Відділ роботи з депутатами

Відділ є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові, секретарю міської ради – Сташкевичу Ігорю Ігоревичу.

Начальник відділу: Масаликіна Олена В’ячеславівна

тел.: +380 (626) 48-54-93

Email: dep@krm.gov.ua


Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції::

 • Сприяє реалізації державної політики, закріпленої положеннями Конституції України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими законодавчими та нормативними актами, на території міської ради;

 • Забезпечує роботу з питань діяльності міської ради;

 • Здійснює методичну, консультативну і практичну допомогу депутатам, постійним комісіям міської, селищних рад в їх роботі у раді;

 • Удосконалює форми і методи роботи міської ради;

 • Координує роботу органів самоорганізації населення міста;

 • Проводить роботу з підготовки та проведення засідань міської ради, її постійних комісій. Здійснює підготовку матеріалів до сесій міської ради, залучає до цього відділи і управління міської ради, постійні комісії, депутатів, спеціалістів галузей, бере участь у підготовці проектів рішень ради, аналізує матеріали, надані на сесію;

 • Формує плани робіт міської ради, її постійних комісій на підставі пропозицій депутатів, голів постійних комісій, керівників відділів та управлінь міської ради;

 • Складає проекти рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які входять до компетенції відділу;

 • Інформує депутатів і доводить до відома населення про дату, час скликання і місце проведення сесії, а також питання, що вносяться на розгляд сесії;

 • Забезпечує згідно з регламентом міської ради ознайомлення депутатів із необхідними матеріалами з питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради;

 • Узагальнює доручення і пропозиції депутатів, висловлені на засіданнях постійних комісій, сесіях міської ради, доводить їх до виконавців;

 • Надає допомогу постійним комісіям міської ради в проведенні засідань, у контролі за виконанням рекомендацій та пропозицій комісій, в організації їх роботи, веденні діловодства, у здійсненні зв’язку з постійними комісіями селищних рад, відділами і управліннями міської ради;

 • Передає повні тексти рішень міської ради в централізовану бібліотечну систему в друкованому та електронному варіантах, а також направляє їх для розміщення на офіційному сайті міської ради в 10 – ти денний термін з дня їх затвердження;

 • З метою розширення оприлюднення роботи міської ради надсилає до редакцій газет необхідну інформацію, яка стосується діяльності депутатів ;

 • Спільно з відділом правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади організовує навчання депутатів міської ради з питань законодавства;

 • Розглядає пропозиції, заяви, зауваження і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції відділу, готує по них відповідні довідки і відповіді.


Положення 2016

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
23.06.2021 № 10/VIII-546

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ роботи з депутатами Краматорської міської ради

 

 

І. Загальні положення

 

 1. Відділ роботи з депутатами Краматорської міської ради є виконавчим органом Краматорської міської ради (далі – відділ), створюється за рішенням міської ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові, секретарю міської ради.
 3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.
 4. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.
  Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.
 1. Посадові інструкції працівників відділу затверджує секретар міської ради.
 2. Відділ має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно-роз’яснювальних питань, та печатку.
 3. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.
 4. Відділ правами юридичної особи не володіє.

 

ІІ. Загальні напрямки діяльності відділу

 

 1. Основним завданням відділу є консультативно-методичне, юридичне,  інформаційне, організаційно – технічне сприяння роботі депутатів міської ради, спрямоване на представлення інтересів територіальної громади, реалізацію конституційних прав жителів щодо участі у місцевому самоврядуванні,  надання практичної допомоги депутатам, постійним та тимчасовим контрольним комісіям в організації їх роботи, здійснення підготовки та проведення сесій міської ради.
  Відділ сприяє взаємодії та зв`язкам міської ради з іншими органами місцевого самоврядування та виконавчої влади України та інших держав.

 

III. Функції відділу

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

 1. Сприяє реалізації державної політики, закріпленої положеннями Конституції України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими законодавчими та нормативними актами, на території міської ради.
 1. Забезпечує роботу з питань діяльності міської ради.
 2. Здійснює методичну, консультативну і практичну допомогу депутатам, постійним комісіям міської ради.
 3. Удосконалює форми і методи роботи міської ради.
 4. Координує роботу органів самоорганізації населення міста.
 5. Проводить роботу з підготовки та проведення засідань міської ради, її постійних комісій. Здійснює підготовку матеріалів до сесій міської ради, залучає до цього відділи і управління міської ради, постійні комісії, депутатів, спеціалістів галузей, бере участь у підготовці проектів рішень ради, аналізує матеріали, надані на сесію.
 6. Формує плани роботи міської ради, її постійних комісій на підставі пропозицій депутатів, голів постійних комісій, керівників відділів та управлінь міської ради.
 7. Складає проекти рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які входять до компетенції відділу.
 8. Інформує депутатів і доводить до відома населення про дату, час скликання і місце проведення сесії, а також питання, що вносяться на розгляд сесії.
 9. Забезпечує згідно з регламентом міської ради ознайомлення депутатів із необхідними матеріалами з питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради.
 10. Узагальнює доручення і пропозиції депутатів, висловлені на засіданнях постійних комісій, сесіях міської ради, доводить їх до виконавців.
 11. Надає допомогу постійним комісіям міської ради в проведенні засідань, у контролі за виконанням рекомендацій та пропозицій комісій, в організації їх роботи, веденні діловодства, у здійсненні зв’язку з відділами і управліннями міської ради.
 12. Передає тексти рішень міської ради в централізовану бібліотечну систему в електронному варіанті, а також направляє їх для розміщення на офіційному сайті міської ради в 5 – ти денний термін з дня їх затвердження.
 13. З метою розширення оприлюднення роботи міської ради надсилає до редакцій газет необхідну інформацію, яка стосується діяльності депутатів.
 14. Спільно з юридичним відділом організовує навчання депутатів міської ради з питань законодавства.
 15. Розглядає пропозиції, заяви, зауваження і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції відділу, готує по них відповідні довідки і відповіді.

 

IV. Права відділу

 

Відділ має право:

 1. Запитувати від адміністрації комунальних підприємств, установ, відділів та управлінь міської ради інформацію та документи, необхідні для роботи постійних комісій.
 2. Взаємодіяти з іншими відділами, управліннями міської ради, використовувати у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.
 3. Брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійних комісій, виконкому міської ради, комітетів мікрорайонів, у нарадах цих органів, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у виконкомі міської ради, міській раді.
 4. Інформувати міського голову та секретаря міської ради в разі покладення виконання роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.
 5. Залучати за згодою керівника структурного підрозділу міської ради, відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

 

V. Організація роботи відділу

 

 1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду міським головою.
 2. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, організовує інформаційно-статистичну звітність, здачу документів відділу до міського архіву.
 3. Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, державної служби, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно – правові акти, що регулюють організацію та методику ведення роботи в органах місцевого самоврядування, порядок підготовки та внесення проектів нормативних актів, державну політику з напряму діяльності органів самоорганізації населення, основи державного управління, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.Кваліфікаційні вимоги: начальник повинен володіти державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
 1. Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.
 2. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ виконкому міської ради.

 

VI. Відповідальність відділу

 

 1. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань та функцій, покладених на відділ, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
 2. Посадові особи відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них функцій.
 3. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних наслідків, обмеження прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.
 4. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                                               І.І. Сташкевич

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
каб. 214

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян: