Управління з питань цивільного захисту

Управління є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Безсонному Андрію Олександровичу.

Начальник управління:  Кукочка Сергій Васильович

Карта захисних споруд Краматорська


Основними завданнями управління є:

 • реалізація на відповідальній території державної політики і виконання завдань у сфері цивільного захисту, покладених згідно з законодавством на органи місцевого самоврядування;

 • координація діяльності органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, організація їх ефективного функціонування;

 • розробка і реалізація заходів з питань підтримки у готовності до дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій органів управління та сіл ЦЗ;

 • здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, розробка рекомендацій для населення щодо попередження і реагування на надзвичайні, несприятливі побутові або нестандартні ситуації;

 • оперативне оповіщення начальника ЦЗ міста, органів управління та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, про заходи, які вживаються для запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації, доведення сигналів ЦО в особливий період;

 • організація підготовки особового складу органів управління та сіл ЦЗ, навчання населення діям в умовах НС;

 • планування заходів, пов’язаних із забезпеченням стійкого функціонування об’єктів економіки в зонах можливого ураження внаслідок виникнення НС техногенного, природного чи воскового характеру;

 • забезпечення постійної готовності до використання пункту управління начальника ЦЗ міста;

 • планування та організація здійснення заходів з евакуації, інженерного, радіаційного та хімічного захисту населення, сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення міста при виникненні НС та в особливий період;

 • організація роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС згідно з її положенням, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради;

 • планування матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт та першочергових заходів з ліквідації наслідків НС, залучення до цих робіт та охорони громадського порядку підприємств, установ, організацій та населення відповідно до чинного законодавства.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
23.11.2016 №16/VII-491

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради (далі –
Управління) є виконавчим органом міської ради та створюється за її рішенням відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

1.2. Управління є підзвітнім і підконтрольним міській раді, підпорядкованим
виконавчому комітету ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими
нормативними актами.

1.4. Положення про управління, його структура та штатна чисельність
затверджуються рішенням міської ради.
Посадові інструкції працівників Управління затверджує міський голова.

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах Державного казначейства, бланк, печатку та штампи із своїм найменуванням.

1.6. Майно, що знаходиться на балансі Управління, є комунальною власністю
Краматорської міської ради та перебуває в його оперативному управлінні та користуванні.

1.7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.8. Отримані доходи або їх частина не можуть перерозподілятись серед засновників (учасників), членів Управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Використовує свої доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

1.9. Управління є головним розпорядником коштів.
Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності здійснюється Управлінням відповідно до вимог чинного законодавства.

1.10. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється на підставі рішення міської ради.

У разі припинення діяльності Управління (у результаті ліквідації, злиття, поділу,
приєднання або перетворення) активи Управління передаються за рішенням міської ради одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

ІІ. Загальні напрямки діяльності та функції управління

2.1. Основними напрямками діяльності Управління є:

2.1.1. реалізація на відповідній території державної політики і виконання завдань у сфері цивільного захисту, покладених згідно з законодавством на органи місцевого самоврядування;

2.1.2. координація діяльності органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, організація їх ефективного функціонування;

2.1.3. розробка і реалізація заходів з питань підтримки у готовності до дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій органів управління та сил цивільного захисту;

2.1.4. здійснення у встановленому порядку збору, обробки та обміну інформацією у сфері цивільного захисту;

2.1.5. здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, розробка рекомендацій для населення щодо попередження і реагування на надзвичайні, несприятливі побутові або нестандартні ситуації;

2.1.6. оперативне оповіщення начальника цивільного захисту міста, органів
управління та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період, інформування про заходи, які вживаються для запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації;

2.1.7. організація підготовки особового складу органів управління та сил цивільного захисту, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій;

2.1.8. планування заходів, пов’язаних із забезпеченням стійкого функціонування
об’єктів економіки в зонах можливого ураження внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного чи військового характеру;

2.1.9. забезпечення постійної готовності до використання пункту управління
начальника цивільного захисту міста;

2.1.10. планування та організація здійснення заходів з евакуації, інженерного,
радіаційного та хімічного захисту населення, сталого функціонування об’єктів
життєзабезпечення міста при виникненні надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період;

2.1.11. організація роботи міської комісії з питань ТЕБ і НС згідно з Положенням про неї, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради;

2.1.12. планування матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт та першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення до цих робіт та охорони громадського порядку підприємств, установ, організацій та населення відповідно до чинного законодавства.

2.2. Управління з питань цивільного захисту відповідно до покладених завдань та в межах наданих повноважень виконує такі функції:

2.2.1. організовує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики у сфері
захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій;

2.2.2. здійснює аналіз стану техногенно-природної безпеки на території міста і
прогнозування імовірності виникнення та можливого розвитку надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на об’єктах господарювання та окремих територіях, їхнього впливу на інші об’єкти та території;

2.2.3. вносить на розгляд виконкому міської ради інформаційні довідки щодо стану захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

2.2.4. надає пропозиції до проектів міських програм щодо вдосконалення системи
цивільного захисту, бере участь у розробці регіональних та місцевих програм щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

2.2.5. надає пропозиції щодо включення до проекту міського бюджету витрат на
розвиток та функціонування органів управління і сил цивільного захисту, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та ліквідацію їхніх наслідків, контролює цільове використання виділених на ці цілі бюджетних коштів;

2.2.6. визначає спільно з територіальним підрозділом ДСНС України склад, місця
розміщення та оснащення сил і засобів місцевої ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту;

2.2.7. організовує роботу щодо створення та функціонування спеціалізованих служб цивільного захисту на території міста;

2.2.8. забезпечує роботу, підготовку до дій міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, міської комісії з питань евакуації, здійснює організаційно-методичне керівництво створенням, підготовкою та функціонуванням об’єктових комісій з питань НС та тимчасових евакуаційних органів;

2.2.9. організовує роботу щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань цивільного захисту, здійснює їх облік та планування застосування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

2.2.10. організовує підготовку органів управління і сил цивільного захисту до дій в
умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації;

2.2.11. бере участь у здійсненні державного нагляду і контролю за:
виконанням вимог чинного законодавства з питань цивільного захисту;
здійсненням заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків;
станом готовності сил і засобів цивільного захисту до реагування на загрозу та
виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній території;
накопиченням, станом зберігання, обсягами та цільовим використанням фінансових та матеріальних резервів місцевого та об’єктового рівнів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
станом захисту (інженерного, хімічного, радіаційного, медичного тощо) персоналу
підприємств, установ та організацій від можливих надзвичайних ситуацій;

2.2.12. бере участь у комплексних перевірках стану цивільного захисту на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та
підпорядкування;

2.2.13. здійснює розробку планів оповіщення населення, керівного складу органів
управління, спеціалізованих служб цивільного захисту, об’єктів господарської діяльності про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період;

2.2.14. бере участь у створенні, удосконаленні та підтримці в готовності
територіальної системи оповіщення. Контролює стан та належне функціонування
територіальної та об’єктових систем оповіщення;

2.2.15. організовує використання місцевих теле-, радіомовних станцій для оповіщення населення;

2.2.16. організовує роботу мережі спостереження та лабораторного контролю в
інтересах цивільного захисту, а також з прогнозування надзвичайних ситуацій;

2.2.17. контролює проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та
підпорядкування, підготовку учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та інших навчальних закладів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Організовує навчання непрацюючого населення способам захисту від небезпек, що виникають при веденні воєнних дій, а також способам захисту і діям у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру;

2.2.18. забезпечує через засоби масової інформації інформування населення щодо
вимог законодавства з питань цивільного захисту, пропаганду правил безпеки у побуті, на виробництві та в інших сферах життєдіяльності, доведення порядку дій і основних способів захисту при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

2.2.19. забезпечує збирання, обробку та аналіз інформації щодо загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій від усіх оперативно-чергових та аварійнодиспетчерських служб для вжиття адекватних заходів реагування, доповіді керівництву та інформування (у разі необхідності) населення міста;

2.2.20. здійснює спільно з територіальним підрозділом ДСНС на підставі отриманої
інформації попередню класифікацію надзвичайної ситуації та визначає її рівень;

2.2.21. організовує оповіщення населення про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації, про обстановку, яка складається, та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків;

2.2.22. контролює хід приведення в готовність сил та засобів місцевої ланки
територіальної підсистеми цивільного захисту;

2.2.23. сприяє застосуванню за призначенням підпорядкованих сил і засобів місцевої ланки при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації;

2.2.24. сприяє забезпеченню безпеки осіб, які залучаються до роботи у районах
виникнення надзвичайних ситуацій;

2.2.25. бере участь у підготовці замовлень на додаткові сили та матеріально-технічні засоби, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у підготовці матеріалів з використання резервного фонду місцевого бюджету на ліквідацію НС та підготовці звернень про надання фінансової допомоги з обласного бюджету;

2.2.26. планує захист населення від надзвичайних ситуацій шляхом укриття його в захисних спорудах, забезпечення засобами індивідуального захисту та загальної або часткової евакуації з небезпечних районів;

2.2.27. здійснює облік та контроль за підтриманням у готовності захисних споруд,
планування накопичення фонду захисних споруд та запасів засобів індивідуального захисту і приладів радіаційно-хімічної розвідки;

2.2.28. планує та організовує в установленому порядку евакуаційні заходи, надання допомоги постраждалому внаслідок НС населенню, життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях безпечного розміщення;

2.2.29. розробляє та реалізовує заходи щодо участі органів управління і сил
цивільного захисту у виконанні завдань територіальної оборони;

2.2.30. бере участь у плануванні заходів з підвищення сталості роботи об’єктів
економіки в особливий період, контролює здійснення заходів, спрямованих на збереження об’єктів, суттєво необхідних для сталого функціонування економіки та життєзабезпечення населення в особливий період;

2.2.31. організовує роботу із створення страхового фонду документації на об’єкти
підвищеної небезпеки та системи життєзабезпечення, що належать до комунальної власності.

2.2.32. готує та затверджує за встановленим порядком номенклатуру та обсяги, плани створення (накопичення, поновлення) місцевого резерву матеріально-технічних засобів для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

2.2.33. забезпечує утримання в постійній готовності до використання за призначенням пункту управління начальника цивільного захисту міста;

2.2.34. розробляє річні плани підготовки органів управління і сил місцевої ланки
територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації;

2.2.35. забезпечує створення та своєчасне корегування банку даних щодо об’єктів та територій з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій, наявних сил та засобів (спеціальної та інженерної техніки, рятувального обладнання тощо), які можуть бути залучені до робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків;

2.2.36. залучає (при необхідності) спеціалізовані дослідницькі та проектні установи для обстеження територій з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій та розробки заходів щодо його зниження та усунення природних і техногенних небезпек.

ІІІ. Права Управління

Управління з питань цивільного захисту для забезпечення якісного виконання
покладених на нього завдань має право:

3.1. надавати до виконкому міської ради пропозиції, проекти розпоряджень міського голови і рішень виконкому з питань цивільного захисту в межах своєї компетенції;

3.2. одержувати безкоштовно від органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3.3. заслуховувати посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування про хід виконання заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку надавати їм обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог техногенної та екологічної безпеки;

3.4. залучати в установленому порядку до проведення заходів, пов’язаних із
запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та в разі їх виникнення органи управління, сили і засоби місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади згідно з планами взаємодії, а окремих спеціалістів – за погодженням з їх керівниками;

3.5. за дорученням міського голови. його заступника здійснювати керівництво,
контроль за виконанням заходів цивільного захисту, надавати рекомендації та
розпорядження з цих питань, контролювати хід усунення виявлених недоліків;

3.6. залучати за дорученням міського голови на договірних засадах експертів для
проведення досліджень, експертиз та підготовки висновків з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

3.7. брати участь в пленарних засіданнях міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчим комітетом, міським голово;

3.8. в межах своєї компетенції укладати угоди на виконання робіт, надання послуг
тощо.

IV. Організація роботи Управління

4.1. Управління з питань цивільного захисту очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Управління:
організовує роботу Управління та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, покладених на Управління;
розподіляє обов’язки між співробітниками;
вносить встановленим порядком на розгляд міської ради пропозиції щодо
вдосконалення структури та штату Управління;
забезпечує дотримання працівниками Управління трудової, виконавчої дисципліни, нерозголошення службової інформації;
вносить встановленим порядком пропозиції про нагородження співробітників
Управління державними нагородами України та пропозиції щодо інших видів заохочення;
за результатами перевірок стану цивільного захисту, виконання заходів щодо
попередження НС направляє керівникам об’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності приписи про усунення виявлених недоліків та пропозиції щодо удосконалення стану захисту населення (персоналу підприємств, установ і організацій) від надзвичайних ситуацій;
видає в межах своїх повноважень накази, обов’язкові для виконання працівниками
Управління;
діє без доручення від імені Управління, представляє його інтереси в органах
державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання апарату Управління;
несе відповідальність в межах своєї компетенції за організацію захисту відомостей,
що становлять державну таємницю.

4.3. Начальник Управління повинен знати: Конституцію України, акти законодавства,  що стосуються державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативноправові акти, що регулюють організацію цивільного захисту, порядок підготовки та внесення проектів нормативних актів, форми і методи роботи із засобами масової інформації, порядок роботи із зверненнями громадян, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги: начальник Управління повинен володіти державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу освіту за освітньокваліфіка-ційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менш 7 років.

Післядипломна освіта у сфері управління:
магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

4.4. Робота Управління проводиться згідно з планами, які складаються на підставі
планів роботи міської ради її виконавчого комітету, місцевих програм соціальноекономічного розвитку, захисту населення і територій та інших, функціями Управління та дорученнями керівництва.

4.5. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами
виконавчої влади, управліннями та відділами міської ради, територіальним підрозділом ДСНС України, іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

4.7. Діловодство Управління ведеться згідно з номенклатурою справ Управління.
Таємне діловодство ведеться згідно з вимогами чинного законодавства щодо збереження державної таємниці.

 V. Відповідальність Управління

5.1. Управління з питань цивільного захисту несе відповідальність за неякісне або
несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на Управління,  бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Управління
притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                             Д.В. Ошурко


Контакти:

84300, вул. Героїв України, 1

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.48,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

понеділок з 10.00 до 16.00 – начальник управління

четвер з 10.00 до 16.00 – головний спеціаліст управління