Міська Програма розвитку культури на 2022-2024 роки

Оновлено: 28 Грудня 2021, 11:24

Додаток

до рішення міської ради

16.12.2021 № 21/VII-1116

Міська Програма розвитку культури на 2022-2024 роки

І. Паспорт Програми

1. Розробник ПрограмиУправління з гуманітарних питань Краматорської міської ради
2. Відповідальні виконавці ПрограмиУправління з гуманітарних питань Краматорської міської ради
3. Основні учасники ПрограмиУправління з гуманітарних питань Краматорської міської ради, виконавчі органи міської ради (управління та відділи), комунальні підприємства, установи, організації міста; культурно-освітні заклади; громадські організації (за згодою)
4. Основні цілі Програми– збереження мережі закладів та установ культури міста, забезпечення належного їх функціонування;
– збагачення змісту та вдосконалення форм діяльності закладів культури міста;
– якісне забезпечення культурного, інформаційного обслуговування населення та організація дозвілля;
– збереження існуючих у місті мистецьких традицій;
– підтримка та розвиток творчих колективів міста;
– створення належних умов для реалізації бібліотеками міста своїх соціальних функцій та підвищення їх ролі як центрів культури, науки, освіти та інформації;
– забезпечення умов для розвитку доступної та якісної початкової мистецької освіти дітей;
– створення сучасної матеріально-технічної бази закладів культури;
– забезпечення безпеки життєдіяльності закладів та установ культури міста.
5. Основні завдання Програми– відродження, збереження та розвиток національних традицій та культурної спадщини українського народу;
– забезпечення гарантій свободи творчості;
– підтримка діяльності аматорських та муніципальних колективів;
– підтримка творчої молоді та дітей;
– участь представництва міста у всеукраїнській та міжнародній діяльності у сфері культури;
– перехід бібліотек міста на сучасні інформаційні технології, формування бібліотечних фондів з урахуванням потреб громади;
– забезпечення умов для розвитку доступної та якісної початкової мистецької освіти дітей;
– покращення матеріально-технічного стану, фінансового, кадрового, інформаційного забезпечення закладів та установ культури міста.
6. Розділи Програми– заклади культури клубного типу. Аматорська творчість;
– початкова мистецька освіта;
– бібліотечна справа;
– музейні заклади. Збереження культурної спадщини;
– формування національної самосвідомості та почуття патріотизму. Культурно-мистецькі заходи;
– підтримка творчих та обдарованих дітей і молоді;
– безпека життєдіяльності в закладах культури міста.
7. Термін реалізації Програми3 роки
8. Перелік джерел фінансування Програмидержавний, обласний, міський бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

II.                Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

Міська програма розвитку культури на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення належного функціонування культурно-освітніх закладів міста.

Інтегрований підхід до питань розвитку культури відповідає принципам концентрації зусиль і бюджетних коштів на виконання певних завдань регіональної політики, а також є механізмом оптимізації регіональних і державних програм на міському рівні

У цій Програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про культуру» та іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами.

Аналіз соціокультурної ситуації в місті свідчить, що, не зважаючи на складні економічні умови попередніх періодів, вдалося зберегти мережу установ культури, мистецьких навчальних закладів, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку професійного і аматорського мистецтва, художньої творчості. У місті діють: Центральна міська публічна бібліотека та 15 бібліотек-філій, три мистецькі  школи та художня школа, міський палац культури «Будівельник», Центр культури та дозвілля ім. Леоніда Бикова;   селищні клуби: «Зоря» (сел. Ясногірка), «Надія» (сел. Новоселівка), «Ювілейний» (сел. Шабельківка), «Міленіум» (сел. Малотаранівка) та клуб «Дмитрівський» (село Дмитрівка); комунальний заклад «Український міський концертний ансамбль «Краматорські дівчата та хлопці». Діяльність установ культури забезпечують 510 осіб.

На території міста на обліку знаходиться 184 пам’ятки, з них 125 – пам’ятки археології, 2 пам’ятки архітектури, 56 пам’яток історії та 1 пам’ятка мистецтва.

Завдяки вагомій підтримці міської влади, депутатського корпусу, протягом попередніх років вирішувались нагальні проблеми підтримки і розвитку культури. Але разом з тим, враховуючи солідний вік закладів культури міста, попит на більш якісний культурний, освітній продукт, існує низка проблем та першочергових завдань, які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації:

 • стан матеріально-технічного забезпечення установ культури потребує оновлення. Є щорічна потреба у поточних та капітальних ремонтах об’єктів;
 • сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у роботу закладів культури;
 • бібліотеки потребують не тільки поповнення фондів новими надходженнями, а й запровадження сучасних технологій;
 • необхідно забезпечити доступність та виконання у повному обсязі типових навчальних планів початкової мистецької освіти;
 • потребує підтримки видавнича, виставкова діяльність, гастрольно-концертна діяльність колективів та обдарованих дітей і молоді;
 • забезпечення безпечних умов праці та функціонування закладів, виконання заходів з протипожежної охорони та охорони праці, виконання заходів з енергозаощадження, термомодернізації.

Все це зумовлює необхідність прийняття міської Програми розвитку культури на 2022-2024 роки.

III.  Мета Програми

Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури міста відповідно до вимог сьогодення, забезпечення позитивних тенденцій у всіх напрямках культурної сфери; щоб усі мешканці вільно брали участь в культурному житті і мали до нього доступ, а культура мала відповідний потенціал, розвиток культури відбувався як складова частина розвитку міської спільноти, а також як загальнодержавного культурного процесу на основі збереження самобутності національної і локальної культури.

IV.  Завдання Програми

Підтримка та збереження інфраструктури галузі, запобігання руйнуванню матеріально-технічного та кадрового потенціалу;

управління процесом функціонування закладів культури міста в умовах ринкової економіки, розробка заходів з подолання кризових явищ у сфері культури;

проведення аналізу сучасної культурно-дозвіллєвої ситуації в місті, визначення пріоритетів розвитку з метою створення перспективних напрямків діяльності;

оновлення форм роботи закладів культури міста, створення багатофункціональних та багатопрофільних закладів відповідно до відмінностей культурного середовища;

дотримання принципів максимальної доцільності витрат бюджетних та інших коштів, залучення додаткових джерел фінансування, формування позабюджетних фондів;

збереження та розвиток самодіяльного народного мистецтва;

технологічна модернізація матеріально-технічної бази закладів культури (забезпечення закладів культури необхідним обладнанням, літературою, музичними інструментами, сценічними костюмами тощо);

підтримка діяльності аматорських колективів і виконавців, в тому числі, оркестрів, окремих виконавців, майстрів декоративно-вжиткового мистецтва;

створення належних умов для здобуття початкової мистецької освіти (зокрема, для соціально-незахищених категорій дітей, молоді);

сприяння збереженню культурної спадщини через розвиток виставкової та музейної справи на сучасних засадах;

утвердження української мови в усіх сферах суспільного життя;

збереження і розвиток базової мережі закладів культури, зміцнення їх кадрової та матеріальної бази;

впровадження сучасних дистанційних форм бібліотечно-інформаційного обслуговування (електронна доставка документів, віддалений доступ до оцифрованих фондів, електронних каталогів та баз даних бібліотек світу);

впровадження заходів щодо поліпшення соціального захисту працівників галузі, підвищення їхньої фахової кваліфікації.

V.   Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті, а також за рахунок залучення коштів державного, обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, внесків юридичних і фізичних осіб.

VI.  Результативні показники

Очікувані результати виконання Програми:

 • виховання у людей необхідності спілкування між собою, почуттів людяності і доброзичливого ставлення один до одного;
 • зниження рівня злочинності та випадків порушення громадського порядку;
 • забезпечення конституційного права містян на задоволення культурних потреб, підвищення рівня аматорської та професійної творчості, зростання культурного та мистецького потенціалу міста;
 • збереження існуючої мережі закладів культури комунальної форми власності;
 • створення моделі багатоканальної системи фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку міста;
 • формування активної громадянської патріотичної позиції молодого покоління, залучення його до участі в житті громади,  регіону, держави;
 • формування позитивно орієнтованих культурних потреб населення міста, підтримка самодіяльних і професійних творчих колективів, об’єднань;
 • забезпечення участі закладів культури в різноманітних інноваційних проєктах, що матимуть економічний ефект для міста;
 • проведення концертних програм, театралізованих свят, конкурсів та фестивалів на високому професійному, художньому та організаційному рівнях;
 • збереження народних традицій, свят та обрядів;
 • висвітлення культурних подій у засобах масової інформації, висвітлення інформації щодо проведення культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів;
 • фінансова підтримка обдарованих дітей, молоді та творчої інтелігенції, що представляють місто Краматорськ на міжнародних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях;
 • охорона пам’яток історії та культури, розвиток історичних зон міста;
 • забезпечення належного збереження, використання, наукового вивчення пам’яток культурно-історичної спадщини;
 • удосконалення роботи закладів, установ, підприємств та організацій культури;
 • створення ринкових інструментів підтримки всіх секторів міської культури через небюджетні дотації, інвестиції, гранти тощо;
 • забезпечення 100 % доступності початкової мистецької освіти для різних соціальних верств населення;
 • забезпечення широкого доступу до культурних надбань – через збереження і розвиток існуючої мережі культурно-мистецьких закладів, утримання цінової доступності їхніх послуг, зміцнення їх матеріально-технічної бази, а також через широке застосування новітніх інформаційних технологій та модернізації фінансових інструментів підтримки культури;
 • популяризації і поширення якісного та різноманітного культурно-мистецького продукту міста серед якнайширших верств суспільства;
 • посилення та урізноманітнення підтримки сучасної мистецької творчості, створення культурно-мистецьких програм, забезпечення поповнення бібліотечних фондів художніми, науково-популярними, мистецькими виданнями українською мовою та мовами національних меншин, розширення застосування новітніх інформаційних технологій у бібліотечній та музейній справі.

VII.   Контроль, координація, моніторинг реалізації Програми

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює міська рада. Поточну координацію та контроль, незалежно від джерел фінансування заходів – управління з гуманітарних питань міської ради, яке щорічно розробляє план заходів щодо виконання Програми та готує пропозиції щодо його фінансового забезпечення.

Управління з гуманітарних питань щорічно до 20 січня інформує міську раду та її виконавчий комітет про хід виконання міської Програми розвитку культури.

Моніторинг здійснюється щоквартально і щорічно. Виконавці задіяні у Програмі інформують про виконання заходів управління з гуманітарних питань міської ради щоквартально до 5 числа наступного за звітним періодом та щороку до 30 грудня. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів.

Система моніторингу має два рівні: зовнішній та внутрішній.

Зовнішній моніторинг здійснюється раз на рік на основі індикаторів реалізації Програми та включає: обговорення із залученням громадськості та підготовку доповіді про стан культури в м. Краматорську.

Внутрішній моніторинг здійснюється управлінням з гуманітарних питань міської ради та заступником міського голови за розподілом повноважень. За підсумками внутрішнього моніторингу проводяться робочі наради, оцінюються результати роботи, визначаються та вирішуються тактичні завдання, проводиться коригування планів тощо.

Результати ходу виконання Програми заслуховуються один раз на рік на засіданні виконкому міської ради  та надаються для оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради.

Після закінчення строку реалізації Програми управління з гуманітарних питань готує підсумковий звіт про її виконання.

Основні напрямки і заходи Програми можуть коригуватись в період її дії.

VIII.  Напрямки діяльності та заходи Програми

Заклади культури клубного типу. Аматорська творчість.

Мета:

 • збереження культурної, історичної, духовної спадщини міста;
 • створення належних умов для функціонування закладів культури клубного типу;
 • розвиток аматорської творчості та фольклорного мистецтва;
 • організація культурного дозвілля мешканців міста;
 • сприяння діяльності творчих колективів;
 • задоволення культурних потреб мешканців та гостей міста.

Завдання:

 • сприяти розвитку клубів за інтересами, громадських творчих формувань;
 • проводити для дітей та молоді зустрічі, лекції та бесіди з працівниками правоохоронних органів, юристами, медиками тощо;
 • проводити тематичні заходи на історичну тематику, вечори зустрічі з визначними діячами культури, мистецтва, та ін.;
 • створювати та втілювати власні культурні проекти для громади міста;
 • працювати в напрямку підготовки проектів (грантів), вести активну роботу в напрямку залучення додаткових коштів;
 • сприяти впровадженню в роботу клубних закладів інноваційних форм роботи;
 • покращити та оновити матеріально-технічну базу клубних закладів;
 • сприяти соціальному захисту працівників клубних закладів та вжиття заходів, спрямованих на розвиток творчої ініціативи трудових колективів;
 • сприяти діяльності закладів культури клубного типу;
 • забезпечити підтримку міських свят та фестивалів;
 • забезпечити збереження та розвиток мережі закладів культури клубного типу;
 • забезпечити заклади сучасними засобами охоронної та пожежної сигналізації;
 • забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації працівників клубних закладів;
 • популяризувати діяльність мистецьких колективів.

Пріоритети:

 • дослідження, збереження та популяризація діяльності мережі клубних закладів;
 • естетичне виховання дітей та молоді;
 • зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури клубного типу;
 • організація змістовного дозвілля;
 • підвищення ролі закладів культури клубного типу у суспільному житті міста;
 • популяризація сучасного українського мистецтва;
 • забезпечення підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників закладів культури клубного типу;
 • модернізація культури міста на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів міста;
 • формування у громади прагнення до високої моралі, культури поведінки, етики,        засад патріотизму, взаєморозуміння та взаємоповаги.
№ п/пЗаходиВідповідальні виконавціТермін виконання, роки
1.Забезпечення збереження та  розвитку мережі закладів культури клубного типу, недопущення їх реорганізації, перепрофілювання та ліквідаціїуправління з гуманітарних питань    постійно 2022-2024 роки
2.Удосконалення системи підвищення кваліфікації клубних працівників, проведення та участь у семінарах, практикумах, тренінгах, майстер- класах, обмінах досвідом роботи між клубними закладами, у тому числі і за межами областіуправління з гуманітарних питань  постійно         2022-2024 роки
3.Проведення семінарів, пленерів, майстер-класів, «круглих столів», конференцій тощо з питань діяльності закладів культури клубного типу містауправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
4.Проведення культурно-мистецьких заходів: свят, оглядів, конкурсів, концертів, творчих звітівуправління з гуманітарних Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
5.Сприяння участі колективів, солістів клубних закладів міста у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких заходахуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
6.Капітальний ремонт будівель приміщень клубних закладівУправління з гуманітарних  питань міської ради, управління капітального будівництва та  перспективного розвитку містапостійно 2022-2024 роки
7.Придбання комп’ютерної, цифрової техніки, звукового та світлового обладнання, побутової техніки (комп’ютери, кінокамера, цифровий фотоапарат, фотоспалах, флеш- пам’ять, ноутбуки, принтери, швейні машини, оверлоки тощо)управління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
8.Придбання    сценічного    одягу   для ведучих управління гуманітарних питань Краматорської радипостійно 2022-2024 роки
9.Придбання комплектів українського національного сценічного одягу для творчих колективівуправління з гуманітарних питань Краматорської радипостійно 2022-2024 роки
10.Придбання сценічних костюмів і танцювального взуття для творчих колективівуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
11.Розробка     і     підтримка     веб-сайтів клубних закладівуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
12.Придбання музичних інструментівуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
13.Проведення культурно-мистецьких заходів: свят, оглядів, конкурсів, концертів, творчих звітівуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки

Очікувані результати:

 • покращення матеріально-технічної бази закладів культури клубного типу;
 • відродження і розвиток всіх жанрів творчості, фольклорного мистецтва, обрядів і звичаїв;
 • традиційне проведення оглядів, конкурсів та звітів творчих колективів та клубних закладів;
 • духовне виховання молоді та формування її естетичних смаків;
 • проведення молодіжних фестивалів, конкурсів аматорського мистецтва, підтримка юних талантів;
 • створення умов для розвитку аматорського музичного, театрального, хореографічного мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення;
 • організація та удосконалення змістовного відпочинку різноманітних груп населення міста;
  якісне проведення масових культурно-мистецьких заходів;
 • гарантування свободи творчості, доступу до культурних надбань, активну участь громадян, особливо молоді, у художній творчості;
 • забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури.

Початкова мистецька освіта.

Мета:

 • забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та учнівської молоді у мистецьких навчальних закладах (мистецьких школах) міста, доступності позашкільної фахової освіти, гарантування права на її здобуття;
 • підвищення якості освіти і виховання шляхом покращення умов організації навчального процесу в мистецьких навчальних закладах.

Завдання:

 • збереження та розвиток мережі мистецьких навчальних закладів міста;
 • створення умов для забезпечення практичної професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів системи мистецької освіти;
 • сприяння висвітленню в засобах масової інформації питань мистецької освіти;
 • збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, її оновлення та модернізація.
 • забезпечення соціального захисту усіх учасників навчально-виховного процесу в мистецьких навчальних закладах;
 • забезпечення пріоритетності навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;
 • залучення освітніх, культурно-просвітницьких закладів, інших установ, організацій та широкого кола громадськості до організації і підтримки діяльності мистецьких навчальних закладів;
 • стимулювання пошуку нових, сучасних методик роботи з дітьми та створення належних умов для зайнятості школярів у вільний від уроків час.

Пріоритети:

 • створення належних умов для функціонування системи початкової мистецької освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, створює оптимальні умови для розвитку та творчої реалізації дітей і молоді; надання якісної позашкільної освіти;
 • забезпечення реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань, здобуття мистецької освіти;
 • удосконалення змісту, організаційних форм, методів мистецької освіти.
№ п/пЗаходиВідповідальні виконавціТермін виконання, роки
1.Забезпечення збереження та удосконалення діючої мережі мистецьких навчальних закладів містаУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
2.Капітальний ремонт будівель та приміщень мистецьких закладівУправління з гуманітарних питань Краматорської міської ради, управління капітального будівництва та перспективного розвитку містапостійно 2022-2024 роки
3.Підвищення ефективності освітнього процесу, результативності навчання, виховання інтелектуального, худож- нього та духовного розвитку учнівУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
4.Забезпечення впровадження у навчально-виховний процес мистець- ких шкіл міста новітніх методик мистецької освіти, інноваційних технологійУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
5.Здійснення профорієнтаційної роботи у закладах освіти щодо залучення учнівської молоді до навчання у мистецьких навчальних закладах містаУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
6.Здійснення диференціації форм навчання, виходячи з профільної орієнтації рівня мистецької освіти та направленостіУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
7.Забезпечення системної роботи з ефективного виховання талановитої учнівської молоді, забезпечення участі учнів мистецьких шкіл у конкурсах, фестивалях, олімпіадах різних рівнівУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
8.Організація роботи з охоплення початковою мистецькою освітою дітей-сиріт та дітей з особливими потребамиУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
9.Участь викладачів мистецьких шкіл міста в обласних та всеукраїнських семінарах, школах досвіду, методичних об’єднаннях, майстер-класах тощоУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
10.Забезпечення участі колективів, учнів мистецьких закладів культури міста у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, симпозіумах, пленерах та виставкахУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
11.Придбання сценічних костюмів для дитячих колективівУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
12.Придбання музичних інструментів для мистецьких шкіл  Управління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
13.Придбання комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання, навчального меблевого обладнанняУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки

Очікувані результати:

 • створення умов для забезпечення доступності початкової мистецької освіти, творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, їхнього змістовного дозвілля у позаурочний час;
 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу у початковій мистецькій освіті;
 • створення умов для забезпечення доступності початкової мистецької освіти, творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей;
 • зміцнення матеріально-технічної бази мистецьких навчальних закладів (забезпечення музичними інструментами, комплектами комп’ютерної та оргтехніки, наочними посібниками, звукотехнічною апаратурою, тощо) та покращення умов роботи педагогічних працівників;
 • якісніше проведення масових дитячих мистецьких заходів;
 • збереження та розвиток мережі мистецьких  шкіл міста;
 • покращення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження новітніх інформаційних технологій
 • поширення кращого педагогічного досвіду, презентація діяльності мистецьких навчальних закладів міста на теренах України та за її межами.

Бібліотечна справа. Розвиток бібліотечної галузі.

Мета:

Реорганізація публічних бібліотек міста в сучасний бібліотечно-інформаційний центр. Залучення дітей та дорослих до бібліотеки та читання, промоція книги, розширення читацького світогляду, розвиток дитячих літературно-творчих здібностей, підвищення рейтингу книги в дозвіллі; залучення читачів з особливим потребами до бібліотеки та активного громадського життя; зростання позитивного іміджу бібліотеки.

Завдання:

1.Капітальний ремонт публічних бібліотек.
2.Заходи з енергозбереження.
3.Розвиток інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек:
-придбання комп’ютерної та оргтехніки;
-встановлення програмного забезпечення;
-підтримка сайтів.
4.Постійне оновлення бібліотечного фонду: придбання літератури та періодичних видань.
5.Створення сучасної зони спілкування та обміну книгами:
-обладнання приміщень меблями-трансформерами, стелажами, тощо;
-придбання розвиваючих ігор;
-придбання аудіо та відеоапаратури тощо.
6.Удосконалення системи підвищення фахової кваліфікації бібліотечних кадрів.

Пріоритети:

 • модернізація і розвиток бібліотек як загальнодоступних, інформаційних, освітніх і культурних центрів;
 • підвищення якості і ефективності їх діяльності з бібліотечного обслуговування населення.
№ п/пЗаходиВідповідальні виконавціТермін виконання, роки
1.Забезпечення збереження та розвитку існуючої мережі бібліотек, недопущення їх реорганізації, перепрофілювання та ліквідаціїуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
2.Залучення установ, організацій та фізичних осіб для поповнення бібліотечних фондівуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
3.Поточні та капітальні ремонти будівель та приміщень публічних бібліотек містауправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
4.Придбання комп’ютерної та оргтехніки (комп’ютери, ноутбуки, принтери струменеві (кольорові), лазерні (чорно-білі), сканери, монітори, джерела безперебійного живлення тощо) та комплектуючих до нихуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
5.Передплата періодичних виданьуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
6.Придбання літературиуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
7.Придбання і впровадження автоматизованої бібліотечно- інформаційної системи – ІРБІС 64управління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
8.Придбання бібтехніки (формуляри, каталожні картки, кишеньки для книг, листки повернення, вкладення до формулярів, поличні, каталожні роздільники тощо)управління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
9.Розміщення Електронного каталогу централізованої системи публічних бібліотек у мережі Інтернетуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
10.Придбання проекторів, телевізора, фотоапарата, електронної інтерактивної дошкиуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
11.Реструктуризація та підтримка сайтів публічних бібліотекуправління з гуманітарних питань         Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
12.Придбання офісних та спеціалізованих обладнання та меблівуправління з гуманітарних питань         Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
13.Проведення культурно-мистецьких та навчально-пізнавальних заходів, пов’язаних з популяризацією книги та читанняуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радиПостійно  2022-2024 роки
14.Створення нових та підтримка і розвиток існуючих у бібліотеках спеціалізованих зон для неформальної освіти та дозвілля мешканців містауправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
15.Удосконалення системи підвищення фахової кваліфікації бібліотечних кадрів: – курси підвищення кваліфікації; – відрядження працівників.управління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки

Очікувані результати:

 • створення умов для реалізації державної політики в бібліотечній галузі на території міста, задоволення культурних та інформаційних потреб населення;
 • створення якісного інформаційного продукту на основі програмного забезпечення;
 • бібліотеки з осучасненим приміщенням та обладнанням покращать рівень бібліотечно-інформаційних послуг; забезпечення користувачам комфортного, зручного та відкритого простору;
 • зростання ролі бібліотек в організації родинного читання і змістовного дозвілля;
 • залучення дітей до бібліотеки та читання, промоція книги, розширення читацького світогляду, розвиток дитячих літературно-творчих здібностей, підвищення рейтингу книги в дозвіллі дітей;
 • залучення читачів з особливим потребами до бібліотеки та активного громадського життя;
 • зростання позитивного іміджу бібліотеки.

Музейна справа. Збереження культурної спадщини.

Мета:

Створення більш сприятливих умов для розвитку музейної справи в місті; збереження та охорона культурної спадщини як складової національного культурного надбання, збереження культурних цінностей.

Завдання:

 • забезпечення належного контролю за обліком, збереженням та використанням фондів музеїв;
 • зміцнення матеріально-технічної бази музеїв ;
 • пропаганда кращих досягнень музеїв та музейних закладів міста;
 • збереження культурної спадщини;
 • вдосконалення програми підготовки, перепідготовки та підвищення  кваліфікації кадрів музейних працівників.

Пріоритети:

 • сприяння поповненню музейних фондів та доповнення існуючих експозицій новими експонатами;
 • зміцнення матеріально-технічної бази музейних закладів;
 • збереження, раціональне використання, популяризація існуючих об’єктів культурної спадщини та виявлення і вивчення нових;
 • здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини;
 • впровадження інноваційних форм музейної роботи.
№ п/пЗаходиВідповідальні виконавціТермін виконання, роки
1.Забезпечення збереження та розвитку існуючої мережі музеїв, недопущення їх реорганізації, перепрофілювання та ліквідаціїуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
2.Залучення установ, організацій та фізичних осіб для поповнення музейних фондівуправління з гуманітарних питань Краматорської міської ради постійно 2022-2024 роки
3.Зміцнення матеріально-технічної бази музейних закладівуправління з гуманітарних питань Краматорської міської ради постійно 2022-2024 роки
4.Здійснення капітальних ремонтів будівлі та приміщеньуправління з гуманітарних питань Краматорської міської ради постійно 2022-2024 роки
5.Розробка проєктної та кошторисної документаціїуправління з гуманітарних питань Краматорської міської ради постійно 2022-2024 роки
6.Придбання офісних та спеціалізованих обладнання та меблівуправління з гуманітарних питань Краматорської міської ради постійно 2022-2024 роки
7.Придбання комп’ютерної та                    оргтехнікиуправління з гуманітарних питань Краматорської міської ради постійно 2022-2024 роки
8.Придбання експонатів для попов нення музейного фондууправління з гуманітарних питань Краматорської міської ради постійно 2022-2024 роки
9.Удосконалення системи підвищення фахової кваліфікації музейних працівників: – курси підвищення кваліфікації; – відрядження працівників.управління гуманітарних Краматорської ради з питань міськоїпостійно 2022-2024 роки
  Збереження культурної спадщини
10.З’ясування користувачів земель історико-культурного призначення. Здійснення оформлення обліково-охо- ронних документів на археологічні об’єкти, історико-культурні об’єкти, розташовані у межах земель міської радиуправління  з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
11.Продовження роботи по збереженню пам’яті про видатних людей міста шляхом виготовлення та встановлення меморіальних дощокуправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
12.Складання переліку місць і об’єктів на території міста, пов’язаних із життям, тимчасовим перебуванням, творчістю відомих митців, вчених, громадсько-політичних діячів, учасників АТО/ООСУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки
13.Здійснення перевірки правомірності використання земель історико- культурного призначенняУправління з гуманітарних питань Краматорської міської радипостійно 2022-2024 роки

Очікувані результати:

 • формування почуття патріотизму;
 • підвищення ролі музеїв у суспільному житті міста;
 • створення належних умов щодо збереження державної частини Музейного фонду України для майбутніх поколінь;
 • здійснення технічного переоснащення закладів культури;
 • забезпечення збереження музейного фонду;
 • проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, вдосконаленню системи обліку об’єктів культурної спадщини;
 • популяризація пам’яткоохоронної діяльності;
 • створення сприятливого інформаційного поля для охорони культурної спадщини.

Формування національної самосвідомості та почуття патріотизму. Культурно-мистецькі заходи.

№ п/пЗаходиВідповідальні виконавціТермін виконання, роки
1.Організація та проведення заходів:управління                    з гуманітарних питань, управління освіти, громадські організації (за згодою)постійно 2022-2024 роки
1)лекцій, бесід, круглих столів, конкурсів, фестивалів з урахуванням історичних, національних, соціально-культурних, регіональних особливостей громадського виховання особистості в умовах розвитку державності;управління                   з гуманітарних питаньпостійно 2022-2024 роки
2)циклів заходів з патріотичного виховання молоді, заходи з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні, Дня Незалежності України, Дня пам’яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,  Дня визволення Краматорська та Донбасу від нацистських загарбників, Дня збройних сил України, Дня захисників і захисниць України, Дня визволення міста від незаконних збройних формувань, Дня визволення України від нацистських загарбників, Дня вшанування пам’яті жертв голодомору, Дня Гідності та Свободи тощо;управління з гуманітарних питань, управління освіти, громадські організації (за згодою)постійно 2022-2024 роки
3)спрямованих на формування у населення поваги до Конституції України та символів української держави;управління                    з гуманітарних питань, управління освіти, громадські організації (за згодою)постійно 2022-2024 роки
4)до Шевченківських свят, Дня української писемності та мови, Дня рідної мови тощо;Управління з гуманітарних питань, управління освіти, громадські організації (за згодою)постійно 2022-2024 роки
5)до професійних свят: Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, Міжнародного дня музеїв, Всеукраїнського дня бібліотек, Дня працівників освіти, Дня художника;Управління з гуманітарних питаньпостійно 2022-2024 роки
6)до народних і місцевих свят: Нового року та Різдва, Масляної, Івана Купала, Свята Трійці, Дня міста.Управління з гуманітарних питаньпостійно 2022-2024 роки

Підтримка творчих та обдарованих дітей і молоді

Мета і завдання:

 • заохочення обдарованих і талановитих дітей, молоді у сфері культури та мистецтва;
 • подальша реалізація заходів щодо створення сприятливих умов для виявлення обдарованих дітей та молоді;
 • розкриття творчого потенціалу учнів, виявлення всіх, хто наділений виключними творчими здібностями і талантом та здатні досягти високих результатів у сфері культури, мистецтва;
 • підтримка і стимулювання талановитих дітей і молоді міста Краматорська.
№ п/пЗаходиВідповідальні виконавціТермін виконання, роки
1.Надання можливості участі у конкурсах на отримання грантів Президента України, регіональних грантів молоді в галузі літератури, театрального, музичного, образотворчого мистецтва та хореографії, народного мистецтвауправління з гуманітарних питань , культурно-освітні заклади, управління освітипостійно 2022-2024 роки
2.Сприяння наданню щорічних премій для підтримки і стимулювання обдарованих учнів та творчої молоді в сфері культури і мистецтвауправління з гуманітарних питаньпостійно 2022-2024 роки
3.Здійснення фінансової підтримки у межах фінансової можливості для участі обдарованих дітей та молоді в міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсахуправління з гуманітарних питань , управління освітипостійно 2022-2024 роки
4.Надання всебічної підтримки творчим спілкам, програми яких спрямовані на роботу з обдарованими дітьми та молоддюуправління з гуманітарних питань  постійно 2022-2024 роки
5.Зміцнення мережі клубів та об’єднань за інтересами для юнацтва та молодіуправління з гуманітарних питань, управління освітипостійно 2022-2024 роки
6.Організовувати культурно-мистецькі заходи, спрямовані на розвиток дозвілля учнівської та студентської молоді: –   обласний конкурс юних скрипалів «Срібна струна»;–        обласний конкурс театральних колективів шкіл мистецтв «Хочу на сцену»;-    регіональний фестиваль «Весняні барви»управління з гуманітарних питань, управління освіти, громадські організації (за згодою)постійно 2022-2024 роки
7.Забезпечення участі творчих колективів та виконавців у культурно-мистецьких акціяхуправління з гуманітарних питань, управління освіти, громадські організації (за згодою)постійно 2022-2024 роки
8.Забезпечення участі колективів художньої самодіяльності в атестації на присвоєння/підтвердження   звання «народний», «зразковий» аматорський колективуправління з гуманітарних питаньпостійно 2022-2024 роки

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ КУЛЬТУРИ МІСТА

Мета і завдання:

 • покращення технічного стану протипожежного обладнання;
 • створення   безпечних   умов для перебування людей у закладах культури, здійснення мистецької, освітньої діяльності колективів;
 • забезпечення пожежної безпеки будівель та приміщень;
 • забезпечення виконання правил з охорони праці;
 • запобігання травматизму та нещасних випадків виробничого характеру.

Пріоритети:

 • встановлення/ремонт в приміщеннях закладів та установ культури міста систем автоматичної пожежної сигналізації, охоронної сигналізації;
 • просочення дерев’яних конструкцій будівель і обладнання приміщень вогнетривкою рідиною;
 • забезпечення закладів засобами та обладнанням, устаткуванням для пожежогасіння.
№ п/пЗаходиВідповідальні виконавціТермін виконання, роки
1.Забезпечення навчання відповідальних осіб з питань пожежної безпеки та охорони праціуправління з гуманітарних питань  постійно 2022-2024 роки
2.Виготовлення проєктної документаціїуправління з гуманітарних питань  постійно 2022-2024 роки
3.Проведення капітальних ремонтів будівель та споруд, інженерних мереж та комунікаційуправління з гуманітарних питань  постійно 2022-2024 роки
4.Установка охоронно-пожежної сигналізаціїуправління з гуманітарних питань  постійно 2022-2024 роки
5.Придбання (заправка/заміна) вогнегасників, пожежних рукавів тощоуправління з гуманітарних питань  постійно 2022-2024 роки
6.Протипожежна обробка дерев’яних конструкцій будівель і обладнання приміщень вогнетривкою рідиноюуправління з гуманітарних питань  постійно 2022-2024 роки
7.Придбання засобів індивідуального захисту, спецодягу тощоуправління з гуманітарних питань  постійно 2022-2024 роки
8.Придбання пожежних щитів у  комплектіуправління з гуманітарних питань  постійно 2022-2024 роки

Очікувані результати:

створення безпечних умов для перебування працівників, учнів, вихованців, відвідувачів у закладах культури; дотримання санітарно-гігієнічних норм; забезпечення безпечних умов праці; запобігання травматизму на виробництві тощо.

Заходи на 2022 рік

щодо виконання міської Програми розвитку культури на 2022-2024 роки

Найменування заходівТермін виконанняКФКВиконавціСума, грн.
1014082Управління з гуманітарних питань, КП «ДРУАС», КП «Міськсвітло»
1Цикли заходів до:Управління з гуманітарних питань, КП «ДРУАС»,
– Різдвяних святсічень КП «Міськсвітло»
– Дня Соборності УкраїнисіченьУправління з гуманітарних питань
–  Видання книги до 100-річчя М. Рибалки лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка «У такі часи він жив»лютий
– Дня вшанування учасників бойових дій на території інших державлютий
– Дня Героїв Небесної Сотнілютий
– Масляноїберезень
– Дня народження видатного поета і письменника Т.Г.Шевченкаберезень
– 36-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕСквітень
– Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війнітравень
– Дня Європитравень
–  День Вишиванкитравень
– Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Українічервень
–       День молодічервень
– Дня Конституції Україничервень
–  8-ма річниця визволення міста Краматорськ від незаконних збройних формуваньлипень
– Дня Незалежності Українисерпень
– Дня визволення Краматорська і Донбасувересень
– Дня міста Краматорськвересень
– День людей похилого вікужовтень
– Дня захисників і захисниць України:жовтень
організація і проведення урочистих, меморіальних, культурно-масових заходів;
виготовлення та встановлення меморіальних дощок загиблим краматорцям – учасникам АТО
– Дня визволення Українижовтень
– Дня Гідності і Свободилистопад
– Дня пам’яті жертв голодоморівлистопад
– Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕСгрудень
– Дня Святого Миколая, Новорічних святгруденьУправління з гуманітарних питань, КП «ДРУАС», КП «Міськсвітло»
2Організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських фестивалях та конкурсах:Управління з гуманітарних питань
-15-й відкритий фестиваль-конкурс авторської пісні «Висота», присвячений пам’яті В.С. Висоцькогосічень
–  конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах «Срібна струна»березень
–  фестиваль Дике Полечервень
– міжнародний фестиваль фольклору «Етнотвір – 2022» (м. Львів) серпень
– міжнародний фольклорний фестиваль етнографічних регіонів України «Родослав» (м. Івано-Франківськ)вересень
3Надання щорічних разових премій Краматорської міської ради у сфері культури та мистецтва «Обдарованість» і Краматорського міського голови у сфері культури і мистецтва “За вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва міста Краматорськ”листопад
ВСЬОГО:4490900,00