов’язані ознайомити кожного члена громади, якому пропонується підписати підписний лист, з текстом проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи.

13. Члени Ініціативної групи повинні попередити члена громади про те, що його підпис на підтримку даного проекту рішення може бути поставлено лише на одному підписному листі. Член громади, який підтримує проект рішення, ставить свій підпис на підписному листі, зазначаючи при цьому своє прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, серію та номер паспорту, домашню адресу, а також дату підписання підписного листа. За відсутності у громадянина паспорта його підпис вважається недійсним і не зараховується. Якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного члена громади, його підписи не враховуються.

14.Після заповнення підписного листа в ньому робиться запис про загальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписами не менш як двох членів Ініціативної групи.

15. Термін збирання підписів не може перевищувати 30 календарних днів від дня передачі до ради повідомлення про створення Ініціативної групи. При недодержанні цього терміну місцева ініціатива відповідно до чинного законодавства розглядається як колективне звернення громадян.

16. Ініціативна група подає до відповідної ради не пізніше 40 календарних днів від дня передачі до ради повідомлення про створення Ініціативної групи пакет документів, який має містити:

заяву про внесення на розгляд ради місцевої ініціативи, підписану всіма членами Ініціативної групи;

проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи;

пояснювальну записку до проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, з необхідними аргументами та додатками, посилання на які міститься в тексті (за винятком бюджетного або іншого фінансового обґрунтування);

підписні листи з підтримуючими підписами громадян-членів відповідної територіальної громади, які мають право голосу, в кількості, визначеній п. 8 цього Положення.

17. Місцева ініціатива реєструється у загальному відділі міської ради в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Краматорську.

18. Неналежне оформлення місцевої ініціативи не є підставою для її відхилення чи неприйняття (за наявності всіх указаних у п. 16 цього Положення документів).

19. Секретар ради може відмовити в реєстрації місцевої ініціативи у разі порушення Конституції, чинного законодавства України або п. 5 Розділу I цього Положення. У разі відмови в реєстрації місцевої ініціативи Ініціативна група може оскаржити дії секретаріату ради в судовому порядку у визначений чинним законодавством термін.

20. Ініціативна група за наявності в неї таких повноважень має право в будь-який момент письмово відкликати подання про місцеву ініціативу і самоліквідуватися. Відкликання подання про місцеву ініціативу підписується не менш як 2/3 загальної кількості членів Ініціативної групи на підставі заяви.

21. Місцева ініціатива, яка вноситься на розгляд відповідної ради в установленому вище порядку та яка відповідає нормам, указаним у п. 20 цього Положення, підлягає обов’язковому розгляду на пленарному засіданні ради за участю всіх членів Ініціативної групи.

22. Розгляд проекту рішення, наданого в порядку місцевої ініціативи, проводиться відповідно до норм регламенту ради.

23. Міський голова в термін, установлений регламентом ради, направляє проект рішення, підготовлений в порядку місцевої ініціативи, на розгляд відповідних профільних комісій ради та виконавчих органів ради.

24. Відповідні комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, наданий у порядку місцевої ініціативи, за обов’язкової участю членів Ініціативної групи та складають висновки в межах своєї компетенції. Відсутність висновків комісій не може бути підставою для відмови у включенні питання, ініційованого в порядку місцевої ініціативи, до порядку денного чергового пленарного засідання ради.

25. Після отримання висновків комісій незалежно від їх змісту міський голова приймає рішення про включення проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, до порядку денного найближчого чергового пленарного засідання ради.

26. Ініціативна група доручає одному зі своїх членів виступати на засіданнях комісій та сесійному засіданні ради із доповіддю з питання місцевої ініціативи та відповідати на запитання депутатів ради згідно з регламентом ради. На прохання доповідача Ініціативної групи на деякі запитання депутатів можуть відповідати інші члени Ініціативної групи, присутні на засіданні ради. Рада може призначити співдоповідача з питання місцевої ініціативи. Присутні на засіданні члени Ініціативноїгрупи беруть участь в обговоренні та вносять пропозиції до проекту рішення з питання місцевої ініціативи в порядку, встановленому регламентом ради.

27. Після обговорення проект рішення, внесений Ініціативною групою чи Уповноваженими в порядку місцевої ініціативи, обов’язково ставиться на голосування. Окремо від проекту ставляться на голосування внесені до нього зміни та доповнення, якщо вони не погоджені з Ініціативною групою, про що Ініціативна група заявляє на засіданні.

28. Рада в межах своїх повноважень може:

прийняти проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, повністю або за основу;

відхилити проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи;

відправити проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання за обов’язкової участі членів Ініціативної групи протягом терміну, встановленого регламентом ради, з обов’язковим винесенням узгодженого із членами Ініціативної групи допрацьованого проекту рішення на наступне пленарне засідання ради. Такий варіант рішення може прийматися радою не більше одного разу. Повторне відправлення проекту на доопрацювання не допускається.

29. З питання, внесеного шляхом місцевої ініціативи, рада може розглянути власний альтернативний проект рішення, але після того, як по проекту, підготовленому в порядку місцевої ініціативи, прийнято остаточне негативне рішення та за умови обов’язкового обговорення його з членами Ініціативної групи чи Уповноваженими.

30. Ухвалене рішення ради з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, в десятиденний термін надсилається членам Ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому регламентом ради.

31. При незгоді Ініціативної групи з рішенням стосовно питання, що було внесене в порядку місцевої ініціативи, воно може бути оскаржене в судовому порядку або може бути ініційований місцевий референдум згідно з чинним законодавством України.

III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення приймається виключно на пленарному засіданні ради і набуває сили з дня його підписання.

2. Місцеві ініціативи, подані до вступу в дію цього Положення, розглядаються згідно із цим Положенням.

3. Зміни та доповнення до Положення приймаються виключно на пленарному засіданні ради.

4. Чинний текст Положення доводиться до відома членів громади шляхом:

оприлюднення повного тексту Положення в друкованому органі ради міський газеті «Краматорська правда»;

розміщення на офіційному інтернет-сайті ради;

розміщення для загального ознайомлення в приміщеннях підрозділів ради по роботі зі зверненнями громадян;

видачі примірників Положення депутатам ради нового скликання на її першому пленарному засіданні;

видачі примірників Положення членам громади на їх прохання підрозділом, що працює зі зверненнями громадян.

5. Працівники управління з загальних питань міської ради ведуть Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Краматорську, до якої заносяться:

питання, що вносяться шляхом місцевої ініціативи;

список членів Ініціативної групи з даними, що подаються при повідомленні про створення Ініціативної групи;

рішення, прийняте з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;

адресати (органи і посадові особи), яким направлено рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи.

6. Питання щодо внесення місцевих ініціатив, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до законодавства України.

7. Порушення цього Положення є неналежним виконанням посадових обов’язків призначеними та обраними особами органів місцевого самоврядування, що тягне за собою встановлену чинним законодавством відповідальність.