Відділ обліку та звітності

Відділ є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Савченко Тетяні Миколаївні.

Начальник відділу: Берегова Галина Вікторівна

тел.: +380 (626) 48-56-65

Email: buhg@krm.gov.ua


Основними завданнями відділу є:

      • ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень бухгалтерського обліку, з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

      • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань.

Відділ своєчасно складає та подає фінансову, статистичну звітність виконавчого комітету, здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, забезпечує облік власних надходжень, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасно та в повному обсязі забезпечує перерахування податків та зборів до відповідних бюджетів, бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в установі, розробляє та здійснює заходи щодо погашення кредиторської заборгованості відповідно до договірних зобов’язань. Працівники відділу безпосередньо займаються розробленням нормативно-правових актів міської ради та її виконавчого комітету.


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 30.03.2011 №5/VI-19

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ по обліку та звітності

Краматорської міської ради

 

 

I. Загальні положення

1.1. Відділ по обліку та звітності (далі відділ) створюється за рішенням міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету ради, міському голові.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а з питань організації та методами ведення обліку і складання звітності відділ керується нормативними актами Міністерства фінансів України, Головного управління Держказначейства України, цим Положенням, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.

1.5. Відділ по обліку та звітності є самостійним структурним підрозділом і не повинен входити до складу будь-якого підрозділу.

1.6. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.7. Відділ правами юридичної особи не володіє.

 

  1. Загальні напрямки діяльності функцій відділу

 

2.1.Основними напрямками діяльності відділу є:

– ведення бухгалтерського обліку відповідно  до національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку, з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

– забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань.

2.2. В межах наданих повноважень та відповідно до покладених на нього завдань відділ виконує наступні функції:

2.2.1. веде бухгалтерський облік у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів відносно ведення бухгалтерського обліку;

2.2.2. своєчасно складає та подає фінансову звітність, статистичну та інші звітності у порядку, встановленому законодавством;

2.2.3. здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації та здійсненням платежів, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

2.2.4. забезпечує облік власних надходжень, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їхнім рухом;

2.2.5. вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;

2.2.6. уживає всіх необхідних заходів для збереження оброблених первинних документів, облікових регістрів та звітності протягом установленого терміну;

2.2.7. своєчасно та в повному обсязі за погодженням керівника установи забезпечує перерахування податків та зборів до відповідних бюджетів;

2.2.8. розробляє та здійснює заходи щодо погашення кредиторської заборгованості відповідно до договірних зобов’язань;

2.2.9. бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в установі, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів установи;

2.2.10. для ведення бухгалтерського обліку використовує автоматизовану систему бухгалтерського обліку та звітності;

2.2.11. забезпечує користувачів в повному обсязі правдивою інформацією про фінансовий стан установи, результатах її діяльності та рух бюджетних коштів;

2.2.12. забезпечує заходи по усуненню порушень та недоліків, виявлених під час проведення контрольних заходів;

2.2.13. працівники відділу безпосередньо займаються розробленням нормативно-правових актів міської ради та її виконавчого комітету.

ІІІ.  Права відділу

  1. Відділ має право:

3.1. представляти виконком з питань, які відносяться до компетенції бухгалтерської служби в державних фондах, підприємствах, організаціях та установах;

3.2. встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення та надання структурними підрозділами міської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку;

3.3. одержувати в установленому порядку від посадових осіб міської ради, їх структурних підрозділів первинні документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.4. призначення, переміщення та звільнення працівників відділу відбувається за згодою з начальником відділу;

3.5. брати участь у засіданнях комісій, інших дорадчих і колегіальних органах, нарадах, які проводяться у виконкомі міської ради, міській раді;

3.6. вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, здійснення поточного контролю, проведення фінансово-господарської діяльності.

IV. Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу – головний бухгалтер, який призначається на посаду міським головою.

4.2. Начальник відділу:

4.2.1. здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань;

4.2.2. керує роботою по складанню бюджетних запитів та проектів бюджету на відповідний бюджетний період;

4.2.3. погоджує проекти договорів, забезпечуючи дотримання вимог чинного законодавства;

4.2.4. керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання виконавської, трудової та фінансової дисципліни;

4.2.5. здійснює в рамках своїх повноважень заходи з відшкодування винними особами збитків від нестач, розкрадання;

4.2.6. погоджує кандидатури працівників, які мають право складати та підписувати первинні документи відносно проведення госп операцій, пов’язаних з відпусканням грошових коштів, документів, ТМЦ та ін.;

4.2.7. представляє міському голові пропозиції щодо оптимальної структури бухгалтерської служби та її чисельності, призначення на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерської служби;

4.2.8. підписує звітність та документи, які є підставою для проведення розрахунків за укладеними договорами, оприбуткування та списання майна, проведення інших господарчих операцій;

4.2.9. відмовляє в прийнятті до обліку документів, відносно господарських операцій, підготовлених з порушенням встановлених вимог та інформує міського голову про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

4.2.10. здійснює методологічне керівництво бухгалтерського обліку та звітності в підпорядкованих установах;

4.2.11. здійснює контроль за відображенням в бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, складанням та наданням фінансової та іншої звітності у відповідні терміни, відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним призначенням, усуненням порушень та недоліків, виявлених під час контрольних заходів;

4.2.12. погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонда оплати праці, встановленням посадових окладів та надбавок робітникам;

4.2.13. забезпечує організацію проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на всіх етапах виконання бюджету.

4.3. Головний бухгалтер не має право отримувати готівку та ТМЦ.

4.4. Начальник відділу – головний бухгалтер повинен знати: Закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Державної податкової адміністрації з питань правових засад регулювання діяльності установи, нормативно-правові акти Міністерства фінансів   України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методологічні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо бухгалтерського обліку в бюджетних установах; порядок оформлення операцій та організацію документообігу за розділами обліку, форми і порядок проведення розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрачання коштів, товарно-матеріальних цінностей, правила проведення інвентаризацій активів і зобов’язань, податкову справу, основні принципи роботи на комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги: начальник відділу – головний бухгалтер повинен володіти державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати повну вищу освіту в сфері економіки.

Стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менш 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах.

4.5. Відділ є підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету ради та підзвітним і підконтрольним міській раді.

4.6. Робота відділу ведеться згідно функцій відділу, доручень керівництва.

4.7. Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.

4.8. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

V. Відповідальність відділу

5.1. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на відділ, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

5.2. За порушення трудової, фінансової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.3. Начальник відділу – головний бухгалтер поряд з міським головою несе відповідальність:

за порушення правил та положень щодо фінансової діяльності установи;

за несвоєчасне стягнення грошових нарахувань з посадових осіб;

за порушення терміну надання квартальної та річної бухгалтерської звітності.

 

 

Секретар міської ради                                                                А.М. Борсук   


Інформація у форматі відкритих даних:

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету:

2020

2019

Перелік укладених договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них:

2020

2019

Звіти про виконання паспортів бюджетної програми:

2019

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
каб. 405, 406,407

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

щопонеділка 10.00-16.00