Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Відділ є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови Смирнову Сергію Володимировичу.

Начальник відділу: Редько Роман Валерійович
тел.: +380 (626) 42-00-36
Email: dabk@krm.gov.ua
dabk.krm@ukr.net

 


Функції відділу:

Надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.

Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків).

Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах міста.

Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

Розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

Розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень.

Видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

Здійснює інші повноваження, визначені законом.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
27.04.2016 № 7/VII-191

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Краматорської міської ради

І. Загальні положення

1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Краматорської міської
ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Краматорської міської ради, створений рішенням міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови згідно до розподілу обов‘язків.

З питань здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, відділ є підконтрольним Державній архітектурно-будівельній інспекції (далі – Держархбудінспекція).

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», Законом України «Про запобігання корупції» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, нормативноправовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, рішеннями Краматорської міської ради та її виконавчого комітету,
розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

4. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.
Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для
його прийняття.

5. Посадові інструкції працівників відділу затверджує заступник міського голови
зігдно до розподілу обов‘язків.

6. Відділ має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно – роз’яснювальних питань.

7. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

8. Відділ правами юридичної особи не володіє.

II.Загальні напрямки діяльності відділу

1. Основним напрямком діяльності відділу є здійснення відповідно до закону
державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

III.Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

1. Надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання
підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.

2. Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати,
реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків).

3. Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

4. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах міста.

5. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб
органів держархбудконтролю.

6. Розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення,
пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

7. Розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень.

8. Видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

9. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

IV. Права відділу

Посадові особи відділу для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

1. Безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в
експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню.

2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону.

3. Видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

– усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,
будівельних норм, державних стандартів і правил.

– зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам
законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.

4. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт
вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.

5. Проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

6. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науковотехнічних організацій.

7. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

8. Вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття
окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

9. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника відділу чи його
заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію.

10. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки.

11. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації
об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

12. Контроль за правильністю та своєчасністю надходження до бюджету
адміністративних штрафів та інших санкцій, які будуть накладатися відділом.
Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому
порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

V. Організація роботи відділу

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

Сектор кадрового забезпечення та з питань нагород Краматорської міської ради
протягом трьох днів після призначення начальника відділу інформує про це
Держархбудінспекцію.

На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

2. Начальник відділу:

2.1. Очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у
відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на Відділ завдань.

2.2. Організовує та контролює виконання в відділі Конституції та законів України,
актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону,
Держархбудінспекції, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

2.3. Здійснює загальне керівництво роботою відділу.

2.4. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань і доручень керівництва міської ради.

2.5. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й
звільнення з посад працівників відділу.

2.6. Вносить в установленому порядку пропозиції міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників відділу.

2.7. Формує плани роботи відділу, організовує й контролює процес їх виконання.

2.8. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці,
конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації в відділі.

2.9. Забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради.

2.10. Надає відповіді на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та
юридичних осіб, що надходять до відділу.

2.11. Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового
розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників відділу.

2.12. Веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв і
скарг працівниками відділу згідно із Законом України «Про звернення громадян», забезпечує ведення діловодства та архівної справи в установленому порядку.

2.13. Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення відділу.

3. Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексу законів про працю України.

5. Призначення особи на посаду у відділ, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення
заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє відповідному органу держархбудконтролю.

6. Структура, гранична чисельність, штатний розпис відділу затверджуються в
установленому порядку.

Під час визначення чисельності працівників враховується обсяг заходів державного архітектурно-будівельного контролю, дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, які будуть здійснюватися відділом.
Відділ та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

VI. Відповідальність відідлу

1. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових
обов’язків, функцій, покладених на нього, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                        Д.В. Ошурко


Інформація про проведення позапланових перевірок відділом ДАБК
№ направлення Адреса об’єкта Найменування Замовник або власник об’єкту будівництва Строк дії направлення
01/20-15 вул. Василя Стуса, буд. №63, кв.41, м. Краматорськ, Донецька область Реконструкція квартири №41 в будинку №63 по вул. Василя Стуса для розміщення офісу Фізична особа 06.02.2020 – 19.02.2020
№16/20-15 вул. Ярослава Мудрого, буд.36, прим.2 у м. Краматорськ, Донецька область Реконструкція магазину “Квіти” Фізична особа 06.11.2019-19.11.2019
№15/20-15 вул. Марії Приймаченко 4-а, м. Краматорськ, Донецька область Реконструкція будівлі адміністративного корпусу під торгово – офісні Фізична особа 23.10.2019 – 05.11.2019
17/20-15 вул. Ювілейна, буд.№56, м. Краматорськ, Донецька область Реконструкція квартири №76 під магазин в будинку №56 Фізична особа 05.11.2019 – 18.11.2019
18/20-15 вул. Двірцева, район будинку №53, м. Краматорськ, Донецька область Будівництво торгівельного комплексу “ПОГОС” Фізична особа 27.11.2019 – 10.12.2019

Інформація у форматі відкритих даних:

Дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю:

2021

2020

2019

 

Контакти:

84320, вул. Беляєва, 113
каб. 121

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

щопонеділка з 8.00 до 16.00