Постійна комісія з питань освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури, фізкультури і спорту

Оновлено: 01 Лютого 2022, 10:02
П.І.Б.Висунутий від партіїПосада, місце роботи
1 Фоміна Світлана Олександрівна – голова постійної комісіїДонецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас», директор
Члени комісії:
2Калініна Вікторія Павлівна- заступник голови постійної комісіїДОНЕЦЬКА ОО ПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬК»Економіко-гуманітарного ліцею № 8 ім. В. Стуса, Директор
3Атаманова Лілія Володимирівна – секретарПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬК»ТОВ «Галлаор», директор ДЗО та В «Шоколад»
4Гарбуз Андрій АнатолійовичДонецька РОПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»Фізична особа-підприємець
5Макуха Олексій МиколайовичПП «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «НАШ КРАМАТОРСЬК»Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу ДДМА, директор
6Шостак Ангеліна ЕдуардівнаДонецька ТОПП «Європейська Солідарність»Пенсіонерка
7Іоффе Михайло ГригоровичПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ –ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇППО ПАТ «НКМЗ», перший заступник голови


Додаток

до рішення міської ради

від 25.11.2020 №1/VIII-03

зі змінами 

від 28.07.2021 №12/VIII-659

 

I. Основні принципи організації та діяльності постійних комісій міської ради, порядок їх створення

1.Постійні комісії ради є органами ради, які обираються із числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2.Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Постійні комісії міської ради на своїх засіданнях відкритим голосуванням обирають заступника голови і секретаря комісії, можуть утворювати підкомісії з основних напрямів діяльності.

З. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворювати постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше створені, вносити необхідні зміни до персонального складу комісій. Постійні комісії відповідальні перед міською радою і їй підзвітні.

4.Кожен депутат міської ради повинен бути членом однієї з постійних комісій. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

5.Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою заздалегідь розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сесії, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

6.Постійні комісії заздалегідь розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або узгодження радою, готують висновки щодо цих питань.

7.Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді і виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до повноважень міської ради, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності і їх посадових осіб, видають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

8.Постійні комісії з питань, що відносяться до їх ведення, і в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій, їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

9.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості того виконувати свої повноваження ці функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

10.Формою роботи постійної комісії є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загального складу комісії.

У разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання постійної комісії ради у відкритому режимі засідання може проводитись дистанційно. У цьому випадку реєстрація та подальша робота депутатів здійснюється за допомогою відеозв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу, або з використанням електронного цифрового підпису. Технічне забезпечення дистанційних засідань покладається на відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Інформацію про проведення засідання постійної комісії, порядок денний цього засідання, дату, час та місце його проведення повинно бути розміщено на офіційному сайті міської ради.

11.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

12.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і прийняті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

13.Постійні комісії для вивчення питань і розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців.

Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради готуватися і розглядатися комісіями спільно, при цьому комісії користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільному засіданні, підписуються головами постійних комісій.

14.Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

15.Постійні комісії підзвітні міській раді і відповідальні перед нею.

16.На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівці і вчені, які беруть участь в засіданнях з правом дорадчого голосу.

Постійні комісії можуть проводити виїзні наради, засідання.

17.У разі неможливості прибути на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову, секретаря постійної комісії або фахівця відділу роботи з депутатами міської ради.

18.Голова постійної комісії:

– організовує і направляє роботу комісії, представляє її в раді у відносинах з іншими державними і громадськими організаціями, підприємствами і установами;

– інформує раду про розглянуті на комісії питання, а також про заходи, прийняті по реалізації її рекомендацій;

-виступає від імені комісії на радіо, телебаченні, у пресі.

19.Заступник голови постійної комісії допомагає голові в організації роботи комісії, а у разі відсутності голови виконує його функції.

20.Секретар постійної комісії спільно зі спеціалістами відділу роботи з депутатами міської ради:

-повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;

-веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік виконання членами комісій її доручень;

-стежить за своєчасним наданням виконавцям рекомендацій комісії, надходженням від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

21.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, підготовці висновків і рекомендацій, виконувати доручення комісії. Член постійної комісії користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядається комісією, має право пропонувати питання для розгляду постійною комісією і брати участь в їх підготовці та обговоренні, вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок. Член постійної комісії повинен сприяти реалізації рішень міської ради і рекомендацій комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може винести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради. Членам постійної комісії надаються необхідні документи та інші матеріали з питань, що виносяться на обговорення комісії. Член постійної комісії за дорученням комісії і за своєю ініціативою може вивчати на місці питання, що відносяться до ведення комісії, узагальнювати пропозиції державних органів і громадських організацій, а також громадян, направляти свої висновки і пропозиції в комісію.

22.Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання їх доручень звільняються від виконання службових або виробничих обов’язків. Витрати, пов’язані з участю в роботі постійної комісії, відшкодовуються в порядку, встановленому ст.32 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад “.

23.Постійні комісії міської ради здійснюють свою діяльність на принципах гласності, широко інформують про неї громадськість. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

24.Організаційне, технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує відділ роботи з депутатами міської ради; правове – юридичний відділ міської ради; галузеві – заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

II.Напрями діяльності постійних комісій міської ради

 1.Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою, інформованості населення

1.1. Вносить в раду пропозиції з питань здійснення громадянами своїх прав, свобод, соціальної справедливості, розвитку гласності, обліку громадської думки, розвитку ініціативи населення в питаннях соціальної сфери, збереження об’єктів і пам’ятників історії, архітектури і природи.

1.2. Вирішує питання з підготовки змін до Статуту громади, готує пропозиції народним депутатам України з вдосконалення законів і підзаконних актів, направлених на підвищення ролі рад і їх виконавчих органів.

1.3. Готує висновки з питань, пов’язаних з пропозиціями про відгук депутата. Забезпечує законність процедури відгуку.

1.4. Готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю і дотриманням норм депутатської етики, заслуховує звіти депутатів про роботу.

1.5. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм і заходів щодо боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпеченню законності і прав громадян на території міста.

1.6. Розглядає питання утримання поліції за рахунок коштів міського бюджету (спільно з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності.

1.7. Готує рекомендації по звітах керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність з охорони громадського порядку на відповідній території, по пропозиціях про звільнення з посад керівників цих органів у разі незадовільної їх роботи.

1.8. Відпрацьовує схему взаємодії із засобами масової інформації міста, забезпечує систему максимальної інформованості населення про роботу міської ради і її органів.

1.9. Розглядає звернення громадян, трудових колективів з питань порушення законності на підприємствах, в організаціях, установах всіх форм власності на території міста.

1.10. Розглядає питання організації і забезпечення діяльності на території міста органів самоорганізації населення. Періодично, в міру необхідності, заслуховує звіти голів комітетів мікрорайонів про їх роботу.

1.11. Розглядає питання щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності».

1.12. Здійснює контроль за дотримання  вимог  законодавства у випадку виникнення у депутата реального або потенційного конфлікту інтересів, надає депутатам консультації і роз’яснення з питань запобігання конфлікту інтересів.

1.13. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 2.Постійна комісія міської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності

2.1. Комісія попередньо розглядає проекти планів і програм економічного і соціального розвитку міста, бюджету, а також звіти про їх виконання спільно з іншими постійними комісіями, готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань.

2.2. Здійснює контроль за виконанням планів і програм економічного і соціального розвитку міста, проводить роботу з пошуку внутрішньогосподарчих резервів і додаткових прибутків бюджету.

2.3. Бере участь в проведенні експертизи регіональних програм, в розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням бюджетно-фінансової діяльності ради.

2.4. Готує рекомендації щодо створення цільових фондів; затвердження положень про них; затвердження звітів про їх використання.

2.5. Готує рекомендації про випуск місцевих позик.

2.6. Розглядає питання створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічних звיязків, залучення інвестицій в інфраструктуру міста.

2.7. Попередньо вивчає доцільність використання кредитів для вирішення міських завдань.

2.8. Готує рекомендації щодо місцевих податків і зборів.

2.9. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради надає висновки для підприємств комунальної власності про розмір частини прибутків, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

2.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 3.Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації і комунальної власності

3.1. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств, поліпшенню діяльності житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу міста.

3.2. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про техніко-економічний стан житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу.

3.3. Попередньо вивчає питання щодо погодження розташування нових об’єктів на території міста.

3.4. Попередньо розглядає питання щодо відчуження комунальної власності; затвердження місцевих програм приватизації; визначення переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; встановлення доцільності, порядку і умов приватизації об’єктів комунальної власності.

3.5. Розглядає питання про придбання радою у встановленому законом порядку приватизаційного майна; про включення в перелік об’єктів комунальної власності, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого у встановленому законом порядку розірваний або визнаний недійсним.

3.6. Попередньо розглядає питання про створення, ліквідацію, реорганізацію і перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади.

3.7. Попередньо розглядає питання про передачу іншим органам окремих повноважень по управлінню майном, яке є комунальною власністю територіальної громади, визначенні меж цих повноважень і умов їх реалізації.

3.8. Попередньо розглядає питання створення підприємств комунальної власності і спільних підприємств, в т.ч. з іноземними інвестиціями.

3.9. У разі потреби, розглядає питання створення органів і служб для здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності сумісних проектів або сумісного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

3.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 4.Постійна комісія міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування

4.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

4.2. Розглядає пропозиції по підвищенню ефективності використання науково-технічного і виробничого потенціалу промислових підприємств, оптимізації і вдосконаленню транспортної системи міста.

4.3. Розглядає пропозиції відділів міської ради по використанню коштів спеціального фонду для фінансування програм і заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, бюджетних резервних фондів, погоджує положення про ці фонди, здійснює контроль за витрачанням цих коштів.

4.4. У встановленому законному порядку вносить пропозиції про припинення господарської діяльності підприємств, організацій і установ, що є комунальною власністю, а також по обмеженню або припиненню /тимчасово/ діяльності, не підлеглих раді підприємств і організацій, у разі порушення ними законодавства по охороні навколишнього природного середовища.

4.5. Здійснює заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій, установ про стан навколишнього природного середовища.

4.6. Розглядає питання організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій про надання ним статусу заповідних.

4.7.Аналізує місцеві чинні нормативні акти, регулюючі діяльність суб’єктів господарювання сфери малого і середнього підприємництва, вносить пропозиції по їх перегляду і введенню нових. Координує взаємодію органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, громадських організацій міста і суб’єктів підприємницької діяльності в межах своїх повноважень.

4.8. Розглядає питання, розробляє пропозиції по вдосконаленню інфраструктури торгівлі, побуту, агропромислового комплексу, а також системи їх управління.

4.9. Згідно чинному законодавству бере участь в здійсненні контролю за дотриманням цін і тарифів на послуги і товари на території громади.

4.10. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

 5.Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва

5.1. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів галузей, що відносяться до компетенції комісії.

5.2. Готує пропозиції сесії міської ради з питань регулювання земельних відносин.

5.3. Спільно з іншими галузевими постійними комісіями ради готує пропозиції по ставках земельного податку; розмірам оплати за користування природними ресурсами на території міста.

5.4. Розглядає доцільність і терміни реалізації комплексних галузевих програм розвитку міста, будівельних програм, генеральних планів забудови міста, вносить щодо них пропозиції на сесії ради.

5.5. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.

6.Постійна комісія міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури, фізкультури і спорту

6.1. Здійснює контроль за виконанням виконавчими органами законодавчих актів з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, праці, культури, фізичної культури, спорту, молодіжної політики.

6.2. Аналізує стан соціальної захищеності населення, сприяє розвитку мережі установ соціального забезпечення, зміцненню їх бази.

6.3. Сприяє здійсненню передбачених законодавством заходів з поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, осіб, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей і громадян похилого віку.

6.4. Здійснює контроль за раціональним використанням трудових ресурсів, а також за розвитком системи працевлаштування.

6.5. Аналізує стан охорони здоров’я в місті, вносить рекомендації щодо подальшого поліпшення охорони материнства і дитинства, системи харчування в установах охорони здоров’я і освіти.

6.6. Аналізує стан освіти в місті, вносить рекомендації з подальшого поліпшення якості, розвитку, гуманізації і демократизації учбово-виховного процесу в професійно-технічних училищах, школах і вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації.

6.7. Сприяє розвитку мережі, зміцненню матеріально-технічної бази установ культури і спортивних споруд; вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення міста, сприяє справі збереження і розвитку національних традицій, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності.

6.8. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів щодо соціальної захищеності молоді, забезпечення її житлом, соціально-побутовими установами, організації дозвілля, охорони здоров’я, забезпечення інтересів молоді у сфері освіти, праці, відпочинку.

6.9. За дорученням сесії міської ради, міського голови або секретаря ради вирішує інші питання.


I півріччя 2022 рік

№ п/п Назва питання Строк проведення Відповідальні
1. Про призначення на 2022 рік щомісячної муніципальної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління праці та соціального захисту населення
2. Про призначення на 2022 рік щомісячної муніципальної (міської) стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів та студентам вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації з числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління праці та соціального захисту населення
3. Про затвердження заходів на 2022 рік щодо виконання Програми розвитку культури на 2022-2024 роки. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління з гуманітарних питань
4. Про затвердження списку спортсменів на отримання стипендії у 2022 році. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління фізичної культури та спорту
5. Звіт начальника управління з гуманітарних питань про роботу дитячо-юнацьких шкіл міста у 2021 році. лютий постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління з гуманітарних питань
6. Звіт начальника міського відділу охорони здоров’я про роботу в 2021 році. березень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ охорони здоров’я
7. Звіт начальника міського управління освіти про роботу в 2021 році. березень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління освіти
8. Звіт начальника управління фізичної культури та спорту в 2021 році. березень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління фізичної культури та спорту
9. Про план роботи міської ради на II півріччя 2022 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами

II півріччя 2021 рік

№ п/п Найменування питання Дата проведення Відповідальні
1 Про стан підготовки закладів освіти міста до нового 2020-2021 навчального року, та про роботу у осінньо-зимовий період. серпень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління освіти
2 Про проведення оздоровчої кампанії учнівської та студентської молоді у 2020 році. жовтень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління праці та соціального захисту населення
3 Про затвердження Програми «Молодь та сім’я на 2021-2022 роки». грудень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління з гуманітарних питань
4 Про затвердження заходів, спрямованих на соціальний захист населення міста у галузі охорони здоров’я на 2021 рік. грудень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ охорони здоров’я
5 Про затвердження заходів, спрямованих на покращення репродуктивного, статевого здоров’я населення міста Краматорська, зниження показників материнської та малюкової захворюваності і смертності на період до 2023 року. грудень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ охорони здоров’я
6 Про затвердження заходів щодо реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії та алкоголізму у місті Краматорську на період до 2025 року. грудень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ охорони здоров’я
7 Про затвердження Комплексної програми розвитку, підтримки та стимулювання медичних працівників закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на період 2021-2022 роки. грудень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ охорони здоров’я
8 Про затвердження Комплексної програми фінансової підтримки закладів первинного рівня надання медичної допомоги та їх розвиток у місті Краматорську на 2021-2022 роки. грудень профільна постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ охорони здоров’я
9 Про затвердження плану роботи Краматорської міської ради на I півріччя 2021 року. грудень профільна постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами

I півріччя 2021 рік

1 Про надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу готівкою. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління праці та соціального захисту населення
2 Про призначення на 2020 рік щомісячної муніципальної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління праці та соціального захисту населення
3 Про призначення на 2020 рік щомісячної муніципальної (міської) стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів та студентам вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації з числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління праці та соціального захисту населення
5 Про затвердження на 2020 рік заходів щодо виконання міської Програми розвитку культури на 2019-2021 роки. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління з гуманітарних питань
6 Про затвердження списку спортсменів на одержання стипендії у 2020 році. січень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління з гуманітарних питань
7 Звіт начальника управління з гуманітарних питань про роботу дитячо-юнацьких шкіл міста у 2019 році. лютий постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління з гуманітарних питань
8 Звіт начальника міського відділу охорони здоров’я про роботу в 2019 році. березень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ охорони здоров’я
9 Звіт начальника міського управління освіти про роботу в 2019 році. березень постійна комісія, заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, управління освіти
10 Про план роботи міської ради на II півріччя 2020 року. червень постійна комісія, секретар міської ради, відділ роботи з депутатами

19.01.2022

зала засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх, каб.215

початок о 14-00

 1. Про подовження терміну дії та внесення змін до Програми розвитку та утримання парків. культури та відпочинку міста Краматорська на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-650 (Тарасевич)
 2. Про призначення на 2022 рік щомісячної муніципальної стипендії особам, яким виповнилося сто і більше років (Гришичева)
 3. Про призначення на 2022 рік щомісячної муніципальної (міської) стипендії здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (Гришичева)
 4. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 3» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 20.12.2018 № 48/VIІ-661 (Петриченко)
 5. Про безкоштовну передачу легкового автомобілю із комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка № 1» Краматорської міської ради» (Петриченко)
 6. Про затвердження списку спортсменів на одержання стипендії у 2022 році (Височина)
 7. Про затвердження Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту Краматорської територіальної громади на 2022-2024 роки (Височина)
 8. Про затвердження штатного розпису «Комунального закладу «Спортивний комплекс «АВАНГАРД» (Височина)
 9. Про затвердження статуту «Комунального закладу «Спортивний комплекс «АВАНГАРД» (Височина)
 10. Про перепрофілювання групи в Комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 64 «Пролісок» комбінованого типу в інклюзивну (Ананських)
 11. Про затвердження Програми місцевих стимулів для педагогічних працівників закладів освіти Краматорської міської ради на 2022 – 2026 роки (Ананських)
 12. Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів між управлінням освіти Краматорської міської ради та ТОВ «ЕСКО ЮА» (Ананських)
 13. Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 29.08.2019 № 58/VII-439 «Про зміну назви Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35  з профільним навчанням імені В.М. Шеймана Краматорської міської ради Донецької області на назву Ліцей № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту в новій редакції» (Ананських)
 14. Про безоплатну передачу з балансу управління освіти Краматорської міської ради на баланс Комунальної установи «Ситуаційний центр міста Краматорська» систем відеоспостереження (Ананських)
 15. Про затвердження Програми стимулювання працівників закладів освіти, які фінансуються з бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (Ананських)

17.11.2021

зала засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх, каб.215

початок о 13-00

1. «Про підтримку звернення депутатів Краматорської міської ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо державних гарантій медичним працівникам»; (Фоміна)

2. «Про затвердження списку лауреатів на отримання у 2021 році щорічної разової премії Краматорської міської ради у сфері культури і мистецтва «Обдарованість», встановленої рішенням міської ради від 27.01.2016 №4/VII-88 (зі змінами)»; (Гореславець)

3. «Про затвердження заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики, у м. Краматорську на 2022-2024 роки»; (Петриченко)

4. «Про затвердження заходів з профілактики та лікування цукрового діабету в місті Краматорську на період 2022-2024 роки»; (Петриченко)

5. «Про затвердження заходів спрямованих на соціальний захист населення міста у сфері охорони здоров’я на 2022 рік»; (Петриченко)

6. «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 №61/VII-577 «Про затвердження міських заходів протидії захворюванню на туберкульоз у м. Краматорську на 2020-2022 роки»; (Петриченко)

7. «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-94 «Про затвердження програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки»; (Петриченко)

8. «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-95 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки»; (Петриченко)


16.12.2021

зала засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх, каб.215

початок о 11-30

1) «Про затвердження Програми стимулювання Працівників закладів, установ соціальної сфери міста, що фінансуються з бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»; (управління праці та соціального захисту населення)

 2) «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-241 «Про затвердження заходів на 2021 рік щодо виконання міської Програми розвитку культури на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №48/VII-649»; (управління з гуманітарних питань)

 3) «Про розгляд підтриманої петиції Трояновської С.В. щодо покращення умов прийому в дитячому ізоляторі комунального некомерційного підприємства «Дитяче територіальне медичне об’єднання» краматорської міської ради»; (відділ охорони здоров’я)

 4) «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-45 «Про затвердження Заходів щодо реалізації Регіональної програми «Репродуктивне та статеве здоровʼя населення Донецької області» у місті Краматорську на період до 2025 року»; (відділ охорони здоров’я)

 5) «Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Краматорської міської ради на 2021-2025 роки»; (відділ охорони здоров’я)

 6) «Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня№1» до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня№3» Краматорської міської ради»; (відділ охорони здоров’я)

 7) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.29020 №2VIII-95 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки»; (відділ охорони здоров’я)


15.12.2021

зала засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх, каб.215

початок о 16-00

 1. Про затвердження міської Програми розвитку культури на 2022-2024 роки (Гореславець)

22.10.2021

зала засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх, каб.215

початок о 14-00

 1. Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Краматорської міської ради Донецької  області»; (Вертипорох)
 2. «Про безоплатну передачу з балансу управління освіти Краматорської міської ради майна комунальної власності територіальної громади міста Краматорська»; (Ананських)
 3. «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-159  «Про призначення на 2021 рік щомісячної муніципальної (міської) стипендії здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа»; (Гришичева)
 4. «Про надання у 2021 році одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, які брали участь у бойових діях  на території Республіки Афганістан»; (Гришичева)
 5. «Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.06.2021 № 10/VIIІ-580»; (Петриченко)
 6. «Про затвердження передавального  акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської  міської  ради до  його правонаступника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради»; (Петриченко)
 7. «Про затвердження передавальних актів дитячо-юнацької спортивної школи №1 Краматорської міської ради та дитячо-юнацької спортивної школи №3 Краматорської міської ради»; (Височина)
 8. Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-321 «Про зміну підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл Краматорської міської ради»; (Височина)«Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-325 «Про зміну підпорядкування дитячо-юнацької спортивної школи №2 Краматорської міської ради»; (Височина)

22.09.2021

зала засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх, каб.215

початок о 15-00

1.«Про внесення змін до рішення міської ради від 09.09.2020 №73/VII-422 «Про створення Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради»; (Кірєєва)

2.«Про надання дозволу закладам охорони здоров’я Краматорської територіальної громади на укладання договорів про співпрацю з Донецьким національним медичним університетом»; (Петриченко)

3.«Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради» до його правонаступника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради»; (Петриченко)

4.«Про внесення змін до рішення міської ради  від 28.04.2021 № 8/VIII-375 «Про реорганізацію комунального некомер­ційного підприємства «Міська лікарня № 1»  Краматорської  міської ради шляхом його приєднання до комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 3» Краматорської міської ради»; (Петриченко)


15.09.2021

зала засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх, каб.215

початок о 13-30

1. «Про перепрофілювання груп подовженого дня в опорному закладі загальної середньої освіти імені Василя Стуса Краматорської міської ради Донецької області в інклюзивні групи подовженого дня»;

2. «Про відкриття інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти та перепрофілювання групи в Комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-сад) №60 «Журавлик» комбінованого типу в інклюзивну».


25.08.2021

зала засідань виконкому Краматорської міської ради,

4 поверх, каб.409

початок о 13-00

1.Про відкриття інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти та перепрофілювання в інклюзивні групи в дошкільних навчальних закладах.

2.Про перепрофілювання Дмитрівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 29 Краматорської міської ради Донецької області у Дмитрівську початкову школу №29 Краматорської міської ради Донецької області.

3.Про перепрофілювання Економіко-гуманітарного ліцею №8 імені Василя Стуса Краматорської міської ради Донецької області у Опорний заклад загальної середньої освіти імені Василя Стуса Краматорської міської ради Донецької області та створення його філії.

4.Про внесення змін до рішення міської ради від 09.09.2020 № 73/VII-422 «Про створення Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» (зі змінами)».

5.Про затвердження Положення про платні послуги, які надаються закладами охорони здоров’я – комунальними некомерційними підприємствами Краматорської міської ради.

6.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-95 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки.

7.Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 №2/VIII-46 «Про затвердження заходів спрямованих на соціальний захист населення міста у сфері охорони здоров’я на 2021 рік.


02.08.2021

зала засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх

початок о 15-00

1) Про розгляд підтриманої петиції Ладики Я.М. щодо виділення коштів на капітальний ремонт Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Краматорської міської ради Донецької області (Дрига);

2) Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої освіти № 12 імені Степана Чубенка Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у новій редакції (Дрига).


21.07.2021

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

4 поверх

початок о 15-00

1) Про внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2015 № 57/VI 244 «Про затвердження положення про стипендію Краматорської міської ради провідним спортсменам міста в новій редакції»;(Височина)

2) Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 № 5/VІII- 236 «Про затвердження цільової комплексної програми «Програма розвитку освіти на території м. Краматорськ. 2021-2021 роки»;  (Дрига)

3) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VІII-94 «Про затвердження програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки»; (Петриченко)

4) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VІII-95 « Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки»; (Петриченко)

5) «Про підтримку звернення депутатів Краматорської міської ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України».


05.07.2021

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

4 поверх

початок о 15-00

 

 1. Про затвердження Положення про порядок придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за кошти міського та обласного бюджетів на умовах співфінансування та складу комісії з питань придбання житла (Давидов)
 2. Про затвердження міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки (Давидов)

 

17.06.2021

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

4 поверх

початок о 15-00

1. Про введення додаткових штатних одиниць в установи управління фізичної культури та спорту Краматорської міської ради та передбачення коштів на їх утримання;

2. Про звернення депутатів Краматорської міської ради VIІI скликання до Кабінету Міністрів України та Верховної ради України щодо забезпечення додаткового фінансування субсидій; 3. Про залишення без розгляду підтриманої петиції Пантюшенко Г.А. щодо збереження статусу закладу загальної середньої освіти Ліцей № 4. «Успіх» Краматорської міської ради Донецької області;

3. Про відмову у розгляді підтриманої петиції Скочко С.Л. щодо збереження статусу Дмитрівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 29 Краматорської міської ради Донецької області;

4. Про створення Комунального закладу дошкільної освіти (ясел-садку) комбінованого типу № 3 «Калинка» Краматорської міської ради;

5. Про безоплатну передачу з балансу управління освіти Краматорської міської ради майна комунальної власності територіальної громади міста Краматорська на баланс управління фізичної культури та спорту Краматорської міської ради;

6. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Краматорської міської ради та затвердження типового положення про опорний заклад загальної середньої освіти Краматорської міської ради;

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 09.09.2020 № 73/VII-417 «Про затвердження Положення про управління освіти Краматорської міської ради в новій редакції»;

8. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 06.06.2018 № 39/VII-279;

9. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Дитяче територіальне медичне об’єднання» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 26.06.2019 № 55/VII-333;

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-661 «Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 3»;

11. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка № 1» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-655;

12. Про внесення змін до рішення міської  ради  від  23.12.2019  № 64/VII-657 «Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка № 2» Краматорської міської ради.

13. Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста.


19.05.2021

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх

початок о 14-00

1. «Про  затвердження Стратегії розвитку Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» на 2021-2023роки»; (Кірєєва)

2. «Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної освіти Краматорської міської ради»; (Дрига)

3. «Про перепрофілювання групи в Комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 64 «Пролісок» комбінованого типу в інклюзивну»; (Дрига)

Додаткові питання:

4. «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти на 2021-2024 роки»; (Дрига)

5. «Про припинення Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 28 Краматорської міської ради Донецької області шляхом ліквідації (ідентифікаційний код юридичної особи 25704676)»; (Дрига)

6. «Про безоплатну передачу з балансу управління освіти Краматорської міської ради майна комунальної власності територіальної громади міста Краматорська»; (Дрига)

7. «Про безоплатну передачу з балансу управління освіти Краматорської міської ради майна комунальної власності територіальної громади міста Краматорська на баланс управління фізичної культури та спорту Краматорської міської ради». (Дрига)


26.04.2021

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх

початок о 13-00

1.«Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 2» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-659». (Петриченко)


21.04.2021

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх

початок о 14-00

1.«Про перепрофілювання групи в Комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 89 «Кульбабка» загального типу в інклюзивну»; (Дрига)

2.«Про затвердження Міської цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки»; (Гореславець)

3.«Про зміну підпорядкування комунальної фізкультурно-оздоровчої установи «Краматорський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; (Височина)

4.«Про створення комунального закладу «Спортивний клуб «Краматорськ»; (Височина)

5.«Про введення додаткових ставок до дитячо-юнацької спортивної школи № 3 «Краматорської міської ради»; (Височина)

6.«Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 17.12.2020 № 2/VIІI-46 «Про затвердження заходів спрямованих на соціальний захист населення міста у сфері охорони здоров’я на 2021 рік»; (Петриченко)

7.«Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради шляхом його приєднання до комунального некомерційного підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради»; (Петриченко)

8.«Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №1» Краматорської міської ради шляхом його приєднання до комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 3» Краматорської міської ради»; (Петриченко)

9.«Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 2» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-659». (Петриченко)


23.03.2021

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх

початок о 15-00

1.Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VІII-95 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки»; (Петриченко)

2.Про затвердження Статуту Краматорської гімназії № 13 Краматорської міської ради Донецької області в новій редакції; (Каракулова)

3.Про припинення Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки №2» шляхом ліквідації (ідентифікаційний код юридичної особи 26551527) (Каракулова)

4.Про зміну підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл Краматорської міської ради; (Гореславець)

5.Про затвердження базової мережі закладів культури м. Краматорська у новій редакції; (Гореславець)

6.Про зміну юридичної адреси, затвердження розподільчого балансу та передавального акту управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради; (Гореславець)

7.Про затвердження Міської цільової соціальної програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2021- 2025 роки; (Гореславець);

8.Про затвердження Міської цільової соціальної програми «Молодь» на 2021-2025 роки. (Гореславець)


18.02.2021

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх

початок о 13-00

1.«Про внесення змін до рішення міської ради від 09.09.2020 № 73/VII-421 «Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти»;

2.«Про затвердження цільової комплексної програми «Програма розвитку освіти на території м. Краматорськ. 2021-2024 роки»;

3. «Про перепрофілювання групи в Комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №56 «Сонечко» загального типу в інклюзивну»;

4.«Про перейменування Дмитрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Дмитрівської сільської ради Слов’янського району Донецької області у Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7 «Ромашка» Краматорської міської ради»;

5.«Про перейменування комунального закладу «Дмитрівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів» Слов’янської районної ради Донецької області у комунальний заклад «Дмитрівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №29» Краматорської міської ради Донецької області»;

6.«Про затвердження Положення про управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради в новій редакції»;

7.«Про затвердження Положення про управління фізичної культури та спорту Краматорської міської ради та його структури»;

8.«Про затвердження заходів на 2021 рік щодо виконання міської Програми розвитку культури на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №48/VII-649»;

9.«Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я Краматорської міської ради в новій редакції»; (Петриченко)

10. «Про внесення змін до рішення Краматорської  міської  ради від  25.03.2020 № 67/VII-125 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Краматорської міської ради у сфері охорони здоров’я»;

11. «Про звернення депутатів Краматорської міської ради  VIІI скликання  до Голови Донецької обласної державної адміністрації щодо готовності Донецької області до проведення   імунізації  (вакцинації)   населення проти COVID-19»;

12. «Про звернення депутатів Краматорської міської ради VIІI скликання до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення  вакциною  від  коронавірусної хвороби COVID-19 населення Донецької області»;

13. «Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я м. Краматорська за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я».


20.01.2021

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх

початок о 13-00

1.Про переобрання заступника голови  постійної комісії;

2.Про затвердження списку спортсменів на одержання стипендії у 2021 році. (Гореславець);

3.Про перепрофілювання групи в Комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 68 «білочка» комбінованого типу в інклюзивну» (Дрига);

4.Про передачу медичного обладнання (Дрига);

5.Про затвердження міської   Програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на 2021-2023 роки (Гришичева);

6.Про затвердження міської Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2021-2023 роки (Гришичева);

7.Про призначення на 2021 рік щомісячної муніципальної стипендії особам, яким виповнилося сто і більше років (Гришичева);

8.Про призначення на 2021 рік щомісячної муніципальної (міської) стипендії здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (Гришичева).

 


22.12.2020

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

3 поверх

початок о 09-30

1.Інформація про виконання робіт для облаштування централізованого розподілу кисню у лікарнях міста №1 та №3.


21.12.2020

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

4 поверх

початок о 11-00

1.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівниками комунальних некомерційних підприємств сфери охорони здоров’я, що перебувають у власності територіальної громади міста Краматорськ

2.Про внесення змін у рішення Краматорської міської ради від 14.11.2018 № 46/VII-565 «Про затвердження за-ходів з профілактики та лікування цукрового діабету в місті Краматорську на період 2019-2021 роки»

3.Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 23.12.2019 №064/VII-659 «Про затвердження Комплексної програми утримання закладів вторинного рівня надання медичної допомоги та їх розвиток у місті Краматорську на 2020 рік» (зі змінами)»

4.Про затвердження програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки.

5.Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки.

6.Про закріплення за управлінням освіти Краматорської міської ради на праві оперативного управління нерухомого майна

 


09.12.2020

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

4 поверх

початок о 13-30

1.Про обрання заступника та секретаря постійної комісії;

2.«Про внесення змін до рішення міської ради від 14.11.2018 № 46/VII-566 «Про затвердження Комплексної програми фінансової підтримки закладів первинного рівня надання медичної допомоги та їх розвиток у місті Краматорську на 2019-2020 роки»;

3.«Про передачу медичних виробів з балансу комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської ради»;

4.«Про затвердження Заходів щодо реалізації державної політики у сфері протидії наркоманії та алкоголізму, профілактики правопорушень та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у місті Краматорську, на період 2021- 2025 роки»;

5.«Про затвердження Заходів щодо реалізації Регіональної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я населення Донецької області» у місті Краматорську на період до 2025 року»;

6.«Про затвердження заходів спрямованих на соціальний захист населення міста у сфері охорони здоров’я на 2021 рік» Краматорської міської ради»;

7.«Про затвердження плану роботи міської ради на І півріччя 2021 року».


06.10.2020

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

4 поверх

початок о 14-00

 1. Про перепрофілювання груп в дошкільних навчальних закладах в інклюзивні.

(Мозольова)

 1. Про погодження штатної чисельності в закладах загальної середньої освіти м. Краматорська. (Мозольова)
 2.  Про відкриття груп та введення ставок до Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Зернятко» Краматорської міської ради. (Мозольова)
 3. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2015 №57/VI-244 «Про затвердження положення про стипендію Краматорської міської ради провідним спортсменам міста в новій редакції». (Гореславець)
 4. Про створення комунального підприємства «СПОРТСЕРВІС» та затвердження його статуту. (Гореславець)

 

Додаткові питання:

 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2020 № 66/VII-76 «Про затвердження заходів на 2020 рік щодо виконання міської Програми розвитку культури на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-649» ;

(Гореславець)

 1. Про затвердження списку лауреатів на отримання у 2020 році щорічної разової премії Краматорської міської ради у сфері культури і мистецтва «Обдарованість», встановленої рішенням міської ради від 27.01.2016 № 4/VІІ-88 (зі змінами)»;

(Гореславець)

 1.  Про створення комунального некомерційного підприємства Краматорської міської ради «Хокейний клуб «КРАМАТОРСЬК»» та затвердження його статуту».

(Гореславець)

 1. Про розгляд звернення Мирного М.В. щодо термомодернізації ЗОШ №9.

 


28.08.2020

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

4 поверх

початок о 14-00

1) «Про відкриття додаткових спеціалізованих груп для дітей дошкільного віку з порушеннями зору до комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №84 «Дельфінчик» комбінованого типу управління освіти краматорської міської ради»;

2) «Про відкриття інклюзивних класів в загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів та інклюзивних груп в дошкільних навчальних закладах»;

3) «Про створення комунального закладу дошкільної освіти (ясел-садку) комбінованого типу №1 «Зернятко» Краматорської міської ради»;

4) «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.05.2019 №54/VII-270 «Про затвердження Положення про управління освіти Краматорської міської ради в новій редакції»;

5) «Про припинення Міжшкільного навчально-виробничого комбінату шляхом ліквідації (ідентифікаційний код юридичної особи 25704893)»;

6) «Про закріплення за управлінням освіти Краматорської міської ради на праві оперативного управління нерухомого майна»;

7) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.11.2019 №61/VII – 574 «Про затвердження заходів спрямованих на соціальний захист населення міста у сфері охорони здоров’я на 2020 рік».

Додатково:

1) «Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти».

 


 

21.07.2020

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх

початок о 15-00

 1. «Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого рішенням Краматорської міської ради від 27.06.2018 № 40/VII-299».

07.07.2020

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх

початок о 14-00

 1. Про узгодження місця для розміщення у м. Краматорську пам’ятника БМД-1.

12.06.2020

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх

початок о 14-00

 1. Про перепрофілювання комунального закладу Краматорська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 28 Краматорської міської ради Донецької області у комунальний заклад початкової освіти № 28 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у новій редакції (Мозольова)
 2. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка № 1» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-655 (Мельник)
 3. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка № 2» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-657 (Мельник)

18.05.2020

зал засідань виконкому Краматорської міської ради,

2 поверх

початок о 14-00

1. «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-444 «Про за-твердження цільової комплексної програми «Програма розвитку освіти на території м. Краматорськ. 2017-2020 роки».


 


Найближче засідання:

19.01.2022

пл. Миру, 2

зала засідань виконкому, 2 поверх, каб.215

початок о 14-00

 1. Про подовження терміну дії та внесення змін до Програми розвитку та утримання парків. культури та відпочинку міста Краматорська на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-650 (Тарасевич)
 2. Про призначення на 2022 рік щомісячної муніципальної стипендії особам, яким виповнилося сто і більше років (Гришичева)
 3. Про призначення на 2022 рік щомісячної муніципальної (міської) стипендії здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (Гришичева)
 4. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 3» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 20.12.2018 № 48/VIІ-661 (Петриченко)
 5. Про безкоштовну передачу легкового автомобілю із комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка № 1» Краматорської міської ради» (Петриченко)
 6. Про затвердження списку спортсменів на одержання стипендії у 2022 році (Височина)
 7. Про затвердження Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту Краматорської територіальної громади на 2022-2024 роки (Височина)
 8. Про затвердження штатного розпису «Комунального закладу «Спортивний комплекс «АВАНГАРД» (Височина)
 9. Про затвердження статуту «Комунального закладу «Спортивний комплекс «АВАНГАРД» (Височина)
 10. Про перепрофілювання групи в Комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 64 «Пролісок» комбінованого типу в інклюзивну (Ананських)
 11. Про затвердження Програми місцевих стимулів для педагогічних працівників закладів освіти Краматорської міської ради на 2022 – 2026 роки (Ананських)
 12. Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів між управлінням освіти Краматорської міської ради та ТОВ «ЕСКО ЮА» (Ананських)
 13. Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 29.08.2019 № 58/VII-439 «Про зміну назви Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35  з профільним навчанням імені В.М. Шеймана Краматорської міської ради Донецької області на назву Ліцей № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту в новій редакції» (Ананських)
 14. Про безоплатну передачу з балансу управління освіти Краматорської міської ради на баланс Комунальної установи «Ситуаційний центр міста Краматорська» систем відеоспостереження (Ананських)
 15. Про затвердження Програми стимулювання працівників закладів освіти, які фінансуються з бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (Ананських)