Відділ адміністративних послуг

Відділ є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Смирнову Сергію Володимировичу.

Начальник відділу: Гридасова Світлана Володимирівна
тел.: +380 (626) 48-54-34

Заступник начальника відділу: Тихоступ Наталя Григорівна
тел.: +380 (626) 48-54-98

Email: cnap@krm.gov.ua

Адміністратори:

тел.: +380 (626) 48-54-65


Ускова Оксана Віталіївна
тел.: +380 (626) 48-54-65


Роянова Наталія Олександрівна
тел.: +380 (626) 48-54-42


Коханова Н.С.
тел.: +380 (6264) 7-30-73


Султанова Г.В.
тел.: +380 (6264) 7-30-73


Шишкіна Ірина Миколаїіна
тел.: +380 (6264) 7-30-73


Пахомова Н.О.
тел.: +380 (626) 48-54-42


Бражник Л.А.
тел.: +380 (6264) 7-30-73


Основними завданнями центру надання адміністративних послуг є:

– організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

– спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

– забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

– Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

– перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається органом, що прийняв рішення про його утворення;

– перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається органом, що прийняв рішення про його утворення, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджено діючим законодавством;

 

Основними завданнями адміністратора є:

– надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

– прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України“Про захист персональних даних”;

– видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

– організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

– здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

– надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

13.11.2013 № 33/VI-2

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Краматорської міської ради

 

  1. I. Загальні положення

1.1. Центр надання адміністративних послуг (далі – центр) створюється як постійно діючий робочий орган виконавчого комітету Краматорської міської ради з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

1.2. Рішення щодо створення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу виконавчого комітету Краматорської міської ради приймається міською радою.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.

  1. Основні завдання та напрямки діяльності центру

2.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.4. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається органом, що прийняв рішення про його створення.

2.6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається органом, що прийняв рішення про його створення, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджено діючим законодавством.

2.7. У центрі за рішенням органу, що його створив, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень місцевої ради, при якій створено такий центр.

2.8. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

2.9. Складовою частиною центру, створеного при виконавчому комітеті міської ради, є відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та відділ з надання адміністративних послуг без урахування документів дозвільного характеру, утворені відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про адміністративні послуги».

2.10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора – посадової особи центру, яка організовує надання адміністративних послуг.

2.11. Основними завданнями адміністратора є:

– надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

– прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

– видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

– організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

– здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

– надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

III. Права центру

3.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.2. Інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

3.3. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

3.4. Порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 

IV. Організація роботи центру

4.1. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення центру як постійно діючого робочого органу у структурі виконавчого комітету Краматорської міської ради утворено структурний підрозділ – відділ з надання адміністративних послуг без урахування документів дозвільного характеру.

4.2. Очолює центр, створений як постійно діючий робочий орган, керівник відділ з надання адміністративних послуг без урахування документів дозвільного характеру, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.3. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

– здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

– організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходи по підвищенню ефективності роботи центру;

– координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

– організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

– сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що створив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

– розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

– може здійснювати функції адміністратора;

– виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

4.4. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.5. Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається органом , що прийняв рішення про створення центру.

4.6. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

4.7. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

4.8. Учасники центру – посадові та службові особи виконавчих органів міської ради, територіальних (місцевих) органів центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємства та установ, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у центрі.

4.9. Кількість спеціалістів – консультантів від виконавчих органів міської ради, територіальних (місцевих) органів центральних органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємства та установ, задіяних у роботі центру, визначається їх розпорядчими актами з урахуванням затвердженого рішенням міської ради переліку адміністративних послуг, які надаються через центр, та графіку роботи центру.

4.10. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням органу, що створив центр, можуть створюватися територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається органом, що прийняв рішення про його створення.

4.11. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години. За рішенням органу, що створив центр, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

4.12. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

Секретар міської ради                                                         А.М. Борсук


Без урахування документів дозвільного характеру

(телефон для довідок: +380 (626) 48-54-34)

1. Присвоєння поштових номерів об’єктам містобудування:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 69kb
[doc]- 50kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 49kb
[doc]- 20kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 62kb
[doc]- 20kb

2. Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 101kb
[doc]- 67kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 52kb
[doc]- 33kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 102kb
[doc]- 35kb

2.1 Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва (pdf,doc):

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 70kb
[doc]- 40kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 56kb
[doc]- 19kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 58kb
[doc]- 18kb

3. Встановлення режиму роботи об’єктам торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 105kb
[doc]- 65kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 56kb
[doc]- 33kb

Зразок заповнення заяви (pdf):
[pdf]- 192kb

4. Припинення права користування:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 102kb
[doc]- 47kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 47kb
[doc]- 37kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 52kb
[doc]- 37kb

5. Поновлення договору оренди землі:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 101kb
[doc]- 47kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 51kb
[doc]- 42kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 54kb
[doc]- 41kb

6. Внесення змін до рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 101kb
[doc]- 47kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 44kb
[doc]- 36kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 51kb
[doc]- 36kb

7. Надання згоди на передачу земельної ділянки або її частини у суборенду:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 102kb
[doc]- 47kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 46kb
[doc]- 38kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 51kb
[doc]- 37kb

8. Рішення про продаж земельної ділянки комунальної власності (фізичним особам, які не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності):

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 71kb
[doc]- 55kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 42kb
[doc]- 36kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 70kb
[doc]- 37kb

9. Зміна цільового призначення (частини) земельної ділянки, що перебуває у власності:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 104kb
[doc]- 47kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 45kb
[doc]- 36kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 50kb
[doc]- 36kb

10. Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 104kb
[doc]- 49kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 46kb
[doc]- 37kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 52kb
[doc]- 36kb

11. Рішення про передачу у власність земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 66kb
[doc]- 58kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 40kb
[doc]- 41kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 45kb
[doc]- 41kb

12. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, (фізичним особам, які не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності):

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 111kb
[doc]- 59kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 74kb
[doc]- 43kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 114kb
[doc]- 43kb

13. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 33kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 63kb
[doc]- 26kb

Зразок заповнення заяви заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 105kb
[doc]- 27kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 104kb
[doc]- 26kb

14. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 78kb
[doc]- 33kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 65kb
[doc]- 31kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 109kb
[doc]- 37kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 106kb
[doc]- 37kb

15. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 79kb
[doc]- 34kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 65kb
[doc]- 27kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 109kb
[doc]- 31kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 100kb
[doc]- 31kb

16. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 79kb
[doc]- 34kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 81kb
[doc]- 43kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 114kb
[doc]- 34kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 112kb
[doc]- 34kb

17. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 81kb
[doc]- 37kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 64kb
[doc]- 28kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 111kb
[doc]- 33kb

18. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 31kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 64kb
[doc]- 26kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 114kb
[doc]- 29kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 112kb
[doc]- 29kb

19. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 92kb
[doc]- 38kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 56kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 168kb
[doc]- 64kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 168kb
[doc]- 64kb

20. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 93kb
[doc]- 39kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 56kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 181kb
[doc]- 68kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 163kb
[doc]- 67kb

21. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території):

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 93kb
[doc]- 38kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 56kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 181kb
[doc]- 69kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 178kb
[doc]- 69kb

22. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 94kb
[doc]- 39kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 56kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 181kb
[doc]- 69kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 172kb
[doc]- 70kb

23. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю):

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 86kb
[doc]- 32kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 56kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 182kb
[doc]- 69kb

24. Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання):

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 32kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 56kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 169kb
[doc]- 71kb

25. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 74kb
[doc]- 30kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 60kb
[doc]- 30kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 117kb
[doc]- 37kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 114kb
[doc]- 36kb

26. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 76kb
[doc]- 70kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 39kb
[doc]- 15kb

27. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 33kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 63kb
[doc]- 31kb

Зразок заповнення заяви (фізичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 110kb
[doc]- 32kb

Зразок заповнення заяви (юридичні особи) (pdf,doc):
[pdf]- 115kb
[doc]- 33kb

28. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації:

Інформаційна картка реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації (pdf):
[pdf]- 103kb

Інформаційна картка внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (pdf):
[pdf]- 119kb

Бланк декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійсненона підставі будівельного паспорта(pdf,doc):
[pdf]- 73kb
[doc]- 37kb

Бланк декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (pdf,doc):
[pdf]- 95kb
[doc]- 81kb

Бланк декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду (pdf,doc):
[pdf]- 89kb
[doc]- 69kb

Бланк заяви про внесення змін до декларації (pdf,doc):
[pdf]- 91kb
[doc]- 29kb

Зразок заповнення заяви про внесення змін до декларації (pdf):
[pdf]- 134kb

29. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 84kb
[doc]- 34kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 37kb
[doc]- 32kb

30. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 92kb
[doc]- 38kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 38kb
[doc]- 41kb

Документи дозвільного характеру Краматорської міської ради та міських територіальних органів центральних органів виконавчої влади

(телефон для довідок:+380 (6264) 7-30-73)

1. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 64kb
[doc]- 146kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 54kb
[doc]- 36kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 75kb
[doc]- 37kb

2. Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 64kb
[doc]- 140kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 54kb
[doc]- 36kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 75kb
[doc]- 37kb

3. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (місцевого значення):

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 69kb
[doc]- 60kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 55kb
[doc]- 37kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 76kb
[doc]- 38kb

4. Рішення про продаж земельної ділянки комунальної власності:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 71kb
[doc]- 55kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 55kb
[doc]- 37kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 83kb
[doc]- 39kb

5. Рішення про надання в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 66kb
[doc]- 58kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 46kb
[doc]- 44kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 53kb
[doc]- 41kb

6. Рішення про надання у постійне користування земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 66kb
[doc]- 58kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 40kb
[doc]- 41kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 46kb
[doc]- 41kb

7. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 117kb
[doc]- 38kb

Бланк декларації (pdf,doc):
[pdf]- 44kb
[doc]- 33kb

Зразок заповнення (pdf):
[pdf]- 336kb

8. Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності на потужностях (об’єктах ) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 103kb
[doc]- 77kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 44kb
[doc]- 33kb

Зразок заповнення (pdf):
[pdf]- 102kb

9. Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 103kb
[doc]- 77kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 76kb
[doc]- 36kb

Зразок заповнення (pdf):
[pdf]- 82kb

10. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 92kb
[doc]- 63kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 35kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 71kb
[doc]- 35kb

11. Експлуатаційний дозвіл для операторів ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 101kb
[doc]- 60kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 89kb
[doc]- 36kb

Зразок заповнення (pdf):
[pdf]- 94kb

12. Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання (pdf,doc):

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 106kb
[doc]- 50kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 53kb
[doc]- 22kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 64kb
[doc]- 20kb

13. Дозвіл (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 101kb
[doc]- 53kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 53kb
[doc]- 22kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 64kb
[doc]- 19kb

14. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні:

Управлінням патрульної поліції в містах Краматорську та Слов’янську ДПП з питань надання цієї адміністративної послуги дозвільного характеру обслуговує наступні райони:

Лиманський

Слов’янський

Олександрівський

Добропільський

Бахмутський

Костянтинівський

Покровський

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 96kb
[doc]- 56kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 61kb
[doc]- 19kb

15. Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів:

Управлінням патрульної поліції в містах Краматорську та Слов’янську ДПП з питань надання цієї адміністративної послуги дозвільного характеру обслуговує наступні райони:

Лиманський

Слов’янський

Олександрівський

Добропільський

Бахмутський

Костянтинівський

Покровський

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 96kb
[doc]- 54kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 61kb
[doc]- 23kb

Документи дозвільного характеру Донецької обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів

1. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 77kb
[doc]- 67kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 51kb
[doc]- 24kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 55kb
[doc]- 25kb

– Анулювання дозволу

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 51kb
[doc]- 24kb

2.Дозвіл на спеціальне водокористування у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного та місцевого значення:

Дозвіл надається сектором у Донецькій, Луганській та Харківській областяхДержавного агентства водних ресурсів України через ЦНАП міста Харкова за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 26 Тел: (057) -760-70-40, 760-70-44, 760-70-45, 760-70-46, 760-70-47, 760-70-48

3. Анулювання дозволу на спеціальне водокористування у разі використання водних об’єктів загальнодержавного та місцевого значення:

Інформаційна картка (pdf):
[pdf]- 67kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 51kb
[doc]- 24kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 63kb
[doc]- 24kb

4. Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 81kb
[doc]- 52kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 45kb
[doc]- 31kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 46kb
[doc]- 27kb

5. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 86kb
[doc]- 51kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 33kb
[doc]- 27kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 45kb
[doc]- 28kb

6. Висновок державної екологічної експертизи:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 126kb
[doc]- 57kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 53kb
[doc]- 32kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 60kb
[doc]- 36kb

7. Реєстрація декларації про відходи:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 85kb
[doc]- 37kb

Бланк декларації (pdf,doc):
[pdf]- 67kb
[doc]- 30kb

8. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення:

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 81kb
[doc]- 35kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 55kb
[doc]- 24kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 55kb
[doc]- 26kb

9. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 80kb
[doc]- 33kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 51kb
[doc]- 24kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 55kb
[doc]- 25kb

10. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області

Інформаційна картка (pdf,doc):
[pdf]- 525kb

Бланк заяви (pdf,doc):
[pdf]- 67kb
[doc]- 27kb

Зразок заповнення заяви (pdf,doc):
[pdf]- 84kb
[doc]- 29kb

Бланк заяви про анулювання (pdf,doc):
[pdf]- 67kb
[doc]- 28kb

Зразок заповнення заяви про анулювання(pdf,doc):
[pdf]- 84kb
[doc]- 29kb

Бланк заяви про переоформлення (pdf,doc):
[pdf]- 67kb
[doc]- 27kb

Зразок заповнення заяви про переоформлення(pdf,doc):
[pdf]- 84kb
[doc]- 29kb


Контакти:

84313, вул. Б.Хмельницького, 8

Графік прийому громадян:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 9-00 до 16-00,

Субота – з 8.00 до 15.00 ,

Без перерви, неділя – вихідний

У вівторок з 17-00 до 20-00 здійснюється прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису по телефону +380 (626) 48-54-34