Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, приватизації і комунальної власності

Оновлено: 10 Лютого 2022, 14:20
П.І.Б.Висунутий від партіїПосада, місце роботи
1Власенко Валерій Сергійович – голова постійної комісіїДонецька ТОПП «Європейська Солідарність»Фізична особа-підприємець
Члени комісії:
2Родін Сергій Вікторович – заступник голови постійної комісії ПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬКТОВ «ДОНМАШІНВЕСТ», директор
3Плахін Данило Андрійович – секретар постійної комісіїДонецька ООПП «Слуга народу»ГО «Футістар Інклюзія», керівник
4Дубинський Сергій ПетровичДонецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»ТОВ «Стройтехмонтаж», директор
5Литвинов Дмитро МиколайовичДонецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»ТОВ УК «Ладіс», директор
6Скачко Віталій ОлександровичПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ – ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВ «Глобал Капітал Гарант», директор
7Нікулічев Юрій Юрійович Донецька ООПП «Партія Шарія» Фізична особа-підприємець

Додаток

до рішення міської ради

від 25.11.2020 №1/VIII-03

зі змінами 

від 28.07.2021 №12/VIII-659

 

I. Основні принципи організації та діяльності постійних комісій міської ради, порядок їх створення

1.Постійні комісії ради є органами ради, які обираються із числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2.Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Постійні комісії міської ради на своїх засіданнях відкритим голосуванням обирають заступника голови і секретаря комісії, можуть утворювати підкомісії з основних напрямів діяльності.

З. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворювати постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше створені, вносити необхідні зміни до персонального складу комісій. Постійні комісії відповідальні перед міською радою і їй підзвітні.

4.Кожен депутат міської ради повинен бути членом однієї з постійних комісій. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

5.Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою заздалегідь розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сесії, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

6.Постійні комісії заздалегідь розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або узгодження радою, готують висновки щодо цих питань.

7.Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді і виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до повноважень міської ради, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності і їх посадових осіб, видають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

8.Постійні комісії з питань, що відносяться до їх ведення, і в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій, їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

9.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості того виконувати свої повноваження ці функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

10.Формою роботи постійної комісії є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загального складу комісії.

У разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання постійної комісії ради у відкритому режимі засідання може проводитись дистанційно. У цьому випадку реєстрація та подальша робота депутатів здійснюється за допомогою відеозв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу, або з використанням електронного цифрового підпису. Технічне забезпечення дистанційних засідань покладається на відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Інформацію про проведення засідання постійної комісії, порядок денний цього засідання, дату, час та місце його проведення повинно бути розміщено на офіційному сайті міської ради.

11.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

12.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і прийняті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

13.Постійні комісії для вивчення питань і розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців.

Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради готуватися і розглядатися комісіями спільно, при цьому комісії користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільному засіданні, підписуються головами постійних комісій.

14.Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

15.Постійні комісії підзвітні міській раді і відповідальні перед нею.

16.На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівці і вчені, які беруть участь в засіданнях з правом дорадчого голосу.

Постійні комісії можуть проводити виїзні наради, засідання.

17.У разі неможливості прибути на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову, секретаря постійної комісії або фахівця відділу роботи з депутатами міської ради.

18.Голова постійної комісії:

– організовує і направляє роботу комісії, представляє її в раді у відносинах з іншими державними і громадськими організаціями, підприємствами і установами;

– інформує раду про розглянуті на комісії питання, а також про заходи, прийняті по реалізації її рекомендацій;

-виступає від імені комісії на радіо, телебаченні, у пресі.

19.Заступник голови постійної комісії допомагає голові в організації роботи комісії, а у разі відсутності голови виконує його функції.

20.Секретар постійної комісії спільно зі спеціалістами відділу роботи з депутатами міської ради:

-повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;

-веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік виконання членами комісій її доручень;

-стежить за своєчасним наданням виконавцям рекомендацій комісії, надходженням від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

21.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, підготовці висновків і рекомендацій, виконувати доручення комісії. Член постійної комісії користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядається комісією, має право пропонувати питання для розгляду постійною комісією і брати участь в їх підготовці та обговоренні, вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок. Член постійної комісії повинен сприяти реалізації рішень міської ради і рекомендацій комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може винести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради. Членам постійної комісії надаються необхідні документи та інші матеріали з питань, що виносяться на обговорення комісії. Член постійної комісії за дорученням комісії і за своєю ініціативою може вивчати на місці питання, що відносяться до ведення комісії, узагальнювати пропозиції державних органів і громадських організацій, а також громадян, направляти свої висновки і пропозиції в комісію.

22.Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання їх доручень звільняються від виконання службових або виробничих обов’язків. Витрати, пов’язані з участю в роботі постійної комісії, відшкодовуються в порядку, встановленому ст.32 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад “.

23.Постійні комісії міської ради здійснюють свою діяльність на принципах гласності, широко інформують про неї громадськість. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

24.Організаційне, технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує відділ роботи з депутатами міської ради; правове – юридичний відділ міської ради; галузеві – заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

II.Напрями діяльності постійних комісій міської ради

 1.Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою, інформованості населення

1.1. Вносить в раду пропозиції з питань здійснення громадянами своїх прав, свобод, соціальної справедливості, розвитку гласності, обліку громадської думки, розвитку ініціативи населення в питаннях соціальної сфери, збереження об’єктів і пам’ятників історії, архітектури і природи.

1.2. Вирішує питання з підготовки змін до Статуту громади, готує пропозиції народним депутатам України з вдосконалення законів і підзаконних актів, направлених на підвищення ролі рад і їх виконавчих органів.

1.3. Готує висновки з питань, пов’язаних з пропозиціями про відгук депутата. Забезпечує законність процедури відгуку.

1.4. Готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю і дотриманням норм депутатської етики, заслуховує звіти депутатів про роботу.

1.5. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм і заходів щодо боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпеченню законності і прав громадян на території міста.

1.6. Розглядає питання утримання поліції за рахунок коштів міського бюджету (спільно з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності.

1.7. Готує рекомендації по звітах керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність з охорони громадського порядку на відповідній території, по пропозиціях про звільнення з посад керівників цих органів у разі незадовільної їх роботи.

1.8. Відпрацьовує схему взаємодії із засобами масової інформації міста, забезпечує систему максимальної інформованості населення про роботу міської ради і її органів.

1.9. Розглядає звернення громадян, трудових колективів з питань порушення законності на підприємствах, в організаціях, установах всіх форм власності на території міста.

1.10. Розглядає питання організації і забезпечення діяльності на території міста органів самоорганізації населення. Періодично, в міру необхідності, заслуховує звіти голів комітетів мікрорайонів про їх роботу.

1.11. Розглядає питання щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності».

1.12. Здійснює контроль за дотримання  вимог  законодавства у випадку виникнення у депутата реального або потенційного конфлікту інтересів, надає депутатам консультації і роз’яснення з питань запобігання конфлікту інтересів.

1.13. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 2.Постійна комісія міської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності

2.1. Комісія попередньо розглядає проекти планів і програм економічного і соціального розвитку міста, бюджету, а також звіти про їх виконання спільно з іншими постійними комісіями, готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань.

2.2. Здійснює контроль за виконанням планів і програм економічного і соціального розвитку міста, проводить роботу з пошуку внутрішньогосподарчих резервів і додаткових прибутків бюджету.

2.3. Бере участь в проведенні експертизи регіональних програм, в розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням бюджетно-фінансової діяльності ради.

2.4. Готує рекомендації щодо створення цільових фондів; затвердження положень про них; затвердження звітів про їх використання.

2.5. Готує рекомендації про випуск місцевих позик.

2.6. Розглядає питання створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічних звיязків, залучення інвестицій в інфраструктуру міста.

2.7. Попередньо вивчає доцільність використання кредитів для вирішення міських завдань.

2.8. Готує рекомендації щодо місцевих податків і зборів.

2.9. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради надає висновки для підприємств комунальної власності про розмір частини прибутків, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

2.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 3.Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації і комунальної власності

3.1. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств, поліпшенню діяльності житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу міста.

3.2. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про техніко-економічний стан житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу.

3.3. Попередньо вивчає питання щодо погодження розташування нових об’єктів на території міста.

3.4. Попередньо розглядає питання щодо відчуження комунальної власності; затвердження місцевих програм приватизації; визначення переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; встановлення доцільності, порядку і умов приватизації об’єктів комунальної власності.

3.5. Розглядає питання про придбання радою у встановленому законом порядку приватизаційного майна; про включення в перелік об’єктів комунальної власності, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого у встановленому законом порядку розірваний або визнаний недійсним.

3.6. Попередньо розглядає питання про створення, ліквідацію, реорганізацію і перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади.

3.7. Попередньо розглядає питання про передачу іншим органам окремих повноважень по управлінню майном, яке є комунальною власністю територіальної громади, визначенні меж цих повноважень і умов їх реалізації.

3.8. Попередньо розглядає питання створення підприємств комунальної власності і спільних підприємств, в т.ч. з іноземними інвестиціями.

3.9. У разі потреби, розглядає питання створення органів і служб для здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності сумісних проектів або сумісного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

3.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 4.Постійна комісія міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування

4.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

4.2. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу промислових підприємств, оптимізації і вдосконаленню транспортної системи міста.

4.3. Розглядає пропозиції відділів міської ради по використанню коштів спеціального фонду для фінансування програм і заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, бюджетних резервних фондів, погоджує положення про ці фонди, здійснює контроль за витрачанням цих коштів.

4.4. У встановленому законному порядку вносить пропозиції про припинення господарської діяльності підприємств, організацій і установ, що є комунальною власністю, а також по обмеженню або припиненню /тимчасово/ діяльності, не підлеглих раді підприємств і організацій, у разі порушення ними законодавства по охороні навколишнього природного середовища.

4.5. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про стан навколишнього природного середовища.

4.6. Розглядає питання організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій про надання ним статусу заповідних.

4.7.Аналізує місцеві чинні нормативні акти, регулюючі діяльність суб’єктів господарювання сфери малого і середнього підприємництва, вносить пропозиції по їх перегляду і введенню нових. Координує взаємодію органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, громадських організацій міста і суб’єктів підприємницької діяльності в межах своїх повноважень.

4.8. Розглядає питання, розробляє пропозиції по вдосконаленню інфраструктури торгівлі, побуту, агропромислового комплексу, а також системи їх управління.

4.9. Згідно чинному законодавству бере участь в здійсненні контролю за дотриманням цін і тарифів на послуги і товари на території громади.

4.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 5.Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва

5.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

5.2. Готує пропозиції сесії міської ради з питань регулювання земельних відносин.

5.3. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради готує пропозиції по ставках земельного податку; розмірам оплати за користування природними ресурсами на території міста.

5.4. Розглядає доцільність і терміни реалізації комплексних галузевих програм розвитку міста, будівельних програм, генеральних планів забудови міста, вносить щодо них пропозиції на сесії ради.

5.5. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

6.Постійна комісія міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури, фізкультури і спорту

6.1. Здійснює контроль за виконанням виконавчими органами законодавчих актів з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, праці, культури, фізичної культури, спорту, молодіжної політики.

6.2. Аналізує стан соціальної захищеності населення, сприяє розвитку мережі установ соціального забезпечення, зміцненню їх бази.

6.3. Сприяє здійсненню передбачених законодавством заходів з поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, осіб, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей і громадян похилого віку.

6.4. Здійснює контроль за раціональним використанням трудових ресурсів, а також за розвитком системи працевлаштування.

6.5. Аналізує стан охорони здоров’я в місті, вносить рекомендації щодо подальшого поліпшення охорони материнства і дитинства, системи харчування в установах охорони здоров’я і освіти.

6.6. Аналізує стан освіти в місті, вносить рекомендації з подальшого поліпшення якості, розвитку, гуманізації і демократизації учбово-виховного процесу в професійно-технічних училищах, школах і вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації.

6.7. Сприяє розвитку мережі, зміцненню матеріально-технічної бази установ культури і спортивних споруд; вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення міста, сприяє справі збереження і розвитку національних традицій, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності.

6.8. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів щодо соціальної захищеності молоді, забезпечення її житлом, соціально-побутовими установами, організації дозвілля, охорони здоров’я, забезпечення інтересів молоді у сфері освіти, праці, відпочинку.

6.9. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.


I півріччя 2022 рік

№ п/п Назва питання Строк проведення Відповідальні
1. Звіти начальників відділів управління житлово-комунального господарства міської ради про роботу в 2021 році. лютий постійна комісія, заступники міського голови згідно з розподілом обов’язків, начальники відділів сфери житлового та комунального господарства міста
2 Звіти керівників комунальних підприємств міста про роботу в 2021 році. лютий-травень постійна комісія, заступник міського голови, керівники комунальних підприємств міста
3. Виїзні засідання на комунальні підприємства. лютий-травень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, керівники комунальних підприємств міста
4. Про план роботи міської ради на II півріччя 2022 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами
5. Про затвердження Примірних договорів оренди майна та Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Краматорської територіальної громади та пропорції її розподілу. до кінця півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ управління майном комунальної власності управління житлово-комунального господарства
6. Про передачу витрат будівництва, реконструкції, капітального ремонту балансоутримувачу. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста
7. Про затвердження переліку об’єктів права комунальної власності Краматорської територіальної громади. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління житлово-комунального господарства
8. Про безоплатну передачу об’єктів комунальної власності з балансу на баланс відділів, управлінь, комунальних підприємств Краматорської міської ради. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління житлово-комунального господарства
9. Про прийняття та передачу об’єктів комунальної власності з державної власності у комунальну та навпаки. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління житлово-комунального господарства
10. Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління житлово-комунального господарства
11. Про приватизацію об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління житлово-комунального господарства
12. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2022 році. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління житлово-комунального господарства
13. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що не підлягають приватизації у 2022 році. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління житлово-комунального господарства

II півріччя 2021 рік

№ п/п Найменування питання Дата проведення Відповідальні
1 Про затвердження Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Краматорська на 2021-2023 роки. грудень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ транспорту, зв’язку та енергетики
2 Про внесення змін до рішення «Про затвердження заходів щодо виконання у 2020 році Програми благоустрою міста на 2020-2024 роки». за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунального господарства
3 Про передачу витрат будівництва, реконструкції, капітального ремонту балансоутримувачу. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста
4 Про затвердження переліку об’єктів міської комунальної власності, які підлягають приватизації. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
5 Про затвердження переліку об’єктів міської комунальної власності, які підлягають продажу. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
6 Про прийом виявлених об’єктів благоустрою та соціальної інфраструктури на баланс відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю та передачу їх на баланс спеціалізованих підприємств. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
7 Про внесення змін та доповнень до Програми капітального, поточного ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків житлового фонду міста Краматорська на 2020-2022 роки. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ житлового господарства
8 Про надання згоди на передачу із комунальної у державну власність (прийом із державної в комунальну). за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
9 Про внесення змін та доповнень до Переліку об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків,, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
10 Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки ОСББ на 2017-2020 роки у м. Краматорську. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ житлового господарства
11 Про затвердження плану роботи Краматорської міської ради на I півріччя 2021 року. грудень профільна постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами

I півріччя 2021 рік

1 Звіти начальників відділів сфери житлового та комунального господарства міста про роботу в 2019 році. лютий постійна комісія, заступники міського голови згідно з розподілом обов’язків, начальники відділів сфери житлового та комунального господарства міста
2 Звіти керівників комунальних підприємств міста про роботу в 2019 році. лютий-травень постійна комісія, заступник міського голови, керівники комунальних підприємств міста
3 Про затвердження заходів щодо виконання у 2020 році Програми благоустрою міста на 2020-2024 роки. березень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунального господарства
4 Про план роботи міської ради на II півріччя 2020 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами
5 Про надання згоди на передачу із комунальної у державну власність (прийом із державної у комунальну) майна. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
6 Про безоплатну передачу об’єктів комунальної власності з балансу на баланс відділів, управлінь, комунальних підприємств Краматорської міської ради. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
7 Про затвердження Переліку об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
9 Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Краматорську на 2017-2020 роки». за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ житлового господарства
10 Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження Програми капітального, поточного ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків житлового фонду м. Краматорська на 2020 рік». за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ житлового господарства

15.02.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб. 215

початок о 14-30

Про виконання протокольних доручень:

-доручити управлінню житлово-комунального господарства (Літвіненко) надати на засідання постійної комісії у лютому перелік доріг, на ремонт яких передбачені кошти у бюджеті на поточний рік.

-доручити заступнику міського голови (Смирнов) визначитись із земельною ділянкою під місце для поховання домашніх тварин та надати інформацію на засідання  постійної комісії у лютому.

-доручити управлінню житлово-комунального господарства (Літвіненко) ініціювати перед міським головою збільшення  чисельності інспекторів з благоустрою на 3 штатні одиниці.

-доручив управлінню житлово-комунального господарства (Літвіненко) проінформувати на засіданні постійної комісії у лютому про плани щодо реалізації проекту капітального ремонту вулиці Актюбінської;

-доручив управлінню житлово-комунального господарства (Літвіненко) контролювати виконання КП «Міськсвітло» роботи з обслуговування цих світильників.

 1) «Про закріплення на праві оперативного управління за управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади»;

2) «Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону»;

3) «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2022 році»;

4) «Про приватизацію нежитлового приміщення комунальної власності Краматорської територіальної громади, що розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Марата, будинок 12, приміщення 77Н, шляхом викупу орандарем»;

5) «Про приватизацію нежитлової будівлі (будівля магазину) комунальної власності Краматорської територіальної громади, що розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, будинок 5Н, шляхом продажу на аукціоні»;

6) «Про проведення демонтажу аварійних майданчиків на території Краматорської територіальної громади»;

7) « Про передачу на баланс світлофорного об’єкту»;

8) «Про прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади моста через річку 1-а Біленька у смт. Біленьке біля вулиці Кокчетавської»;

9) «Про прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади елементів благоустрою скверу біля житлового будинку № 3 по вул. Богдана Хмельницького»;


14.01.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб. 215

початок о 10-00

Про виконання протокольних доручень:

 •  доручити управлінню житлового господарства (Літвіненко) опрацювати питання щодо наявності порушень прав споживачів з боку ВО «Краматорськміжрайтепломережа». Розглянути питання на засіданні постійної комісії у січні 2022 року.

1) Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 4/VIII-146 «Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Краматорську на 2021-2023 роки (на сайті 30.12.2021 розробник УЖКГ)

2) Про внесення змін до Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Краматорська на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-33 (на сайті 06.01.2022 розробник УЖКГ)

3) Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону (на сайті 06.01.2022 розробник УЖКГ)

4) Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2020 № 68/VII-186 «Про затвердження Програми благоустрою міста Краматорська на 2020-2024 роки (на сайті 28.12.2021 розробник УЖКГ)

5) Про затвердження Правил благоустрою території Краматорської територіальної громади (на сайті 29.11.2021 розробник УЖКГ)


14.12.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб. 215

початок о 14-30

Про виконання протокольних доручень:

управлінню житлово-комунального господарства (Літвіненко) звернутись на бюджетну комісію з клопотанням про надання коштів на демонтаж аварійних дитячих майданчиків та підготувати перелік дитячих майданчиків, які можливо взяти на баланс комунального підприємства з урахуванням витрат на їх оцінку, ремонт та подальше обслуговування. Надати пропозиції щодо доцільності взяття дитячих майданчиків на баланс КП «ДРУАС». Забезпечити індивідуальний підхід  до тих майданчиків, про які піклуються мешканці будинків;

– управлінню житлово-комунального господарства (Літвіненко) облаштувати пішохідну доріжку до зупинки міського транспорту, за проханням жителів (вул. Паркова та б-р Краматорський)

– управлінню житлово-комунального господарства (Літвіненко) провести обстеження, виявити причини розмивання водою вулиці Шмідта та проінформувати на засіданні постійної комісії у грудні.

відділу управління комунальним майном (Канцидал) включити до складу комісії з відбору квартир депутата Юрія Нікулічева.

 1. Про звернення депутатів Краматорської міської ради VIII скликання до Президента України щодо недопущення підняття тарифу на розподіл газу;
 2. Про списання багатоквартирних житлових будинків, ліфтів та побутових споруд міста з балансового обліку комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Житлово-комунального господарства м. Краматорська;
 3. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» на баланс комунального підприємства «Об’єднання парків культури та відпочинку» майна комунальної власності Краматорської територіальної громади;
 4. Про безоплатну передачу у комунальну власність незавершених капітальних інвестицій (витрат) комунальній установі «Ситуаційний Центр міста Краматорська” за проектом: будівництво оптичної мережі для встановлення засобів відеоспостереження на пл. Миру в м. Краматорськ Донецької області;
 5. Про безоплатну передачу у комунальну власність незавершених капітальних інвестицій (витрат) комунальному підприємству «Служба єдиного замовника» Житлово-комунального господарства м. Краматорська;
 6. Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону;
 7. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 № 7/VIII-312 «Про врегулювання деяких питань з оренди майна, що належить до комунальної власності Краматорської територіальної громади»;
 8. Про безоплатну передачу з балансу управління житлово-комунального управління Краматорської міської ради на баланс комунального підприємства «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» GPS –пристроїв – приймально- передавального GPS – обладнання – Радіотерміналу В1 910 TREK (Україна);
 9. Про прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади зупинок громадського транспорту, які не мають балансоутримувача;
 10. Про безоплатну передачу з балансу управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради на баланс комунального підприємства «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» зупинок громадського транспорту;
 11. Про порядок розподілу орендної плати за користування майном комунальної власності Краматорської територіальної громади»;
 12. Про безоплатну передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради (капітальний ремонт та термомодернізація ДНЗ № 60, ЗОШ № 23, ДНЗ № 53, 92);

17.11.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб. 215

початок о 14-30

1. Про безоплатну передачу малоцінних необоротних матеріальних активів з балансу управління земельних відносин Краматорської міської ради на комунальне підприємство «Міст»

2. Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади за кошти міського та державного бюджетів на умовах співфінансування житлового будинку з земельною ділянкою для розміщення дитячого будинку сімейного типу

3. Про надання згоди на відчуження об’єкту комунальної власності Краматорської територіальної громади шляхом продажу на аукціоні

4. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади зупинок

5. Про визначення управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради балансоутримувачем нежитлового нерухомого майна комунальної власності Краматорської територіальної громади

6. Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади за кошти міського та обласного бюджетів на умовах співфінансування квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

7. Про безоплатну передачу з балансу управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради на баланс комунального підприємства «Міст» нежитлового нерухомого майна комунальної власності Краматорської територіальної громади

8. «Про безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради об’єкту права комунальної власності Краматорської територіальної громади – будівлі гуртожитку за адресою: м. Краматорськ, вул. Магнітогорська, 5»;


09.11.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб. 215

початок о 11-00

Про безоплатне прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади окремо визначеного рухомого майна


19.10.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб. 215

початок о 14-30

 1. Про безоплатну передачу основних засобів з балансу фінансового управління на баланс управління освіти
 2. Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади за кошти міського та обласного бюджетів на умовах співфінансування квартир для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
 3. Про безоплатну передачу у державну власність до сфери управління Служби безпеки України об’єктів права комунальної власності Краматорської територіальної громади
 4. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» на баланс комунального підприємства «Об`єднання парків культури та відпочинку» майна комунальної власності Краматорської територіальної громади
 5. Про визначення балансоутримувачів майна комунальної власності Краматорської територіальної громади
 6. Про приватизацію об’єкту комунальної власності Краматорської територіальної громади шляхом продажу на аукціоні
 7. Про визначення комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Краматорської міської ради балансоутримувачем квартир комунальної власності Краматорської територіальної громади
 8. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади майна державної власності
 9. Про придбання квартир у комунальну власність Краматорської територіальної громади за кошти державного та міського бюджетів на умовах співфінансування для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб
 10. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 № 7/VIII-312 «Про врегулювання деяких питань з оренди майна, що належить до комунальної власності Краматорської територіальної громади)
 11. Про безоплатну передачу майна з балансу управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради до відокремленого підрозділу «Виробнича одиниця обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» «Краматорськміжрайтепломережа»
 12. Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону
 13. Про внесення змін до Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Краматорська на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-33 (на сайті 26.08.2021 розробник Андрій Літвіненко)
 14. Про передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради (роботи з капітального ремонту та реконструкції будівель загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів)
 15. Про безоплатну передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради (капітальний ремонт та термомодернізація ДНЗ № 34, 51 та ЗОШ № 17, 18)
 16. Про безоплатну передачу у комунальну власність незавершених капітальних інвестицій (витрат) комунальному підприємству «МІСТ» по проєкту: «Реконструкція нежитлової будівлі під житло для переселенців з розміщенням спортивного та дитячого майданчиків за адресою: вул. Абая,4 смт. Біленьке, м. Краматорськ, Донецька обл. (коригування)
 17. Про безоплатну передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради (реконструкції спортивних майданчиків, футбольних полів на території загальноосвітніх шкіл)

21.09.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб. 215

початок о 14-30

1. Про закріплення на праві оперативного управління майна комунальної власності Краматорської міської ради.

2. Про безоплатну передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них», комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», комунальному підприємству «Міст» по проєктам «Друга стадія проєктування реконструкції з озелененням скверу по бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової», «Реконструкція території міста від пл. Миру до пл. Комсомольської Слави.

3. Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» та комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» по проєкту «Реконструкція площі Миру».

4. Про безоплатну передачу у комунальну власність незавершених капітальних інвестицій (витрат) комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» з капітального ремонту зупиночних комплексів у м. Краматорськ.

5. Про передачу на баланс світлофорного об’єкту.

6. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади паровозу на п’єдесталі.

7. Про придбання квартир у комунальну власність Краматорської територіальної громади за кошти державного та міського бюджетів на умовах співфінансування для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб.

8. Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону.

9. Про внесення змін та доповнень в додаток до Програми благоустрою міста Краматорська на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.04.2020 № 68/VII-186.

10. Про внесення змін до рішення  Краматорської міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-306 «Про затвердження передавальних актів реорганізованих відділів Краматорської міської ради.

11. Звернення Фоміної С.О. щодо включення до Програми благоустрою ремонт доріг (перелік вулиць додається).

12. Звернення Рудь С.М.  за результатами вивчення матеріалів перевірки КАТП-052810.

13. Про погодження безоплатної передачі у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, об’єкту права комунальної власності Краматорської територіальної громади – будівлі гуртожитку за адресою: м. Краматорськ, вул. Магнітогорська, 5.


20.08.2021

зала засідань виконкому, 3 поверх, каб. 306

початок о 11-00 (II засідання)

1) Про затвердження Положення про порядок взаємодії з підприємствами і установами міста, щодо організації розгляду звернень, які надходять через «Контакт – центр м. Краматорська» та Класифікатора компетенцій та строків виконання звернень структурними підрозділами міської ради, комунальними підприємствами.

2) Про виключення з Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону.

3) Про втрату чинності рішення міської ради від 13.07.2011 №7/VI-12 «Про затвердження  Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Краматорська.

4) Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році, адміністративної будівлі, дворових побудов та споруд трамвайного депо, що розташовані за адресою: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого (колишня вул. Орджонікідзе), 25.

5) Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 №7VIII-311 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році.

6) Про приватизацію об’єкту комунальної власності Краматорської територіальної громади шляхом продажу на аукціоні.

7) Про придбання квартир у комунальну власність краматорської територіальної громади за кошти державного та міського бюджетів на умовах співфінансування для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб.

8) Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади будівлі палацу культури (театральної частки), яка розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Шкільна, 9.

9) Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади спортивного комплексу «Авангард», який розташований за адресою: м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 3-А.

10) Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади нежитлового нерухомого майна.


17.08.2021

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 11-00 (I засідання)

1) Про безоплатну передачу з балансу управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради на баланс управління фізичної культури та спорту Краматорської міської ради нежитлового приміщення колишнього дитячого клубу, яке розташовано за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна, 12-145Н.

2) Про передачу витрат КНП «Міська лікарня №1» Краматорської міської ради за проєктом «Капітальний ремонт вимощення з облаштуванням майданчика для розводки централізованої подачі кисню в відділенні КНП Міська лікарня №1 КМР, м. Краматорськ, Донецької області.

3) Про затвердження Положення про порядок взаємодії з підприємствами і установами міста, щодо організації розгляду звернень, які надходять через «Контакт – центр м. Краматорська» та Класифікатора компетенцій та строків виконання звернень структурними підрозділами міської ради, комунальними підприємствами.

4) Про внесення змін та доповнень в додаток до Програми благоустрою міста на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.04.2020  № 68/VII-186.

5) Про прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади дитячих майданчиків та зупинок громадського транспорту, які не мають балансоутримувача та передачу на баланс комунального підприємства «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них.

6) Про розгляд підтриманої петиції Іванова О.О. про покіс трави на газонах в місті Краматорськ.


03.08.2021

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 11-00

 1. Про передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради по проєктах: Реконструкція покрівлі будівлі Краматорської Української гімназії, яка розташована за адресою: 84306, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Архангельська, 11, Капітальний ремонт кришевої вентиляції Краматорської Української гімназії за адресою: вул. Архангельська, 11, м. Краматорськ, Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території загальноосвітньої школи № 4 у м. Краматорськ за адресою: м. Краматорськ, вул. Двірцева, 48А.

20.07.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 14-30

1.Про внесення змін та доповнень в додаток до Програми благоустрою міста на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.04.2020  № 68/VII-186»;

2.Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону;

3.Про закріплення на праві оперативного управління за управлінням фізичної культури та спорту Краматорської міської ради об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади;

4.Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.06.2020 №70/VII-302 «Про затвердження протоколів комісії з питань придбання об’єктів нерухомого майна за кошти міського бюджету, кошти з інших рівнів бюджетів та придбання у комунальну власність територіальної громади м. Краматорська за рахунок субвенції з обласного бюджету житлових об’єктів»;

5.Про скасування рішення про приватизацію об’єкту комунальної власності Краматорської територіальної громади шляхом продажу на аукціоні – адміністративної будівлі, дворових побудов та споруд трамвайного депо, що розташовані за адресою: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого (колишня вул. Орджонікідзе), 25;

6.Про погодження договору постачання природного газу та надання згоди КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради на укладення договору постачання природного газу з ТОВ «Нафтогаз Трейдінг» строком на три роки».


15.06.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 11-00

1) Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-311 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році.

2) Про приватизацію об’єкту комунальної власності Краматорської територіальної громади шляхом продажу на аукціоні.

3) Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону.

4) Про затвердження Порядку придбання об’єктів нерухомого майна за кошти міського бюджету, кошти з інших рівнів бюджетів та складу комісії з питань придбання об’єктів нерухомого майна за кошти міського бюджету, кошти з інших рівнів бюджетів.

5) Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 №7VIII-312 «Про врегулювання деяких питань з оренди майна, що належить до комунальної власності Краматорської територіальної громади.

6) Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 №4/VII-147 «Про погодження інвестиційної програми ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2021 рік.

7) Про передачу від КП «СЄЗ» основних засобів на баланс Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади.

8) Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» та комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло».

9) Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця  по  ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» (по проєкту: “капітальний ремонт автодороги по вул. О.Тихого та по вул. Танкістів в межах міста Краматорськ (І черга”).

10) Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця  по  ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» (по проєктам: “реконструкція з озелененням скверу по бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової”, “реконструкція території міста від пл. Миру до пл. Комсомольської Слави”).

11) Про передачу витрат  управлінню з гуманітарних питань Краматорської міської ради.

12) Про внесення змін до Програми капітального, поточного ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків житлового фонду міста Краматорська на 2021-2023 роки.

13) Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Об’єднання парків культури та відпочинку» у новій редакції.

14) Про безоплатну передачу майна на баланс КП «ДРУАС» Краматорської міської ради.

15) Про безоплатну передачу майна на баланс КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління.

16) Про безоплатну передачу на баланс комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» з балансу комунального підприємства «ДРУАС» зовнішнього освітлювання рекреаційної зони по вул. Я Мудрого в районі житлових будинків №51,57,63,65.

17) Про закріплення вулиць та окремих дільниць міста для прибирання у весняно-літній період.


18.05.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-30

1. Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них (на сайті 14.04.2021 розробник Ільченко В.Г.)

2. Про передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради (на сайті 14.04.2021 розробник Ільченко В.Г.)

3. Про передачу витрат службі у справах дітей Краматорської міської ради (на сайті 14.04.2021 розробник Ільченко В.Г.)

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-311 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році (на сайті 12.05.2021 розробник Літвіненко А.П.)

5. Про приватизацію об’єкту комунальної власності Краматорської територіальної громади шляхом продажу на аукціоні (на сайті 12.05.2021 розробник Літвіненко А.П.)

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021  № 5/VІІІ-232 «Про затвердження Переліку другого типу об’єктів  комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону (на сайті 12.05.2021 розробник Літвіненко А.П.)

7. Про затвердження додаткових умов оренди об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади за адресою: м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 37 (на сайті 12.05.2021 розробник Літвіненко А.П.)

8. Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону (на сайті 12.05.2021 розробник Літвіненко А.П.)

9. Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, знахідок, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Краматорської територіальної громади (на сайті 12.05.2021 розробник Літвіненко А.П.)

10. Про затвердження Порядку списання майна, яке належить до комунальної власності Краматорської територіальної громади (на сайті 12.05.2021 розробник Літвіненко А.П.)

11. Про затвердження Положення про порядок видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа (на сайті 12.05.2021 розробник Літвіненко А.П.)

Додаткове питання

12. Про закріплення на праві оперативного управління за управлінням фізичної культури та спорту Краматорської міської ради об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади ( на сайті 14.05.2021 розробник Літвіненко А.П.)


20.04.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 15-00

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 № 5/VІІІ-232 «Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону».

2.Про приватизацію об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади шляхом продажу на аукціоні.

3.Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-31 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році».

4.Про закріплення на праві господарського відання за комунальним підприємством «Міст» об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади.

5.Про безоплатну передачу майна на баланс КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління».

6.Про безоплатну передачу майна на баланс КП «ДРУАС» Краматорської міської ради.

7.Про безоплатну передачу на баланс комунальної установи «Ситуаційний Центр міста Краматорська» з балансу відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради системи відображення диспетчерської інформації «Відеостіна».


24.03.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 11-00

1) Про затвердження передавальних актів реорганізованих відділів Краматорської міської ради.

2) Про делегування повноважень щодо визначення  замовника  виконання робіт.

3) Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них.

4) Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2012 №22/VI-66 «Про демонтування недобудованого житлового будинку по вул. Ульяновській.

5) Про затвердження переліку об’єктів права комунальної власності Краматорської територіальної громади.

6) Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році.

7) Про врегулювання деяких питань з оренди майна, що належить до комунальної власності Краматорської територіальної громади.

8) Про затвердження Положення про  діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Краматорської  територіальної громади.

9) Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 №2/VIII-232 «Про затвердження  Переліку другого типу об’єктів комунальної власності  Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду  без проведення аукціону.

10) Про розгляд підтриманої петиції Джулик В.С. щодо надання дозволу на проведення робіт з благоустрою території  озера в парку «Ювілейний» – молодіжному руху «Із болота – озеро».

11) Звернення начальника юридичного відділу Ворощук О.І. про розгляд не підтриманої петиції Бойка В.Ю.


зала засідань виконкому, 2 поверх

17.02.2021

початок о 16-00

1.Про передачу від КП «СЄЗ» проєктно-кошторисної документації на баланс Відділу житлового господарства Краматорської міської ради.

2.Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них.

3.Про передачу частини витрат (будівельні роботи з монтажу ліфта) комунальному некомерційному підприємству «Міська лікарня №3» Краматорської міської ради.

4.Про передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради.

5.Про передачу витрат на баланс КП «МІСТ.

6.Про передачу витрат по об’єкту  «Створення зелених насаджень та улаштування системи догляду за ними на території західної частини парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» в м. Краматорську, вул. Конрада Гампера, 2П.

7.Про безоплатну передачу майна на баланс СКП «Ритуальна служба» Краматорської міської ради.

8.Про затвердження  Програми благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків в м. Краматорськ на 2021-2023 роки.

9.Про створення об’єкту благоустрою.

10.Про внесення змін та доповнень в додаток до Програми благоустрою міста на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.04.2020 №68/VII-186.

11.Про розгляд підтриманої петиції Трембача Ю.В. про присвоєння назви площі на перехресті проспекту Миру та бульвару Машинобудівників імені Ервіна Шредингера.

12.Про затвердження положення про управління житлового-комунального господарства Краматорської міської ради.

13.Про звернення голови правління ОСББ «Героїв України буд.19» Нємцова В.В.

14.Про звернення Попова А.О.

15.Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону.

16.Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у комунальну власність Краматорської територіальної громади світлофорних об’єктів розташованих у м. Краматорську.

17.Про надання згоди на передачу витрат по об’єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ Донецької області.


зала засідань виконкому, 4 поверх

20.01.2021

початок о 15-00

1. Про затвердження Програми капітального, поточного ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків житлового фонду міста Краматорська на 2021-2023 роки.

2. Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Краматорську на 2021-2023 роки.

3. Про погодження інвестиційної програми ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2021 рік.

4. Про безоплатну передачу майна на баланс управління освіти Краматорської міської ради.

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2017 №20/VII-86 «Про затвердження Положення про порядок видачі свідоцтва про права власності на об’єкти нерухомого майна у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа.

6. Про закріплення квартири, розташованої за адресою: м. Краматорськ, вул. Прилуцька, 18-102 на праві господарського відання за комунальним підприємством «Міст».


зала засідань виконкому, 4 поверх

09.12.2020

початок о 15-00

1.Про обрання заступника та секретаря постійної комісії.

2.Звернення відділу житлового господарства щодо кандидатури депутата до складу житлової комісії.

3.Про затвердження Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Краматорська на 2021 – 2023 роки.

4.Про придбання квартир у комунальну власність територіальної громади м. Краматорська за кошти державного та міського бюджетів на умовах співфінансування для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб.

5.Про придбання квартир у комунальну власність територіальної громади м. Краматорська за кошти субвенції з обласного бюджету.

6.Про втрату чинності рішення міської ради від 22.08.2012 №19/VI-18 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м. Краматорська.

7.Про безоплатну передачу з балансу відділу комунального господарства Краматорської міської ради майна комунальної власності територіальної громади м. Краматорська.

8.Про придбання у комунальну власність територіальної громади міста Краматорська за  кошти   субвенції з   обласного та    місцевого   бюджетів    автомобілю CITROЁN Jumpy VP L3 HDi 150 MT6 COMBI номер кузова VF7VEAHXGLZ080987 для дитячого будинку сімейного типу.

9.Про затвердження плану роботи міської ради на I півріччя 2021 року.


зала засідань виконкому, 4 поверх

07.10.2020

початок о 15-00

 

1) Про внесення змін до рішення  міської ради від 27.11.2019 №61/VII-589 «Про делегування повноважень щодо визначення замовника виконання робіт.

2) Про передачу витрат комунальному підприємству «Об’єднання парків культури та відпочинку».

3) Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них»

4) Про безоплатну передачу на баланс управління освіти Краматорської міської ради окремо розташованої нежитлової будівлі за адресою: м. Краматорськ, вул. Заводська,187.

5) Про безоплатну передачу з балансу відділу житлового господарства Краматорської міської ради майна комунальної власності територіальної громади м. Краматорська.

6) Про безоплатну передачу на баланс управління гуманітарних питань Краматорської міської ради майна комунальної власності територіальної громади м. Краматорська.

7) Про надання згоди на отримання благодійної допомоги.

 8) Про збільшення статутного капіталу КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» та затвердження Статуту КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» у новій редакції.

9) Про внесення змін до рішення міської ради від 27.05.2020 № 69/VII-255 «Про затвердження Порядку придбання об’єктів нерухомого майна за кошти міського бюджету, кошти з інших рівнів бюджетів та складу комісії з питань придбання об’єктів нерухомого майна за кошти міського бюджету, кошти з інших рівнів бюджетів»

10) Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Краматорська, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону.

11) Про включення до житлового фонду соціального призначення квартири аукціону.

 


зала засідань виконкому, 4 поверх

28.08.2020

початок о 09-30

1) Звернення правління ОСББ м. Краматорська щодо залучення міста до програм сталого енергетичного розвитку та клімату.

2) «Про встановлення плати за доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Краматорська»

3) «Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню у м. Краматорську»

4) «Про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади
м. Краматорська шляхом викупу орендарями»

5) «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2020 №68/VII-188 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Краматорська, що підлягають приватизації у 2020 році»

6) «Про передачу витрат комунальному підприємству «Об’єднання парків культури та відпочинку»

7) «Про передачу витрат комунальному некомерційному підприємству «Міська лікарня» №1» Краматорської міської ради»

8) «Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню ав-тошляхів та споруджень на них»

9) «Про безоплатну передачу малоцінних необоротних матеріальних активів з балансу управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради»

10) «Про розгляд підтриманої петиції Перепелиці Л.П. щодо визначення вуличних котів частиною екосистеми міста Краматорська.

11) Про затвердження протоколу комісії з питань придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа за кошти міського та обласного бюджетів на умовах співфінансування та придбання квартир у комунальну власність територіальної громади м. Краматорська


зала засідань виконкому, 2 поверх

19.06.2020

початок о 13-00

1) «Про затвердження  Програми благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків в м. Краматорськ на 2020 рік»

2) Про внесення змін до програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Краматорську на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням міської ради від 29.01.2020 №65/VII-9

3) Про безоплатну передачу залізобетонних шпал.

Додаткові питання

(потрібно запропонувати до порядку денного на пленарному засіданні)

4) Про затвердження протоколу №2 комісії з питань придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського  піклування та осіб з їх числа за кошти міського та обласного бюджетів на умовах співфінансування на придбання квартир у комунальну власність територіальної громади м. Краматорська.

5) Про затвердження протоколів №1, №2 комісії з питань придбання об’єктів нерухомого майна за кошти міського бюджету, кошти з інших рівнів бюджетів та придбання у комунальну власність територіальної громади м. Краматорська за рахунок субвенції з обласного бюджету житлових об’єктів

6) Про приватизацію об’єкта комунальної власності – будівлі та споруд турбази «Ромашка»


19.05.2020

початок о 14-00

1.Про погодження інвестиційної програми ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2020 рік».

2.Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 23.05.2018 №38/VII-242 «Про затвердження Положення про порядок придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа за кошти міського та обласного бюджетів на умовах співфінансування та складу комісії з питань придбання житла».

3.Про затвердження Програми відшкодування частини вартості енергоефективних заходів для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Краматорська на 2020-2023 роки «Тепла оселя».

4.Про внесення змін до Програми капітального, поточного ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків житлового фонду міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 29.01.2020 №65/VII-8.

5.Про розгляд підтриманої петиції Малишенко Ю.В. щодо ремонту тротуарів та реконструкції фасадів будинків по вул. Марата в м. Краматорськ.

6.Про безоплатну передачу з балансу відділу житлового господарства Кра-маторської міської ради на баланс комунального підприємства «Міст» нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Маяковського, 2.

7.Про затвердження Порядку придбання об’єктів нерухомого майна за кошти міського бюджету, кошти з інших рівнів бюджетів та складу комісії.


 


Найближче засідання:

15.02.2022

пл. Миру, 2

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 14-30 

Про виконання протокольних доручень:

-доручити управлінню житлово-комунального господарства (Літвіненко) надати на засідання постійної комісії у лютому перелік доріг, на ремонт яких передбачені кошти у бюджеті на поточний рік.

-доручити заступнику міського голови (Смирнов) визначитись із земельною ділянкою під місце для поховання домашніх тварин та надати інформацію на засідання  постійної комісії у лютому.

-доручити управлінню житлово-комунального господарства (Літвіненко) ініціювати перед міським головою збільшення  чисельності інспекторів з благоустрою на 3 штатні одиниці.

-доручив управлінню житлово-комунального господарства (Літвіненко) проінформувати на засіданні постійної комісії у лютому про плани щодо реалізації проекту капітального ремонту вулиці Актюбінської;

-доручив управлінню житлово-комунального господарства (Літвіненко) контролювати виконання КП «Міськсвітло» роботи з обслуговування цих світильників.

 1) «Про закріплення на праві оперативного управління за управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади»;

2) «Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону»;

3) «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2022 році»;

4) «Про приватизацію нежитлового приміщення комунальної власності Краматорської територіальної громади, що розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Марата, будинок 12, приміщення 77Н, шляхом викупу орандарем»;

5) «Про приватизацію нежитлової будівлі (будівля магазину) комунальної власності Краматорської територіальної громади, що розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, будинок 5Н, шляхом продажу на аукціоні»;

6) «Про проведення демонтажу аварійних майданчиків на території Краматорської територіальної громади»;

7) « Про передачу на баланс світлофорного об’єкту»;

8) «Про прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади моста через річку 1-а Біленька у смт. Біленьке біля вулиці Кокчетавської»;

9) «Про прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади елементів благоустрою скверу біля житлового будинку № 3 по вул. Богдана Хмельницького»;