Міська програма з реалізації сімейної, ґендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2021-2025роки

Оновлено: 01 Липня 2022, 14:36

Додаток до
рішення міської ради
31.03.2021 № 7/VIII-317

I. Паспорт

Міської цільової програми з реалізації сімейної,
ґендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2021-2025роки (далі – Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми  управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради
2. Розробник Програми  управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради
3. Відповідальний виконавець Програми  управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради
4. Виконавці Програми    управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради, фінансове управління, Краматорський міський центр соціальних служб, управління житлово-комунального господарства, служба у справах дітей, Краматорський міський центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, відділ охорони здоров’я, Краматорський ВП ГУНП в Донецькій області
5. Термін реалізації Програми  2021-2025 роки
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,  52778,8 тис.грн
у тому числі:   
6.1 бюджет Краматорської міської територіальної громади 32067,9 тис.грн
6.2 кошти обласного бюджету 17525,9 тис.грн
6.3 кошти інших джерел 3185,0 тис.грн

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

2.1. Гендерна політика

Ґендерна політика – це комплексна цілеспрямована діяльність держави, міжнародних та недержавних організацій щодо інтегрування ґендерного підходу для ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі в суспільстві. Таким чином, вона є не окремим напрямом державної політики, а інтегруючим компонентом усіх складових політики держави, який враховує її вплив на представників різної статі.

Просуваючись на шляху інтегрування в європейське співтовариство, Україна орієнтується на досягнуті ним стандарти, в тому числі і в питаннях ґендерної політики.

Конституція України гарантує забезпечення прав і свобод людини, рівність прав жінки і чоловіка наданням  рівних можливостей у праці та винагороді за неї, створенням державою умов для повного здійснення громадянами права на працю та гарантуванням рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей: у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які надають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Чисельність населення м. Краматорськ за статтю на початок року*

  2018 рік 2019 рік 2020 рік  
Всього, тис.осіб 188096 188096 184755
чоловіки,тис.осіб/ питома вага, % 84508/ 45% 84508/ 45% 83076/ 45%  
жінки, тис.осіб/ питома вага, % 103588/ 55% 103588/ 55% 101679/ 55%  

Важливим аспектом використання робочої сили є оплата праці. Так, заробітна плата жінок в Україні у 2020 оці в середньому була на 17,0 % нижчою за відповідний показник у чоловіків. Така розбіжність спостерігалась майже у всіх видах економічної діяльності впродовж останніх 3 років.

Гендерна нерівність в оплаті праці залежно від сфери діяльності виглядає так: найменша різниця у рівні оплати праці за статтю в установах державного управління та обов’язкового соціального страхування – 0,3 %, освіти – 1,8 %  у сферах тимчасового розміщення й організації харчування – 1,4 %, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 7,1 %, будівництва –8,0 %, промисловості – 11,8 %.

Суспільні ґендерні стереотипи створюють перешкоди та обмеження для вільного вибору способу життя, у тому числі професійної та суспільної реалізації, сімейного життя як для жінок, так і для чоловіків. Залишається слабким механізм захисту та надання допомоги постраждалим від дискримінації за ознакою статі, особливо груп із підвищеним ризиком вразливості до множинної дискримінації. Процес упровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усі сфери життєдіяльності суспільства гальмує відсутність комплексної системи проведення гендерної правової експертизи, недостатній обсяг статистичних показників, відсутність гендерної складової у регіональних програмах, документах, стратегіях, планах на всіх рівнях.

Для просування на шляху досягнення ґендерної рівності необхідним є застосування системного підходу, який передбачає зміну ґендерних відносин, розширення можливостей жінок, зменшення впливу негативних традиційних ґендерних стереотипів, контроль, координацію та оцінювання прогресу досягнення ґендерної рівності.

2.2. Сімейна політика

У ході реформування економічних і соціальних засад нашої держави виникла низка несприятливих факторів, що негативно вплинули на становище сімей. Зокрема, залишаються невирішеними проблеми, які з роками навіть загострюються, і стосуються вони демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економіки родин, сімейного безробіття, народження та виховання дітей у сім’ї.

Згідно з даними Державного комітету статистики України середній розмір української сім’ї складає 2,58 особи. При цьому, кожна п’ята українська родина складається з однієї особи (20 %), третина – з двох (25 %), чверть – з трьох осіб (33 %). І лише 22% українських сімей можна умовно назвати «великими» – вони складаються з чотирьох і більше осіб.

За статистикою в Україні 38,2 % сімей мають дітей до 18 років. З них   76 % мають одну дитину, 21 % – двох і 3 % – трьох і більше дітей.

З точки зору демографії оптимальний кількісний склад сім’ї, що забезпечує розширене відтворення суспільства, є 5 осіб: батьки і троє дітей.  

Близько половини сімейних пар проживає в незареєстрованому шлюбі. Такі сім’ї легше схильні до розпаду. Серед причин розлучень основною є напруження в морально-психологічних, емоційних відносинах, яка складає 42%. Окрім відчуження у відносинах, це також ревнощі, подружня зрада. І це все на тлі невирішеності матеріальних та житлових проблем. Саме в таких сім’ях дуже висока небезпека насильства в тій чи іншій формі, в тому числі і прихованого. Саме приховане насильство в українських сім’ях сьогодні призводить до розлучень, зниження соціальної активності жінок, порушення їх прав.

В умовах трансформаційного періоду розвитку України потенційні можливості української сім’ї, жінок і чоловіків, як рівноправних, стають реальною ресурсною силою у всіх сферах життя і держава має забезпечити можливості для їх реалізації.

2.3. Домашнє насильство

Насильство щодо жінок виступає одним з головних порушень прав людини, причини якого пов’язані з нерівним розподілом ресурсів та повноважень між жінками та чоловіками. Окрім безпосередньої шкоди для здоров’я та добробуту постраждалих, насильство має вагомі суспільні наслідки, які вимірюються грошовими, трудовими та нематеріальними втратами, виявляються у формі поточних, довготривалих або відкладених ефектів. Економічні втрати внаслідок насильства щодо жінок розподіляються між різними представниками суспільства, включаючи самих потерпілих, членів їхніх сімей та кривдників, роботодавців, які несуть збитки внаслідок непрацездатності працівників, державні та громадські організації, які надають послуги жертвам, страхові фонди та бюджети різного рівня, платників податків та економіку країни загалом. Непрямі витрати пов’язані з психологічними наслідками насильства, які можуть призводити до стресових розладів, впливати на дітей, які стали свідками подібних випадків, ускладнювати сімейні стосунки та погіршувати якість життя постраждалих, що наразі складно оцінити економічним еквівалентом.

Розрахунки вартості окремих статей витрат ґрунтуються на різних підходах, серед яких — підхід „типового випадку“, в межах якого оцінюється вартість певного комплексу послуг, що мають бути надані постраждалій жінці в кожній конкретній ситуації (наприклад, вартість обов’язкового пакету постконтактних послуг і процедур у випадку зґвалтування), підхід „сукупних операційних витрат“, застосування якого має сенс у випадку необхідності необмеженого надання послуг (як цілодобова робота „лінії довіри“ для жертв насильства) та „пропорційного характеру сукупних витрат“ на надання послуг, що пов’язаний із необхідністю виокремлення частки постраждалих від ҐЗН у загальній сукупності одержувачів. У випадку неможливості обґрунтування точної ринкової вартості певного товару або послуги, застосувався підхід „перенесення вартості подібних витрат“ або оціночні судження експертів, які були запрошені до обговорення підходів цього дослідження.

Економічна оцінка наслідків насильства щодо жінок ускладнюється високою латентністю (прихованим характером) злочинів, оскільки незначна частина постраждалих звертається по сторонню допомогу, побоюючись можливого суспільного осуду, звинувачень у провокативній поведінці або відплати від кривдника. Низький рівень довіри населення до правоохоронних органів призводить до неповного обліку випадків насильства, а брак спеціалізованих послуг для жертв — до низького рівня звернень за підтримкою. Оскільки офіційні дані не відображають справжні масштаби насильства щодо жінок, економічні оцінки ґрунтуються на двох варіантах розрахунків: 1) „типовий“ сценарій, що побудовано за даними офіційної статистики правопорушень Національної поліції, та 2) сценарій „повного охоплення“, що представляє результати моделювання з урахуванням рівня поширеності насильства та особливостей звернення постраждалих по допомогу.

З урахуванням прихованого характеру, економічні втрати, які несе українське суспільство внаслідок насильства щодо жінок, сягають до $208 млн на рік (0,23% ВВП). При цьому модельні розрахунки майже в 20 разів перевищують економічний еквівалент вартості облікованих випадків насильства (відповідно $10,8 млн). Після екстраполяції даних соціологічних опитувань з питань ґендерно зумовленого насильства на все населення країни ймовірна кількість жінок віком 15-49 років, які пережили фізичне та сексуальне насильство протягом року, зростає до 1,1 млн осіб.

Незважаючи на значний обсяг коштів, які суспільство втрачає внаслідок насильства щодо жінок, за „ціною“ цих наслідків Україна значно поступається європейським державам. За результатами дослідження Європейського інституту ґендерної рівності за минулі роки, наслідки насильства щодо жінок у Великобританії становили до 28 млрд євро на рік, а при екстраполяції цих даних на всі країни Європейського Союзу — майже 226 млрд євро. Подібні відмінності в оцінках зумовлені не лише досконалішою системою збору даних про ҐЗН, а й більш широким спектром послуг, які надаються постраждалим від насильства (спеціалізовані притулки, комплексні програми захисту, житлова підтримка та соціальні виплати особам, які зазнали домашнього насильства).

В Україні ж через системний брак притулків та спеціалізованих послуг для постраждалих від насильства основна частина витрат, що зумовлені насильством щодо жінок, лягає на плечі самих постраждалих. За результатами моделювання, в масштабах країни сукупні особисті витрати жертв насильства та їх домогосподарств можуть сягати до $190 млн на рік (більше 90% сукупних економічних витрат суспільства). Хоча розмір виплат „із кишені“ жертв визначається тяжкістю отриманих тілесних ушкоджень, в середньому українські жінки витрачають близько $200 (більше 5 тис. грн) на подолання наслідків насильства; ці кошти помітно перевищують розмір середньої заробітної плати жінок. Подібні витрати можуть включати: оплату медичних послуг та обстежень, придбання ліків і медичних препаратів, витрати на переїзд на нове місце проживання, оренду окремого помешкання та облаштування „нового життя“, вартість юридичних консультацій, сплату адміністративних зборів, консультації психологів для дорослих та дітей, які були свідками насильства. Привертає увагу й підвищена вразливість малозабезпечених та незайнятих жінок, оскільки розмір витрат на подолання наслідків насильства визначається не стільки потребою у певних послугах, скільки наявністю в потерпілих необхідних грошових ресурсів.

Сумарна вартість втраченого макроекономічного продукту внаслідок насильства щодо жінок в Україні становить до $3,7 млн на рік, при цьому втрати в $1,5 млн зумовлені передчасними смертями жінок працездатного віку. Крім необоротних втрат населення, значний вплив на економіку справляють і ті трудові втрати, що пов’язані з травматизмом та хворобами внаслідок насильства. Зокрема, через наслідки тимчасової непрацездатності жертв домашнього насильства економіка втрачає до 103,5 тис. робочих днів на рік. Більш того, майже дві третини постраждалих наголошують на зниженій працездатності внаслідок емоційного потрясіння, в результаті якої вони не спроможні виконувати звичні домашні справи та потребують сторонньої допомоги.

Вартість надання послуг, що пов’язані з реагуванням на факти насильства та наданням допомоги потерпілим, сягає до $14,1 млн на рік. При цьому основна частина витрат спрямовується на діяльність правоохоронних органів та притягнення до відповідальності кривдників. На витрати ж, пов’язані з безпосереднім наданням послуг постраждалим від насильства, спрямовується значно менше коштів. Це зумовлено низьким рівнем фінансування системи охорони здоров’я та соціальної допомоги, скороченням штату фахівців, які задіяні до надання послуг, та їхньою низькою заробітною платою. Хоча міжнародні дослідження доводять, що вкладення $1 в превентивні заходи призводить до економії $5-$20 майбутніх видатків на надання послуг потерпілим, в Україні на фінансування цільових заходів із попередження домашнього насильства місцевими бюджетами було витрачено лише $25,6 тис. Це підтверджує залишковий принцип фінансування політики протидії насильству щодо жінок та загальний брак уваги до питань ґендерної рівності.

Координатором роботи щодо запобігання та протидії домашньому насильству в м. Краматорськ – управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради протягом 2016-2020 років була отримана наступна кількість повідомлень щодо домашнього насильства:

Стосовно кожного звернення про випадки вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення проведено, спільне соціальне інспектування, складена оцінка потреб, надана первинна правова консультація, проведена індивідуально-профілактична робота та надано психологічну підтримку. У разі необхідності здійснювався соціальний супровід сім’ї.

На обліку з приводу вчинення домашнього насильства в органах поліції в 2020 році перебувало 385 осіб, з них жінок – 21, чоловіків – 364.

2.4. Торгівля людьми

Торгівля людьми – одна з актуальних проблем сучасної України й усього світу. Торгівля людьми посідає третє місце у світі за масштабами і прибутковістю після торгівлі наркотиками та зброєю. Навіть зараз, незважаючи на всебічне висвітлення цієї проблеми в засобах масової інформації, люди через матеріальну потребу їдуть у пошуках роботи за кордон.

З огляду на загострення проблем сімей, запобігання проявам демографічної кризи, розв’язання ґендерних проблем, з’явилася потреба у ґрунтовному розробленні цілісної системи заходів з урахуванням сучасних реалій: ринкової економіки, соціального партнерства, всього того, що покликане зробити життя кожної окремої сім’ї повноцінним і ефективним.

Розроблення Програми зумовлене необхідністю реалізації сучасної державної сімейної та ґендерної політики, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішу реалізацію нею своїх функцій, поліпшення життєвого рівня, підвищення ролі сім’ї як основи суспільства, формування ґендерної культури населення, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми.

Реалізація Програми дозволить ефективніше забезпечити впровадження заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї; рівної участі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності; попередження домашнього насильства у всіх його проявах, протидію торгівлі людьми з використанням принципів системності, координації взаємодії виконавчих органів міської ради, громадських організацій та самих громадян, що потребують допомоги.

III. Визначення мети Програми

Метою Програми є реалізація державної сімейної та ґендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної справедливості та ґендерної рівності; підтримку сімей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у розбудові громадянського суспільства, подолання таких негативних явищ у суспільстві, як домашнє насильство та торгівля людьми.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами розв’язання проблем стосовно гендерної рівності, сімейної політики, домашнього насильства та торгівлі людьми є:

– утвердження цінності та підвищення статусу інституту сім’ї, всебічне зміцнення правових, моральних, матеріальних засад сімейного життя та сімейних відносин;

– створення правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи, яка б забезпечувала оптимальні соціально-економічні умови для становлення та розвитку повноцінного виховання дітей у сім’ї;

– подолання ґендерних стереотипів;

– підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування ґендерної культури, подолання стереотипів щодо ролі та місця жінки у суспільстві;

– проведення інформаційно-просвітницької роботи з ліквідації всіх форм дискримінації, запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми.

З метою реалізації сучасної державної сімейної та ґендерної політики на місцевому рівні створена та вже успішно працює міська рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству.

У планах управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради – реалізація проекту «Міста, вільні від домашнього насильства» в рамках співпраці з Фондом Народонаселення ООН (UNFPA) в Україні, з представниками якого Краматорською міською радою планується підписання меморандуму про взаєморозуміння.

Програму спрямовано на проведення заходів та інформаційних кампаній, створення соціальних та економічних умов для належного функціонування, розвитку сім’ї як основи суспільства, утвердження рівних прав чоловіків та жінок, проведення профілактичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі, протидії торгівлі людьми в м. Краматорськ, впровадження дієвого механізму ресоціалізації жертв жорстокого поводження в сім’ї та поза нею, жертв торгівлі людьми.

Програма розрахована на період з 2021 по 2025 роки.

Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у бюджеті міста Краматорськ на зазначені цілі на відповідний рік.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

V. Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами діяльності Програми є:

 • сімейна політика;
 • запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі;
 • гендерна політика;
 • протидія торгівлі людьми.
  • Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.

VI. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання заходів Програми забезпечить:

 • підвищення поінформованості мешканців міста щодо рівних прав жінок та чоловіків, попередження негативних явищ у суспільстві;
 • пропагування сімейних цінностей, підтримка сімей;
 • формування здорового способу життя у сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я;
 • підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини та наслідки домашнього насильства, прав, заходів та можливості отримання послуг, якими можна скористатися у випадку вчинення насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках;
 • забезпечення якісної підготовки інформаційних кампаній з попередження та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;
 • забезпечення вчасного реагування на факти вчинення домашнього насильства та надання невідкладної соціально-психологічної допомоги постраждалим особам від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;
 • забезпечення постраждалих осіб від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування;
 • надання медикопсихологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

поліпшення ефективності та якості надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; запобігання потраплянню населення до рук торгівців людьми.

VII. Координація виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради.

Виконавці Програми щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, надають управлінню з гуманітарних питань інформацію про стан її виконання.

Секретар міської ради                                                           І.І. Сташкевич


Напрями діяльності  та заходи

Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки

Перелік заходів Програми строк реалізації Виконавці Джерела фінан

сування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. Примітки
всього 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік
1. Сімейна політика
1.1 Розповсюдження інформацій-них збірників з питань сім’ї, підготовки молоді до життя в подружжі, усвідомленого бать-ківства

 

2021-2025 управління з гумані-тарних питань, від-діл охорони здо-ров’я, Краматорсь-кий міський центр соціальних служб, управління освіти, міський центр зай-нятості, громадські об’єднання (за зго-дою) бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Підвищення в сус-пільстві престижу сім’ї, утвердження пріоритет-ності сімейних ціннос-тей, підвищення ролі батька у вихованні ди-тини з урахуванням гендерного підходу
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Забезпечення видачі посвідчень батькам та дітям із багатодіт-них сімей для отримання пільг 2021-2025 управління з гумані-тарних питань бюджет

міста

334,1 57,9 63,0 66,3 71,0 75,9 Збільшення кількості видачі посвідчень бага-тодітним сім’ям для отримання пільг
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Придбання житла для багато-дітних сімей 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, уп-равління житлово-комунального гос-подарства, фінансо-ве управління бюджет

міста

11656,2 2026,6 2168,9 2320,7 2483,1 2656,9 Підвищення в сус-пільстві престижу сім’ї, утвердження пріори-тетності сімейних цін-ностей, запровадження системи особистих і суспільних ціннісних орієнтацій на сімейний спосіб життя
бюджет

області

11656,2 2026,6 2168,9 2320,7 2483,1 2656,9
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 Надання матеріальної допомоги на придбання автомобілів для багатодітних сімей 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, уп-равління житлово-комунального гос-подарства, фінансо-ве управління бюджет

міста

5869,7 1020,7 1092,1 1168,6 1250,4 1337,9 Підвищення в сус-пільстві престижу сім’ї, утвердження пріори-тетності сімейних цін-ностей
бюджет

області

5869,7 1020,7 1092,1 1168,6 1250,4 1337,9
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5 Участь в обласному конкурсі “Молода родина року”, «Талан-ти багатодітної родини» в рам-ках акції “Міцна родина – кві-туча країна” 2021-2025 управління з гумані-тарних питань бюджет

міста

90,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 Підвищення в сус-пільстві престижу сім’ї, утвердження пріоритет-ності сімейних цін-ностей
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 Проведення лекцій для сімей, які планують стати батьками, з питань перебігу вагітності, народження дитини, післяпо-логового періоду, догляду за дитиною 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, від-діл охорони здо-ров’я, Краматорсь-кий міський центр соціальних служб (за згодою) бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Утвердження пріори-тетності сімейних цін-ностей, пропаганда ра-ціональної статевої по-ведінки, підготовка мо-лоді до сімейного життя
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7 Придбання новорічних пода-рунків для дітей віком до 14 ро-ків включно працівників бюд-жетних установ, комунальних некомерційних підприємств Краматорської міської ради, ко-мунального підприємства «Об’єднання парків культури та відпочинку», видатки на утри-мання/підтримка яких здійс-нюється з бюджету м. Крама-торськ 2021-2025 управління з гумані-тарних питань бюджет

міста

454,7 79,1 84,6 90,5 96,9 103,6 Підвищення в сус-пільстві престижу сім’ї, утвердження пріори-тетності сімейних цін-ностей
відділ охорони здо-ров’я бюджет

міста

1104,3 192,0 205,5 219,9 235,2 251,7
управління освіти бюджет

міста

1505,1 261,2 279,5 300,0 321,0 343,4
1.8 Сприяння реалізації проекту «Школа подружнього життя» на базі просторів з реалізації сімей-ної політики та громадських ор-ганізацій 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, гро-мадські об’єднання (за згодою) бюджет

міста

35,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Підготовка молоді до подружнього життя, на-родження та виховання бажаних дітей у сім’ях, підготовка подружжя до майбутнього бать-ківства та відповідаль-ного батьківства у вихо-ванні дітей
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 35,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
1.9 Проведення заходів до Дня матері, Дня родини, інших календарних дат, організація ігор, конкурсів, концертів, інформаційних кампаній та інших заходів 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, гро-мадські об’єднання (за згодою) бюджет

міста

2012,6 350,0 374,5 400,7 428,7 458,7 Пропагування сімей-них цінностей, під-тримка сімей
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
1.10 Виготовлення та розміщення рекламної продукції (плакати, буклети, сітілайти, білборди тощо); 2021-2025 управління з гумані-тарних питань бюджет

міста

59,2 10,0 11,0 11,9 12,7 13,6 Підвищення в суспіль-стві престижу сім’ї, утвердження пріори-тетності сімейних цін-ностей, підвищення ро-лі батька у вихованні дитини з урахуванням гендерного підходу
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  1.11 Організація та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у склад-них життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин; подолання чи мінімізація негативних нас-лідків складних життєвих обс-тавин, у яких перебуває сім’я (особа) через проведення акцій та інших заходів 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, Кра-маторський міський центр соціальних служб, служба у справах дітей

 

бюджет

міста

35,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Запобігання сімей-ному неблагополуччю та надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього за напрямом 1: бюджет

міста

23155,9 4021,5 4307,1 4610,6 4614,0 5291,7
бюджет

області

17525,9 3047,3 3261,0 3489,5 3733,5 3994,8
інші джерела 285,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0
2. Запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі
2.1 Забезпечення інформаційно-просвітницьких заходів, рек-ламних кампаній щодо запо-бігання домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі в навчальних закладах міста, закладах охорони здо-ров’я, в громадському транс-порті та інших громадських місцях 2021-2025 управління з гума-нітарних питань бюджет

міста

61,0 10,0 12,0 12,0 13,0 14,0 Підвищення рівня поін-формованості населен-ня про форми, прояви, причини та наслідки до-машнього насильства; прав, заходів та можли-вості отримання послуг, якими можна скорис-татися у випадку вчи-нення насильства; фор-мування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Організація підготовки фахів-ців, до компетенції яких нале-жать питання запобігання та протидії насильству, у тому чис-лі фахівців, які реалізують про-грами для кривдників в частині здійснення захисних та реабі-літаційних заходів для пост-раждалих осіб 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, Кра-маторський міський центр соціальних служб, служба у справах дітей, відділ охорони здоров’я, управління освіти, міський центр зай-нятості бюджет

міста

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Підвищення професій-ної підготовки, обізна-ності, вмінь та навичок фахівців, впроваджен-ня новітніх технологій, використання міжна-родного досвіду
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Проведення моніторингу стану виконання суб’єктами постав-лених завдань у процесі реалі-зації державної політики у сфері запобігання  і протидії домаш-ньому насильству та насильству за ознакою статі на місцевому рівні 2021-2025 управління з гумані-тарних питань бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Посилення ефектив-ності діяльності суб’єк-тів, що здійснюють  заходи у сфері запобі-гання та протидії до-машньому насильству, виявлення проблемних питань, надання прак-тичної і методичної допомоги, узагальнен-ня позитивного досвіду
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Розробка методичних матеріа-лів щодо проведення Всеук-раїнської акції «16 днів проти насильства» та заходів, спрямо-ваних на запобігання та проти-дію домашньому насильству та насильству за ознакою статі 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, гро-мадські об’єднання (за згодою) бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Забезпечення якісної підготовки інформацій-ної кампанії з поперед-ження та протидії до-машньому насильству та насильству за озна-кою статі
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5 Проведення заходів, інформа-ційних кампаній, Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людь-ми (30 липня), Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (25 листопада – 10 грудня) 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, гро-мадські об’єднання (за згодою) бюджет

міста

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Привернення уваги до проблеми домашнього насильства та насиль-ства, виховання нульо-вої толерантності у населення щодо проя-вів домашнього та на-сильства за ознакою статі
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6 Створення та утримання кризо-вої кімнати та денного центру перебування для постраждалих осіб від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 2021-2025 управління з гумані-тарних питань бюджет

міста

7906,0 1036,1 1703,4 1712,3 1721,6 1732,6 Забезпечення постраж-далих осіб місцем без-печного тимчасового цілодобового перебу-вання, надання невід-кладної психологічної допомоги (кризове втручання)
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 2900,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього за напрямом 2: бюджет

міста

8467,0 1146,1 1815,4 1824,3 1834,6 1846,6
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 2900,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Гендерна політика
3.1 Реалізація плану заходів з вико-нання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, Кра-маторський міський центр соціальних служб, відділ охо-рони здоров’я, служба у справах дітей, управління освіти, міський центр зайнятості, громадські об’єднання (за зго-дою) бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Посилення жіночого лідерства, підвищення їхньої участі в процесі прийняття рішень; при-пинення насильства по відношенню до жінок забезпечення миру і безпеки; розширення економічних прав жі-нок
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Аналіз міських програм щодо впровадження гендерного під-ходу, забезпечення рівних прав жінок та чоловіків 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, гро-мадські об’єднання (за згодою) бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Перерозподіл бюджет-них коштів з урахуван-ням гендерноорієнто-ваного бюджетування
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Розробка та систематичне оновлення гендерного портрету м. Краматорськ на основі ген-дерної статистики із аналітич-них центрів, профільних гро-мадських організацій 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, гро-мадські об’єднання (за згодою) бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Моніторинг, прийняття рішень та надання про-позицій при розробці міських програм з ура-хуванням гендерної перспективи
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Застосування комплексного ген-дерного підходу в діяльності міського центру занятості шля-хом запровадження гендерних програм і надання послуг для шукачів роботи, роботодавців та молоді 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, місь-кий центр зайня-тості бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Підвищення рівня обіз-наності учнів закладів загальної середньої ос-віти та професійно-технічної освіти щодо гендерної рівності
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5 Інформаційні кампанії для насе-лення з питань рівного розпо-ділу сімейних обов’язків та від-повідальності між жінками і чоловіками щодо виховання ди-тини через проведення різно-манітних заходів в рамках акції “Рівність. Справедливість. Мир.” 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, уп-равління освіти бюджет

міста

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Підвищення рівня обіз-наності учнівської та студентської молоді
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6 Проведення семінарів, спрямо-ваних на розвиток лідерських навичок жінок, розширення їх участі у прийнятті рішень в усіх сферах життя суспільства, залучення до провадження під-приємницької діяльності 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, гро-мадські об’єднання (за згодою) бюджет

міста

145,0 20,0 25,0 30,0 35,0 35,0 Посилення жіночого лі-дерства, підвищення їх-ньої участі в процесі прийняття рішень; за-безпечення миру і без-пеки; розширення еко-номічних прав жінок
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела
3.7 Інформування громадськості через засоби масової інформації про діючі проекти міжнародних організацій на території міста щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоло-віків у суспільстві 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, гро-мадські об’єднання (за згодою) бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Забезпечення співпраці міжнародних організа-цій та громадських об’єднань щодо забез-печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.8 Постійна участь в обговоренні проектів соціальних програм, впровадження новітніх техно-логій, використання міжнарод-ного досвіду, поширення ус-пішних практик 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, гро-мадські об’єднання (за згодою) бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Впровадження гендер-ноорієнтованого бюд-жетування при скла-данні соціальних прог-рам
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього за напрямом 3: бюджет

міста

195,0 30,0 35,0 40,0 45,0 45,0
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Протидія торгівлі людьми
4.1 Проведення семінарів для спе-ціалістів, які в межах виконання своїх професійних обов’язків можуть стикатись з особами групи ризику або постраж-далими від торгівлі людьми, у т.ч. забезпечення поінформо-ваності населення щодо су-часних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, Кра-маторський міський центр соціальних служб, відділ охо-рони здоров’я, служ-ба у справах дітей, управління освіти, Краматорський ВП ГУ НП в Донецькій області, громадські об’єднання (за зго-дою) бюджет

міста

150,0 30,0 30,0

 

30,0 30,0 30,0 Поліпшення ефектив-ності та якості надання допомоги особам, які постраждали від тор-гівлі людьми; запобі-гання потраплянню на-селення до рук торгів-ців людьми
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Проведення роз’яснювальної роботи з особами групи ризику, дітьми або їх законними пред-ставниками 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, Кра-маторський міський центр соціальних служб, служба у справах дітей, уп-равління освіти, гро-мадські об’єднання (за згодою) бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Підвищення обізнанос-ті населення щодо без-печної міграції, запо-бігання торгівлі людь-ми, її первинна профі-лактика, підвищення рівня, обізнаності щодо протидії торгівлі діть-ми серед батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3  Виготовлення та розповсюд-ження інформаційної продукції, спрямованої на поширення се-ред населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, Кра-маторський міський центр соціальних служб, відділ охо-рони здоров’я, служ-ба у справах дітей, управління освіти, Краматорський ВП ГУ НП в Донецькій області, громадські об’єднання (за зго-дою) бюджет

міста

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Підвищення рівня обіз-наності населення що-до безпечної міграції, запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика, підви-щення рівня обізна-ності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, куль-тури, фізичної культу-ри та спорту, оздоров-лення та відпочинку, судовій та правоохо-ронній сферах
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 Проведення роз’яснювальної роботи з безробітними особами щодо проблеми торгівлі людьми 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, місь-кий центр зайнятос-ті, громадські об’єд-нання (за згодою) бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Підвищення обізнанос-ті населення щодо без-печної міграції, запо-бігання торгівлі людь-ми, її первинна профі-лактика
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5 Надання соціальних послуг осо-бам, які постраждали від тор-гівлі людьми та потребують термінової допомоги, у тому числі: медичних і освітніх  послуг, психологічних консуль-тацій та послуг з працевлаш-тування, безоплатної  правової допомоги особам, які постраж-дали від торгівлі людьми 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, відділ охорони здоров’я, Краматорський міський центр соціальних служб, служба у справах дітей, міський центр зайнятості, уп-равління освіти, Кра-маторський ВП ГУ НП

в Донецькій області, громадські об’єд-нання (за згодою)

бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми, забез-печення безпеки осіб, які визнані потерпі-лими від торгівлі людь-ми, свідків та інших осіб, які беруть участь у кримінальному судо-чинстві у справах щодо торгівлі людьми, забез-печення відновлення прав постраждалих від торгівлі людьми
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.6 Надання соціальних послуг ді-тям, які постраждали від тор-гівлі людьми 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, Кра-маторський міський центр соціальних служб, міський центр зайнятості, відділ охо-рони здоров’я, служба у справах дітей, уп-равління освіти, Кра-маторський ВП ГУ НП в Донецькій області, громадські об’єднання за згодою (за згодою) бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Захист та допомога постраждалим від тор-гівлі людьми, забез-печення безпеки осіб, які визнані потерпі-лими від торгівлі людь-ми, свідків та інших осіб, які беруть участь у кримінальному судо-чинстві у справах щодо торгівлі людьми, забез-печення відновлення прав постраждалих від торгівлі людьми
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.7 Проведення заходів щодо вияв-лення осіб, які постраждали від торгівлі людьми, серед націо-нальних меншин, в т.ч. ромського населення 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, Кра-маторський міський центр соціальних служб, міський центр зайнятості, Крама-торський ВП ГУ НП в Донецькій області бюджет

міста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Захист та допомога постраждалим від тор-гівлі людьми, забезпе-чення безпеки осіб, які визнані потерпілими від торгівлі людьми, свідків та інших осіб, які беруть участь у кри-мінальному судочинст-ві у справах щодо тор-гівлі людьми, забезпе-чення відновлення прав постраждалих від тор-гівлі людьми
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.8 Забезпечення систематичної участі фахівців, які надають соціальні послуги дітям, постраждалим від торгівлі людьми, у різного роду навчан-нях з питань впровадження но-вітньої практики реабілітації та реінтеграції дітей, постражда-лих від торгівлі людьми 2021-2025 управління з гумані-тарних питань, служба у справах дітей, Кра-маторський міський центр соціальних служб, управління ос-віти, відділ охорони здоров’я, міський центр зайнятості, Кра-маторський ВП ГУ НП в Донецькій області бюджет

міста

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Поліпшення ефектив-ності та якості надання допомоги особам, які постраждали від тор-гівлі людьми; запобі-гання потраплянню на-селення до рук тор-гівців людьми
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього за напрямом 4: бюджет

міста

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
бюджет

області

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ всього 52778,8
в тому числі: бюджет міста 32067,9
бюджет області 17525,9
інші джерела 3185,0