Управління земельних відносин

Управління є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови Смирнову Сергію Володимировичу.

Начальник управління: – Довгаленко Віра Романівна
Заступник начальника: Гримайло Зінаїда Сергіївна

тел.: +380 (626) 48-55-82
Email: vkrsk@krm.gov.ua
Адреса управління : 84313, пл. Миру, 2 (Виконавчий комітет Краматорської міської ради, 2 поверх)


Зразки заяв з питань регулювання земельних відносин:

Дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду

Погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду

Погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

Згода на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в користуванні (оренді)

Згода на поділ земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні (оренді)

Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (пай)

Реєстрація договору оренди земельної частки (пай)


УПРАВЛІННЯ МАЄ ВІДДІЛИ ТА СЕКТОРИ :


Відділ: регулювання земельних відносин

Начальник відділу: Козлова Олена Миколаївна

тел.: +380 (626) 48-55-66
тел.: +380 (626) 48-55-61

Графік особистого прийому громадян:
вівторок з 8.00 до 17.00

Основним завданням, що покладено на відділ є підготовка матеріалів та проектів рішень міської ради щодо надання у користування, передачу у власність земельних ділянок комунальної власності та з інших питань регулювання земельних відносин, розробка, узгодження проектів договорів оренди землі, угод до них;


Відділ: самоврядного контролю

Начальник відділу: Біла Галина Іванівна

тел.: +380 (626) 48-55-82

Основним завданням, що покладено на відділ є здійснення заходів з самоврядного контролю за використанням та охороною земель Краматорської міської територіальної громади, визначення та відшкодування збитків, відшкодування безпідставно збережених коштів, завданих міській раді користувачами земельних ділянок.


Сектор: юридичний

завідувач сектору: Романченко Ганна Олександрівна

тел.: +380 (626) 48-55-14

Основним завданням, що покладено на сектор є правове забезпечення діяльності управління, представництво інтересів управління та Краматорської міської ради у судових органах.


Сектор: бухгалтерського обліку та звітності

завідувач сектору: Іванова Людмила Олександрівна

тел.: +380 (626) 48-55-14

Основним завданням, що покладено на сектор є ведення бухгалтерського обліку відповідно національним стандартам, складання фінансової, бюджетної звітності та кошторисних документів згідно лімітних довідок фінансового управління


Основними завданнями управління є забезпечення реалізації повноважень Краматорської міської територіальної громади, в особі Краматорської міської ради, в галузі земельних відносин та здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

У сфері земельних відносин управління виконує наступні функції:

 • Регулювання земельних відносин в межах Краматорської міської територіальної громади з метою забезпечення права на землю фізичних та юридичних осіб, додержання вимог земельного законодавства.
 • Розробка і внесення на розгляд  чергових пленарних засідань міської ради проектів рішень з питань, що стосуються земельних відносин.
 • Підготовка проектів договорів оренди земельних ділянок комунальної власності фізичним та юридичним особам, та проектів договорів оренди водних об’єктів в комплексі із земельною ділянкою комунальної власності, відповідно до рішень міської ради.
 • Здійснення заходів щодо розвитку ринку земель Краматорської міської територіальної громади.
 • Участь в організації та проведенні земельних торгів.
 • Проведення реєстрації договорів оренди земельної частки (паю), які розташовані на території Краматорської міської територіальної громади.
 • Організація розгляду земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян.
 • Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок.
 • Здійснення моніторингу за реєстрацією договорів (угод) оренди земельних ділянок та земельних сервітутів згідно чинного законодавства.

У сфері здійснення самоврядного контролю управління виконує наступні функції:

 • Здійснення заходів самоврядного контролю за використанням та охороною земель Краматорської міської територіальної громади, визначення та відшкодування збитків, відшкодування безпідставно збережених коштів, завданих міській раді користувачами  земельних ділянок у спосіб, визначений законом, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами, в тому числі місцевого значення, прийнятими з цього питання.
 • Здійснення обстеження земельних ділянок комунальної власності Краматорської міської територіальної громади із залученням спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету Краматорської міської ради.
 • Організація збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання земель.
 • Здійснення моніторингу надходжень коштів до міського бюджету за договорами купівлі-продажу земельних ділянок, які передано у власність шляхом продажу з розстроченням платежу; орендної плати за водні об’єкти місцевого значення, що надаються в користування на умовах оренди на підставі інформації фінансового управління міської ради.
 • Здійснення обліку договорів (угод) купівлі-продажу земельних ділянок.
 • Управління може виступати позивачем та/або відповідачем в судових органах в межах покладених на нього функцій, представляти інтереси Краматорської міської ради з питань, які належать до компетенції управління.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
31.03.2021 № 7/VIII-287

ПОЛОЖЕННЯ
про управління земельних відносин Краматорської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління земельних відносин Краматорської міської ради (далі – управління) є самостійним виконавчим органом Краматорської міської ради, створеним за рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним Краматорській міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Краматорської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2.Юридичний статус та майно управління

2.1. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має круглу печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмовий бланк та інші атрибути юридичної особи, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби, бути позивачем та відповідачем у суді.

2.2. Управління діє на підставі Положення про управління, яке затверджується рішенням міської ради.

Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

2.3. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Краматорська.

2.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності управління проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

2.5. Управління є головним розпорядником коштів.

2.6. Майно управління належить йому на праві оперативного управління та є комунальною власністю Краматорської міської ради. Управління володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.7. Штатна чисельність працівників управління визначається Краматорською міською радою. Кошторис та штатний розпис управління затверджується у встановленому порядку.

2.8. Ліквідація або реорганізація управління здійснюється на підставі рішення Краматорської міської ради. У разі припинення управління в результаті ліквідації або реорганізації (злиття, поділ, приєднання або перетворення), активи управління передаються Краматорській міській раді.

3. Загальні напрямки діяльності та завдання управління

3.1. Основними напрямками діяльності управління є регулювання земельних відносин та створення умов раціонального та економічно обґрунтованого використання земель Краматорської міської територіальної громади, здійснення  самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

3.2. Основними завданнями управління є забезпечення реалізації повноважень Краматорської міської територіальної громади, в особі Краматорської міської ради, в галузі земельних відносин та здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

3.3. Управління, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Краматорської міської ради, іншими органами, утвореними Краматорською міською радою, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

4. Функції управління відповідно до завдань

4.1. У сфері земельних відносин:

4.1.1. Регулювання земельних відносин в межах Краматорської міської територіальної громади з метою забезпечення права на землю фізичних та юридичних осіб, додержання вимог земельного законодавства.

Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань земельних відносин та надання відповідей згідно з чинним законодавством, здійснення заходів з роз’яснення юридичним та фізичним особам питань щодо порядку оформлення прав власності на земельні ділянки або користування земельними ділянками.

4.1.2.  Розробка і внесення на розгляд  чергових пленарних засідань міської ради проектів рішень з питань, що стосуються земельних відносин.

Здійснення підготовки та внесення на розгляд міської ради пропозицій та проектів рішень щодо перегляду нормативної грошової оцінки земель Краматорської міської територіальної громади.

4.1.3. Підготовка проектів договорів оренди земельних ділянок комунальної власності фізичним та юридичним особам, та проектів договорів оренди водних об’єктів в комплексі із земельною ділянкою комунальної власності, відповідно до рішень міської ради.

4.1.4. Здійснення заходів щодо розвитку ринку земель Краматорської міської територіальної громади.

4.1.5.   Участь в організації та проведенні земельних торгів.

4.1.6. Проведення реєстрації договорів оренди земельної частки (паю), які розташовані на території Краматорської міської територіальної громади.

4.1.7.  Здійснення контролю за додержанням земельного законодавства.

4.1.8. Організація розгляду земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян.

4.1.9. Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок.

4.1.10. Здійснення моніторингу за реєстрацією договорів (угод) оренди земельних ділянок та земельних сервітутів згідно чинного законодавства.

4.1.11. Виконання інших повноважень, покладених на управління, відповідно до чинного законодавства України.

4.2. У сфері здійснення самоврядного контролю:

4.2.1. Здійснення заходів самоврядного контролю за використанням та охороною земель Краматорської міської територіальної громади, визначення та відшкодування збитків, відшкодування безпідставно збережених коштів, завданих міській раді користувачами  земельних ділянок у спосіб, визначений законом, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами, в тому числі місцевого значення, прийнятими з цього питання.

4.2.2. Здійснення обстеження земельних ділянок комунальної власності Краматорської міської територіальної громади із залученням спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету Краматорської міської ради.

4.2.3. Організація збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання земель.

4.2.4. Здійснення моніторингу надходжень коштів до міського бюджету за договорами купівлі-продажу земельних ділянок, які передано у власність шляхом продажу з розстроченням платежу; орендної плати за водні об’єкти місцевого значення, що надаються в користування на умовах оренди на підставі інформації фінансового управління міської ради.

4.2.5.  Здійснення обліку договорів (угод) купівлі-продажу земельних ділянок.

4.3. Управління може виступати позивачем та/або відповідачем в судових органах в межах покладених на нього функцій, представляти інтереси Краматорської міської ради з питань, які належать до компетенції управління.

5. Права та обов’язки управління

5.1. Управління має право:

5.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

5.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на управління виконання роботи, що не відноситься до функцій управління чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

5.1.3. Брати участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

5.1.4. У разі виявлення порушень законодавства, в межах своєї компетенції, звертатися до фізичних та юридичних осіб з вимогою усунення таких порушень.

5.1.5. Взаємодіяти з управлінням Держгеокадастру, правоохоронними органами та отримувати від посадових осіб вказаних органів інформацію, необхідну для виконання покладених на управління завдань.

5.1.6. Здійснювати процедуру закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів.

5.1.7. Видавати в межах своїх повноважень накази, організовувати і контролювати їх виконання.

5.2. При здійсненні повноважень управління зобов’язане:

5.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені Конституцією та законодавством України.

5.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

5.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушень вимог антикорупційного законодавства.

5.2.4. Забезпечувати постійне підвищення кваліфікації працівниками управління.

6. Структура управління

6.1. Структура управління визначається штатним розписом.

6.2. Штатна чисельність працівників управління затверджується рішенням Краматорської міської ради.

6.3. Штатний розпис та кошторис управління затверджуються міським головою у межах граничної чисельності працівників, затверджених міською радою.

6.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста.

6.5. Прийняття на службу в управління здійснюється міським головою на конкурсній основі, чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

6.6. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

7. Організація роботи управління

7.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

7.2. Начальник управління:

7.2.1. Здійснює постійне керівництво діяльністю управління.

7.2.2 Розподіляє посадові обов’язки між працівниками управління, очолює та контролює їх роботу.

7.2.3. В межах чинного законодавства дає працівникам управління розпорядження, обов’язкові для виконання.

7.2.4. Забезпечує дотримання працівниками управління трудової, виконавчої дисципліни, нерозголошення службової інформації.

7.2.5. Візує проекти рішень міської ради та виконавчого комітету тощо.

7.2.6. Видає у межах своїх повноважень накази, організує та контролює їх виконання, у межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки.

7.2.7. Від імені управління та в межах завдань, покладених на управління, підписує документи, пов’язані з діяльністю Управління.

7.2.8. Вносить міському голові пропозиції щодо структури та штатного розпису управління.

7.2.9. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління,  своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

7.2.10. Звітує перед міським головою та міською радою про стан виконання повноважень, покладених на управління.

7.2.11. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

7.2.12. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності управління та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

7.2.13. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання апарату управління.

7.2.14. Діє без доручення від імені управління, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкованості у відносинах з юридичними особами.

Начальник управління повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги: начальник управління повинен володіти державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

7.3. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у відповідності до діючого законодавства України.

7.4. Обов’язки начальника управління під час його відсутності виконує заступник начальника управління.

7.5. Посадові особи управління діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником управління.

Посадові особи управління представляють інтереси міської ради, виконкому міської ради у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій на підставі довіреності, виданої від імені міської ради, виконкому міської ради за підписом міського голови та/або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Посадові особи управління представляють інтереси управління у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій на підставі довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства з обсягом повноважень, прав та обов’язків, що надані позивачу, відповідачу, третій особі і потерпілому Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кримінальним процесуальним кодексом України.

7.6.  Посадові особи управління зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

7.7. Діловодство в управлінні ведеться згідно з номенклатурою справ управління.

8. Взаємодія

8.1. З метою реалізації власних повноважень управління взаємодіє з виконавчими органами Краматорської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян міста Краматорська.

9. Відповідальність управління

9.1. Посадові особи управління несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на них, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень,  пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

9.2. За порушення трудової та виконавської дисципліни посадові особи управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                                           І.І. Сташкевич               


Інформація у форматі відкритих даних

Інформація про організаційну структуру


Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету:

2020

2019

2018

Звіт про виконання паспортів бюджених програм:

2019

2018

Фінансова звітність:

2019

Перелік укладених договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них:

2020

2019

2018


Перелік об’єктів комунальної власності

Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок:

2020

Перелік майна комунальної власності переданого в оренду:

2020

2019

2018

 

Контакти:

84313, пл. Миру, 2

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян: