Відділ охорони здоров`я

Відділ підзвітним і підконтрольнимміській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови Катальніковій Олені Геннадіївні.

Начальник відділу: Петриченко Андрій Володимирович
тел.: +380 (626) 41-83-44

Заступник начальника відділу : Мельник Валерія Павлівна
тел.: +380 (626) 44-12-69 –  приймальня

Заступник начальника відділу: Кулакова Ірина Анатоліївна
тел.: +380 (626) 41-82-15

Заступник начальника відділу: Лютік Надія Валеріївна
тел.: +380 (626) 41-66-01

Email: zdrav@krm.gov.ua
Веб-сайт: https://zdrav.krm.gov.ua/
Facebook: https://www.facebook.com/zdravkramatorsk
Twitter: https://twitter.com/zdravkramatorsk


Основними завданнями та функціями Відділу є

Забезпечення в межах наданих повноважень доступності та безоплатності медичного обслуговування населення міста.

Вивчення стану здоров’я населення, розробка заходів щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, що сприяє збільшенню продовження життя людей.

Взаємодія з управліннями та відділами Краматорської міської ради з питань медичного обслуговування в закладах освіти та дитячих оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді міста.

Контроль за забезпеченням відповідно до чинного законодавства України пільгових категорій населення, що проживають у місті, лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах виділених асигнувань.

Взаємодія зі службою у справах дітей щодо надання медичної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Координація та взаємодія із Підприємствами охорони здоров’я міського підпорядкування щодо реалізації заходів, спрямованих на профілактику соціальних захворювань (венеричних, туберкульозу, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ-інфекції тощо).

Здійснення спільно з іншими виконавчими органами Краматорської міської ради необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій та своєчасного інформування департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації та населення про них.

Координація роботи Підприємств охорони здоров’я міського підпорядкування з питань своєчасного проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Забезпечення у відповідності до чинного законодавства України, розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я всіх форм власності.

Формування високоякісного кадрового складу медичного персоналу (крім технічного та іншого) Підприємств охорони здоров’я комунальної власності Краматорської міської ради.

Сприяння організації роботи щодо підвищення кваліфікації медичних працівників підприємств охорони здоров’я міського підпорядкування.

Проведення роботи щодо  підбору та підготовки кадрового резерву.

Сприяння організації роботи по виконанню заходів боротьби зі злочинністю та корупцією у підприємствах охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності Краматорської міської ради.

Сприяння залученню на розвиток охорони здоров’я міста додаткових коштів та матеріальних цінностей, добровільних внесків від юридичних і фізичних осіб згідно з чинним законодавством України.

Взаємодія із суб’єктами господарювання та сприяння перспективному і поточному плануванню, щодо розвитку мережі закладів та підприємств охорони здоров’я міста.

Участь у розробці та надання пропозицій до проектів договорів, угод, контрактів, що підписуються у сфері охорони здоров’я та стороною яких виступає міський голова,  Краматорська міська рада, заступник міського голови за розподілом обов’язків.

Одержання у встановленому порядку бухгалтерської та статистичної звітності від підпорядкованих Відділу підприємств охорони здоров’я Краматорської  міської ради. Контроль в підпорядкованих Відділу підприємствах охорони здоров’я Краматорської міської ради первинного бухгалтерського обліку. Забезпечення складання узагальненого бухгалтерського та статистичного звітів у цілому по галузі відповідно до вимог чинного законодавства.

Аналіз матеріалів, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ за дорученням керівництва, сприяння своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

Підготовка пропозицій до проектів програми соціально-економічного розвитку в місті, проектів місцевих бюджетів, надання їх на розгляд Краматорської міської ради.

Забезпечення координації діяльності підпорядкованих підприємств охорони здоров’я міста з питань:

1) надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню;

2) взаємодії підприємств охорони здоров’я міста з обласними медичними устано-вами/підприємствами;

3) удосконалення форм та методів профілактичної роботи, розвитку спеціалізованих видів медичної допомоги.

Проведення оцінки діяльності Підприємств на підставі даних медичної статистики, економічних показників  та вивчення стану організації та якості медичного забезпечення населення, прийняття заходів за його результатами щодо підвищення ефективності діяльності підприємств охорони здоров’я міста.

Здійснення, відповідно до компетенції, розгляду звернень громадян, відповідно до діючого законодавства України, контроль цієї роботи у підприємствах охорони здоров’я міста.

Контроль за наданням медичної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам, реабілітованим, як жертви політичних репресій, військовослужбовцям, звільненим у запас або у відставку, сім’ям, які втратили годувальника, багатодітним сім’ям, громадянам похилого віку, відповідно до діючого законодавства України.

Надання засобам масової інформації інформацій про діяльність Відділу та підпорядкованих йому підприємств охорони здоров’я міста.

Здійснення інших повноважень у сфері охорони здоров’я, віднесених чинним законодавством України до його компетенції.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 24.02.2021 № 5/VIII-246

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ охорони здоров’я Краматорської міської ради

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ охорони здоров’я Краматорської міської ради (далі – Відділ) утворюється за рішенням Краматорської міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та є її виконавчим органом.

1.2. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс, бюджетний та спеціальний рахунки в органах Державного казначейства України,  фірмовий бланк.

1.3. У межах своїх повноважень Відділ має право укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, самостійно виступати стороною у судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах усіх інстанцій, здійснювати інші права та обов’язки юридичної особи в межах, визначених чинним законодавством України.

1.4. Відділ є підзвітним і підконтрольним Краматорській міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови за розподілом обов’язків.

1.5. Відділ є неприбутковою організацією, не є платником податку як неприбуткова організація у порядку та на умовах, встановлених п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

1.6. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.7. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовим актами.

1.8. До сфери управління Відділу належать комунальні некомерційні підприємства (далі – Підприємства) охорони здоров’я, які розташовані на території міста та перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

1.9. Повне найменування Відділу — Відділ охорони здоров’я Краматорської міської ради.

1.10. Юридична адреса Відділу: 84307, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, будинок 17.

РОЗДІЛ ІІ.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1. Положення про відділ, структура та штатна чисельність відділу затверджуються рішенням міської ради.

2.2. Організація і контроль фінансової та бюджетної звітності, план використання коштів Підприємствами покладається на начальника та головного бухгалтера Відділу.

2.3. Відділу підпорядковані, підконтрольні й підзвітні заклади/підприємства охорони здоров’я, які розташовані на території Краматорської міської ради та перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

2.4. Відділ очолює начальник. Начальник Відділу призначається на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Заступники начальника Відділу, головні спеціалісти (спеціалісти) Відділу призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Начальник Відділу, заступники начальника Відділу, головні спеціалісти (спеціалісти) Відділу та інспектори Відділу несуть відповідальність за роботу Відділу та виконують обов’язки відповідно до своїх посадових інструкцій та чинного законодавства України.

2.7. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Відділу, а при його відсутності – на іншого працівника Відділу, визначеного розпорядженням міського голови.

2.8. Робота Відділу ведеться у відповідності з планом роботи, який складається на підставі планів роботи Краматорської міської ради, доручень керівництва, директивних документів вищих інстанцій, завдань та функцій Відділу.

2.9. Діловодство Відділу здійснюється у відповідності до номенклатури справ Відділу.

2.10. Начальник Відділу:

1)  здійснює керівництво діяльністю Відділу;

2) несе відповідальність за невиконання покладених на Відділ завдань та обов’язків;

3)  визначає ступінь відповідальності посадових осіб та інших працівників Відділу;

4)  затверджує план асигнувань, фінансові плани  одержувачів бюджетних коштів;

5) складає штатний розпис Відділу та подає на затвердження міським головою;

6)  видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

7)  затверджує посадові інструкції посадових осіб та інших працівників Відділу;

8) розпоряджується коштами в межах затверджених кошторисних призначень на утримання Відділу за згодою із заступником міського голови за розподілом обов’язків;

9) відповідає згідно чинного законодавства за використання отриманих бюджетних коштів;

10) щокварталу звітує про використання бюджетних коштів виділених на утримання відділу заступнику міського голови за розподілом обов’язків;

11)  укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Відділу;

12)  відкриває і закриває рахунки в установах Державного Казначейства України, має право першого підпису на фінансових документах;

13) контролює ведення діловодства, організовує збереження документації і майна Відділу;

14) веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку звернення громадян, юридичних осіб;

15) інформує Краматорську міську раду про виконання рішень Краматорської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у сфері охорони здоров’я та відповідає за висвітлення діяльності Відділу у засобах масової інформації в межах компетенції;

16) розподіляє обов’язки між посадовими особами та іншими працівниками Відділу, забезпечує підвищення їхньої ділової кваліфікації;

17) приймає участь в організації та проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу/підприємства охорони здоров’я міського підпорядкування;

18) здійснює контроль за виконанням керівником комунального некомерційного підприємства умов контракту;

19) доповідає заступнику міського голови за розподілом обов’язків про невиконання керівником Підприємства умов контракту та своїх обов’язків;

20) подає міському голові пропозиції за згодою із заступником міського голови за розподілом обов’язків щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників Підприємств охорони здоров’я Краматорської міської ради;

21) застосовує заходи щодо стимулювання, заохочення, дисциплінарної та іншої відповідальності керівників Підприємств охорони здоров’я, що підпорядковані Відділу, посадових осіб та працівників Відділу за згодою із заступником міського голови за розподілом обов’язків;

22) входить до складу  утвореної спостережної ради при Підприємствах;

23) координує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Краматорської міської ради;

24) бере участь у нарадах, семінарах, конференціях, симпозіумах тощо;

25) підписує та візує документи в межах своєї компетенції;

26) представляє Відділ у відносинах з державними органами, підприємствами, устано-вами, організаціями, у тому числі громадськими організаціями;

27) здійснює зовнішньоекономічну діяльність у галузі охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства;

28) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

РОЗДІЛ ІІІ.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями та функціями Відділу є:

3.1.1. Забезпечення в межах наданих повноважень доступності та безоплатності медичного обслуговування населення міста.

3.1.2. Вивчення стану здоров’я населення, розробка заходів щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, що сприяє збільшенню продовження життя людей.

3.1.3. Взаємодія з управліннями та відділами Краматорської міської ради з питань медичного обслуговування в закладах освіти та дитячих оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді міста.

3.1.4. Контроль за забезпеченням відповідно до чинного законодавства України пільгових категорій населення, що проживають у місті, лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах виділених асигнувань.

3.1.5. Взаємодія зі службою у справах дітей щодо надання медичної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

3.1.6. Координація та взаємодія із Підприємствами охорони здоров’я міського підпорядкування щодо реалізації заходів, спрямованих на профілактику соціальних захворювань (венеричних, туберкульозу, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ-інфекції тощо).

3.1.7. Здійснення спільно з іншими виконавчими органами Краматорської міської ради необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій та своєчасного інформування департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації та населення про них.

3.1.8. Координація роботи Підприємств охорони здоров’я міського підпорядкування з питань своєчасного проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів.

3.1.9. Забезпечення у відповідності до чинного законодавства України, розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я всіх форм власності.

3.1.10. Формування високоякісного кадрового складу медичного персоналу (крім технічного та іншого) Підприємств охорони здоров’я комунальної власності Краматорської міської ради.

3.1.11. Сприяння організації роботи щодо підвищення кваліфікації медичних працівників підприємств охорони здоров’я міського підпорядкування.

3.1.12. Проведення роботи щодо  підбору та підготовки кадрового резерву.

3.1.13. Сприяння організації роботи по виконанню заходів боротьби зі злочинністю та корупцією у підприємствах охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності Краматорської міської ради.

3.1.14. Сприяння залученню на розвиток охорони здоров’я міста додаткових коштів та матеріальних цінностей, добровільних внесків від юридичних і фізичних осіб згідно з чинним законодавством України.

3.1.15. Взаємодія із суб’єктами господарювання та сприяння перспективному і поточному плануванню, щодо розвитку мережі закладів та підприємств охорони здоров’я міста.

3.1.16. Участь у розробці та надання пропозицій до проектів договорів, угод, контрактів, що підписуються у сфері охорони здоров’я та стороною яких виступає міський голова,  Краматорська міська рада, заступник міського голови за розподілом обов’язків.

3.1.17. Одержання у встановленому порядку бухгалтерської та статистичної звітності від підпорядкованих Відділу підприємств охорони здоров’я Краматорської  міської ради. Контроль в підпорядкованих Відділу підприємствах охорони здоров’я Краматорської міської ради первинного бухгалтерського обліку. Забезпечення складання узагальненого бухгалтерського та статистичного звітів у цілому по галузі відповідно до вимог чинного законодавства.

3.1.18. Аналіз матеріалів, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ за дорученням керівництва, сприяння своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.1.19. Підготовка пропозицій до проектів програми соціально-економічного розвитку в місті, проектів місцевих бюджетів, надання їх на розгляд Краматорської міської ради.

3.1.20. Забезпечення координації діяльності підпорядкованих підприємств охорони здоров’я міста з питань:

1) надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню;

2) взаємодії підприємств охорони здоров’я міста з обласними медичними устано-вами/підприємствами;

3) удосконалення форм та методів профілактичної роботи, розвитку спеціалізованих видів медичної допомоги.

3.1.21. Проведення оцінки діяльності Підприємств на підставі даних медичної статистики, економічних показників  та вивчення стану організації та якості медичного забезпечення населення, прийняття заходів за його результатами щодо підвищення ефективності діяльності підприємств охорони здоров’я міста.

3.1.22. Здійснення, відповідно до компетенції, розгляду звернень громадян, відповідно до діючого законодавства України, контроль цієї роботи у підприємствах охорони здоров’я міста.

3.1.23. Контроль за наданням медичної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам, реабілітованим, як жертви політичних репресій, військовослужбовцям, звільненим у запас або у відставку, сім’ям, які втратили годувальника, багатодітним сім’ям, громадянам похилого віку, відповідно до діючого законодавства України.

3.1.24. Надання засобам масової інформації інформацій про діяльність Відділу та підпорядкованих йому підприємств охорони здоров’я міста.

3.1.25. Здійснення інших повноважень у сфері охорони здоров’я, віднесених чинним законодавством України до його компетенції.

РОЗДІЛ  IV.

ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Відділу надаються наступні права:

1) брати участь в роботі сесій Краматорської міської ради, нарадах та семінарах, які проводяться Краматорською міською радою або її виконавчими органами;

2) подавати Краматорській міській раді пропозиції, проекти рішень та розпоряджень міського голови щодо роботи Відділу;

3) вносити, у разі необхідності, зміни до організаційної структури підпорядкованих Відділу підприємств охорони здоров’я міста;

4) направляти для прийняття на роботу лікарів та молодих спеціалістів середньої ланки та проводити їх розподіл по підприємствам охорони здоров’я міста;

5) здійснювати контроль за організацією лікувально-профілактичного процесу у підприємствах охорони здоров’я міста;

6) контролювати хід виконання комплексних програм в галузі охорони здоров’я міста;

7) зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників підприємств охорони здоров’я, підпорядкованих Відділу, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

8) отримувати у встановленому порядку від інших відділів, управлінь Краматорської міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ повноважень;

РОЗДІЛ V.

 ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

5.1. Основними обов’язками Відділу є:

5.1.1. Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення міста.

5.1.2. Прогнозування розвитку мережі закладів/підприємств охорони здоров’я міста для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою та подання пропозицій до заступника міського голови за розподілом обов’язків.

5.1.3. Внесення пропозицій органу місцевого самоврядування по корективам мережі закладів/підприємств охорони здоров’я міста відповідно до потреби у медичному обслуговуванні населення міста.

5.1.4. Контроль за дотриманням законодавства в сфері охорони здоров’я, держстандартів, критеріїв і вимог, направлених на охорону навколишнього природного середовища, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, нормативів і професіональної діяльності у сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування.

5.1.5. Організаційне керівництво та здійснення контролю за діяльністю підприємств охорони здоров’я міста.

5.1.6. Як головний розпорядник бюджетних коштів з охорони здоров’я, в межах своїх повноважень, здійснення фінансування та зміцнення матеріальної бази підпорядкованих Відділу підприємств охорони здоров’я міста; здійснення контролю за використанням цих коштів.

5.1.7. Аналіз роботи підприємств охорони здоров’я комунальної власності міста, які надають платні медичні послуги.

5.1.8. Організація та проведення перевірки у підвідомчих підприємствах охорони здоров’я по всіх напрямах їх діяльності в межах наданих повноважень.

5.1.9. Контроль за наданням медико-санітарної допомоги населенню міста.

5.1.10. Розробка та подання в установленому порядку пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевих бюджетів, забезпечення в межах своїх повноважень їх виконання.

5.1.11. Забезпечення у встановленому законодавством України порядку розгляд звернень громадян, контроль за проведенням цієї роботи у підвідомчих Відділу підприємствах охорони здоров’я міста.

5.1.12. Сприяння впровадженню в практику роботи підприємств охорони здоров’я міста нових високоефективних форм і методів роботи.

5.1.13. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників надання медичних послуг в підприємствах охорони здоров’я міста.

РОЗДІЛ VI.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

6.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу.

6.2. Посадові особи та інші працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Посадові особи та інші працівники Відділу несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеним чинним законодавством України.

  

РОЗДІЛ VII.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у відповідності до діючого законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

 

РОЗДІЛ VIIІ.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Припинення, реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється за рішенням Краматорської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Відділ утворюється та реєструється у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

8.3. У разі отримання доходів (прибутків) останні використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим положенням.

8.4. Отримані доходи, або їх частина не можуть перерозподілятись серед засновників (учасників), членів управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.5. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані або зараховані до доходу бюджету Краматорської міської ради.

8.6. Питання діяльності Відділу, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                                     І.І. Сташкевич


Інформація у форматі відкритих даних:

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій відділу охорони здоров’я Краматорської міської ради та організацій, що належать до сфери його управління

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них


Бюджетний запит на 2020-2022 роки:

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету:

2019

Перелік укладених договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них:

2019

Річний план закупівель КМУ “Міська лікарня №2” , що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2018 рік


Установа (Підстава) Формування конкурсної комісії Оголошення  

Протокол

Оголошення результатів Відео засідання конкрусної комісії
Комунального некомерційного підприємства «Дитяче територіальне медичне об’єднання» (Розпорядження міського голови від 20.08.2021р. № 110р) 20.08.2021

 


09.09.2021

06.10.2021

29.09.2021


13.09.2021

 

29.09.2021

06.10.2021 Переглянути
Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 3» (Розпорядження міського голови від 30.06.2021р. № 83р) 02.07.2021 20.07.2021

09.08.2021 (конкурсна комісія)

Протокол №1

Протокол №2

Оголошення Гетманов В.В.

Яковленко О.В.

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» (Розпорядження міського голови від 30.06.2021р. № 82р) 02.07.2021 20.07.2021

09.08.2021
(конкурсна комісія)

Протокол №1

Протокол №2

Оголошення Переглянути
Комунального некомерційного підприємства «Дитяче територіальне медичне об’єднання» (Розпорядження міського голови від 30.06.2021р. № 81р) 02.07.2021 20.07.2021

09.08.2021 (конкурсна комісія)

Протокол №1

Протокол №2

Оголошення
Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка № 2» (Розпорядження міського голови від 30.06.2021р. № 80р) 
02.07.2021 20.07.2021

09.08.2021 (конкурсна комісія)

Протокол №1

Протокол №2

Оголошення Переглянути
Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка № 1» (Розпорядження міського голови від 30.06.2021р. № 79р) 02.07.2021 20.07.2021

09.08.2021 (конкурсна комісія)

Протокол №1

Протокол №2

Оголошення Переглянути
Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №2 (Розпорядження міського голови від 07.05.2021р. № 63р) 11.05.2021 08.06.2021 11.06.2021

 

Контакти:

84307, вул. О.Тихого, 17, 3 поверх

Графік роботи:

ппонеділок-п’ятниця — з 8.00 до 16.00,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

Понеділок: з 10.00 до 16.00 – заступник начальника відділу Мельник Валерія Павлівна

Вівторок, середа: з 10.00 до 16.00 – заступник начальника відділу Кулакова Ірина Анатоліївна

Четверг: з 10.00 до 16.00 – заступник начальника відділу Лютік Надія Валеріївна