Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської ради


У відповідності до ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, Положення про відділ охорони здоров’я Краматорської міської ради, затвердженого рішенням Краматорської міської ради від 14.12.2016 №  17/VII -527, Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівниками комунальних некомерційних підприємств сфери охорони здоров’я, що перебувають у власності територіальної громади міста Краматорськ, затвердженого рішенням Краматорської міської ради від 23.12.2020 № 2/VIII-91, розпорядження міського голови від 19.07.2021 № 93 р «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської ради».

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської ради (далі – Підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи: вул. Дніпровська, буд. 17, місто Краматорськ, Донецька область, 84306.

Основні напрями діяльності Установи:

 • Медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
 • Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному чинним законодавством України порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • Проведення профілактичних щеплень; 
 • Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • Організація страхування працівників Підприємства на випадок інфікування ВІЛ та інфекційними хворобами при виконанні службових обов’язків, та інших видів страхування працівників Підприємства.
 • Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • Взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високос­пеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення діє­вого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) ста­нів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закла­дів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високо- спеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному чинним законодавством України порядку;
 • Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • Впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • Організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
 • Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності;
 • Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед на­селення щодо формування здорового способу життя;
 • Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному чинним законодавством України порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • Участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та чинним законодавством України;
 • Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги та шляхів їх вирішення;
 • Надання органу управління, у вигляді проектів, рекомендацій щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги;
 • Надання медичних послуг населенню, спрямованих на збереження, поліпшення та  оновлення їх здоров’я;
 • Медична практика;
 • Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, зни­щення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодав­ства України;
 • Залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • Координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальною службою, та правоохоронними органами;
 • Надання будь-яким особам платних послуг з медичного обслуговування населен­ня відповідно до чинного законодавства України;
 • Надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • Передача в оренду чи платне користування майна у порядку, визначеному чинним законодавством України та даним Статутом;
 • Надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, враховуючи норми чинного законодавства України та даного Статуту;
 • Організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Фінансове забезпечення Підприємства.

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися до 04.08.2021 року (до 16: 00) у приймальні відділу охорони здоров’я Краматорської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 17.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (0626)44-12-69, zdrav@krm.gov.ua

Вимоги до претендентів:

– громадянство України;

– повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина»;

– післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або іншу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом підготовки «Управління та адміністрування»;

– стаж роботи за лікарською спеціальністю — не менше 7 років, та за фахом «Організація i управління охороною здоров’я» — не менше 5 років;

– вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

– план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці керівника Установи:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Підприємства нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Підприємства відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом. Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Додаток 1 Заява про участь у конкурсі
Додаток 2 Згода на обробку персональних даних
Додаток 3 Попередження стосовно встановлених вимог та обмежень
Додаток 4 Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів
Додаток 5 Статут Підприємства
Додаток 6 Мережа (структура) Підприємства

Відділ охорони здоров’я