Захищено: Координаційна рада з питань розвитку підприємництва

Оновлено: 03 Травня 2022, 12:26

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:


  Затверджено

рішення виконкому міської ради

03.03.2021 № 278

 

Положення

про координаційну раду з питань розвитку підприємництва

на території Краматорської територіальної громади

 

1.Координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі – Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики.

2.Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3.Основними завданнями Ради є:

3.1. координація роботи виконавчих органів міської ради, громадських об’єднань підприємців у запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, розвитку та підтримки підприємництва;

3.2. підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначених сферах;

3.3. розгляд бізнес-проєктів суб’єктів малого підприємництва, які приймають участь у конкурсному відборі (в рамках плану заходів з реалізації Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області) з надання фінансової підтримки  на реалізацію проєктів за рахунок коштів обласного бюджету та бюджету міста;

3.4. участь представників Ради у розгляді питань створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики;

3.5. обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних/актуальних питань, що виникають у сфері підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв’язання;

3.6. розгляд проєктів комплексних та цільових програм розвитку малого підприємництва та аналіз ходу виконання їх заходів;

3.7. сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація соціально відповідального підприємництва та підприємницької діяльності, вивчення досвіду підприємців зарубіжних країн.

4.Рада, відповідно до покладених на неї завдань, має право:

4.1. утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

4.2. подавати запити та отримувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

4.3. заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, органів, що здійснюють контроль, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Ради;

4.4. подавати місцевим органам виконавчої влади пропозиції з питань, що належать до компетенції Ради;

4.5. надавати міському голові пропозиції щодо змін у складі Ради.

5.Раду очолює заступник міського голови. Голова Ради має заступника згідно розподілу обов’язків.

6.До складу Ради на паритетних засадах можуть входити представники громадських об’єднань підприємців, громадські діячі, суб’єкти малого і середнього підприємництва, депутати Краматорської міської ради, представники виконавчих органів міської ради, місцевих органів виконавчої влади та інших установ.

Персональний склад Ради затверджується рішенням виконавчого комітету Краматорської міської ради. Голова, заступник та члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7.Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Засідання Ради веде її голова або, за дорученням голови, його заступник згідно розподілу обов’язків.

Порядок денний засідання Ради формується її секретарем відповідно до пропозицій членів Ради.

Засідання Ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менш, як половина її членів.

Секретар Ради визначається та затверджується Головою Ради.

8.Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

9.Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер для розгляду і врахування в роботі виконкому міської ради, підприємствами, установами та організаціями.

На засіданні секретарем Ради ведеться протокол, в якому зазначаються: порядок денний, перелік присутніх, прийняті рішення. Протокол підписується головою/заступником голови та секретарем.

10.Рада встановлює постійні контакти із засобами масової інформації з метою висвітлення своєї діяльності, прийнятих рішень з актуальних питань розвитку підприємництва в місті.

11.Організаційне забезпечення роботи Ради здійснює її секретар.

 

 

Керуючий справами                                                                                        І.О. Славинська

 

Начальник відділу споживчого

ринку, підприємництва та регуляторної

політики                                                                                                           О.С. Тарасевич