Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності

Оновлено: 16 Лютого 2022, 13:13
П.І.Б.Висунутий від партіїПосада, місце роботи
1Курдюкова Наталія Євгенівна – голова постійної комісіїДонецька РОПП «ОПОЗИ-ЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» Донецька РОПП «ОПО-ЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»,
бухгалтер
Члени комісії:
2Сергієнко Володимир Олександрович – заступник голови постійної комісії Донецька ТОПП «Європейська Солідарність»ТОВ «Завод автогенного обладнання ДОНМЕТ», директор
3Шакурова Олена Володимирівна – секретар постійної комісії Донецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі», фінансовий директор
4Загудаєв Віталій ВікторовичПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬК»ПрАТ «КЗВВ», директор
5Солод Ростислав ЮрійовичДонецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»Тимчасово не працює
6Тарасевич Михайло СергійовичДОНЕЦЬКА ОО ПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬК» КП «Об’єднання парків культури та відпочинку», директор
7Ольхова Ірина ОлександрівнаПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ – ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇППО ПАТ «НКМЗ», завідуюча організаційно-масовим відділом

Додаток

до рішення міської ради

від 25.11.2020 №1/VIII-03

зі змінами 

від 28.07.2021 №12/VIII-659

 

I. Основні принципи організації та діяльності постійних комісій міської ради, порядок їх створення

1.Постійні комісії ради є органами ради, які обираються із числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2.Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Постійні комісії міської ради на своїх засіданнях відкритим голосуванням обирають заступника голови і секретаря комісії, можуть утворювати підкомісії з основних напрямів діяльності.

З. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворювати постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше створені, вносити необхідні зміни до персонального складу комісій. Постійні комісії відповідальні перед міською радою і їй підзвітні.

4.Кожен депутат міської ради повинен бути членом однієї з постійних комісій. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

5.Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою заздалегідь розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сесії, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

6.Постійні комісії заздалегідь розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або узгодження радою, готують висновки щодо цих питань.

7.Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді і виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до повноважень міської ради, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності і їх посадових осіб, видають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

8.Постійні комісії з питань, що відносяться до їх ведення, і в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій, їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

9.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості того виконувати свої повноваження ці функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

10.Формою роботи постійної комісії є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загального складу комісії.

У разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання постійної комісії ради у відкритому режимі засідання може проводитись дистанційно. У цьому випадку реєстрація та подальша робота депутатів здійснюється за допомогою відеозв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу, або з використанням електронного цифрового підпису. Технічне забезпечення дистанційних засідань покладається на відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Інформацію про проведення засідання постійної комісії, порядок денний цього засідання, дату, час та місце його проведення повинно бути розміщено на офіційному сайті міської ради.

11.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

12.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і прийняті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

13.Постійні комісії для вивчення питань і розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців.

Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради готуватися і розглядатися комісіями спільно, при цьому комісії користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільному засіданні, підписуються головами постійних комісій.

14.Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

15.Постійні комісії підзвітні міській раді і відповідальні перед нею.

16.На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівці і вчені, які беруть участь в засіданнях з правом дорадчого голосу.

Постійні комісії можуть проводити виїзні наради, засідання.

17.У разі неможливості прибути на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову, секретаря постійної комісії або фахівця відділу роботи з депутатами міської ради.

18.Голова постійної комісії:

– організовує і направляє роботу комісії, представляє її в раді у відносинах з іншими державними і громадськими організаціями, підприємствами і установами;

– інформує раду про розглянуті на комісії питання, а також про заходи, прийняті по реалізації її рекомендацій;

-виступає від імені комісії на радіо, телебаченні, у пресі.

19.Заступник голови постійної комісії допомагає голові в організації роботи комісії, а у разі відсутності голови виконує його функції.

20.Секретар постійної комісії спільно зі спеціалістами відділу роботи з депутатами міської ради:

-повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;

-веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік виконання членами комісій її доручень;

-стежить за своєчасним наданням виконавцям рекомендацій комісії, надходженням від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

21.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, підготовці висновків і рекомендацій, виконувати доручення комісії. Член постійної комісії користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядається комісією, має право пропонувати питання для розгляду постійною комісією і брати участь в їх підготовці та обговоренні, вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок. Член постійної комісії повинен сприяти реалізації рішень міської ради і рекомендацій комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може винести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради. Членам постійної комісії надаються необхідні документи та інші матеріали з питань, що виносяться на обговорення комісії. Член постійної комісії за дорученням комісії і за своєю ініціативою може вивчати на місці питання, що відносяться до ведення комісії, узагальнювати пропозиції державних органів і громадських організацій, а також громадян, направляти свої висновки і пропозиції в комісію.

22.Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання їх доручень звільняються від виконання службових або виробничих обов’язків. Витрати, пов’язані з участю в роботі постійної комісії, відшкодовуються в порядку, встановленому ст.32 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад “.

23.Постійні комісії міської ради здійснюють свою діяльність на принципах гласності, широко інформують про неї громадськість. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

24.Організаційне, технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує відділ роботи з депутатами міської ради; правове – юридичний відділ міської ради; галузеві – заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

II.Напрями діяльності постійних комісій міської ради

 1.Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою, інформованості населення

1.1. Вносить в раду пропозиції з питань здійснення громадянами своїх прав, свобод, соціальної справедливості, розвитку гласності, обліку громадської думки, розвитку ініціативи населення в питаннях соціальної сфери, збереження об’єктів і пам’ятників історії, архітектури і природи.

1.2. Вирішує питання з підготовки змін до Статуту громади, готує пропозиції народним депутатам України з вдосконалення законів і підзаконних актів, направлених на підвищення ролі рад і їх виконавчих органів.

1.3. Готує висновки з питань, пов’язаних з пропозиціями про відгук депутата. Забезпечує законність процедури відгуку.

1.4. Готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю і дотриманням норм депутатської етики, заслуховує звіти депутатів про роботу.

1.5. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм і заходів щодо боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпеченню законності і прав громадян на території міста.

1.6. Розглядає питання утримання поліції за рахунок коштів міського бюджету (спільно з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності.

1.7. Готує рекомендації по звітах керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність з охорони громадського порядку на відповідній території, по пропозиціях про звільнення з посад керівників цих органів у разі незадовільної їх роботи.

1.8. Відпрацьовує схему взаємодії із засобами масової інформації міста, забезпечує систему максимальної інформованості населення про роботу міської ради і її органів.

1.9. Розглядає звернення громадян, трудових колективів з питань порушення законності на підприємствах, в організаціях, установах всіх форм власності на території міста.

1.10. Розглядає питання організації і забезпечення діяльності на території міста органів самоорганізації населення. Періодично, в міру необхідності, заслуховує звіти голів комітетів мікрорайонів про їх роботу.

1.11. Розглядає питання щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності».

1.12. Здійснює контроль за дотримання  вимог  законодавства у випадку виникнення у депутата реального або потенційного конфлікту інтересів, надає депутатам консультації і роз’яснення з питань запобігання конфлікту інтересів.

1.13. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 2.Постійна комісія міської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності

2.1. Комісія попередньо розглядає проекти планів і програм економічного і соціального розвитку міста, бюджету, а також звіти про їх виконання спільно з іншими постійними комісіями, готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань.

2.2. Здійснює контроль за виконанням планів і програм економічного і соціального розвитку міста, проводить роботу з пошуку внутрішньогосподарчих резервів і додаткових прибутків бюджету.

2.3. Бере участь в проведенні експертизи регіональних програм, в розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням бюджетно-фінансової діяльності ради.

2.4. Готує рекомендації щодо створення цільових фондів; затвердження положень про них; затвердження звітів про їх використання.

2.5. Готує рекомендації про випуск місцевих позик.

2.6. Розглядає питання створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічних звיязків, залучення інвестицій в інфраструктуру міста.

2.7. Попередньо вивчає доцільність використання кредитів для вирішення міських завдань.

2.8. Готує рекомендації щодо місцевих податків і зборів.

2.9. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради надає висновки для підприємств комунальної власності про розмір частини прибутків, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

2.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 3.Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації і комунальної власності

3.1. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств, поліпшенню діяльності житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу міста.

3.2. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про техніко-економічний стан житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу.

3.3. Попередньо вивчає питання щодо погодження розташування нових об’єктів на території міста.

3.4. Попередньо розглядає питання щодо відчуження комунальної власності; затвердження місцевих програм приватизації; визначення переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; встановлення доцільності, порядку і умов приватизації об’єктів комунальної власності.

3.5. Розглядає питання про придбання радою у встановленому законом порядку приватизаційного майна; про включення в перелік об’єктів комунальної власності, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого у встановленому законом порядку розірваний або визнаний недійсним.

3.6. Попередньо розглядає питання про створення, ліквідацію, реорганізацію і перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади.

3.7. Попередньо розглядає питання про передачу іншим органам окремих повноважень по управлінню майном, яке є комунальною власністю територіальної громади, визначенні меж цих повноважень і умов їх реалізації.

3.8. Попередньо розглядає питання створення підприємств комунальної власності і спільних підприємств, в т.ч. з іноземними інвестиціями.

3.9. У разі потреби, розглядає питання створення органів і служб для здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності сумісних проектів або сумісного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

3.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 4.Постійна комісія міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування

4.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

4.2. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу промислових підприємств, оптимізації і вдосконаленню транспортної системи міста.

4.3. Розглядає пропозиції відділів міської ради по використанню коштів спеціального фонду для фінансування програм і заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, бюджетних резервних фондів, погоджує положення про ці фонди, здійснює контроль за витрачанням цих коштів.

4.4. У встановленому законному порядку вносить пропозиції про припинення господарської діяльності підприємств, організацій і установ, що є комунальною власністю, а також по обмеженню або припиненню /тимчасово/ діяльності, не підлеглих раді підприємств і організацій, у разі порушення ними законодавства по охороні навколишнього природного середовища.

4.5. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про стан навколишнього природного середовища.

4.6. Розглядає питання організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій про надання ним статусу заповідних.

4.7.Аналізує місцеві чинні нормативні акти, регулюючі діяльність суб’єктів господарювання сфери малого і середнього підприємництва, вносить пропозиції по їх перегляду і введенню нових. Координує взаємодію органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, громадських організацій міста і суб’єктів підприємницької діяльності в межах своїх повноважень.

4.8. Розглядає питання, розробляє пропозиції по вдосконаленню інфраструктури торгівлі, побуту, агропромислового комплексу, а також системи їх управління.

4.9. Згідно чинному законодавству бере участь в здійсненні контролю за дотриманням цін і тарифів на послуги і товари на території громади.

4.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 5.Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва

5.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

5.2. Готує пропозиції сесії міської ради з питань регулювання земельних відносин.

5.3. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради готує пропозиції по ставках земельного податку; розмірам оплати за користування природними ресурсами на території міста.

5.4. Розглядає доцільність і терміни реалізації комплексних галузевих програм розвитку міста, будівельних програм, генеральних планів забудови міста, вносить щодо них пропозиції на сесії ради.

5.5. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

6.Постійна комісія міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури, фізкультури і спорту

6.1. Здійснює контроль за виконанням виконавчими органами законодавчих актів з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, праці, культури, фізичної культури, спорту, молодіжної політики.

6.2. Аналізує стан соціальної захищеності населення, сприяє розвитку мережі установ соціального забезпечення, зміцненню їх бази.

6.3. Сприяє здійсненню передбачених законодавством заходів з поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, осіб, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей і громадян похилого віку.

6.4. Здійснює контроль за раціональним використанням трудових ресурсів, а також за розвитком системи працевлаштування.

6.5. Аналізує стан охорони здоров’я в місті, вносить рекомендації щодо подальшого поліпшення охорони материнства і дитинства, системи харчування в установах охорони здоров’я і освіти.

6.6. Аналізує стан освіти в місті, вносить рекомендації з подальшого поліпшення якості, розвитку, гуманізації і демократизації учбово-виховного процесу в професійно-технічних училищах, школах і вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації.

6.7. Сприяє розвитку мережі, зміцненню матеріально-технічної бази установ культури і спортивних споруд; вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення міста, сприяє справі збереження і розвитку національних традицій, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності.

6.8. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів щодо соціальної захищеності молоді, забезпечення її житлом, соціально-побутовими установами, організації дозвілля, охорони здоров’я, забезпечення інтересів молоді у сфері освіти, праці, відпочинку.

6.9. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.


I півріччя 2022 рік

№ п\п Назва питання Строк проведення Відповідальні
1. Про затвердження Стратегії розвитку Краматорської територіальної громади до 2027 року. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами управління економічного розвитку
2. Про призначення на 2022 рік щомісячної муніципальної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління праці та соціального захисту населення
3. Про призначення на 2022 рік щомісячної муніципальної (міської) стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів та студентам вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації з числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління праці та соціального захисту населення
4. Про затвердження звіту про виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади у 2021 році. березень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, фінансове управління.
5. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-209. березень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами управління економічного розвитку
6. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I квартал 2022 року. квітень-травень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, фінансове управління.
7. Про план роботи міської ради на II півріччя 2022 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами
8. Про встановлення туристичного збору на території Краматорської міської територіальної громади. до кінця півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, фінансове управління
9. Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Краматорської міської територіальної громади. до кінця півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики
10. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, фінансове управління
11. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 2022 рік. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами управління економічного розвитку

II півріччя 2021 рік

№ п/п Найменування питання Дата проведення Відповідальні
1 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I півріччя 2020 року. серпень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, фінансове правління
2 Про підсумки виконання у першому півріччі 2020 року Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-652. серпень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ економіки
3 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року. листопад профільна постійна комісія,заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, фінансове правління
4 Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2021 рік. грудень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ економіки
5 Про затвердження плану роботи Краматорської міської ради на I півріччя 2021 року. грудень профільна постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами
6 Про міський бюджет на 2021 рік. Відповідно до ст.77 БКУ до 25.12.2020 профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, фінансове управління
7 Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №48/VII-652. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ економіки
8 Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 “Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000)». за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, фінансове управління
9 Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ роботи з депутатами

I півріччя 2021 рік

1 Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №48/VII-639. березень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ економіки та інвестицій
2 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік. березень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, фінансове управління.
3 Про затвердження звіту про виконання Плану заходів з реалізації у 2019 році Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №31/VII-506. квітень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ економіки
4 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I квартал 2020 року (05216100000). квітень-травень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, фінансове управління.
5 Про план роботи міської ради на II півріччя 2020 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами
6 Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000)». за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, фінансове управління
7 Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ економіки та інвестицій

18.02.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 14-00

1.Про затвердження звіту про виконання бюджету Краматорської територіальної громади у 2021 році.

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2021 № 21/VIII-1113 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік».

3.Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 №22/VIII-1162.

4.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 № 5/VІІІ-214 «Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Краматорської територіальної громади».

5.Про надання матеріальної допомоги мешканцям Краматорської територіальної громади.

6.Про погодження заходів щодо реструктуризації  заборгованості  ТОВ «Краматорськтеплоенерго» за спожитий природний газ.

7.Про затвердження програми розвитку підприємництва та громадських організацій «Зробимо Разом» на 2022 рік.

8.Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки малому та середньому підприємництву, спрямованої на створення нових робочих місць на території Краматорської територіальної громади на 2022-2025 роки.

9.Про звернення депутатів Краматорської міської ради VIII скликання до Президента України. Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України щодо негайного фінансування організації територіальної оборони.


20.01.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 15-00

 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами). (Доповідач – начальник фінансового управління Олена Саєнко)
 2. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2021 № 21/VIII-1113 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік». (Доповідач – начальник фінансового управління Олена Саєнко)
 3. Про встановлення умов повернення субвенції на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, до державного бюджету. (Доповідач – начальник управління житлово-комунального господарства Андрій Літвиненко)
 4. Про надання згоди на підписання меморандуму щодо сприяння реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. (Доповідач – начальник відділу стратегічного планування територіального розвитку та управління проектами Ярослава Рубайло)
 5. Про надання дозволу КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на укладання договору фінансового лізингу для придбання землерийної техніки з правом подальшого викупу.
 6. Про надання дозволу Спеціалізованому Комунальному підприємству «Ритуальна служба» Краматорської міської ради на укладання договору фінансового лізингу для придбання техніки з правом подальшого викупу.
 7. Про надання дозволу КП «Міськсвітло» на укладання договору фінансового лізингу для придбання автогідропідіймача з правом подальшого викупу.
 8. Про надання дозволу КП «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» на укладання договору фінансового лізингу для придбання техніки з правом подальшого викупу.
 9. Про надання дозволу КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» на укладання договору фінансового лізингу.

15.12.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх, каб.409

початок о 14-00

 1. Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік. (Доповідач – Олена Саєнко)
 1. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами). (Доповідач – начальник відділу стратегічного планування територіального розвитку та управління проектами Ярослава Рубайло)
 2. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 2022 рік»; (Доповідач – Ярослава Рубайло)
 3. Про звільнення служби у справах дітей від сплати державного мита у 2022 році.
 4. Про встановлення на території Краматорської територіальної громади мінімальної вартості місячної оренди 1 квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб. (Доповідач – начальник управління житлово-комунального господарства Андрій Літвиненко)

10.12.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх, каб.409

початок о 14-00

 1. Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік.
 2.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)». (Доповідач – Олена Саєнко)

18.11.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 15-00

1.Про затвердження звіту про виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року.

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)».

3.Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами)».

4.Про внесення змін до рішення міської ради від 05.08.2021 № 13/VIII-749 «Про здійснення місцевого внутрішнього запозичення до бюджету Краматорської міської територіальної громади».

5.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2020 №75/VII-500 «Про затвердження міської цільової Програми «Громадський бюджет міста Краматорськ на 2021-2025 роки».

6.Про затвердження штатного розпису комітетів мікрорайонів №1-6.

7.Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Краматорської територіальної громади у новій  редакції.

8.Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.

 Додаткове питання

9.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-205 «Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади – 2021» (Правопорядок).


21.10.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 15-00

 1. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами)». (Доповідач – начальник відділу стратегічного планування територіального розвитку та управління проектами Ярослава Рубайло)
 1. Про підтримку участі КВП «Краматорський водоканал» у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» (Доповідач – начальник відділу стратегічного планування територіального розвитку та управління проектами Ярослава Рубайло)
 1. Про затвердження Програми стимулювання працівників бюджетних закладів, установ міста та некомерційних комунальних підприємств, що фінансуються з бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. (Доповідач начальник управління з гуманітарних питань – Андрій Гореславець)
 1. Про внесення змін до Програми попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на території м. Краматорська на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.01.2021 № 4/VIII-153. (Доповідач начальник в.о. ДПРЗ – 12 ГУ ДСНС України у Донецькій області Микола Биба)
 1. Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.

11.10.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 16-00

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.08.2021 № 13/VIII-749 «Про здійснення місцевого внутрішнього запозичення до бюджету Краматорської міської територіальної громади


23.09.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 15-00

1.Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами).

2.Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Краматорської міської ради у сфері житлово-комунального господарства.

3.Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.

4.Про внесення змін до рішення міської ради від 28.07.2021 № 12/VIII-666 «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста».

5.Про заяву члена робочої групи з проведення перевірки розрахунку тарифів на оплату житлово-комунальних послуг для всіх категорій споживачів Рудь С.М.


20.08.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 13-00

 1. Про підсумки виконання у першому півріччі 2021 року Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209.

(Доповідач начальник відділу стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами управління економічного розвитку Рубайло Я.С.)

 1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Краматорської міської територіальної громади у I півріччі 2021 року.

(Доповідач начальник фінансового управління Саєнко О.В.)

 1. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами).

(Доповідач Рубайло Я.С.)

 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)».

(Доповідач Саєнко О.М.)

 1. Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги (підтримки) комунальним підприємствам та надання дозволу на укладання договору.

(Доповідач начальник житлово-комунального господарства Літвіненко А.П.)

 1. Про затвердження Програми фінансування проведення конкурсу за номінацією «Кращий двір» у м. Краматорську на 2021 рік».

(Доповідач начальник управління житлово-комунального господарства Літвіненко А.П.)

 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2020 №75/VII-503 «Про затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. Краматорську «Стоп наркотик» на 2020-2021 роки».

(Доповідач заступник начальника управління  поліції – начальник відділу кримінальної поліції Кесслер Д.С)

 1. Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.

03.08.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

 1. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами). (Доповідач Рубайло Я.С.)
 2. Про здійснення місцевого внутрішнього запозичення до бюджету Краматорської міської територіальної громади. (Доповідач Саєнко О.М.)
 3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами). (Доповідач Саєнко О.М.)

22.07.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 15-00

1.Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами).

2.Про затвердження Додаткової угоди №13010-05/81-1 від 07 червня 2021 року про внесення змін до Угоди про передачу коштів позики №13010-05/81 від 23 червня 2018 року між Міністерством фінансів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, та Біленьківською селищною радою.

3.Про міську програму здешевлення вартості іпотечних кредитів «Доступна іпотека 0%» на 2021-2025 роки».

4.Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.


01.07.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 14-00

1.Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами).

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №17/VII-580 «Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки

3.Про встановлення транспортного податку на території Каматорської територіальної громади.

4.Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Краматорської територіальної громади

5.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік (05224000000)».


20.05.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 15-00

1.Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами). (Доповідач Рубайло Я.С., начальник відділу стратегічного планування, територіального розвитку та управління проєктами)

2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у І кварталі 2021 року.

(Доповідач Саєнко О.М., начальник фінансового управління)

3.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік (05224000000)».

(Доповідач Саєнко О.М.)

4.Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.

5.Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, при визначенні вартості об’єктів будівництва, згідно з показником середнього рівня складності робіт в будівництві (3,8) у 2021 році. (Доповідач Ільченко В.Г., начальник управління капітального будівництва та перспективного розвитку)

6.Про визначення розпорядника субвенції місцевому бюджету, кінцевого бенефіціара (одержувача субвенції) та замовника будівництва. (Доповідач Ільченко В.Г., начальник управління капітального будівництва та перспективного розвитку)


22.04.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 15-00

1.Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами).

2.Про затвердження звіту з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради 30.06.2017 № 23/VII-217.

3.Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 17.12.2020 № 2/VIІI-46 «Про затвердження заходів спрямованих на соціальний захист населення міста у сфері охорони здоров’я на 2021 рік».

4.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік (05224000000)».

5.Про введення додаткових ставок до дитячо-юнацької спортивної школи № 3 Краматорської міської ради.

6.Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.


25.03.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

1.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII -652.

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік (05224000000)».

3.Про затвердження Міської цільової програми «Молодь» на 2021-2025 роки

4.Про затвердження Міської цільової соціальної програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки.

5.Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.

6.Про звернення депутата Краматорської міської ради Єлагіної К.Ю. щодо збільшення муніципальної стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за рахунок міського бюджету.


18.02.2021

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 15-00

 1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у 2020 році.
 2. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік.
 3. Про затвердження Положення про управління економічного розвитку виконавчого комітету Краматорської міської ради.
 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік (05224000000)».
 5. Про затвердження Програми створення безбар’єрного середовища життєдіяльності маломобільної групи населення у м. Краматорську на 2021 рік.
 6. Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.06.2020 №70/VII-340 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Краматорська у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок».
 7. Про затвердження положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Краматорської територіальної громади.
 8. Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.
 9. Про звернення депутата Краматорської міської ради Нікулічева Ю.Ю. щодо збільшення муніципальної стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за рахунок міського бюджету.

21.01.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 13-00

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000).

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2020 №75/VII – 503 «Про затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. Краматорську «Стоп наркотик” на 2020-2021 роки».


22.12.2020

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 10-00

1.Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік.


15.12.2020

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 10-00

1.Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік.


10.12.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 15-00

1. Про обрання заступника, секретаря постійної комісії.

2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року.

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000).

4. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-652 (зі змінами).

5. Про звільнення служби у справах дітей від сплати державного мита у 2021 році.

6.Про план роботи постійної комісії на перше півріччя 2021 року.


21.10.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 12-00

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000).

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 06.03.2017 № 19/VII-77 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території м. Краматорська».

ДОДАТКОВО

3.Про введення додаткових ставок до спортивно-оздоровчого комплексу управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради.


15.10.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 15-00

1.Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 23.12.2019 №64/VII-659 «Про затвердження Комплексної програми утримання закладів вторинного рівня надання медичної допомоги та їх розвиток у місті Краматорську на 2020 рік» (зі змінами).

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000).

3.Про затвердження програми з протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. Краматорську «Стоп наркотик» на 2020 – 2021 рік.

4.Про створення комунального підприємства «СПОРТСЕРВІС» Краматорської міської ради та затвердження його статуту.


12.10.2020

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 10-00

 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000).
 2. Про затвердження міської цільової Програми «Громадський бюджет міста Краматорськ на 2021-2025 роки».
 3. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-652 (зі змінами).
 4. Про затвердження програми з протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. Краматорську «Стоп наркотик» на 2020 – 2021 рік.
 5. Про створення комунального підприємства «СПОРТСЕРВІС» Краматорської міської ради та затвердження його статуту.
 6. Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.
 7. Про розгляд листа відділу економіки щодо участі у заходах, що планується реалізувати у 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету, а саме: придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам.

03.09.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 14-00

 1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у I півріччі 2020 року.
 2. Про підсумки виконання у першому півріччі 2020 року Програми економічного і соціального розвитку міста краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-652.
 3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000).
 4. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-652 (зі змінами).
 5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2020 № 70/VII-297 «Про затвердження заходів щодо виконання у 2020 році програми посилення охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю на території міста Краматорська «Правопорядок 2015-2020», затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2015 № 50/VI-153.
 6. Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.

Додатково

 1. Про затвердження програми з протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. Краматорську «Стоп наркотик» на 2020 – 2021 рік.

23.07.2020

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 15-00

 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000).
 2. Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.
 3. Про внесення змін до Програми реформування і розвитку водопровідноканалізаційного господарства на території м. Краматорська на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2019 № 50/VII-48.

 


14.07.2020

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

 1. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-652

 


18.06.2020

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 15-00

 1. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-652.
 2. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2019 №55/VII-331 «Про затвердження порядків та норм витрат на проведення спортивних і молодіжних заходів за рахунок коштів міського бюджету.
 3. Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.

Додаткові (не витриманий термін публікації)

 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000).
 2. Про затвердження заходів щодо виконання у 2020 році програми посилення охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю на території міста Краматорська «Правопорядок 2015-2020», затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2015 № 50/VI-153.

21.05.2020

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 15-00

1.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у I кварталі 2020 року.

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000).

3.Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-652.

4.Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.

5.Про затвердження переліку дітей із родин пільгових категорій для надання матеріальної допомоги.


 


Найближче засідання:

18.02.2022

пл.Миру, 2

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 14-00

1.Про затвердження звіту про виконання бюджету Краматорської територіальної громади у 2021 році.

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2021 № 21/VIII-1113 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік».

3.Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 №22/VIII-1162.

4.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 № 5/VІІІ-214 «Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Краматорської територіальної громади».

5.Про надання матеріальної допомоги мешканцям Краматорської територіальної громади.

6.Про погодження заходів щодо реструктуризації  заборгованості  ТОВ «Краматорськтеплоенерго» за спожитий природний газ.

7.Про затвердження програми розвитку підприємництва та громадських організацій «Зробимо Разом» на 2022 рік.

8.Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки малому та середньому підприємництву, спрямованої на створення нових робочих місць на території Краматорської територіальної громади на 2022-2025 роки.

9.Про звернення депутатів Краматорської міської ради VIII скликання до Президента України. Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України щодо негайного фінансування організації територіальної оборони.