Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік


1. Інформація про замовника

Виконавчий комітет Краматорської міської ради

адреса: пл. Миру, 2, м. Краматорськ, Донецька область, Україна, 34313

тел. 06264-485670

e-mail: ekoot_krm@.ukr.net

Сайт: krm.gov.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, із запропонованими до неї змінами (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території Краматорської міської територіальної громади (далі – Краматорська міська ТГ).

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

 • Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385, із змінами;
  • План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733 із змінами;
  • Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;
  • Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 №275-р, із змінами;
  •  Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року та План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року»,  затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20;
  • Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
  • Закон України від 23.03.2000 року №1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами).

Головні цілі Програми:

 1. Становлення конкурентоспроможної економіки.
 2. Якість життя та людський розвиток.
 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів.
 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування. 

Враховуючи викладене, з метою зосередження зусиль на виконанні заходів та завдань Програми, які були заплановані для забезпечення позитивних структурних зрушень в економічному розвитку території громади, поліпшення інвестиційного клімату, активізації інноваційної діяльності та закріплення позитивного іміджу, виникла необхідність внесення змін до Програми, затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 24.02.2021
№ 5/VIII-209.

Зміни, що вносяться до Програми, передбачають внесення додаткових заходів, уточнення сум, виконавців та джерел фінансування заходів (додаються).

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Внесені зміни до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік (далі – зміни до Програми) охоплюють житлово-комунальне господарство.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3.

Даний документ державного планування (зміни до Програми) не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля ні  
Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля: характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності2; місця провадження (розташування); умов здійснення діяльності; виділених природних та/або матеріальних ресурсів. ні  
Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля ні  

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів прийнятих у Програмі на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

Реалізація запропонованих змін до Програми не несе ймовірних наслідків для таких складових навколишнього природного середовища як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

б) для територій з природоохоронним статусом

Ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно змін до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення території Краматорської міської територіальної громади, транскордонні наслідки реалізації завдань Програми та змін до неї для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо зміни до документа державного планування не буде затверджено

Зважаючи комплексність рішень змін до Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів соціальної, рекреаційної та комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дані зміни до Програми не затверджуються.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є зміни до Програми та їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

Запропоновані зміни до Програми є незначними і не несуть ймовірних наслідків для стану довкілля та здоров’я населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування (з урахуванням пропонованих змін) або зміни до затверджених заходів, пов’язані з пропонованими змінами до документа державного планування:

Необхідність перегляду або внесення змін до затверджених заходів:

не передбачається

Необхідність перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

не передбачається

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Враховуючи те, що запропоновані зміни до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік є незначними та те, що до Програми раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, пропонується не здійснювати стратегічну екологічну оцінку цих змін.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, подаються до відділу стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами управління економічного розвитку виконавчого комітету Краматорської міської ради за адресою: каб. 412, пл. Миру, 2, м. Краматорськ, Донецька область, 84313, aбо на електронну адресу: ekoot_krm@ukr.net .

Відповідальна особа: Рубайло Ярослава Сергіївна

Контактні дані: телефон +380(6264)485670

Е-mail: ekoot_krm@ukr.net

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, тобто до 07 квітня 2021 року (включно).

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

Заступник голови                                                                        Т.М.Савченко