Відділ економічного аналізу та внутрішнього контролю

Відділ є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови Зенову Роману Миколайовичу

Начальник відділу: Нижнікова Альона Ігорівна

тел.: +380 (626) 48-54-92

Email: audit@krm.gov.ua


Основними завданнями відділу є:

внутрішній фінансовий контроль та аудит у формі перевірок, оцінки, дослідження та вивчення діяльності підконтрольних суб’єктів на підставі доручень чи розпоряджень міського голови, рішень міської ради чи виконавчого комітету міської ради;

спрямовує контрольні заходи на виконання таких завдань:
– дотримання принципів економічності, доцільності та ефективності при плануванні і виконанні бюджетних програм, відповідальними за супроводження яких є розпорядники бюджетних коштів.

– аналіз виконання управлінських рішень, виявлення фактів невиконання (неналежного виконання) управлінських рішень, оцінка їх негативного впливу та можливих наслідків для підконтрольних суб’єктів та підготовка відповідних пропозицій щодо вдосконалення управлінських рішень.

– участь у здійсненні державних закупівель через електронну систему закупівель РroZorro;

 

Відповідно до покладених завдань, виконує функції:

Проводить оцінку:
– ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту.
– ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах.
– ефективності планування і виконання цільових програм та результатів їх виконання.
– якості надання адміністративних послуг.
– стану управління комунальним майном та ресурсами.
– правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності.
– ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підконтрольних суб’єктів;

 

Проводить за дорученням міського голови аналіз проектів розпорядчих актів та інших документів, пов’язаних з використанням комунальних ресурсів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

Планує, організовує та проводить внутрішні контролі та внутрішні аудити (далі – контрольні заходи) підконтрольних суб’єктів, документує їх результати, готує звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій.

Здійснює моніторинг проведення закупівель.

Взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, виконавчого комітету міської ради, правоохоронними та іншими контролюючими державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань проведення контрольних заходів.

Подає міському голові або міській раді звіти і рекомендації для прийняття ним/ними відповідних управлінських рішень.

Звітує про результати діяльності відповідно до вимог цього Положення та нормативних актів у сфері внутрішнього аудиту.

Планує контрольні заходи.

В залежності від мети контрольні заходи можуть бути:
– превентивні (запобіжні), які здійснюються на стадії проектування програм, планів.
– поточні, які здійснюються у процесі виконання програм, планів.
– результативні, які здійснюються за результатами діяльності за звітний період.
– тематичні, які здійснюються за конкретними проблемами або напрямками.;

Організовує та виконує контрольні заходи.

Організує проведення процедур закупівель для виконкому міської ради на всіх етапах їх проведення.

Надає роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), щодо змісту тендерної (кваліфікаційної) документації у разі отримання від останніх відповідних запитів.

Надає організаційно-методичну, інформаційно-аналітичну та іншу допомогу виконавчим органам міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.

Надає консультаційну допомогу з питань застосування Законів України «Про здійснення державних закупівель», «Про публічні закупівлі»;


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
27.04.2016 № 7/VII-191

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ внутрішнього контролю Краматорської міської ради

І. Загальні положення

1. Відділ внутрішнього контролю Краматорської міської ради (далі – Відділ) є
виконавчим органом Краматорської міської ради, створений рішенням міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому
комітету міської ради, міському голові.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», Законом України «Про запобігання корупції» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, нормативноправовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, рішеннями Краматорської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

4. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.
Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для
його прийняття.

5. Посадові інструкції працівників відділу затверджує міський голова.

6. Відділ має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно – роз’яснювальних питань.

7. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

8. Відділ правами юридичної особи не володіє.

II.Загальні напрямки діяльності відділу

1. Основним напрямком діяльності відділу є надання незалежних висновків та
рекомендацій за результатами здійснення контролю за ефективністю діяльності та дотриманням законодавства структурними підрозділами Краматорської міської ради, виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності територіальної громади міста Краматорська, іншими суб’єктами в частині використання ними відповідних комунальних ресурсів (майна, коштів та іншої комунальної власності) (далі – підконтрольні суб’єкти), спрямованих на забезпечення ефективного і результативного управління комунальними ресурсами.

III.Завдання та функції відділу

1. Відділ здійснює внутрішній фінансовий контроль та аудит у формі перевірок, оцінки, дослідження та вивчення діяльності підконтрольних суб’єктів (далі – контрольні заходи) на підставі доручень чи розпоряджень міського голови, рішень Краматорської міської ради чи виконавчого комітету Краматорської міської ради.

Внутрішній контроль здійснюється відділом виключно з метою надання міському
голові, Краматорській міській раді достовірної інформації про використання фінансових ресурсів та цільового використання комунального майна міста.
Проведення внутрішнього контролю забезпечує реалізацію міською радою прав
власника та/чи засновника суб’єктів господарювання комунальної власності та не вважається втручанням міської ради чи її виконавчих органів в діяльність таких суб’єктів.

2. Відділ спрямовує контрольні заходи на виконання таких завдань:

– дотримання принципів економічності, доцільності та ефективності при плануванні і виконанні бюджетних програм, відповідальними за супроводження яких є розпорядники бюджетних коштів.

– аналіз виконання управлінських рішень, виявлення фактів невиконання (неналежного виконання) управлінських рішень, оцінка їх негативного впливу та можливих наслідків для підконтрольних суб’єктів та підготовка відповідних пропозицій щодо вдосконалення управлінських рішень.

– участь у здійсненні державних закупівель через електронну систему закупівель
РroZorro.

3. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Проводить оцінку:
– ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту.
– ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах.
– ефективності планування і виконання цільових програм та результатів їх виконання.
– якості надання адміністративних послуг.
– стану управління комунальним майном та ресурсами.
– правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і
бюджетної звітності.
– ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підконтрольних
суб’єктів.

3.2. Проводить за дорученням міського голови аналіз проектів розпорядчих актів та інших документів, пов’язаних з використанням комунальних ресурсів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

3.3. Планує, організовує та проводить внутрішні контролі та внутрішні аудити (далі – контрольні заходи) підконтрольних суб’єктів, документує їх результати, готує звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій.

3.4. Здійснює моніторинг проведення закупівель.

3.5. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, виконавчого
комітету міської ради, правоохоронними та іншими контролюючими державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань проведення контрольних заходів.

3.6. Подає міському голові або міській раді звіти і рекомендації для прийняття
ним/ними відповідних управлінських рішень.

3.7. Звітує про результати діяльності відповідно до вимог цього Положення та
нормативних актів у сфері внутрішнього аудиту.

3.8. Планує контрольні заходи.

В залежності від мети контрольні заходи можуть бути:
– превентивні (запобіжні), які здійснюються на стадії проектування програм, планів.
– поточні, які здійснюються у процесі виконання програм, планів.
– результативні, які здійснюються за результатами діяльності за звітний період.
– тематичні, які здійснюються за конкретними проблемами або напрямками.

Позапланові контрольні заходи відділ проводить за окремим дорученням або
розпорядженням міського голови, рішенням Краматорської міської ради або рішенням виконавчого комітету Краматорської міської ради.

3.9. Організовує контрольні заходи.

Перед складанням програми контрольного заходу відділ аналізує:
– інформацію, документацію, нормативно-правову базу, що стосується предмета
контрольного заходу.
– отриманий у разі необхідності від відділу правового забезпечення та захисту
інтересів територіальної громади Краматорської міської ради або іншого виконавчого органу висновок про правовий механізм, який регулює питання, що є предметом контрольного заходу та діяльності об’єкта контролю щодо використання бюджетних коштів.
– отриману від інших суб’єктів державного фінансового контролю інформацію про
раніше проведені контрольні заходи на визначеному об’єкті контролю.

3.10. Виконує контрольні заходи.
До початку проведення планових контрольних заходів керівництво відділу повідомляє об’єкт контролю про дату початку проведення контрольного заходу.
Перевіряє виконання планів, кошторисів, правильність оформлення грошових,
фінансових, бухгалтерських та інших документів, наявність коштів і цінностей. У разі виявлення ознак порушення вимог законодавства негайно повідомляє про такі факти відповідні державні контролюючі органи.

Результати контрольного заходу оформляються довідкою або доповідною запискою.

3.11. Організує проведення процедур закупівель для виконкому міської ради на
всіх етапах їх проведення.

3.12. Надає роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), щодо змісту тендерної (кваліфікаційної) документації у разі отримання від останніх відповідних запитів.

3.13. Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.14. Надає організаційно-методичну, інформаційно-аналітичну та іншу допомогу
виконавчим органам міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.15. Надає консультаційну допомогу з питань застосування Законів України «Про здійснення державних закупівель», «Про публічні закупівлі»;

3.16. Розглядає звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу.

3.17. Виконує інші функції відповідно до його компетенції.

3.18. Покладення на відділ завдань, що не належать або виходять за межі його
компетенції відповідно до цього Положення, не допускається.
Відділ інформує міського голову про покладення на відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки протидій діяльності відділу.

IV. Права відділу

Відділ має право:

1. Отримувати інформацію та документацію щодо правових підстав, фінансовоекономічних обґрунтувань, підготовки і ухвалення нормативно-правових, розпорядчих, адміністративних, інших актів і відомчих документів, що регулюють організаційнорозпорядчу та фінансово-господарську діяльність підконтрольних суб’єктів.

2. Отримувати від посадових осіб підконтрольних суб’єктів первинні бухгалтерські, фінансові документи, необхідні довідки, інформацію, статистичні відомості, фінансову звітність, іншу документацію та пояснення і заяви з питань, що постають під час проведення контрольного заходу.

3. Отримувати від посадових осіб підконтрольних суб’єктів нормативно-правові,
організаційно-розпорядчі акти і відомчі документи (постанови, розпорядження, рішення, накази, положення, інструкції, порядки, стандарти тощо).

4. Отримувати засвідчені в установленому порядку копії або виписки з документів, які стосуються предмета контролю.

5. Одержувати у встановленому порядку від третіх осіб довідки, копії документів та пояснення, пов’язані з операціями, що перевіряються.

6. Рекомендувати керівникам та іншим посадовим особам підконтрольних суб’єктів невідкладне усунення виявлених порушень.

V. Організація роботи відділу

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади
міським головою.

2. Начальник відділу:

2.1. Здійснює постійне керівництво діяльністю відділу.

2.2. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.

2.3. В межах чинного законодавства дає працівникам відділу розпорядження,
обов’язкові для виконання.

2.4. Забезпечує дотримання працівниками відділу трудової, виконавчої дисципліни, нерозголошення службової інформації.

2.5. Візує проекти актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови,
керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів.

2.6. У межах своєї компетенції організовує підготовку проектів рішень міського
голови, виконавчого комітету та міської ради, контролює їх виконання.

2.7. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади,
звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

2.8. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі.

2.9. Інформує міського голову та міську раду про стан виконання повноважень,
покладених на відділ.

2.10. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2.11. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності
відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що
стосуються служби в органах місцевого самоврядування, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій та здійснення моніторингу документів та контролю за їх виконанням, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги: начальник відділу повинен володіти державною мовою в
обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

3. Посадові особи відділу зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний
рівень.

4. Робота відділу ведеться згідно з планом, який складається на основі плану роботи міської ради, її виконавчого комітету, доручень керівництва, функцій відділу.

5. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ виконкому міської ради.

VI. Відповідальність відділу

1. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових
обов’язків та завдань, покладених на нього, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                               Д.В. Ошурко

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
каб. 312

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян: