Постійна комісія з питань промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування

Оновлено: 10 Лютого 2022, 14:23
П.І.Б.Висунутий від партіїПосада, місце роботи
1 Татьянко
Андрій Вікторович – голова постійної комісії
Донецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління», директор
Члени комісії:
2Тітомир Наталія Вікторівна – заступник голови постійної комісіїПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬК»ТМ «Біополе», керівник
3Дуплякін Олександр Олександрович – секретар постісйної комісіїДонецька ООПП «Слуга народу»ФОП Ільченко К.О., начальник служби безпеки
4Голуб Марія ВасилівнаДонецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ТОВ «ЕСПІНА ПЛЮС», директор
5Сербін Віктор ОмеляновичПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬК»ПАТ «Енергомашспецсталь», голова профкому
6Суков
Геннадій Сергійович
Донецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»Тимчасово не працює

Додаток

до рішення міської ради

від 25.11.2020 №1/VIII-03

зі змінами 

від 28.07.2021 №12/VIII-659

 

I. Основні принципи організації та діяльності постійних комісій міської ради, порядок їх створення

1.Постійні комісії ради є органами ради, які обираються із числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2.Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Постійні комісії міської ради на своїх засіданнях відкритим голосуванням обирають заступника голови і секретаря комісії, можуть утворювати підкомісії з основних напрямів діяльності.

З. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворювати постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше створені, вносити необхідні зміни до персонального складу комісій. Постійні комісії відповідальні перед міською радою і їй підзвітні.

4.Кожен депутат міської ради повинен бути членом однієї з постійних комісій. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

5.Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою заздалегідь розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сесії, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

6.Постійні комісії заздалегідь розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або узгодження радою, готують висновки щодо цих питань.

7.Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді і виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до повноважень міської ради, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності і їх посадових осіб, видають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

8.Постійні комісії з питань, що відносяться до їх ведення, і в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій, їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

9.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості того виконувати свої повноваження ці функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

10.Формою роботи постійної комісії є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загального складу комісії.

У разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання постійної комісії ради у відкритому режимі засідання може проводитись дистанційно. У цьому випадку реєстрація та подальша робота депутатів здійснюється за допомогою відеозв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу, або з використанням електронного цифрового підпису. Технічне забезпечення дистанційних засідань покладається на відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Інформацію про проведення засідання постійної комісії, порядок денний цього засідання, дату, час та місце його проведення повинно бути розміщено на офіційному сайті міської ради.

11.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

12.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і прийняті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

13.Постійні комісії для вивчення питань і розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців.

Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради готуватися і розглядатися комісіями спільно, при цьому комісії користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільному засіданні, підписуються головами постійних комісій.

14.Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

15.Постійні комісії підзвітні міській раді і відповідальні перед нею.

16.На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівці і вчені, які беруть участь в засіданнях з правом дорадчого голосу.

Постійні комісії можуть проводити виїзні наради, засідання.

17.У разі неможливості прибути на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову, секретаря постійної комісії або фахівця відділу роботи з депутатами міської ради.

18.Голова постійної комісії:

– організовує і направляє роботу комісії, представляє її в раді у відносинах з іншими державними і громадськими організаціями, підприємствами і установами;

– інформує раду про розглянуті на комісії питання, а також про заходи, прийняті по реалізації її рекомендацій;

-виступає від імені комісії на радіо, телебаченні, у пресі.

19.Заступник голови постійної комісії допомагає голові в організації роботи комісії, а у разі відсутності голови виконує його функції.

20.Секретар постійної комісії спільно зі спеціалістами відділу роботи з депутатами міської ради:

-повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;

-веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік виконання членами комісій її доручень;

-стежить за своєчасним наданням виконавцям рекомендацій комісії, надходженням від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

21.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, підготовці висновків і рекомендацій, виконувати доручення комісії. Член постійної комісії користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядається комісією, має право пропонувати питання для розгляду постійною комісією і брати участь в їх підготовці та обговоренні, вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок. Член постійної комісії повинен сприяти реалізації рішень міської ради і рекомендацій комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може винести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради. Членам постійної комісії надаються необхідні документи та інші матеріали з питань, що виносяться на обговорення комісії. Член постійної комісії за дорученням комісії і за своєю ініціативою може вивчати на місці питання, що відносяться до ведення комісії, узагальнювати пропозиції державних органів і громадських організацій, а також громадян, направляти свої висновки і пропозиції в комісію.

22.Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання їх доручень звільняються від виконання службових або виробничих обов’язків. Витрати, пов’язані з участю в роботі постійної комісії, відшкодовуються в порядку, встановленому ст.32 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад “.

23.Постійні комісії міської ради здійснюють свою діяльність на принципах гласності, широко інформують про неї громадськість. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

24.Організаційне, технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує відділ роботи з депутатами міської ради; правове – юридичний відділ міської ради; галузеві – заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

II.Напрями діяльності постійних комісій міської ради

 1.Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою, інформованості населення

1.1. Вносить в раду пропозиції з питань здійснення громадянами своїх прав, свобод, соціальної справедливості, розвитку гласності, обліку громадської думки, розвитку ініціативи населення в питаннях соціальної сфери, збереження об’єктів і пам’ятників історії, архітектури і природи.

1.2. Вирішує питання з підготовки змін до Статуту громади, готує пропозиції народним депутатам України з вдосконалення законів і підзаконних актів, направлених на підвищення ролі рад і їх виконавчих органів.

1.3. Готує висновки з питань, пов’язаних з пропозиціями про відгук депутата. Забезпечує законність процедури відгуку.

1.4. Готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю і дотриманням норм депутатської етики, заслуховує звіти депутатів про роботу.

1.5. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм і заходів щодо боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпеченню законності і прав громадян на території міста.

1.6. Розглядає питання утримання поліції за рахунок коштів міського бюджету (спільно з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності.

1.7. Готує рекомендації по звітах керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність з охорони громадського порядку на відповідній території, по пропозиціях про звільнення з посад керівників цих органів у разі незадовільної їх роботи.

1.8. Відпрацьовує схему взаємодії із засобами масової інформації міста, забезпечує систему максимальної інформованості населення про роботу міської ради і її органів.

1.9. Розглядає звернення громадян, трудових колективів з питань порушення законності на підприємствах, в організаціях, установах всіх форм власності на території міста.

1.10. Розглядає питання організації і забезпечення діяльності на території міста органів самоорганізації населення. Періодично, в міру необхідності, заслуховує звіти голів комітетів мікрорайонів про їх роботу.

1.11. Розглядає питання щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності».

1.12. Здійснює контроль за дотримання  вимог  законодавства у випадку виникнення у депутата реального або потенційного конфлікту інтересів, надає депутатам консультації і роз’яснення з питань запобігання конфлікту інтересів.

1.13. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 2.Постійна комісія міської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності

2.1. Комісія попередньо розглядає проекти планів і програм економічного і соціального розвитку міста, бюджету, а також звіти про їх виконання спільно з іншими постійними комісіями, готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань.

2.2. Здійснює контроль за виконанням планів і програм економічного і соціального розвитку міста, проводить роботу з пошуку внутрішньогосподарчих резервів і додаткових прибутків бюджету.

2.3. Бере участь в проведенні експертизи регіональних програм, в розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням бюджетно-фінансової діяльності ради.

2.4. Готує рекомендації щодо створення цільових фондів; затвердження положень про них; затвердження звітів про їх використання.

2.5. Готує рекомендації про випуск місцевих позик.

2.6. Розглядає питання створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічних звיязків, залучення інвестицій в інфраструктуру міста.

2.7. Попередньо вивчає доцільність використання кредитів для вирішення міських завдань.

2.8. Готує рекомендації щодо місцевих податків і зборів.

2.9. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради надає висновки для підприємств комунальної власності про розмір частини прибутків, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

2.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 3.Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації і комунальної власності

3.1. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств, поліпшенню діяльності житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу міста.

3.2. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про техніко-економічний стан житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу.

3.3. Попередньо вивчає питання щодо погодження розташування нових об’єктів на території міста.

3.4. Попередньо розглядає питання щодо відчуження комунальної власності; затвердження місцевих програм приватизації; визначення переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; встановлення доцільності, порядку і умов приватизації об’єктів комунальної власності.

3.5. Розглядає питання про придбання радою у встановленому законом порядку приватизаційного майна; про включення в перелік об’єктів комунальної власності, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого у встановленому законом порядку розірваний або визнаний недійсним.

3.6. Попередньо розглядає питання про створення, ліквідацію, реорганізацію і перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади.

3.7. Попередньо розглядає питання про передачу іншим органам окремих повноважень по управлінню майном, яке є комунальною власністю територіальної громади, визначенні меж цих повноважень і умов їх реалізації.

3.8. Попередньо розглядає питання створення підприємств комунальної власності і спільних підприємств, в т.ч. з іноземними інвестиціями.

3.9. У разі потреби, розглядає питання створення органів і служб для здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності сумісних проектів або сумісного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

3.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 4.Постійна комісія міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування

4.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

4.2. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу промислових підприємств, оптимізації і вдосконаленню транспортної системи міста.

4.3. Розглядає пропозиції відділів міської ради по використанню коштів спеціального фонду для фінансування програм і заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, бюджетних резервних фондів, погоджує положення про ці фонди, здійснює контроль за витрачанням цих коштів.

4.4. У встановленому законному порядку вносить пропозиції про припинення господарської діяльності підприємств, організацій і установ, що є комунальною власністю, а також по обмеженню або припиненню /тимчасово/ діяльності, не підлеглих раді підприємств і організацій, у разі порушення ними законодавства по охороні навколишнього природного середовища.

4.5. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про стан навколишнього природного середовища.

4.6. Розглядає питання організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій про надання ним статусу заповідних.

4.7.Аналізує місцеві чинні нормативні акти, регулюючі діяльність суб’єктів господарювання сфери малого і середнього підприємництва, вносить пропозиції по їх перегляду і введенню нових. Координує взаємодію органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, громадських організацій міста і суб’єктів підприємницької діяльності в межах своїх повноважень.

4.8. Розглядає питання, розробляє пропозиції по вдосконаленню інфраструктури торгівлі, побуту, агропромислового комплексу, а також системи їх управління.

4.9. Згідно чинному законодавству бере участь в здійсненні контролю за дотриманням цін і тарифів на послуги і товари на території громади.

4.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 5.Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва

5.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

5.2. Готує пропозиції сесії міської ради з питань регулювання земельних відносин.

5.3. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради готує пропозиції по ставках земельного податку; розмірам оплати за користування природними ресурсами на території міста.

5.4. Розглядає доцільність і терміни реалізації комплексних галузевих програм розвитку міста, будівельних програм, генеральних планів забудови міста, вносить щодо них пропозиції на сесії ради.

5.5. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

6.Постійна комісія міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури, фізкультури і спорту

6.1. Здійснює контроль за виконанням виконавчими органами законодавчих актів з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, праці, культури, фізичної культури, спорту, молодіжної політики.

6.2. Аналізує стан соціальної захищеності населення, сприяє розвитку мережі установ соціального забезпечення, зміцненню їх бази.

6.3. Сприяє здійсненню передбачених законодавством заходів з поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, осіб, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей і громадян похилого віку.

6.4. Здійснює контроль за раціональним використанням трудових ресурсів, а також за розвитком системи працевлаштування.

6.5. Аналізує стан охорони здоров’я в місті, вносить рекомендації щодо подальшого поліпшення охорони материнства і дитинства, системи харчування в установах охорони здоров’я і освіти.

6.6. Аналізує стан освіти в місті, вносить рекомендації з подальшого поліпшення якості, розвитку, гуманізації і демократизації учбово-виховного процесу в професійно-технічних училищах, школах і вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації.

6.7. Сприяє розвитку мережі, зміцненню матеріально-технічної бази установ культури і спортивних споруд; вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення міста, сприяє справі збереження і розвитку національних традицій, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності.

6.8. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів щодо соціальної захищеності молоді, забезпечення її житлом, соціально-побутовими установами, організації дозвілля, охорони здоров’я, забезпечення інтересів молоді у сфері освіти, праці, відпочинку.

6.9. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.


I півріччя 2022 рік

№п/п Назва питання Строк проведення Відповідальні
1. Про виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік. лютий постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління житлово-комунального господарства
2. Про затвердження Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік. березень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління житлово-комунального господарства
3. Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в зимових умовах 2021-2022 років і завдання на період підготовки до роботи в опалювальний сезон 2022-2023 років. травень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, керівники теплових підприємств
4. Про план роботи міської ради на II півріччя 2022 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами

II півріччя 2021 рік

№ п/п Найменування питання Дата проведення Відповідальні
1 Про затвердження Програми попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на території міста Краматорська на 2021-2023 роки. листопад профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління з питань цивільного захисту
2 Про затвердження схеми маршрутної мережі м. Краматорська. листопад профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ транспорту, зв’язку та енергетики
3 Про затвердження комплексної схеми організації дорожнього руху м. Краматорська. грудень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ транспорту, зв’язку та енергетики
4 Про затвердження плану роботи Краматорської міської ради на I-ше півріччя 2021 року. грудень профільна постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами
5 Про внесення змін до рішення «Про затвердження Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік». за потребою протягом півріччя профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунального господарства

I півріччя 2021 рік

1 Про виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища за 2019 рік. лютий постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунального господарства
2 Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в зимових умовах 2019-2020 років і завдання на період підготовки до роботи в опалювальний сезон 2020-2021 року. травень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, керівники теплових підприємств
3 Про план роботи міської ради на II півріччя 2020 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами
4 Про внесення змін до рішення «Про затвердження Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік». за потребою протягом півріччя постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ комунального господарства

16.02.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 11-00

1) «Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки малому та середньому підприємництву, спрямованої на створення нових робочих місць на території Краматорської територіальної громади на 2022-2025 роки»;

2) «Про виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-327»;

3) «Про затвердження Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік»;

4) «Про  розгляд  підтриманої петиції Сечиної О.О.  проти  відміни тролейбусних маршрутів  №8А  та №8Б «мкр-н Лазурний – ЕМСС»;


18.01.2022

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 10-30

Про розгляд підтриманої петиції Поволоцької О.М. про зобов’язання КВП «Краматорський водоканал» провести перерахунок оплати у зв’язку з неналежною якістю води


09.12.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 14-00

 1. Про затвердження програм розвитку підприємництва та громадських організацій «Зробимо Разом» на 2022 рік.
 2. Про внесення змін до програми розвитку громадського транспорту, дорожньо-транспортної інфраструктури та безпеки дорожнього руху в м. Краматорську на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-673.
 3. Про розгляд підтриманої петиції Копейко Ю.Л. проти відміни тролейбусного маршруту №7 «с. Красногірка – ЕМСС».
 4. Про розгляд підтриманої петиції Ткаченко Б.І. щодо демаркування дорожньої  велорозмітки на вул. Ярослава Мудрого та вул. Дружби;
 5. Про розгляд підтриманої петиції Ткаченко О.В. щодо переміщення велосмуг по вул. Ярослава Мудрого та вул. Дружби.

17.09.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 13-00

1. Про затвердження Комплексної програми енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Краматорської територіальної громади на 2021-2023 роки.

2. Про затвердження Концепції запровадження системи енергетичного  менеджменту в Краматорській територіальній громаді, Положення енергетичного менеджменту та енергетичного моніторингу Краматорської територіальної громади.

3. Про затвердження Порядку стимулювання енергоефективної поведінки.

4. Звернення Рудь С.М.  за результатами вивчення матеріалів перевірки КАТП-052810.


13.08.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 12-30

1) Про затвердження звітів з моніторингу виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Краматорська до 2030 року за періоди 2015-2019 та 2015-2020 років (на сайті 24.06.2021 розробник Румянцев О.М.)

2) Про затвердження Комплексної програми енергоефективності бюджетної. Комунальної та житлової сфер Краматорської територіальної громади на 2021-2023 роки  (на сайті 30.07.2021 розробник Грідасов В.М.)

3) Про затвердження Концепції запровадження системи енергетичного  менеджменту в Краматорській територіальній громаді, Положення енергетичного менеджменту та енергетичного моніторингу Краматорської територіальної громади (на сайті 30.07.2021 розробник Грідасов В.М.)

4) Про затвердження Порядку стимулювання енергоефективної поведінки (на сайті 30.07.2021 розробник Грідасов В.М.)

5) Про розгляд підтриманої петиції Мерзлякова А.О. щодо організації автобусного маршруту загального користування сполученням с. Дмитрівка – Краматорськ (на сайті 22.03.2021 розробник Літвіненко А.П.)

6) Про розгляд підтриманої петиції Кузьміна Л.О. щодо відміни підвищення тарифу на проїзд в міському транспорті загального користування в м. Краматорськ (на сайті 22.06.2021 розробник Літвіненко А.П.)

7) Про внесення змін до Програми розвитку громадського транспорту, дорожньо-транспортної інфраструктури та безпеки дорожнього руху в м. Краматорськ на 2020-2022 роки, затвердженої рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-673 (на сайті 04.08. 2021  розробник Літвіненко А.П.)


02.08.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

1.«Про встановлення безкоштовного проїзду для дітей (учнів) шкільного віку та 50% від встановленого тарифу для студентів (курсантів) закладів вищої освіти, професійних ліцеїв, вищих професійних училищ, центрів професійно-технічної освіти, технікумів та коледжів у міському транспорті загального користування (автобус/тролейбус) в м. Краматорськ протягом навчального року» (Бахметьєва)


20.07.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 14-00

1.«Про надання дозволу КП «Міст» на укладання договору фінансового лізингу для придбання міських автобусів з правом подальшого викупу» (розробник КП «Міст», на сайті 08.07.2021)


15.06.2021

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 13-00

1.Про внесення змін до Програми розвитку громадського транспорту, дорожньо-транспортної інфраструктури та безпеки дорожнього руху в м. Краматорськ на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-673.


26.04.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 13-30

1.Про розташування сміттєспалювального заводу на території Краматорської громади та можливих джерел фінансування.


18.03.2021

зала засідань виконкому, 3 поверх

початок о 14-00

1) Про виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2020 №2/VII-134 (зі змінами).

2) Про затвердження Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік.

3) Про оголошення сезону «тиші».


15.01.2021

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 14-00

1. Про затвердження Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в м. Краматорську на 2021-2022 роки.

 

2.Про затвердження Програми попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на території м. Краматорськ на 2021-2023 роки.

 

3. Про внесення змін до складу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Краматорській міській раді, затвердженого рішенням міської ради від 12.03.2008 №18V-54.


08.12.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 14-00

1.Про обрання заступника та секретаря постійної комісії.

2.Про встановлення світлофорного об’єкту без голосового супроводження

на перехресті вулиць О. Тихого та Південна

3.Про внесення змін до Програми розвитку громадського транспорту, дорожньо-транспортної інфраструктури та безпеки дорожнього руху в м. Краматорськ на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-673.

4.Про затвердження плану роботи міської ради на I півріччя 2021 року.


21.10.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 13-30

1.Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2020 №67/VII-134.


07.10.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 13-00

1) Про виконання протокольного доручення від 31.08. 2020 №54 щодо винесення  на розгляд постійної комісії програми, яка забезпечить ефективну боротьбу з карантинними рослинами.

2) Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2020 №67/VII-134.

3) Звернення начальника  відділу комунального господарства щодо попереднього погодження створення ландшафтного заказника місцевого значення урочища «Білий яр».

 


31.08.2020

зала засідань виконкому, 4 поверх

початок о 14-00

 

1) Звернення голови БФ «Друг» щодо допомоги у питанні надання земельної ділянки для розташування перетримки безпритульних тварин, які були вилучені з важких умов або з вулиць міста.

2) Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту м. Краматорськ.

3) Про виконання протокольного доручення від 18.03.2020 протокол №50 щодо виділення коштів на проведення гідрогеологічного обстеження території житлового кварталу, обмеженого вулицями: Двірцева, Паркова, Я. Мудрого, В. Стуса.

 


17.07.2020

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 13-00

 1. Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2020 № 67/VII-134.
 2. Про виконання протокольного доручення щодо оформлення дозвільних документів на використання препарату «Амбростоп», використання інших препаратів для боротьби з карантинними рослинами.

22.06.2020

зала засідань виконкому, 2 поверх

початок о 13-00

 1. Про виконання протокольного доручення  від 20.05.2020 протокол №51 щодо оформлення дозвільних документів на використання препарату «Амбростоп»

20.05.2020

початок о 13-00

 1.  Про погодження інвестиційної програми ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2020 рік».
 2. Про виконання протокольного доручення від 18.03.2020 протокол №50 щодо забезпечення підприємства препаратами для боротьби з карантинними рослинами.
 3. Про виконання протокольного доручення від 18.03.2020 протокол №50 щодо обладнання майданчиків під контейнерами збору ТПВ у місті.

 


Найближче засідання:

16.02.2022

пл.Миру, 2

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 11-00


1) «Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки малому та середньому підприємництву, спрямованої на створення нових робочих місць на території Краматорської територіальної громади на 2022-2025 роки»;

2) «Про виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-327»;

3) «Про затвердження Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік»;

4) «Про  розгляд  підтриманої петиції Сечиної О.О.  проти  відміни тролейбусних маршрутів  №8А  та №8Б «мкр-н Лазурний – ЕМСС»;