Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови  – Радченку Валерію Васильовичу.

Начальник відділу:  Зайцев Станіслав Юрійович
тел.: +380 (626) 48-55-69
Email: it@krm.gov.ua


Основними завданнями відділу є:

 • Підтримка технічної готовності та безперебійної роботи локальних мереж, комп’ютерного, серверного, мережевого та периферійного обладнання.
 • Забезпечення структурних підрозділів (крім самостійних) міської ради комп’ютерною та периферійною технікою.
 •  Обслуговування програмного забезпечення, що стосується обробки необхідної інформації в електронному вигляді.
 •  Супровід програмно-апаратних комплексів, системи баз даних структурних підрозділів міської ради.
 •  Обслуговування електронної системи голосування “Віче” та супровід  пленарних засідань міської ради, відкритих апаратних нарад за участю міського голови, організація онлайн трансляцій відкритих засідань.
 •  Виконання робіт з копіювання і множення рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших документів за потребою.
 •  Формування політики у сфері відкритих даних, навчання відповідальних виконавців.
 •  Забезпечення технічного супроводу презентацій, відеонарад за участю керівництва виконавчого комітету міської ради.
 • Технічний супровід та практичне використання вуличного лед-екрану.

В межах наданих повноважень відділ виконує такі функції:

 •  Відповідає за розробку технічних завдань, кваліфікаційних вимог та критеріїв оцінки для проведення закупівель програмного забезпечення, комп’ютерної техніки та іншого устаткування для обробки інформації.
 •   Надає консультації, роз’яснення, забезпечує навчання працівників структурних підрозділів міської ради в роботі з наявним програмним забезпеченням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-197

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Краматорської міської ради

І.Загальні положення

1.1. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Краматорської міської ради (далі – відділ) утворюється рішенням міської ради згідно з Законом України  “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2.  Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом обов’язків.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішенням міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Положення про відділ, його структура та штатна чисельність затверджуються рішенням міської ради.

1.5. Відділ може мати свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно-роз’яснювальних питань.

1.6. Посадові обов’язки працівників відділу затверджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом обов’язків.

1.7. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.8. Відділ правами юридичної особи не володіє.

II.Основні завдання відділу

2.1. Основними завданнями діяльності відділу є:

2.1.1 Підтримка технічної готовності та безперебійної роботи локальних мереж, комп’ютерного, серверного, мережевого та периферійного обладнання.

2.1.2 Забезпечення структурних підрозділів (крім самостійних) міської ради комп’ютерною та периферійною технікою.

2.1.3 Обслуговування програмного забезпечення, що стосується обробки необхідної інформації в електронному вигляді.

2.1.4 Супровід програмно-апаратних комплексів, системи баз даних структурних підрозділів міської ради.

2.1.6 Обслуговування електронної системи голосування “Віче” та супровід  пленарних засідань міської ради, відкритих апаратних нарад за участю міського голови, організація онлайн трансляцій відкритих засідань.

2.1.7 Виконання робіт з копіювання і множення рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших документів за потребою.

2.1.8 Формування політики у сфері відкритих даних, навчання відповідальних виконавців.

2.1.9 Забезпечення технічного супроводу презентацій, відеонарад за участю керівництва виконавчого комітету міської ради.

2.1.10 Технічний супровід та практичне використання вуличного лед-екрану.

2.2. В межах наданих повноважень відділ виконує такі функції:

2.2.1. Відповідає за розробку технічних завдань, кваліфікаційних вимог та критеріїв оцінки для проведення закупівель програмного забезпечення, комп’ютерної техніки та іншого устаткування для обробки інформації.

2.2.2.  Надає консультації, роз’яснення, забезпечує навчання працівників структурних підрозділів міської ради в роботі з наявним програмним забезпеченням.

2.2.3. Займається підготовкою проектів листів, розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2.4. Проводить консультативно-роз’яснювальну роботу з громадянами, які звертаються з питань роботи відділу.

2.2.5. Здійснення інших повноважень, покладених на відділ відповідно до чинного законодавства.

III. Права відділу

Відділ має право:

3.1. Брати участь у засіданнях  міської ради, виконкому, а також у нарадах і семінарах, що проводяться цими органами.

3.2. Замовляти і одержувати відповідну інформацію, дані від виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, інших організацій в рамках виконання завдань,  що належать до компетенції відділу.

3.3. Залучати за згодою керівника структурного підрозділу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

3.4. Вносити на розгляд міської ради, виконкому проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань діяльності відділу, здійснювати аналіз виконання цих документів, надавати пропозиції щодо їх вдосконалення.

3.5.Отримувати доступ до програмного забезпечення, комп’ютерної техніки та іншого устаткування структурних підрозділів для обробки інформації з метою виконання покладених на відділ завдань.

3.6.Контролювати додержання технології використання комп’ютерної, множувальної техніки та програмного забезпечення на робочих місцях працівниками структурних підрозділів міської ради.

3.7. За дорученням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, згідно з розподілом обов’язків формувати замовлення, опрацьовувати договори на здійснення необхідних для виконання завдань, закупок програмно-технічних засобів, комп’ютерної, множувальної техніки та розхідних матеріалів.

3.9. Проводити інструктування, стажування, консультації, надавати та надсилати інструктивно-методичні рекомендації з питань діяльності відділу структурним підрозділам міської ради.

3.10. Вести ділове листування зі структурними підрозділами міської ради, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції Відділу.

IV.Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

4.3.  Начальник  відділу    повинен    знати    Конституцію України; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, засади зовнішньоекономічної політики України, розпорядження голови облдержадміністрації (військово-цивільної адміністрації), рішення обласної ради, рішення міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови, інші нормативно-правові акти, які регулюють сферу інформаційних технологій, основи державного управління, контролю рішень та доручень, основи політики держави, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги: начальник відділу повинен володіти державною мовою, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра.

4.4. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

Начальник відділу організовує роботу відділу щодо:

– виконання рішень  міської ради та її виконавчого комітету;

– розвитку та експлуатації мереж передачі даних, адміністрування наявних інформаційних систем та сервісів міської ради;

– координації співпраці з підрозділами міської ради та органами самоорганізації населення щодо забезпечення комп’ютерною, множувальною технікою та контролем за її використанням;

– проведення навчання працівників відділів та управлінь міської ради по роботі з прикладними програмними засобами, які використовуються на конкретних робочих місцях;

Приймає участь в роботі  міської ради, постійних комісій та виконкому міської ради.

Розглядає заяви, скарги та пропозиції громадян.

Здійснює прийом громадян.

4.5.  Робота відділу ведеться згідно з планом, який складається на основі плану роботи міської ради, її виконавчого комітету, доручень керівництва, функцій відділу.

4.5. Відділ взаємодіє з іншими відділами та управліннями міської ради, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.

4.6. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

V.Відповідальність відділу

 5.1. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на відділ, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних  з прийняттям  на службу в органи місцевого самоврядування  та її проходженням.

5.2. За порушення трудової дисципліни, вимог Закону України «Про службу в органам місцевого самоврядування» та інших законодавчих актів України працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним  законодавством.

 

Секретар міської ради                                                            І.І.Сташкевич


Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
4 поверх, каб.  410

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

щопонеділка з 8.00 до 16.00