Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою та інформованості населення

Оновлено: 10 Лютого 2022, 14:27
П.І.Б.Висунутий від партіїПосада, місце роботи
1
Коваленко Аліна Олександрівна – голова постійної комісії
Донецька ООПП «Слуга народу» Фізична особа-підприємець
Члени комісії:
2Павленко Артем Юрійович – заступник глови постійної комісіїДонецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»ПП «СБ «ТИТАН»,
начальник варти
3Руденко Віктор Іванович – секретар постійної комісії ПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬК»пенсіонер
4

Єлагіна Катерина Юріївна
Донецька ООПП «Партія Шарія»Дошкільний навчальний заклад №96 «Білосніжка», вихователька
5 Никитенко Євген Федорович ДОНЕЦЬКА ОО ПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬК»ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі», Директор
6Орденко Юрій Володимирович Донецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»Тимчасово не працює
7Ошурко Денис ВікторовичПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ –ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇППО ПАТ «НКМЗ»,
заступник голови

Додаток

до рішення міської ради

від 25.11.2020 №1/VIII-03

зі змінами 

від 28.07.2021 №12/VIII-659

 

I. Основні принципи організації та діяльності постійних комісій міської ради, порядок їх створення

1.Постійні комісії ради є органами ради, які обираються із числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2.Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Постійні комісії міської ради на своїх засіданнях відкритим голосуванням обирають заступника голови і секретаря комісії, можуть утворювати підкомісії з основних напрямів діяльності.

З. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворювати постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше створені, вносити необхідні зміни до персонального складу комісій. Постійні комісії відповідальні перед міською радою і їй підзвітні.

4.Кожен депутат міської ради повинен бути членом однієї з постійних комісій. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

5.Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою заздалегідь розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сесії, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

6.Постійні комісії заздалегідь розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або узгодження радою, готують висновки щодо цих питань.

7.Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді і виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до повноважень міської ради, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності і їх посадових осіб, видають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

8.Постійні комісії з питань, що відносяться до їх ведення, і в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій, їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

9.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості того виконувати свої повноваження ці функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

10.Формою роботи постійної комісії є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загального складу комісії.

У разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання постійної комісії ради у відкритому режимі засідання може проводитись дистанційно. У цьому випадку реєстрація та подальша робота депутатів здійснюється за допомогою відеозв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу, або з використанням електронного цифрового підпису. Технічне забезпечення дистанційних засідань покладається на відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Інформацію про проведення засідання постійної комісії, порядок денний цього засідання, дату, час та місце його проведення повинно бути розміщено на офіційному сайті міської ради.

11.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

12.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і прийняті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

13.Постійні комісії для вивчення питань і розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців.

Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради готуватися і розглядатися комісіями спільно, при цьому комісії користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільному засіданні, підписуються головами постійних комісій.

14.Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

15.Постійні комісії підзвітні міській раді і відповідальні перед нею.

16.На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівці і вчені, які беруть участь в засіданнях з правом дорадчого голосу.

Постійні комісії можуть проводити виїзні наради, засідання.

17.У разі неможливості прибути на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову, секретаря постійної комісії або фахівця відділу роботи з депутатами міської ради.

18.Голова постійної комісії:

– організовує і направляє роботу комісії, представляє її в раді у відносинах з іншими державними і громадськими організаціями, підприємствами і установами;

– інформує раду про розглянуті на комісії питання, а також про заходи, прийняті по реалізації її рекомендацій;

-виступає від імені комісії на радіо, телебаченні, у пресі.

19.Заступник голови постійної комісії допомагає голові в організації роботи комісії, а у разі відсутності голови виконує його функції.

20.Секретар постійної комісії спільно зі спеціалістами відділу роботи з депутатами міської ради:

-повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;

-веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік виконання членами комісій її доручень;

-стежить за своєчасним наданням виконавцям рекомендацій комісії, надходженням від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

21.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, підготовці висновків і рекомендацій, виконувати доручення комісії. Член постійної комісії користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядається комісією, має право пропонувати питання для розгляду постійною комісією і брати участь в їх підготовці та обговоренні, вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок. Член постійної комісії повинен сприяти реалізації рішень міської ради і рекомендацій комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може винести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради. Членам постійної комісії надаються необхідні документи та інші матеріали з питань, що виносяться на обговорення комісії. Член постійної комісії за дорученням комісії і за своєю ініціативою може вивчати на місці питання, що відносяться до ведення комісії, узагальнювати пропозиції державних органів і громадських організацій, а також громадян, направляти свої висновки і пропозиції в комісію.

22.Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання їх доручень звільняються від виконання службових або виробничих обов’язків. Витрати, пов’язані з участю в роботі постійної комісії, відшкодовуються в порядку, встановленому ст.32 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад “.

23.Постійні комісії міської ради здійснюють свою діяльність на принципах гласності, широко інформують про неї громадськість. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

24.Організаційне, технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує відділ роботи з депутатами міської ради; правове – юридичний відділ міської ради; галузеві – заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

II.Напрями діяльності постійних комісій міської ради

 1.Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою, інформованості населення

1.1. Вносить в раду пропозиції з питань здійснення громадянами своїх прав, свобод, соціальної справедливості, розвитку гласності, обліку громадської думки, розвитку ініціативи населення в питаннях соціальної сфери, збереження об’єктів і пам’ятників історії, архітектури і природи.

1.2. Вирішує питання з підготовки змін до Статуту громади, готує пропозиції народним депутатам України з вдосконалення законів і підзаконних актів, направлених на підвищення ролі рад і їх виконавчих органів.

1.3. Готує висновки з питань, пов’язаних з пропозиціями про відгук депутата. Забезпечує законність процедури відгуку.

1.4. Готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю і дотриманням норм депутатської етики, заслуховує звіти депутатів про роботу.

1.5. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм і заходів щодо боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпеченню законності і прав громадян на території міста.

1.6. Розглядає питання утримання поліції за рахунок коштів міського бюджету (спільно з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності.

1.7. Готує рекомендації по звітах керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність з охорони громадського порядку на відповідній території, по пропозиціях про звільнення з посад керівників цих органів у разі незадовільної їх роботи.

1.8. Відпрацьовує схему взаємодії із засобами масової інформації міста, забезпечує систему максимальної інформованості населення про роботу міської ради і її органів.

1.9. Розглядає звернення громадян, трудових колективів з питань порушення законності на підприємствах, в організаціях, установах всіх форм власності на території міста.

1.10. Розглядає питання організації і забезпечення діяльності на території міста органів самоорганізації населення. Періодично, в міру необхідності, заслуховує звіти голів комітетів мікрорайонів про їх роботу.

1.11. Розглядає питання щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності».

1.12. Здійснює контроль за дотримання  вимог  законодавства у випадку виникнення у депутата реального або потенційного конфлікту інтересів, надає депутатам консультації і роз’яснення з питань запобігання конфлікту інтересів.

1.13. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 2.Постійна комісія міської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності

2.1. Комісія попередньо розглядає проекти планів і програм економічного і соціального розвитку міста, бюджету, а також звіти про їх виконання спільно з іншими постійними комісіями, готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань.

2.2. Здійснює контроль за виконанням планів і програм економічного і соціального розвитку міста, проводить роботу з пошуку внутрішньогосподарчих резервів і додаткових прибутків бюджету.

2.3. Бере участь в проведенні експертизи регіональних програм, в розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням бюджетно-фінансової діяльності ради.

2.4. Готує рекомендації щодо створення цільових фондів; затвердження положень про них; затвердження звітів про їх використання.

2.5. Готує рекомендації про випуск місцевих позик.

2.6. Розглядає питання створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічних звיязків, залучення інвестицій в інфраструктуру міста.

2.7. Попередньо вивчає доцільність використання кредитів для вирішення міських завдань.

2.8. Готує рекомендації щодо місцевих податків і зборів.

2.9. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради надає висновки для підприємств комунальної власності про розмір частини прибутків, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

2.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 3.Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації і комунальної власності

3.1. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств, поліпшенню діяльності житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу міста.

3.2. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про техніко-економічний стан житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу.

3.3. Попередньо вивчає питання щодо погодження розташування нових об’єктів на території міста.

3.4. Попередньо розглядає питання щодо відчуження комунальної власності; затвердження місцевих програм приватизації; визначення переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; встановлення доцільності, порядку і умов приватизації об’єктів комунальної власності.

3.5. Розглядає питання про придбання радою у встановленому законом порядку приватизаційного майна; про включення в перелік об’єктів комунальної власності, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого у встановленому законом порядку розірваний або визнаний недійсним.

3.6. Попередньо розглядає питання про створення, ліквідацію, реорганізацію і перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади.

3.7. Попередньо розглядає питання про передачу іншим органам окремих повноважень по управлінню майном, яке є комунальною власністю територіальної громади, визначенні меж цих повноважень і умов їх реалізації.

3.8. Попередньо розглядає питання створення підприємств комунальної власності і спільних підприємств, в т.ч. з іноземними інвестиціями.

3.9. У разі потреби, розглядає питання створення органів і служб для здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності сумісних проектів або сумісного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

3.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 4.Постійна комісія міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування

4.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

4.2. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу промислових підприємств, оптимізації і вдосконаленню транспортної системи міста.

4.3. Розглядає пропозиції відділів міської ради по використанню коштів спеціального фонду для фінансування програм і заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, бюджетних резервних фондів, погоджує положення про ці фонди, здійснює контроль за витрачанням цих коштів.

4.4. У встановленому законному порядку вносить пропозиції про припинення господарської діяльності підприємств, організацій і установ, що є комунальною власністю, а також по обмеженню або припиненню /тимчасово/ діяльності, не підлеглих раді підприємств і організацій, у разі порушення ними законодавства по охороні навколишнього природного середовища.

4.5. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про стан навколишнього природного середовища.

4.6. Розглядає питання організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій про надання ним статусу заповідних.

4.7.Аналізує місцеві чинні нормативні акти, регулюючі діяльність суб’єктів господарювання сфери малого і середнього підприємництва, вносить пропозиції по їх перегляду і введенню нових. Координує взаємодію органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, громадських організацій міста і суб’єктів підприємницької діяльності в межах своїх повноважень.

4.8. Розглядає питання, розробляє пропозиції по вдосконаленню інфраструктури торгівлі, побуту, агропромислового комплексу, а також системи їх управління.

4.9. Згідно чинному законодавству бере участь в здійсненні контролю за дотриманням цін і тарифів на послуги і товари на території громади.

4.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 5.Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва

5.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

5.2. Готує пропозиції сесії міської ради з питань регулювання земельних відносин.

5.3. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради готує пропозиції по ставках земельного податку; розмірам оплати за користування природними ресурсами на території міста.

5.4. Розглядає доцільність і терміни реалізації комплексних галузевих програм розвитку міста, будівельних програм, генеральних планів забудови міста, вносить щодо них пропозиції на сесії ради.

5.5. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

6.Постійна комісія міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури, фізкультури і спорту

6.1. Здійснює контроль за виконанням виконавчими органами законодавчих актів з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, праці, культури, фізичної культури, спорту, молодіжної політики.

6.2. Аналізує стан соціальної захищеності населення, сприяє розвитку мережі установ соціального забезпечення, зміцненню їх бази.

6.3. Сприяє здійсненню передбачених законодавством заходів з поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, осіб, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей і громадян похилого віку.

6.4. Здійснює контроль за раціональним використанням трудових ресурсів, а також за розвитком системи працевлаштування.

6.5. Аналізує стан охорони здоров’я в місті, вносить рекомендації щодо подальшого поліпшення охорони материнства і дитинства, системи харчування в установах охорони здоров’я і освіти.

6.6. Аналізує стан освіти в місті, вносить рекомендації з подальшого поліпшення якості, розвитку, гуманізації і демократизації учбово-виховного процесу в професійно-технічних училищах, школах і вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації.

6.7. Сприяє розвитку мережі, зміцненню матеріально-технічної бази установ культури і спортивних споруд; вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення міста, сприяє справі збереження і розвитку національних традицій, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності.

6.8. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів щодо соціальної захищеності молоді, забезпечення її житлом, соціально-побутовими установами, організації дозвілля, охорони здоров’я, забезпечення інтересів молоді у сфері освіти, праці, відпочинку.

6.9. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.


I півріччя 2022 рік

№п/п Назва питання Строк проведення Відповідальні
1. Про звіти депутатів міської ради VIII скликання за перший рік депутатських повноважень січень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами
2 Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2021 році. лютий постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики
3 Про результати діяльності Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області щодо боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку у місті за 2021 рік. лютий постійна комісія, Краматорський відділ поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області
4. Про стан законності у м. Краматорську, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності місцевої прокуратури за 2021 рік. лютий постійна комісія, прокуратура міста Краматорська
5. Про план роботи міської ради на II півріччя 2022 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами.

II півріччя 2021 рік

№ п/п Найменування питання Дата проведення Відповідальні
1 Інформація щодо звітів депутатів Краматорської міської ради VII скликання за п’ятий рік депутатських повноважень. жовтень профільна постійна комісія, секретар міської ради, депутати міської ради
2 Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради на 2021 рік. грудень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики
3 Про затвердження плану роботи Краматорської міської ради на I півріччя 2021 року. грудень профільна постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами
4 Розгляд регуляторних актів, що виносяться на затвердження міською радою. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики
5 Про внесення доповнень до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік. за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики

 


I півріччя 2021 рік

1 Про роботу постійних комісій міської ради VII скликання за четвертий рік депутатських повноважень. січень – лютий постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами
2 Про звіти депутатів Краматорської міської ради VII скликання. січень постійна комісія, депутати міської ради
3 Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2019 році. лютий постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики
4 Про результати діяльності Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області щодо боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку у місті за 2019 рік. лютий постійна комісія, Краматорський відділ поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області
5 Про стан законності у м. Краматорську, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності прокуратури у місті за 2019 рік. лютий постійна комісія, прокуратура міста Краматорська
6 Про план роботи міської ради на II півріччя 2020 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами.
7 Про внесення доповнень до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік. за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики

16.02.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 14-00

1) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-207 «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-129 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів»;

2) «Про затвердження Програми правової освіти населення Краматорської територіальної громади на 2022-2023 роки»;

3) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.05.2019 №54/VII-261 «Про затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької області на три роки»;

4) «Про погодження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для правопорушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на 2022 рік»;

5) «Про внесення змін та доповнень до плану діяльності Краматорської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого рішенням міської ради від 24.11.2021 №20/VIII-1035»;

6) «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 №9/VIII-465 «Про затвердження Статуту Комунального автотранспортного підприємства 052810»;


20.01.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 11-00

1) Про інформацію Краматорської міської територіальної виборчої комісії.. (на сайті 12.01.2022)

2) Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Краматорської міської ради у 2021 році.

3) Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости у Краматорській територіальній громаді.

4) Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №46/VI-02.

5) Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-04 «Про склад постійних комісій міської ради VIII скликання.


14.12.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 11-00

 1. Звіт про  базове відстеження результативності регуляторного  акта – рішення міської ради  «Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Краматорської територіальної громади»;
 2. «Про інформацію Краматорської міської територіальної виборчої комісії»;
 3. «Про введення штатних одиниць Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради і затвердження граничної чисельності працівників»;
 4. «Про затвердження плану роботи міської ради на I півріччя 2022 року»;
 5. «Про внесення змін та доповнень до плану діяльності Краматорської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого рішенням міської ради від 24.11.2021 № 20/VIII-1035»;
 6. «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-296 «Про затвердження штатного розпису Комунальної установи «Ситуаційний Центр міста Краматорськ»;
 7. «Про затвердження персонального складу наглядових рад визначених комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади»;
 8. «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-231 «Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради».

16.11.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 11-00

1. Про затвердження плану діяльності Краматорської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

2. Про проведення звітів депутатів Краматорської міської ради VIII скликання

3. Про порушення клопотання перед головою Донецької обласної адміністрації про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України Гончаренка Олександра Васильовича

4. Про внесення  змін  до рішення Краматорської міської  ради  від 24.02 2021 № 5/VIII-207 «Про  внесення  змін  до рішення  Краматорської  міської   ради від 27.01.2021 № 4/ VIII-129 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів»

5. Про затвердження Положення про фінансове управління Краматорської міської ради в новій редакції

6. Про надання експертного висновку до регуляторного акту проєкту рішення «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності та відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на території Краматорської територіальної громади»


20.10.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх, каб.409

початок о 14-00

1. Про затвердження результатів роботи робочої групи з моніторингу те перегляду діючих регуляторних актів, прийнятих на території Краматорської територіальної громади

2. Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-231 «Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради


22.09.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 13-00

1.Про затвердження результатів роботи робочої групи з моніторингу та перегляду діючих регуляторних актів, прийнятих на території Краматорської територіальної громади.

2. Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-06 «Про кількісний склад виконавчого комітету Краматорської міської ради VIII скликання» та рішення Краматорської міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-07 «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Краматорської міської ради VIII скликання.

3. Про втрату чинності рішення міської ради від 20.12.2012 № 22/VI-2 «Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в місті Краматорську.

4) Звернення Рудь С.М.  за результатами вивчення матеріалів перевірки КАТП-052810.


15.09.2021

зала засідань виконкому, 3 поверх, каб.306

початок о 13-00

Про внесення змін до рішення Краматорської  міської ради від 24.02 2021 №  5/VIII-207  «Про  внесення  змін  до рішення  Краматорської  міської ради від 27.01.2021 № 4/ VIII-129 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів (на сайті 13.09.2021 розробник Таран А.О.)


19.08.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх, каб.409

початок о 09-30

Про надання експертного висновку проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Краматорської територіальної громади»


19.08.2021

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 15-00

1) Про затвердження порядку повернення дебіторської заборгованості по надміру перерахованій (виплаченій) сумі субсидії за попередні періоди її одержання до державного бюджету.

2) Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2018 № 40/VII-284 «Про затвердження Програми «Краматорськ – комфортне та безпечне місто» на 2018 – 2023 роки».

3) Про внесення змін до рішення Краматорської  міської ради від 24.02 2021 №  5/VIII-207  «Про  внесення  змін  до рішення  Краматорської  міської ради від 27.01.2021 № 4/ VIII-129 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів.

4) Про надання назви площі Незалежності в м. Краматорську.

5) Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2020 №68/VII-177 «Про затвердження переліку посадових осіб, які беруть участь у судових справах та діють у судах України від імені Краматорської міської ради без окремого доручення керівника.

6) Про дострокове припинення повноважень депутатів міської ради VIII скликання.

7) Про надання експертного висновку проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Краматорської територіальної громади».

8) Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12. 2020 № 2/VIII-15 «Про Регламент Краматорської міської ради VIII скликання».

9) Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-04 «Про склад постійних комісій міської ради VIII скликання».


02.08.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 13-00

1. Про утворення наглядової ради комунального виробничого підприємства «Краматорський водоканал»;

2. Про утворення наглядової ради спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» Краматорської міської ради;

3. Про утворення наглядової ради комунального підприємства «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»;

4. Про утворення наглядової ради комунального виробничого підприємства «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради;

5. Про утворення наглядової ради комунального підприємства «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них»;

6. Про утворення наглядової ради комунального підприємства «Комунальне автотранспортне підприємство 052810»;

7. Про утворення наглядової ради комунального підприємства «МІСТ»;

8. Про утворення наглядової ради комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло»;

9. Про утворення наглядової ради комунального підприємства «Служба єдиного замовника» житлово-комунального господарства м. Краматорська»;

10. Про утворення наглядової ради комунального підприємства «Ринок Лазурний»;

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 № 7/VIII-298 «Про визначення балансоутримувачів комунального майна Краматорської міської ради».


16.07.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 13-00

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-04 «Про склад постійних комісій міської ради VIII скликання;

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-03 «Про затвердження Положення про постійні комісії Краматорської міської ради VIII скликання;

3.Про подовження строків повноважень комітетів мікрорайонів;

4.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-205 «Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади – 2021» (Правопорядок);

5.Про внесення змін та доповнень до плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-16;

6.Про експертний висновок щодо проєкту рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Краматорської територіальної громади».


06.07.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 16-00

1. Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-207 «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-129 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів


16.06.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 13-00

1) Про затвердження плану роботи міської ради на II півріччя 2021 року.

2) Про затвердження Положення про відділ роботи з депутатами Краматорської міської ради.

3) Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-04 «Про склад постійних комісій міської ради VIII скликання.

4) Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-207 «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-129 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів.

5) Про уповноваження посадових осіб, які мають право брати участь у судових справах та діяти у судах України всіх інстанцій від імені управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради без окремого доручення начальника управління.

6) Про внесення змін до рішення міської ради 22.02.2019 №50/VII-46 «Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради в новій редакції.

7) Про внесення  змін до рішення міської ради від 28.04.2021  № 8/VIII-367  «Про заміну сторони по договорам  оренди, договорам купівлі-продажу комунального майна, договорам компенсації витрат на комунальні послуги.

8) Про створення Експертно-консультативної ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради, затвердження Положення про Експертно-консультативну раду при виконавчому комітеті Краматорської міської ради.

9) Про припинення сільської та селищних рад в результаті реорганізації шляхом приєднання до Краматорської міської ради.

10) Про затвердження положення про юридичний відділ Краматорської міської ради.

11) Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.05.2019 №54/VII-261 «Про затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької області на три роки».

12) Про порушення клопотання перед головою Донецької обласної державної адміністрації про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Машненкова Костянтина Анатолійовича.

13) Про порушення клопотання перед головою Донецької обласної державної адміністрації про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Санжури Людмили Іванівни.

14) Про визначення балансоутримувача майна комунальної власності Краматорської міської ради.

15) Про безоплатну передачу нефінансових активів.

16) Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-201 «Про визначення балансоутримувачів комунального майна Краматорської міської ради».

17) Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019  № 64/VII-672 «Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління.


21.05.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 15-00

1.Про надання експертного висновку до проєкту рішення міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Краматорської територіальної громади»

2.Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-207 «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-129 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів»

3. Про затвердження статуту Комунального автотранспортного підприємства 052810 у новій редакції.

4. Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСТ» в новій редакції.

5. Про затвердження  статуту Комунального виробничого підприємства «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради.

6. Про знесення змін до рішення Краматорської міської ради від 23.10.2020 №75/VII – 518 та затвердження Статуту КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» у новій редакції.

 7. Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 26.04.2017 №21/VII -128 «Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Житлово-комунального господарства м. Краматорська у новій редакції»

8. Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємтсва «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» та затвердження Статуту Комунального підприємства «Краматорське трамвайно- тролейбусне управління» у новій редакції.

9. Про затвердження Статуту комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» у новій редакції.

10. Про затвердження  статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДІЛЬНИЦЯ ПО РЕМОНТУ, УТРИМАННЮ АВТОШЛЯХІВ ТА СПОРУДЖЕНЬ НА НИХ» у новій редакції.

11. Про затвердження  статуту СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у новій редакції.


19.04.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 13.01.2021 № 3/VIII-124 «Про затвердження передавальних актів та прийняття в комунальну власність цілісних майнових комплексів»


23.03.2021

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 16-00

1) Про внесення змін та доповнень до плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-16.

2) Про затвердження  Положення про управління земельних відносин Краматорської міської ради.

 3) Про затвердження Положення про відділ з питань оборонної, мобілізаційної, режимної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

4) Про зміну найменування Державного комунального  підприємства  ринок «Лазурний» та  затвердження  його статуту.

5) Про створення комунальної установи «СИТУАЦІЙИЙ ЦЕНТР МІСТА КРАМАТОРСЬК».

6) Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 № 46/VI -02.

7) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.05.2019 №4/VII-261 «Про затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької області на три роки»;

8) Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 № 15/VII-444 “Про затвердження Положення про управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради у новій редакції.

9) Про затвердження передавального акту з балансу відділу трудового архіву Краматорської міської ради на баланс архівного відділу Краматорської міської ради.

10) Про розгляд звернення депутатки фракції «Партія Шарія» Єлагіної К.Ю. щодо внесення доповнень до Регламенту  Краматорської міської ради.

 


22.02.2021

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 13-30

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-15 «Про Регламент Краматорської міської ради  VIII скликання.

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 4/VIII-129 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів.

3.Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я Краматорської міської ради в новій редакції.


17.02.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

1.Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2020 році.

2.Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Краматорська” Поламарчук Надії Степанівні.

3.Про затвердження Положення про відділ кадрової роботи та розвитку персоналу.

4.Про затвердження Положення про відділ організаційної та протокольної роботи управління забезпечення діяльності виконавчого комітету.

5.Про затвердження Положення про управління забезпечення діяльності виконавчого комітету.

6.Про затвердження Положення про відділ документального забезпечення та діловодства управління забезпечення діяльності виконавчого комітету.

7.Про затвердження Положення про відділ по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Краматорської міської ради.

8.Про затвердження положення про управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ.

9.Про затвердження положення про відділ інформаційної політики управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ.

10.Про затвердження положення про відділ прес-служби управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ.

11.Про затвердження положення про архівний відділ Краматорської міської ради.

12.Про затвердження Положення про відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Краматорської міської ради.

13.Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-15 «Про Регламент Краматорської міської ради  VIII скликання.

14.Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-06 «Про кількісний склад виконавчого комітету Краматорської міської ради VIII скликання» та рішення Краматорської міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-07 «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Краматорської міської ради VIII скликання».

15.Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 4/VIII-129 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів.

16.Про затвердження передавальних актів та прийняття в комунальну власність цілісних майнових комплексів.

17.Про визначення балансоутримувачів комунального майна Краматорської міської ради.

18.Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-138 «Про визначення балансоутримувачів комунального майна Краматорської міської ради»

19.Про погодження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для правопорушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на 2021 рік.

20.Про погодження переліку об’єктів, на яких засуджені відбувають кримінальні покарання у виді громадських робіт на 2021 рік.

21.Про погодження переліку об’єктів для правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік.

 


22.01.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

1. Про  структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів.

2. Про виконання протокольного доручення щодо доопрацювання проєкту рішення «Про перейменування Краматорського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердження положення про нього, структури і граничної чисельності працівників».

3. Про виконання протокольного доручення щодо доопрацювання додатку до рішення «Про виготовлення гербових номерних печаток старостам відповідних старостинських округів Краматорської міської ради», яким регламентуватиметься використання  печаток.

4. Про виконання протокольного доручення щодо доопрацювання додатків проєкту рішення «Про визначення балансоутримувачів комунального майна Краматорської міської ради».

5. Про розгляд службової записки начальника управління містобудування та архітектури Рябченка Є.В. щодо внесення змін до Регламенту міської ради VIII скликання


19.01.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 16-00

1. Про  структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів.

2. Про затвердження Положення про відділ з питань децентралізації.

3. Про затвердження штатної чисельності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської ради.

4. Про перейменування Краматорського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердження положення про нього, структури і граничної чисельності працівників.


05.01.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 14-00

1.Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів.

2.Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-04 „Про склад постійних комісій міської ради VIII скликання”.

3.Про створення комунальної установи «Ситуаційний центр міста Краматорська».


22.12.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 16-00

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-04 „Про склад постійних комісій міської ради VIII скликання”.


 

14.12.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 14-00

Про реорганізацію сільської та селищних рад шляхом приєднання до Краматорської міської ради.


10.12.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 13-30

1. Про Регламент Краматорської міської ради VIII скликання.

2. Про початок реорганізації селищних рад шляхом приєднання до Краматорської міської ради.


 

01.12.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 14-00

1.Про обрання заступника та секретаря постійної комісії.

2.Про затвердження плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік.

3.Про Регламент Краматорської міської ради VIII скликання.

4.Про затвердження плану роботи міської ради на I півріччя 2021 року.

5. Про внесення змін до рішення міської ради від  25.11.2020 № 1/VIII-04 «Про склад постійних комісій міської ради VIII скликання».


15.10.2020

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 14-00

1.Про створення комунального підприємства «СПОРТСЕРВІС» Краматорської міської ради  та затвердження його статуту.


09.10.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 14-00

1) Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2020 №68/VII-177 «Про затвердження переліку посадових осіб, які беруть участь у судових справах та діють у судах України від імені Краматорської міської ради без окремого доручення керівника.

2) Про внесення змін до рішенням Краматорської міської ради від 24.05.2019 №54/VII-261 «Про затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької області на три роки».

3) Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №46/VI-02.

4) Про створення комунального некомерційного підприємства «Хокейний клуб «КРАМАТОРСЬК» Краматорської міської ради та затвердження його статуту».

5) Про комунального підприємства «СПОРТСЕРВІС» Краматорської міської ради  та затвердження його статуту.

6)  Про виконання протокольного доручення  від 20.03.2020 №57 управлінням з питань цивільного захисту (Кукочка) щодо виконання робіт з :

–  оформлення пожежних водосховищ;

–  ремонту бомбосховища, яке передане під пункт управління.

7) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Краматорської міської ради від 20.12.2012 № 22/VI-2 «Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в місті Краматорську».

 


15.07.2020

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-30

 1. Про присвоєння рангу міському голові.
 2. Про відповідь відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади на виконання протокольного доручення.

 


17.06.2020

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 15-00

 1. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №46/VI-02
 2. Про внесення змін до списку присяжних Краматорського міського  суду Донецької області, затвердженого рішенням міської ради від 24.05.2019 №54/VII-261 «Про затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької області на три роки
 3. Про затвердження  плану роботи міської ради на II півріччя 2020 року
 4. Звіт про  повторне відстеження результативності регуляторного  акта –  рішення   Краматорської   міської   ради   від   22.02.2017  № 19/VІІ- 47 «Про встановлення туристичного збору  на території міста Краматорська», від 30.01.2019 № 49/VІІ-06 «Про внесення змін до рішення міської ради  від   22.02.2017 № 19/VІІ- 47 «Про встановлення туристичного збору на території міста Краматорська»
 5. Інформація на виконання доручення міському голові, згідно з рішенням міської ради від 02.12.2019 № 62/VII-639, про хід виконання функцій замовника суб’єктами, які визначені Дон ОДА замовниками по об’єктах і заходах м. Краматорська, затверджених розпорядженням голови ОДА від 04.07.2016 №548
 6. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2020 №68/VII-177 «Про затвердження переліку посадових осіб, які беруть участь у судових справах та діють у судах України від імені Краматорської міської ради без окремого доручення керівника

05.05.2020

початок о 16-00

1.Про надання експертного висновку постійної комісії щодо проекту рішення міської ради «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Краматорська у відсотках від нормативної гро-шової оцінки земельних ділянок».Найближче засідання:

16.02.2022

пл.Миру, 2

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 14-00

1) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-207 «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-129 «Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів»;

2) «Про затвердження Програми правової освіти населення Краматорської територіальної громади на 2022-2023 роки»;

3) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.05.2019 №54/VII-261 «Про затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької області на три роки»;

4) «Про погодження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для правопорушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на 2022 рік»;

5) «Про внесення змін та доповнень до плану діяльності Краматорської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого рішенням міської ради від 24.11.2021 №20/VIII-1035»;

6) «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 №9/VIII-465 «Про затвердження Статуту Комунального автотранспортного підприємства 052810»;