Порядок та особливості проходження практики студентами вищих учбових закладів і учнями (слухачами) професійно-технічних учбових закладів на підприємствах


Порядок та особливості проходження практики студентами вищих навчальних закладів – коледжи, інститути, університети, академії (далі – ВНЗ) та учнями (слухачами) професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ) передбачено Законами України «Про вищу освіту» та «Про професійно-технічну освіту».

     На виконання цих законів розроблені нормативні документи, які встановлюють порядок та особливості проходження практики студентами ВНЗ та учнями ПТНЗ:

– для ВНЗ – Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93 (далі – Положення № 93),

– для ПТНЗ – Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 (далі – Порядок № 992).

     Регулювання трудових відносин під час проходження практики передбачено, зокрема: Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України), Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, яка затверджена наказом Мінпраці від 29.07.1993 № 58.

     Проходження практики студентами вищих навчальних закладів (ВНЗ)

     Практика студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) провадиться на базах практики відповідно до розробленої навчальним закладом програми.

     Базою практики може бути підприємство, організація або установа будь-якої форми власності. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр або циклових (предметних) комісій підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його. Між вищим навчальним закладом (ВНЗ) та підприємством (базою практики) укладається договір на проведення практики за формою, визначеною Положенням № 93.

     Якщо на підприємство приходить практикант, відділ кадрів видає відповідний наказ, в якому зазначає прізвище, ім’я, по батькові практиканта, умови та термін проходження практики, а також призначає керівника практики від підприємства.

     Згідно з п.3.7 Положення № 93 на час проходження практики база практики може зарахувати студента-практиканта на штатну посаду з дотриманням таких умов: штатна посада має бути вакантною; робота на ній повинна відповідати вимогам програми практики; на загально-професійну підготовку за програмою практики відводиться не менше 50 % часу.

     В цьому випадку зі студентом повинні укласти строковий трудовий договір, згідно з яким йому нараховуватиметься заробітна плата яка, відповідно, оподатковуватиметься податком з доходів фізичних осіб та страховими внесками.

     Отже, оплата праці практики передбачена у випадку прийняття практиканта на роботу за трудовим договором згідно якого виплачується заробітна плата за весь час проходження студентом ВНЗ практики.

     Проходження практики учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ)

     Між професійно-технічними навчальними закладами (ПТНЗ) та базою практики за місяць до початку виробничого навчання та виробничої практики повинен бути укладений договір про надання робочих місць або навчально-виробничих дільниць для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики на основі типового договору, наведеного у Порядку № 992.

     Учням – практикантам дозволено самостійно обирати для себе місце для проходження виробничого навчання та виробничої практики, але це слід узгодити з керівництвом ПТНЗ.

     Відповідно до п.9 Порядку № 992 перед початком виробничого навчання та виробничої практики керівник підприємства видає наказ про персональний розподіл учнів, слухачів закладу професійної (професійно-технічної) освіти на робочі місця або навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів чи створює учнівські самостійні навчально-виробничі підрозділи та визначає відповідно до змісту робочих освітніх програм види робіт, а також призначає з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємства відповідальних за проведення виробничого навчання та виробничої практики, забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог, установлює системи оплати праці учнів, слухачів за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) та укладених із закладами професійної (професійно-технічної) освіти

     Разом з тим, до початку виробничої практики підприємству слід визначити, чи є учні-практиканти неповнолітніми, оскільки згідно КЗпП України неповнолітні учні-практиканти мають певні гарантії та пільги в частині режиму робочого часу, умов та охорони праці, а саме: встановлення скороченої тривалості робочого часу (ст.51 КЗпП України); заборона залучати до роботи у нічний час, вихідні дні та до понадурочних робіт (ст.55, 63, 192 КЗпП України); заборона залучати до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст.190 КЗпП України).

     На час проходження практики між учнями-практикантами та базою практики повинен укладатися строковий трудовий договір з подальшим дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, що діє на підприємстві, — зі сторони практиканта; та виконанням перед учнем-практикантом усіх трудових зобов’язань — зі сторони підприємства.

     Згідно з п.7 Порядку № 992 на час виробничого навчання та виробничої практики учні (слухачі) – практиканти ПТНЗ не включаються до складу (переліку) працівників підприємства — бази практики. При цьому тривалість їхньої роботи не має перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників та обов’язково повинна відповідати часу, визначеному навчальними планами або програмами навчального закладу.

     За всі роботи, виконані учнями за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих завдань, підприємство нараховує їм заробітну плату.

     При цьому, заробітна плата нараховується за фактично виконану роботу згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок (п.17 Порядку № 992).

     Відповідно до ст.194 КЗпП України заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

     Виплата нарахованого заробітку учням-практикантам повинна відбуватися: або через навчальний заклад (перерахуванням цих коштів на розрахунковий рахунок ПТНЗ), або безпосередньо через підприємство — базу практики.

     Щодо трудової книжки практиканта. Якщо студент має трудову книжку, на підставі довідки, виданої йому базою практики, запис про період проходження виробничої практики робить вищий навчальний заклад (згідно з п.2.16 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.1993 № 58). Якщо студент-практикант раніше не працював та, відповідно, не має трудової книжки, згідно з п.2.17 Інструкції № 58 запис про практику на підставі згаданої вищевказаної довідки робить підприємство, де надалі він працюватиме.