Відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики

Відділ є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Смирнову Сергію Володимировичу.

Начальник відділу: Тарасевич Олена Сергіївна
тел.:+380 (626) 48-55-62
+380 (626) 48-55-63
Email: torgotdel@krm.gov.ua


Основними завданнями відділу є:

  • реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної і оптової торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, на основі ринкових механізмів господарювання;

  • сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, розширенню їх асортименту з урахуванням попиту населення, а також задоволенню його потреб у побутових послугах;

  • введення затверджених в установленому порядку правил торгівлі та побутового обслуговування населення, забезпечення контролю, в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством за дотриманням правилторгівлі, здійснення заходів щодо вдосконалення торгівельного та побутового обслуговування населення;

  • координація роботи підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення незалежно від форми власності, пов’язаної з розвитком їх інфраструктури, сприяння розвитку всіх форм торговельного та побутового обслуговування населення, організація місцевих ринків, виставок-продажів, ярмарків;

  • підготовка проектів рішень виконкому міськради про встановлення за узгодженням з власником зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування незалежно від форми власності, Встановлення режиму роботи об’єктам торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг;

  • здійснення повноважень визначених законодавством щодо захисту прав споживачів з питань, що стосуються сфери торгівлі та побутових послуг. Інші питання розглядає інспекція з питань захисту прав споживачів у Донецькій області, веб-сторінка: http://www.dsiu.gov.ua/content/region-donetsk.html.

Відділ забезпечує виконання програм економічного і соціального розвитку галузей «Торгівля і ресторанне господарство», «Побутове обслуговування», «Агропромисловий комплекс»,

проводе громадські слухання, засідання круглих столів, семінар – наради, прямі телефоні зв’язки, обстеження підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, аптек, АЗС, щодо питань повноважень відділу.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
27.04.2016 № 7/VII-191

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики
Краматорської міської ради

I. Загальні положення

1. Відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики є
виконавчим органом Краматорської міської ради (далі – відділ), який створюється за рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому
комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до
розподілу обов’язків.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним,
Господарським кодексами, Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про захист прав споживачів, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації та міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.
3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для
його прийняття.

5. Посадові обов’язки працівників відділу затверджує заступник міського голови
відповідно до розподілу обов’язків.

6. Відділ правами юридичної особи не володіє.

Відділ має свій бланк, який використовується в діловому листуванні.

7. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

II. Загальні напрямки діяльності відділу

1. Основними напрямками діяльності відділу є:

– забезпечення реалізації державної політики щодо підтримки підприємництва,
сприяння розвитку малого і середнього бізнесу міста;
– забезпечення реалізації завдань з провадження в місті Краматорську державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
– сприяння розвитку споживчого ринку, впровадженню прогресивних форм і
методів обслуговування;
– аналіз фактичної цінової ситуації на споживчому ринку міста;
– забезпечення додержання законодавства у сфері торгівлі та побутових послуг на території міста;
– здійснення державного захисту прав споживачів відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» у межах своєї компетенції;

III. Функції відділу

1. В межах наданих повноважень відділ виконує наступні функції:
– забезпечує реалізацію в місті державних, обласних, міських програм та їх заходів в частині, що стосується питань розвитку споживчого ринку та підприємництва;
– розробляє заходи до проекту Програми розвитку малого і середнього
підприємництва міста, організовує їх виконання та подає міській раді звіт про хід і
результати виконання програми;
– здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку малого і середнього підприємництва в місті;
– подає звітну інформацію про результати виконання місцевої програми розвитку
малого і середнього підприємництва, а також інших програм, заходів, доручень з
питань розвитку підприємництва, торгівлі, ресторанного та ринкового господарства, побутового обслуговування населення;
– готує пропозиції, спрямовані на виконання актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, розпорядчих документів голови облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, вживає заходи для їх реалізації на місцевому рівні;
– сприяє впровадженню сучасних кредитно-інвестиційних механізмів розвитку
малого підприємництва, розробці та запровадженню програм мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва;
– готує проект плану діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки
регуляторних актів на рік та виносить його на розгляд міського голови;
– координує роботу виконавчих органів міської ради з питань реалізації
державної регуляторної політики, готує пропозиції щодо дерегуляції;
– здійснює аналіз запровадження та ходу реалізації головних засад державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності міста;
– веде реєстр діючих регуляторних актів;
– бере участь у підготовці пропозицій до проекту Програми економічного і
соціального розвитку міста в галузях: «торгівля», «ресторанне господарство», «побутове обслуговування», «агропромисловий комплекс»;
– сприяє розвитку роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного та ринкового
господарства, побутового обслуговування;
– аналізує стан споживчого ринку міста, систематизує показники і вносить пропозиції щодо підвищення їх ефективності;
– здійснює аналіз мережі підприємств торгівлі, побутового обслуговування,
ресторанного та ринкового господарства, надає пропозиції щодо її вдосконалення;
– розробляє та постійно оновлює перелік малих підприємств, об’єктів торгівлі,
побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства;
– приймає участь в організації (організовує) та проведенні передсвяткових ярмарків, заходів рекламного характеру з питань розвитку підприємництва, інформує суб’єктів підприємництва про виставково-ярмаркові заходи, конкурси, форуми тощо;
– організовує встановлення за погодженням з власниками зручного для населення
режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності в установленому порядку;
– розробляє проекти регуляторних актів з питань діяльності малого бізнесу, торгівлі, ресторанного та ринкового господарства, побутового обслуговування та проводить заходи з відстеження їх результативності в межах чинного законодавства. Сприяє реалізації регуляторних актів;
– готує та подає на розгляд міської ради та виконавчого комітету проекти рішень з питань діяльності малого і середнього підприємництва;
– забезпечує оприлюднення проектів рішень з питань діяльності малого і середнього підприємництва та матеріалів з їх відстеження;
– проводить консультації з громадськістю і підприємцями міста (у формі «круглих
столів», громадських слухань) з актуальних питань споживчого ринку та підприємництва;
– організовує і проводить наради, семінари, конференції, тренінги інші заходи, на
міському рівні, з питань впровадження регуляторної політики та з актуальних питань підприємництва міста;
– приймає участь в засіданнях консультативних, дорадчих органів та інших
допоміжних органах виконкому міської ради;
– проводить моніторинг цін на підприємствах роздрібної торгівлі, на ринках міста та розглядає фактичну цінову ситуацію на соціально-значимі види продуктів харчування та овочі на споживчому ринку міста;
– проводить моніторинг вартості пального на АЗС, АГЗС, АГНКС, розташованих на території міста;
– надає інформаційну та консультаційну допомогу суб’єктам підприємницької
діяльності;
– надає консультації з питань захисту прав споживачів та дотримання норм Закону України «Про захист прав споживачів»;
– проводить консультації щодо роз’яснення чинного законодавства, регулюючого
діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, агропромислового комплексу;
– взаємодіє з місцевими громадськими об’єднаннями підприємців, співпрацює з
дорадчими органами з питань розвитку та підтримки підприємництва;
– організовує публікацію в засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті міської ради аналітичного та довідкового матеріалу для інформування населення міста і суб’єктів підприємницької діяльності;
– здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог чинного
законодавства з питань торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування в межах наданих повноважень;
– приймає участь у рейдах, перевірках та обстеженнях суб’єктів малого
підприємництва міста;
– проводить роботу з адміністраціями ринків міста, у межах своєї компетенції та у
порядку визначеному законодавством, з питань організації торговельного процесу на ринках;
– забезпечує в установленому порядку розгляд заяв, звернень і скарг громадян,
громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,
інших суб’єктів господарювання з питань, що відносяться до його компетенції;
– розглядає пропозиції органів державної влади, місцевого самоврядування,
громадських організацій та громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу;
– виконує інші функції згідно з покладеними на відділ завданнями та дорученнями в межах своїх повноважень, передбачених законодавством.

IV. Організація роботи відділу

1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими
структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, суб’єктами
підприємницької діяльності, об’єднаннями громадян та громадянами.

2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на
конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

3. Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, законодавчі акти, що
стосуються служби в органах місцевого самоврядування, державної служби, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють роботу споживчого ринку і підприємництва, порядок підготовки та внесення на розгляд проектів нормативних актів, порядок ведення документації, форми і методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги: начальник відділу повинен володіти державною мовою в
обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу освіту відповідногопрофесійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

4. Начальник відділу:

– здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань;
– розробляє посадові інструкції спеціалістів відділу;
– розробляє поточні та квартальні плани роботи відділу, організовує та контролює їх виконання;
– має право бути присутнім на засіданнях органу місцевого самоврядування та бути заслуханим з питань, що стосуються його компетенції;
– брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних
комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.
– візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету з питань, що стосуються його компетенції;
– здійснює інші повноваження відповідно з чинним законодавством в межах
компетенції відділу.

5. Інформувати міського голову, у разі покладання на відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів.

6. Робота відділу ведеться згідно з планом, який складається на основі плану роботи міської ради та її виконавчого комітету, доручень керівництва, функцій відділу.

7. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ виконкому міської ради.

V. Права відділу

1. Відділ при виконанні повноважень має право:
– одержувати у встановленому порядку від державних органів, органів місцевого
самоврядування, інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій і суб’єктів підприємницької діяльності інформацію, документи, інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань;
– скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
– залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств,
установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розглядупитань, що належать до його компетенції.

2. Відділ, в процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з засобами
масової інформації.

VI. Відповідальність відділу

1. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових
обов’язків та завдань, покладених на відділ, бездіяльність або невикористання наданих йому
прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень,
пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її
проходженням.

2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни, вимог Закону України «Про службув органам місцевого самоврядування» та інших законодавчих актів України працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Секретар міської ради                                                                    Д.В. Ошурко


Контакти:

84313, б-р Машинобудівників, 23,
1-й поверх,  каб.105, 101

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

понеділок – четвер з 8.00 до 17.00
понеділок – особистий прийом громадян начальником відділу