Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №1» Краматорської міської ради


У відповідності до ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, Положення про відділ охорони здоров’я Краматорської міської ради, затвердженого рішенням Краматорської міської ради від 14.12.2016 №  17/VII -527, Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівниками комунальних некомерційних підприємств сфери охорони здоров’я, що перебувають у власності територіальної громади міста Краматорськ, затвердженого рішенням Краматорської міської ради від 23.12.2020 № 2/VIII-91, розпорядження міського голови від 19.07.2021 № 91р «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №1» Краматорської міської ради».

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №1» Краматорської міської ради (далі – Підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи: вул. Ювілейна, буд. 4, місто Краматорськ, Донецька область, 84301.

Основні напрями діяльності Установи:

 • Медична практика з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню в амбулаторних умовах. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.
 • Надання медичних стоматологічних та інших послуг, не заборонених чинним законодавством України, фізичним та юридичним особам на платній основі, у порядку та за тарифами, затвердженими у визначеному законодавством України, порядку.
 • Аналітично – інформаційна діяльність.
 • Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та здійснення заходів з профілактики захворювань.
 • Організація надання безоплатної медичної стоматологічної допомоги та безоплатних медичних послуг певним категоріям населення, визначених чинним законодавством України.
 • Зубопротезування дорослого та дитячого населення згідно з вимогами чинного законодавства України.
 • Забезпечення повного і якісного обстеження, встановлення діагнозу і організація своєчасного лікування, консультативної медичної стоматологічної допомоги та направлення хворих до інших закладів охорони здоров’я.
 • Організація та забезпечення надання ортодонтичної допомоги дорослому та дитячому населенню.
 • Організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.
 • Підприємство може бути клінічною базою вищих та середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, приймати участь у підвищенні кваліфікації, підготовці та перепідготовці медичних працівників.
 • Організація післядипломної підготовки кадрів, як за рахунок державного бюджету, так і на комерційній основі.
 • Здійснення спільно з Донецьким національним медичним університетом та іншими закладами освіти, науково-дослідними інститутами медичного профілю, педагогічної, лікувально-діагностичної, науково дослідної роботи.
 • Організація надання населенню допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством.
 • Надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 • Забезпечення права громадян на вибір лікаря у визначеному законодавством порядку.
 • Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролюванням видачі листків непрацездатності.
 • Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності.
 • Проведення профілактичних оглядів.
 • Надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та членам їх сімей, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавствам України.
 • Надання приміщень чи обладнання (інструментів) в оренду.
 • Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

Фінансове забезпечення Підприємства.

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися до 04.08.2021 року (до 16: 00) у приймальні відділу охорони здоров’я Краматорської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 17.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (0626)44-12-69, zdrav@krm.gov.ua

Вимоги до претендентів:

– громадянство України;

– повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина»;

– післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або іншу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом підготовки «Управління та адміністрування»;

– стаж роботи за лікарською спеціальністю — не менше 7 років, та за фахом «Організація i управління охороною здоров’я» — не менше 5 років;

– вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

– план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці керівника Установи:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Підприємства нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Підприємства відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом. Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Додаток 1 Заява про участь у конкурсі
Додаток 2 Згода на обробку персональних даних
Додаток 3 Попередження стосовно встановлених вимог та обмежень
Додаток 4 Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів
Додаток 5 Статут Підприємства
Додаток 6 Мережа (структура) Підприємства

Відділ охорони здоров’я