Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, режимної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Відділ є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, заступнику міського голови – Радченку Валерію Васильовичу

Начальник відділу: Дубровін Олег Валерійович


Основними завданнями відділу є:

З питання захисту державної таємниці:

 • Розробляє заходи із захисту державної таємниці.
 • Запобігає розголошенню інформації з грифом ”таємно” та перешкоджає випадкам втрати матеріальних носіїв даної інформації.
 • Забезпечує режим секретності під час заходів, пов’язаних з державною таємницею.
 • Здійснює контроль за станом режиму секретності, веде секретне діловодство.

З питань мобілізаційної підготовки і мобілізації:

 • Організовує формування основних показників мобілізаційного плану міста, відповідно до затверджених мобілізаційних завдань.
 • Доводить до підприємств, установ, організацій міста мобілізаційні завдання, та готує для укладення з ними проекти договорів (контрактів).
 • Контролює виконання мобілізаційних завдань, зберігання та обслуговування  мобілізаційного резерву матеріально-технічних та сировинних ресурсів на підприємствах, установах та організаціях міста (де вони передбачені мобілізаційним завданням).

З питань оборонної роботи:

 • Організовує планування та виконання  Плану участі   територіальної оборони міста.
 • Веде військовий (спеціальний) облік військовозобов’язаних і призовників виконкому міської ради та проводить їх бронювання.
 • Забезпечує взаємодію з військовим комісаріатом в його роботі в мирний час та під час мобілізації.

З питань взаємодії з правоохоронними органами:

 • Взаємодіє з правоохоронними органами, силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншими силовими структурами по забезпеченню законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.
 • Приймає участь у плануванні, розробці програм охорони правопорядку та боротьбі зі злочинністю, аналізує та узагальнює результати боротьби зі злочинністюю

Забезпечує охорону будівлі міської ради.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
31.03.2021 № 7/VIII-288

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань оборонної,мобілізаційної, режимної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

I. Загальні положення

1.1 Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, режимної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Краматорської міської ради (далі відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Краматорської міської ради,створений рішенням міської ради відповідно до Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”;

1.2 Відділ є підзвітнім і підконтрольним міській раді, на підставі ст.5 Закону України « Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ст.21 Закону України « Про державну таємницю» виключно міському голові, а з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків.

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами;

1.4 Положення та зміни про відділ затверджується рішенням міської ради;

1.5 Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою;

1.6 Відділ може мати свій бланк, який використовується в діловому листуванні між відділами, управліннями та службами міської ради, органами самоорганізації населення з питань, які відносяться до компетенції відділу;

1.7 Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради;

1.8 Відділ правом юридичної особи не володіє, має печатку з найменуванням відділу, інші штампи та печатки, які необхідні у здійсненні діяльності відділу за напрямками роботи.

II. Загальні напрямки діяльності та функції відділу

2.1. Основними напрямками діяльності відділу є:

– питання захисту державної таємниці;

– мобілізаційної підготовки та мобілізації;

– питання планування територіальної оборони міста;

– взаємодія з правоохоронними органами;

2.2.     В межах наданих повноважень відділ виконує наступні функції:

2.2.1.  Розробляє заходи із захисту державної таємниці;

2.2.2. Запобігає розголошенню інформації з грифом ”таємно” та перешкоджає випадкам втрати матеріальних носіїв даної інформації;

2.2.3. Забезпечує режим секретності під час заходів, пов’язаних з державною таємницею;

2.2.4. Здійснює контроль за станом режиму секретності, веде секретне діловодство;

2.2.5. Забезпечує охорону будівлі міської ради;

2.2.6. Організовує формування основних показників мобілізаційного плану міста, відповідно до затверджених мобілізаційних завдань;

2.2.7. Доводить до підприємств, установ, організацій міста мобілізаційні завдання, та готує для укладення з ними проекти договорів (контрактів);

2.2.8. Контролює виконання мобілізаційних завдань, зберігання та обслуговування  мобілізаційного резерву матеріально-технічних та сировинних ресурсів на підприємствах, установах та організаціях міста (де вони передбачені мобілізаційним завданням);

2.2.9. Організовує планування та виконання  Плану участі   територіальної оборони міста.

2.2.10. Веде військовий (спеціальний) облік військовозобов’язаних і призовників виконкому міської ради та проводить їх бронювання;

2.2.11. Забезпечує взаємодію з військовим комісаріатом в його роботі в мирний час та під час мобілізації;

2.2.12. Взаємодіє з правоохоронними органами, силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншими силовими структурами по забезпеченню законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

2.2.13. Приймає участь у плануванні, розробці програм охорони правопорядку та боротьбі зі злочинністю, аналізує та узагальнює результати боротьби зі злочинністю;

2.2.14. Готує інформацію, звітність у визначених напрямках;

III. Права відділу

Відділ має право:

3.1. Представляти міську раду з питань, які відносяться до компетенції відділу у відділах, управліннях обласної державної адміністрації, підприємствах, установах та організаціях;

3.2. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення порядку ведення роботи в частині, що стосується режимно-секретного органу, мобілізаційної та оборонної  роботи та організації роботи відділу;

3.3. Отримувати в установленому порядку від посадових осіб міської ради, правоохоронних органів, сил Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших силових структур, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.4. Залучати фахівців структурних підрозділів міської ради, підвідомчих підприємств та організацій, за погодженням з їх керівниками, при розгляді питань, які входять до його компетенції;

3.5. Взаємодіяти з іншими відділами, управліннями міської ради, використовувати в своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, підготовлену ними;

3.6. Брати участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, комісій, інших дорадчих і колегіальних органах, нарадах з питань, які відносяться до компетенції відділу.

IV. Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою.

4.2. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, забезпечує підвищення їх ділової активності, організовує виконання зазначених у Положенні основних напрямів у роботі відділу, координує його діяльність з іншими відділами та управліннями міської ради, приймає участь у розробці міських програм, виконує інші обов’язки та доручення, визначені міським головою, заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків, забезпечує дотримання службової дисципліни працівниками відділу.

4.3.  Начальник відділу повинен знати Конституцію України, акти законодавства, що стосується служби в органах місцевого самоврядування, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію, методику ведення режимно-секретної та мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

Начальник відділу повинен володіти державною мовою, мати вищу освіту та стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше 3-х років або стаж роботи в інших сферах не менше 5-ти років.

4.4. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

V. Відповідальність відділу

5.1. Відділ несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання посадових обов’язків, функцій, покладених на нього, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.

5.2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар міської ради                                                                     І.І. СташкевичКонтакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
каб.220, 402,403

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

щопонеділка з 8.00 до 16.30