Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва

Оновлено: 22 Лютого 2022, 11:20
П.І.Б.Висунутий від партіїПосада, місце роботи
1 Шевченко
Олександр Павлович – голова постійної комісії
ПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬК»ПАТ “Енергомашспецсталь”, помічник генерального директора із зв’язків з громадськістю
Члени комісії:
2Тарахкало Дмитро Анатолійович – заступник голови постійної комісіїДонецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»ПрАТ «КЗВВ», заступник директора із закупівель
3Рубановський
Віктор Володимирович – секретар постійної комісії
Донецька ТОПП « Європейська Солідарність»ТОВ «Мітроль», заступник директора
4Морозов Костянтин АнатолійовичПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬК» ПАТ «Енергомашспецсталь», начальник механооброблювального цеху
5Пахомов Олександр ЮрійовичДонецька ООПП «Партія Шарія»Донецька ООПП «Партія Шарія», волонтер
6Попов Андрій ОлексійовичДонецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»Фізична особа-підприємець
7Єна Андрій ВолодимировичПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ –ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ППО ПАТ «НКМЗ», заступник голови


Додаток

до рішення міської ради

від 25.11.2020 №1/VIII-03

зі змінами 

від 28.07.2021 №12/VIII-659

 

I. Основні принципи організації та діяльності постійних комісій міської ради, порядок їх створення

1.Постійні комісії ради є органами ради, які обираються із числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2.Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Постійні комісії міської ради на своїх засіданнях відкритим голосуванням обирають заступника голови і секретаря комісії, можуть утворювати підкомісії з основних напрямів діяльності.

З. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворювати постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше створені, вносити необхідні зміни до персонального складу комісій. Постійні комісії відповідальні перед міською радою і їй підзвітні.

4.Кожен депутат міської ради повинен бути членом однієї з постійних комісій. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

5.Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою заздалегідь розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сесії, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

6.Постійні комісії заздалегідь розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або узгодження радою, готують висновки щодо цих питань.

7.Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді і виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до повноважень міської ради, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності і їх посадових осіб, видають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

8.Постійні комісії з питань, що відносяться до їх ведення, і в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій, їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

9.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості того виконувати свої повноваження ці функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

10.Формою роботи постійної комісії є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загального складу комісії.

У разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання постійної комісії ради у відкритому режимі засідання може проводитись дистанційно. У цьому випадку реєстрація та подальша робота депутатів здійснюється за допомогою відеозв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу, або з використанням електронного цифрового підпису. Технічне забезпечення дистанційних засідань покладається на відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Інформацію про проведення засідання постійної комісії, порядок денний цього засідання, дату, час та місце його проведення повинно бути розміщено на офіційному сайті міської ради.

11.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

12.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і прийняті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

13.Постійні комісії для вивчення питань і розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців.

Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради готуватися і розглядатися комісіями спільно, при цьому комісії користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільному засіданні, підписуються головами постійних комісій.

14.Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

15.Постійні комісії підзвітні міській раді і відповідальні перед нею.

16.На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівці і вчені, які беруть участь в засіданнях з правом дорадчого голосу.

Постійні комісії можуть проводити виїзні наради, засідання.

17.У разі неможливості прибути на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову, секретаря постійної комісії або фахівця відділу роботи з депутатами міської ради.

18.Голова постійної комісії:

– організовує і направляє роботу комісії, представляє її в раді у відносинах з іншими державними і громадськими організаціями, підприємствами і установами;

– інформує раду про розглянуті на комісії питання, а також про заходи, прийняті по реалізації її рекомендацій;

-виступає від імені комісії на радіо, телебаченні, у пресі.

19.Заступник голови постійної комісії допомагає голові в організації роботи комісії, а у разі відсутності голови виконує його функції.

20.Секретар постійної комісії спільно зі спеціалістами відділу роботи з депутатами міської ради:

-повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;

-веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік виконання членами комісій її доручень;

-стежить за своєчасним наданням виконавцям рекомендацій комісії, надходженням від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

21.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, підготовці висновків і рекомендацій, виконувати доручення комісії. Член постійної комісії користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядається комісією, має право пропонувати питання для розгляду постійною комісією і брати участь в їх підготовці та обговоренні, вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок. Член постійної комісії повинен сприяти реалізації рішень міської ради і рекомендацій комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може винести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради. Членам постійної комісії надаються необхідні документи та інші матеріали з питань, що виносяться на обговорення комісії. Член постійної комісії за дорученням комісії і за своєю ініціативою може вивчати на місці питання, що відносяться до ведення комісії, узагальнювати пропозиції державних органів і громадських організацій, а також громадян, направляти свої висновки і пропозиції в комісію.

22.Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання їх доручень звільняються від виконання службових або виробничих обов’язків. Витрати, пов’язані з участю в роботі постійної комісії, відшкодовуються в порядку, встановленому ст.32 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад “.

23.Постійні комісії міської ради здійснюють свою діяльність на принципах гласності, широко інформують про неї громадськість. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

24.Організаційне, технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує відділ роботи з депутатами міської ради; правове – юридичний відділ міської ради; галузеві – заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

II.Напрями діяльності постійних комісій міської ради

 1.Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою, інформованості населення

1.1. Вносить в раду пропозиції з питань здійснення громадянами своїх прав, свобод, соціальної справедливості, розвитку гласності, обліку громадської думки, розвитку ініціативи населення в питаннях соціальної сфери, збереження об’єктів і пам’ятників історії, архітектури і природи.

1.2. Вирішує питання з підготовки змін до Статуту громади, готує пропозиції народним депутатам України з вдосконалення законів і підзаконних актів, направлених на підвищення ролі рад і їх виконавчих органів.

1.3. Готує висновки з питань, пов’язаних з пропозиціями про відгук депутата. Забезпечує законність процедури відгуку.

1.4. Готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю і дотриманням норм депутатської етики, заслуховує звіти депутатів про роботу.

1.5. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм і заходів щодо боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпеченню законності і прав громадян на території міста.

1.6. Розглядає питання утримання поліції за рахунок коштів міського бюджету (спільно з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності.

1.7. Готує рекомендації по звітах керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність з охорони громадського порядку на відповідній території, по пропозиціях про звільнення з посад керівників цих органів у разі незадовільної їх роботи.

1.8. Відпрацьовує схему взаємодії із засобами масової інформації міста, забезпечує систему максимальної інформованості населення про роботу міської ради і її органів.

1.9. Розглядає звернення громадян, трудових колективів з питань порушення законності на підприємствах, в організаціях, установах всіх форм власності на території міста.

1.10. Розглядає питання організації і забезпечення діяльності на території міста органів самоорганізації населення. Періодично, в міру необхідності, заслуховує звіти голів комітетів мікрорайонів про їх роботу.

1.11. Розглядає питання щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності».

1.12. Здійснює контроль за дотримання  вимог  законодавства у випадку виникнення у депутата реального або потенційного конфлікту інтересів, надає депутатам консультації і роз’яснення з питань запобігання конфлікту інтересів.

1.13. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 2.Постійна комісія міської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності

2.1. Комісія попередньо розглядає проекти планів і програм економічного і соціального розвитку міста, бюджету, а також звіти про їх виконання спільно з іншими постійними комісіями, готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань.

2.2. Здійснює контроль за виконанням планів і програм економічного і соціального розвитку міста, проводить роботу з пошуку внутрішньогосподарчих резервів і додаткових прибутків бюджету.

2.3. Бере участь в проведенні експертизи регіональних програм, в розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням бюджетно-фінансової діяльності ради.

2.4. Готує рекомендації щодо створення цільових фондів; затвердження положень про них; затвердження звітів про їх використання.

2.5. Готує рекомендації про випуск місцевих позик.

2.6. Розглядає питання створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічних звיязків, залучення інвестицій в інфраструктуру міста.

2.7. Попередньо вивчає доцільність використання кредитів для вирішення міських завдань.

2.8. Готує рекомендації щодо місцевих податків і зборів.

2.9. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради надає висновки для підприємств комунальної власності про розмір частини прибутків, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

2.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 3.Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації і комунальної власності

3.1. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств, поліпшенню діяльності житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу міста.

3.2. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про техніко-економічний стан житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу.

3.3. Попередньо вивчає питання щодо погодження розташування нових об’єктів на території міста.

3.4. Попередньо розглядає питання щодо відчуження комунальної власності; затвердження місцевих програм приватизації; визначення переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; встановлення доцільності, порядку і умов приватизації об’єктів комунальної власності.

3.5. Розглядає питання про придбання радою у встановленому законом порядку приватизаційного майна; про включення в перелік об’єктів комунальної власності, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого у встановленому законом порядку розірваний або визнаний недійсним.

3.6. Попередньо розглядає питання про створення, ліквідацію, реорганізацію і перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади.

3.7. Попередньо розглядає питання про передачу іншим органам окремих повноважень по управлінню майном, яке є комунальною власністю територіальної громади, визначенні меж цих повноважень і умов їх реалізації.

3.8. Попередньо розглядає питання створення підприємств комунальної власності і спільних підприємств, в т.ч. з іноземними інвестиціями.

3.9. У разі потреби, розглядає питання створення органів і служб для здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності сумісних проектів або сумісного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

3.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 4.Постійна комісія міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування

4.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

4.2. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу промислових підприємств, оптимізації і вдосконаленню транспортної системи міста.

4.3. Розглядає пропозиції відділів міської ради по використанню коштів спеціального фонду для фінансування програм і заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, бюджетних резервних фондів, погоджує положення про ці фонди, здійснює контроль за витрачанням цих коштів.

4.4. У встановленому законному порядку вносить пропозиції про припинення господарської діяльності підприємств, організацій і установ, що є комунальною власністю, а також по обмеженню або припиненню /тимчасово/ діяльності, не підлеглих раді підприємств і організацій, у разі порушення ними законодавства по охороні навколишнього природного середовища.

4.5. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про стан навколишнього природного середовища.

4.6. Розглядає питання організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій про надання ним статусу заповідних.

4.7.Аналізує місцеві чинні нормативні акти, регулюючі діяльність суб’єктів господарювання сфери малого і середнього підприємництва, вносить пропозиції по їх перегляду і введенню нових. Координує взаємодію органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, громадських організацій міста і суб’єктів підприємницької діяльності в межах своїх повноважень.

4.8. Розглядає питання, розробляє пропозиції по вдосконаленню інфраструктури торгівлі, побуту, агропромислового комплексу, а також системи їх управління.

4.9. Згідно чинному законодавству бере участь в здійсненні контролю за дотриманням цін і тарифів на послуги і товари на території громади.

4.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 5.Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва

5.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

5.2. Готує пропозиції сесії міської ради з питань регулювання земельних відносин.

5.3. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради готує пропозиції по ставках земельного податку; розмірам оплати за користування природними ресурсами на території міста.

5.4. Розглядає доцільність і терміни реалізації комплексних галузевих програм розвитку міста, будівельних програм, генеральних планів забудови міста, вносить щодо них пропозиції на сесії ради.

5.5. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

6.Постійна комісія міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури, фізкультури і спорту

6.1. Здійснює контроль за виконанням виконавчими органами законодавчих актів з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, праці, культури, фізичної культури, спорту, молодіжної політики.

6.2. Аналізує стан соціальної захищеності населення, сприяє розвитку мережі установ соціального забезпечення, зміцненню їх бази.

6.3. Сприяє здійсненню передбачених законодавством заходів з поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, осіб, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей і громадян похилого віку.

6.4. Здійснює контроль за раціональним використанням трудових ресурсів, а також за розвитком системи працевлаштування.

6.5. Аналізує стан охорони здоров’я в місті, вносить рекомендації щодо подальшого поліпшення охорони материнства і дитинства, системи харчування в установах охорони здоров’я і освіти.

6.6. Аналізує стан освіти в місті, вносить рекомендації з подальшого поліпшення якості, розвитку, гуманізації і демократизації учбово-виховного процесу в професійно-технічних училищах, школах і вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації.

6.7. Сприяє розвитку мережі, зміцненню матеріально-технічної бази установ культури і спортивних споруд; вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення міста, сприяє справі збереження і розвитку національних традицій, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності.

6.8. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів щодо соціальної захищеності молоді, забезпечення її житлом, соціально-побутовими установами, організації дозвілля, охорони здоров’я, забезпечення інтересів молоді у сфері освіти, праці, відпочинку.

6.9. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.


I півріччя 2022 рік

№ п/п Назва питання Строк проведення Відповідальні
1. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах Краматорської територіальної громади. до кінця півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 №10/VIII-589 «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021-2025 роки» січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста
3. Про виконання за 2021 рік Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021-2025 роки» лютий постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста
4. Про припинення права користування земельними ділянками. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
5. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
6. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
7. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
8. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок у постійне користування. за потребою протягом півріччя; постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
9. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
11. Про поновлення договорів оренди землі. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
12. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
13. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
15. Про внесення змін до деяких рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
16. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
18. Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
19. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
20. Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
21. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
24. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
25. Про затвердження складу міської комісії з розгляду земельних спорів у межах населених пунктів міста Краматорська та положення про неї. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
26. Про припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
27. Про надання згоди розпорядників земельних ділянок державної та комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
28. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
29. Про продаж земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах). за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління земельних відносин
30. Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорськ на 2017-2020 роки». за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста
31. Про план роботи міської ради на II півріччя 2022 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами

II півріччя 2021 рік

№ п/п Найменування питання Дата проведення Відповідальні
1 Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017-2020 роки. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста
2 Про припинення права користування земельними ділянками. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
3 Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
4 Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
5 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
6 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
7 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
8 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
9 Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
10 Про поновлення договорів оренди землі. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
11 Про втрату чинності деяких рішень міської ради. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
12 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
13 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
14 Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
15 Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
16 Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
17 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
18 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
19 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
20 Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
21 Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
22 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
23 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
24 Про припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
25 Про надання згоди розпорядників земельних ділянок державної та комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
26 Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
27 Про продаж земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
28 Про затвердження плану роботи Краматорської міської ради на I півріччя 2021 року. грудень профільна постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами

I півріччя 2021 рік

1 Про припинення права користування земельними ділянками. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
2 Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
3 Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
4 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
5 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок у постійне користування. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
6 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
7 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
8 Про поновлення договорів оренди землі. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
9 Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
10 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
11 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
12 Про внесення змін до деяких рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
13 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
14 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
15 Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
16 Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
17 Про втрату чинності деяких рішень міської ради. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
18 Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
19 Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
20 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
21 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
22 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
23 Про затвердження складу міської комісії з розгляду земельних спорів у межах населених пунктів міста Краматорська та положення про неї. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
24 Про припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
25 Про надання згоди розпорядників земельних ділянок державної та комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
26 Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
27 Про продаж земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах). за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю
28 Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорськ на 2017-2020 роки». за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста
29 Про план роботи міської ради на II півріччя 2020 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами

23.02.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 09-45

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 № 10/VIII-589 “Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021 – 2025 роки” (Управління капітального будівництва)


17.02.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 13-00

1.Про розгляд підтриманої петиції Кушниренко А.А. щодо будівництва 3х майданчиків для вигулу собак (мкр-н Лазурний, мкр-н Даманський, мкр-н Старе місто)»; (Управління капітального будівництва)

2.«Про надання дозволу на розробку Детального плану території за межами населеного пункту обмеженої межею м. Краматорськ, автодорогою Н-20, межею смт. Красноторка та межею Регіонального ландшафтного парку «Краматорський»; (Управління архітектури і містобудування)

3.«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на території Краматорської територіальної громади»;  (Управління архітектури і містобудування)

4.«Про припинення права користування земельними ділянками»;

5.«Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;

6.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;

7.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;

8.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;

9.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;

10.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;

11.«Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;

12.«Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;

13.«Про поновлення договорів оренди землі»;

14.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;

15.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;

16.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;

17.«Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;

18.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;

19.«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;

20.«Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

21.«Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

22.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;

23.«Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;

24.«Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;

25.«Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;

26.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;

27.«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;

28.«Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»;

29.«Про проведення інвентаризації земель комунальної власності».


20.01.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 13-00

 1. Про припинення права користування земельними ділянками.
 2. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування.
 3. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування.
 4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду.
 5. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування.
 6. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду.
 7. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
 8. Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин.
 9. Про втрату чинності деяких рішень міської ради.
 10. Про поновлення договорів оренди землі.
 11. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам.
 12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу.
 13. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам.
 14. Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам.
 15. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства.
 16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності.
 17. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
 18. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
 19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу.
 20. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 21. Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду.
 22. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності.
 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності.
 24. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
 25. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність.
 26. Про проведення інвентаризації земель комунальної власності.
 27. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 № 10/VIII-589 “Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021 – 2025 роки.

19.01.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 08-30

 1. Про передачу земельної ділянки у постійне користування УПРАВЛІННЮ ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

17.12.2021

зала засідань виконкому, 3 поверх, каб.306

початок о 11-00

1) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 №10/VIII-594 «Про скасування рішення міської ради від 26.12.2012 № 22/VI-69»; (Соболєв)

2) «Про внесення змін до заходів Програми створення безбар’єрного середовища життєдіяльності маломобільної групи населення у м. Краматорську на 2021 рік, затверджених рішенням міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-210»; (Соболєв)

3) «Про припинення права користування земельними ділянками»;

4) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;

5) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;

6) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;

7) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;

8) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;

9) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;

10) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;

11) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;

12) «Про поновлення договорів оренди землі»;

13) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;

14) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;

15) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;

16) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;

17) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;

18) «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;

19) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

20) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

21) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;

22) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;

23) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;

24) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;

25) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;

26) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;

27) «Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»;

28) «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності».


13.12.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 14-00

 1. Про припинення права користування земельними ділянками фізичній особі Алексєєву Сергію Вікторовичу та фізичній особі Алексєєвій Оксані Володимирівні;
 2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі Сергєєвій Ніні Василівні;
 3. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
 4. Про надання згоди на поділ земельної ділянки фізичній особі Багнюку Сергію Васильовичу;
 5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передачу земельної ділянки в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»;
 6. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АВТОГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИГУЛІ»;
 7. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АВТОГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ «ЗАПОРОЖЕЦЬ»;
 8. Про припинення права користування земельною ділянкою, укладання договору суперфіцію;
 9. Про скасування рішення міської ради від 29.09.2021 № 16/VIII-879 «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
 10. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТовариствУ з обмеженою відповідальністю «ЛЕМАН-БЕТОН»;
 11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі Гордієнку Віталію Леонідовичу;
 12. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ А2120;
 13. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
 14. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Кабовій Марії Сергіївні;
 15. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі Поповій Маріанні Олексіївні;
 16. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування Спеціалізованому комунальному підприємству «Ритуальна служба» Краматорської міської ради;
 17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності, фізичній особі Рустамову Мубарізу»;
 18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передачу земельної ділянки в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
 19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та передачу земельних ділянок в оренду фізичній особі Бескровній Юлії Олександрівні та фізичній особі Бескровному Антону Сергійовичу;
 20. Про надання згоди на встановлення земельного сервітуту та укладання договорів про встановлення земельного сервітуту АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
 21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та передачу земельних ділянок АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду;
 22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передачу земельної ділянки в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП САТОРІ»;
 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передачу земельної ділянки в оренду фізичній особі Баранцову Дмитру Івановичу;
 24. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та передачу земельних ділянок в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
 25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передачу земельної ділянки в оренду фізичній особі Фурмулі Ганні Юріївні;
 26. Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів та укладання договорів про встановлення земельного сервітуту АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
 27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, в районі проспекту Металургів;
 28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «Об’єднання парків культури та відпочинку»;
 29. Про визначення замовником виконання робіт та укладання договору суперфіцію КОМУНАЛЬНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ УСТАНОВІ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;
 30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності, право на які (оренда, суперфіцій) підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону;
 31. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.10.2021 № 18/VIII-1016 «Про продаж права оренди на земельну ділянку несільськогосподарського призначення комунальної власності, що підлягає продажу виключно на земельних торгах (у формі електронного аукціону)»;
 32. Про передачу земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству «ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА АДМІНИСТРАТИВНИХ І ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ»
 33. Про відмову в поновленні договору оренди землі ПМП «Торгівельно – виробнича фірма «КАБА»;
 34. Про поновлення договору оренди землі ТОВ «Краматорський ринок»;
 35. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі Сергєєвій Галині Іванівні;
 36. Про поновлення договору оренди землі колективному підприємству «АРТ»;
 37. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі Щербак Тамарі Петрівні;
 38. Про поновлення договорів оренди землі юридичній та фізичним особам;
 39. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд громадянам;
 40. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу громадянці Кабовій Марії Сергіївні;
 41. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу громадянину Кабову Миколі Вікторовичу;
 42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу громадянину Гавалешку Віктору Павловичу;
 43. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуального гаражу;
 44. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність;
 45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу громадянину Болотову Андрію Миколайовичу;
 46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу громадянці Овчаренко Світлані Олександрівні;
 47. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам;
 48. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд громадянам;
 49. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок для індивідуального садівництва громадянам.

18.11.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 13-00

1. «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 №10/VIII-593  «Про розробку містобудівної документації – Схеми планування території Краматорської міської територіальної громади та Генерального плану міста Краматорськ»;

2. «Про припинення права користування земельними ділянками»;

3. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;

4. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;

5. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;

6. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;

7. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;

8. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;

9. «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;

10. «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;

11. «Про поновлення договорів оренди землі»;

12. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;

13. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;

14. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;

15. «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;

16. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;

17. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;

18. «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

19. «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

20. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;

21. «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;

22. «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;

23. «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;

24) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;

25. «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;

26. «Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»;

27. «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності».


05.11.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 15-00

 1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
 2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі Ігнатку Володимиру Олександровичу;
 3. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі Кондратенко Катерині Робертівні;
 4. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Щербанюку Олегу Івановичу;
 5. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради;
 6. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 2382;
 7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ    ПІДПРИЄМСТВУ «Об’єднання парків культури та відпочинку»;
 8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок фізичній особі Бутко Надії Олександрівні;
 9. Про передачу земельної ділянки в оренду Міжнародній організації з міграції;
 10. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянам;
 11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва громадянину Зінському Володимиру Миколайовичу;
 12. Про відмову в наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуального гаражу громадянам;
 13. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянці Бакшун Світлані Михайлівні;
 14. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянину Кулику Віктору Миколайовичу;
 15. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянину Пирову Ярославу Артемовичу;
 16. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд громадянці Фатайрі Ірині Євгенівні;
 17. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд громадянці Кітаіної Вірі Яківні;
 18. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд громадянці Бовтуті Ірині Павлівні.

21.10.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 13-00

 1. «Про надання дозволу на розробку Детального плану території, обмеженої вулицями Олекси Тихого, Дружби, бульваром Машинобудівників та проспектом Миру в м. Краматорськ»;
 2. «Про припинення права користування земельними ділянками»;
 3. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;
 4. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;
 5. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;
 6. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;
 7. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;
 8. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;
 9. «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;
 10. «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
 11. «Про поновлення договорів оренди землі»;
 12. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;
 13. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;
 14. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
 15. «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;
 16. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
 17. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;
 18. «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
 19. «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
 20. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;
 21. «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 22. «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
 23. «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;
 24. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;
 25. «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;
 26. «Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»;
 27. «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності».

12.10.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 14-00

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 № 10/VIII-589 «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021 – 2025 роки

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності комунальному виробничому підприємству «Краматорський водоканал

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки в постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ    ПІДПРИЄМСТВУ «МІСТ

4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

5. Про припинення права користування земельною ділянкою та передачу земельної ділянки в постійне користування

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності, фізичній особі Разживіну Дмитру Миколайовичу


23.09.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 13-00

1.«Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Краматорської територіальної громади»; (розробник – управління архітектури)

2.«Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 № 10/VIII-589 «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021 – 2025 роки»; (розробник – УКБ та ПР)

3.«Про припинення права користування земельними ділянками»;

4.«Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;

5.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;

6.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;

7.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;

8.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;

9.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;

10.«Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;

11.«Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;

12.«Про поновлення договорів оренди землі»;

13.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;

14.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;

15.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;

16.«Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;

17.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;

18.«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;

19.«Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

20.«Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

21.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;

22.«Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;

23.«Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;

24.«Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;

25.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;

26.«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;

27.«Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»;

28.«Про проведення інвентаризації земель комунальної власності».


15.09.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 13-00

1.Про укладання договору суперфіцію;

2.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»;

3.Про припинення права користування земельною ділянкою та передачу земельної ділянки в оренду фізичній особі Павенку Герману Олександровичу;

4.Про припинення права користування земельною ділянкою та передачу земельної ділянки в оренду фізичній особі Слепухову Костянтину Миколайовичу;

5.Про припинення права користування частиною земельної ділянки та передачу частини земельної ділянки в оренду фізичній особі Дончик Ірині Олександрівні;

6.Про припинення права користування земельною ділянкою та передачу земельної ділянки в оренду фізичній особі Соловей Ксенії Володимирівні;

7.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу;

8.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельних ділянок;

9.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спору (присадибна ділянка) громадянам.


03.08.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 13-00

 1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування комунальному підприємству «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»
 2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНО-БУДІВНИЙ ЗАВОД»
 3. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі Домашич Вікторії Анатоліївні
 4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Квартирно-експлуатацій-ному відділу Луганськ
 5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності комунальному виробничому підприємству «Краматорський водоканал»
 6. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту
 7. Про проведення інвентаризації земель комунальної власності

20.07.2021

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 13-00

 1. «Про припинення права користування земельними ділянками»;
 2. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;
 3. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;
 4. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;
 5. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;
 6. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;
 7. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;
 8. «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;
 9. «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
 10. «Про поновлення договорів оренди землі»;
 11. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;
 12. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;
 13. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
 14. «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;
 15. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
 16. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;
 17. «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
 18. «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
 19. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;
 20. «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 21. «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
 22. «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;

23.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;

24.«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;

25.«Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»;

26.«Про проведення інвентаризації земель комунальної власності».


06.07.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 14-00

1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Комунальному автотранспортному підприємству 052810
2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки в постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ РИНОК «ЛАЗУРНИЙ»
3. Про передачу земельної ділянки в постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПІДП-РИЄМСТВУ РИНОК «ЛАЗУРНИЙ»
4. Про поновлення договорів оренди землі
5. Про поновлення договорів оренди землі фізичним особам
6. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства громадянам в районі сел. Андріївка
7. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства громадянам в районі смт. Красноторка
8. Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 29.08.2018 № 42/VІІ – 455 «Про визначення переліку вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності, продаж яких або прав на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах»
9. Про надання згоди на поділ земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРАМАТОРСЬКЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ»
10. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок
11. Про припинення права користування земельною ділянкою та передачу земельної діля-нки в постійне користування


22.06.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 13-45

1.Про передачу земельної ділянки  комунальної власності у державну власність

2.Про внесення доповнень в додаток до рішення від 26.06.2019 № 55/VII-382 «Про визначення переліку вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності або прав на них (оренда, суперфіцій), які виставляються для продажу на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами»

3.Про відмову в наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства громадянам в районі  сел. Андріївка

4.Про відмову в наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства громадянам в районі  смт. Красноторка

5.Про поновлення договору оренди землі фізичній особі

6.Про поновлення договорів оренди землі

7.Про поновлення договорів оренди землі фізичним особам

8.Про поновлення договору оренди землі фізичній особі Сергєєвій Галині Іванівні


16.06.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 15-00

1. Про виконання Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту  об’єктів  інфраструктури м. Краматорська на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-459

2. Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021 – 2025 роки

3. Про надання дозволу на розробку Детального плану території обмеженої вулицями Софіївська, Бородіно, Аджарська та Хабаровська в м. Краматорськ

4. Про затвердження Аналітичного звіту про містобудівний моніторинг та встановлені розбіжності з питань використання земельних ділянок меж Полігону твердих побутових відходів Комунального автотранспортного підприємства та Плану зонування території м. Краматорськ

5. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 07.07.2004 №19/IV-3 «Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ державною мовою (зі змінами та доповненнями)»

6. Про розробку містобудівної документації – Схеми планування території Краматорської міської територіальної громади та Генерального плану міста Краматорськ

7. Про скасування рішення міської ради від 26.12.2012 № 22/VI-69

8. Про припинення права користування земельними ділянками.

9. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування.

10. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування.

11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду.

12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування.

13. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду.

14. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

15. Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин.

16. Про втрату чинності деяких рішень міської ради.

17. Про поновлення договорів оренди землі.

18. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам.

19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу.

20. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам.

21. Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам.

22. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства.

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності.

24. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

25. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу.

27. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

28. Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду.

29. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності.

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності.

31. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

32. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність.


20.05.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 13-00

1. «Про припинення права користування земельними ділянками»;
2. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;
3. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;
4. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;
5. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;
6. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;
7. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;
8. «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;
9. «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
10. «Про поновлення договорів оренди землі»;
11. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;
12. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;
13. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
14. «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;
15. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
16. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;
17. «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
18. «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
19. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;
20. «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
21. «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
22. «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;
23. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;
24. «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;
25. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Краматорської міської територіальної громади»;
26. «Про внесення змін до Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-459».


22.04.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 13-00

1.«Про припинення права користування земельними ділянками»;

2.«Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;

3.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;

4.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;

5.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;

6.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;

7.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;

8.«Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;

9.«Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;

10.«Про поновлення договорів оренди землі»;

11.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та ко-ристування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господар-ських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;

12.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;

13.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;

14.«Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;

15.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;

16.«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;

17.«Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

18.«Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

19.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;

20.«Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;

21.«Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;

22.«Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;

23.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;

24.«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення».


23.03.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

1) «Про припинення права користування земельними ділянками»;

2) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;

3) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;

4) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;

5) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;

6) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;

7) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;

8) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;

9) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;

10) «Про поновлення договорів оренди землі»;

11) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;

12) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;

13) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;

14) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;

15) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;

16) «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;

17) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

18) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

19) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;

20) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;

21) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;

22) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;

23) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;

24) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;

25) «Про прийняття у комунальну власність Краматорської міської ради з державної власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення»;

26) «Про проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок в межах Краматорської міської територіальної громади (за винятком земельних ділянок в межах села Дмитрівка Краматорського району та земельних ділянок лісогосподарського призначення державної форми власності за межами населених пунктів)».


16.02.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

1. «Про затвердження положення про управління земельних відносин Краматорської міської ради»;

2.«Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.06.2020 №70/VII-340 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Краматорська у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок»;

3.«Про припинення права користування земельними ділянками»;

4.«Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;

5.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;

6.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;

7.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;

8.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;

9.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;

10.«Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;

11.«Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;

12.«Про поновлення договорів оренди землі»;

13.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;

14.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;

15.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;

16.«Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;

17.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;

18.«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;

19.«Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

20.«Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

21.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;

22.«Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;

23.«Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;

24.«Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;

25.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;

26.«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення».


21.01.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

1.Про припинення права користування земельними ділянками.

2.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування.

3.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування.

4.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду.

5.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування.

6.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду.

7.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

8.Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин.

9.Про втрату чинності деяких рішень міської ради.

10.Про поновлення договорів оренди землі.

11.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам.

12.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу.

13.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам.

14.Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам.

15.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства.

16.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності.

17.Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

18.Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

19.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу.

20.Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

21.Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду.

22.Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності.

23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності.

24.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

 


14.12.2020

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 13-00

1.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передачу земельної ділянки в оренду фізичній особі Терлецькій Вікторії Олегівні.

2.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передачу земельної ділянки в оренду фізичній особі Моїсєєву Андрію Борисовичу.

3.Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду Донецькій торгово-промисловій палаті.

4.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуального гаражу.

5.Про припинення права користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення юридичній особі Приватному акціонерному товариству «АПК-ІНВЕСТ».


08.12.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 15-00

1.Про припинення права користування земельними ділянками.

2.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування.

3.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування.

4.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду.

5.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування.

6.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду.

7.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

8.Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин.

9.Про втрату чинності деяких рішень міської ради.

10.Про поновлення договорів оренди землі.

11.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам.

12.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу.

13.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам.

14.Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам.

15.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства.

16.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності.

17.Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

18.Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

19.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу.

20.Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

21.Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду.

22.Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності.

23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності.

24. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення.


03.09.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 11-00

 1. Про припинення права користування земельними ділянками.
 2. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування.
 3. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування.
 4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду.
 5. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування.
 6. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду.
 7. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
 8. Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин.
 9. Про втрату чинності деяких рішень міської ради.
 10. Про поновлення договорів оренди землі.
 11. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам.
 12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу.
 13. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам.
 14. Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам.
 15. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства.
 16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності.
 17. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
 18. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
 19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу.
 20. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 21. Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду.
 22. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності.
 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності.
 24. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

 


20.08.2020

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

 1. Про припинення права користування земельними ділянками.
 2. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування.
 3. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування.
 4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду.
 5. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування.
 6. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду.
 7. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
 8. Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин.
 9. Про втрату чинності деяких рішень міської ради.
 10. Про поновлення договорів оренди землі.
 11. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам.
 12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу.
 13. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам.
 14. Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам.
 15. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства.
 16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності.
 17. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
 18. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
 19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу.
 20. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 21. Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду.
 22. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності.
 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності.
 24. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

 


22.07.2020

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

 1.  «Про припинення права користування земельними ділянками»;
 2. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;
 3. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;
 4. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;
 5. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;
 6. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;
 7. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;
 8. «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;
 9. «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
 10. «Про поновлення договорів оренди землі»;
 11. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;
 12. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;
 13. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
 14. «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;
 15. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
 16. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;
 17. «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
 18. «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
 19. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;
 20. «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 21. «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
 22. «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;
 23. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;
 24. «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення».

18.06.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 13-00

 1. «Про припинення права користування земельними ділянками»;
 2. «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;
 3. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;
 4. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;
 5. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;
 6. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;
 7. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;
 8. «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;
 9. «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
 10. «Про поновлення договорів оренди землі»;
 11. «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність
 12. та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;
 13. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і
 14. обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;
 15. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
 16. «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;
 17. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
 18. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;
 19. «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
 20. «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
 21. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;
 22. «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;
 23. «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
 24. «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;
 25. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;
 26. «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення».

 


20.05.2020

початок о 14-00

1.«Про припинення права користування земельними ділянками»;

2.«Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;

3.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;

4.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;

5.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;

6.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;

7.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;

8.«Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;

9.«Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;

10.«Про поновлення договорів оренди землі»;

11.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;

12.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;

13.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;

14.«Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;

15.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;

16.«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;

17.«Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

18.«Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

19.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;

20.«Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;

21.«Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;

22.«Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;

23. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;

24.«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення».


 


Найближче засідання:

23.02.2022

пл.Миру, 2

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 09-45

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 № 10/VIII-589 “Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021 – 2025 роки” (Управління капітального будівництва)


17.02.2022

пл.Миру, 2

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 13-00

1.Про розгляд підтриманої петиції Кушниренко А.А. щодо будівництва 3х майданчиків для вигулу собак (мкр-н Лазурний, мкр-н Даманський, мкр-н Старе місто)»; (Управління капітального будівництва)

2.«Про надання дозволу на розробку Детального плану території за межами населеного пункту обмеженої межею м. Краматорськ, автодорогою Н-20, межею смт. Красноторка та межею Регіонального ландшафтного парку «Краматорський»; (Управління архітектури і містобудування)

3.«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на території Краматорської територіальної громади»;  (Управління архітектури і містобудування)

4.«Про припинення права користування земельними ділянками»;

5.«Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;

6.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування»;

7.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду»;

8.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в постійне користування»;

9.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в оренду»;

10.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;

11.«Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин»;

12.«Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;

13.«Про поновлення договорів оренди землі»;

14.«Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;

15.«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуального гаражу»;

16.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування громадянам»;

17.«Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування громадянам»;

18.«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;

19.«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;

20.«Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

21.«Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

22.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу»;

23.«Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;

24.«Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;

25.«Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;

26.«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;

27.«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;

28.«Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»;

29.«Про проведення інвентаризації земель комунальної власності».