Повноваження міської ради

Оновлено: 02 Червня 2020, 18:57

Краматорська міська рада правомочна розглядати і вирішувати питання віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до її відання.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлюється виключна компетенція міських рад. 1. Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання:

 1. затвердження регламенту ради;
 2. утворення ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
 3. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
 4. обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 5. затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;
 6. утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів ради;
 7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;
 8. заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;
 9. заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради;
 10. прийняття рішення про недовіру міському голові;
 11. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
 12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
 13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
 14. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
 15. скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
 16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ;
 17. визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
 18. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
 19. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування міського голови;
 20. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
 21.  прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
 22. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
 23. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
 24. встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
 25. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
 26. прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
 27. прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
 28. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
 29. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
 30. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.
  Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) міста або на підставі результатів місцевого референдуму;
 31. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
 32. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
 33. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
 34. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
 35. затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;
 36. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
 37. прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
 38. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;
 39. створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;
 40. заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною;
 41. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами;
 42. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови іншої містобудівної документації;
 43. затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
 44. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 45. 1) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
  2) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
 46. прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
 47. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 48. затвердження статуту територіальної громади;
 49. затвердження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
 50. вирішення відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
 51. надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;
 52. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;
 53. затвердження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.