Управління освіти

‎Управління є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Катальніковій Олені Геннадіївні.

в.о. Начальника управління: Ананських Наталія Вікторівна
тел.: +380 (6264) 7-14-38

Email: goroo@krm.gov.ua

Веб-сайт: http://www.kramuo.dn.ua/

Facebook: посилання

Заступник начальника управління: Сергєєв Сергій Валерійович


Програма модернізації харчоблоків та шкільних їдальнь загальноосвітніх навчальних закладів м. Краматорськ на 2018-2022 роки

Заходи Програми модернізації харчоблоків та шкільних їдалень загальноосвітніх навчальних закладів м. Краматорськ на 2018-2022 роки


Основними завданнями управління є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на загальноміській освітній території;

 • аналіз стану освіти у місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація

 • виконання міської програми розвитку освіти;

 • створення умов для рівного доступу громадянам щодо здобугся дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

 • контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, державних стандартів загальної середньої освіти на вимог базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста;

 • навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться у межах території міста і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази, координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності;

 • проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста: оприлюднення результатів атестації;

 • сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;

 • комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками., в т.ч керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

 • сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально

 • виховному процесі навчальних закладів міста;

 • забезпечення соціального захисту, охорони житія, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти;

 • забезпечення методичного, психологічного та логопедичного супроводження навчально-виховного процесу у закладах освіти;

 • здійснення міжнародного співробітництва;

 • організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста;

 • організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти і в місті;

 • організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;

 • організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;

 • організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;

 • організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
23.06.2021 № 10/VIII-579

ПОЛОЖЕННЯ
про управління освіти Краматорської міської ради

(нова редакція)

 

І. Загальні положення

1.1. Управління освіти Краматорської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Краматорської міської ради, уповноваженим органом Краматорської міської ради у сфері освіти міста.

1.2. Управління створено міською радою.

1.3. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання затверджуються міською радою з врахуванням чинних нормативів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

1.4. Управління підзвітне та підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови за розподілом повноважень, а з питань делегованих йому повноважень – органам виконавчої влади.

1.5. Чисельність Управління затверджується рішенням міської ради.

1.6. Штатний розпис і структура Управління затверджуються міським головою за поданням начальника Управління.

1.7. Положення про структурні підрозділи Управління, а також посадові інструкції працівників затверджуються начальником Управління.

1.8. Управління при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів міської ради.

1.9. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.9.1. національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55);

1.9.2. регламентів міської ради та її виконавчого комітету;

1.9.3. інструкції з діловодства у міській раді та її виконавчих органах.

1.10. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженням Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями Донецької обласної державної адміністрації, наказами Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями Краматорської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови та цим Положенням.

1.11. Положення про Управління та зміни до нього затверджуються міською радою.

1.12. Управління є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

1.13. Повна назва: «Управління освіти Краматорської міської ради».

1.14. Юридична адреса Управління: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Катеринича, будинок 26.

 ІІ. Основні завдання

2.1. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.2. Навчально-методичне керівництво та контроль за роботою закладів освіти, що знаходяться в межах міста і є комунальною власністю територіальної громади міста, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також закладів освіти інших форм власності.

2.3. Сприяння розвитку самоврядування у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління.

2.5. Реалізація державної політики в галузі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста.

2.6. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти.

2.7. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти усіх типів та форм власності, розташованими на території міста.

2.8. Удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.9. Забезпечення контролю за здійсненням соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладах освіти.

2.10. Здійснення міжнародного співробітництва у сфері освіти.

ІІІ. Функції Управління

3.1. Організовує мережу та здійснює контроль за закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.1.1. здійснює контроль за закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території міста;

3.1.2. закріплює за закладами загальної середньої, дошкільної освіти територію обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.1.3. погоджує проєкти будівництва та реконструкції закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню;

3.1.4. забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти спортивного профілю;

3.1.5. визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції міській раді щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.6. забезпечує оперативний контроль за функціонуванням існуючої мережі закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.7. сприяє здійсненню в межах своєї компетенції державному інспектуванню закладів освіти незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління та забезпечує гласність його результатів;

3.1.8. вивчає потребу та вносить пропозиції міській раді про утворення закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі індивідуальної та інклюзивної освіти) та виховання у закладах загальної середньої освіти та спеціальних закладах освіти;

3.1.9. вивчає потребу та вносить пропозиції міській раді щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною та дистанційною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.10. вносить пропозиції міській раді про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, освітніх комплексів, освітніх об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних освітніх комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.2. Нормативно-правове забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти місті:

3.2.1. контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти;

3.2.2. контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.2.3. сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.4. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

3.2.5. сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин відповідно до Закону України «Про освіту» ;

3.2.6. надає консультативну допомогу щодо оформлення статутних документів закладів освіти комунальної та інших форм власності в місті.

3.3. Навчально-методичне забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.3.1. сприяє підтримці обдарованих учнів (вихованців), проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.3.2. сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти;

3.3.3. впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани закладів загальної середньої, позашкільної освіти та погоджує річні плани роботи дошкільних закладів освіти; погоджує навчальні плани приватних закладів освіти, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.3.4. формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними заклади освіти.

3.4. Фінансове забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.4.1. сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти;

3.4.2. вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.5. Матеріально-технічне забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.5.1. сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти: введенню в дію нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.5.2. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період;

3.5.3. виступає замовником та сприяє проведенню поточних та капітальних ремонтів приміщень закладів освіти;

3.5.4. здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки і санітарно-гігієнічного режиму в закладах освіти, наданням практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6. Діяльність учасників освітнього процесу в закладах освіти міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. координує роботу закладів освіти, пов’язану з навчанням та вихованням учнів (вихованців), організацією їх дозвілля;

3.6.2. сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.6.3. координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти допрофесійної підготовки та професійної орієнтації учнів (вихованців);

3.6.4. організовує харчування учнів (вихованців) у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

3.6.5. сприяє в організації здійснення оздоровчих заходів для учнів (вихованців);

3.6.6. сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, здійснює соціально-педагогічний супровід;

3.6.7. прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах;

3.6.8. сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством;

3.6.9. організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.6.10. організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до чинного законодавства України;

3.6.11. розглядає в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.7. Інша діяльність Управління:

3.7.1. подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти у місті, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.7.2. інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік);

3.7.3. забезпечує розгляд звернень фізичних та юридичних осіб у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів для усунення недоліків у роботі;

3.7.4. подає в установленому порядку звітність про хід надання освітніх послуг у встановленому законом порядку;

3.7.5. виконує інші функції, визначені законодавством та цим Положенням.

 ІV. Права

 Управління має право:

4.1. Залучати до розроблення міських програм розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів, батьківську громадськість.

4.2. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти Донецької області, України, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.3. Організовувати в установленому порядку наради та семінари виконавчих органів Краматорської міської ради з питань, що належать до компетенції Управління.

4.4. Здійснювати добір, призначення на посаду та звільнення з посад керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, у порядку, визначеному законодавством;

4.5. Укладати строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) відповідно до порядку проведення конкурсу, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

4.6. Розривати строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

4.7. Затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

4.8. Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

4.9. Здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

4.10. Забезпечувати створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

4.11. Здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

4.12. Здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядати скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймати рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяти створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживати заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

4.13. Інші права визначені законодавством та цим положенням.

 V.Обов’язки

 Управління зобов’язано:

5.1. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти і установ освіти всіх типів і форм власності.

5.2. Скликати міські, у тому числі щорічні серпневі конференції педагогічних працівників, громадські слухання, проводити семінари, наради керівників закладів освіти та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

5.3. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів освіти та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

5.4. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів (розпоряджень) керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

5.5. Видавати фізичним особам довідки, які містять ті чи інші відомості про них.

5.6. Забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти комунальної форми власності на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

5.7. У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

5.8. Забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

5.9. Інші обов’язки визначені законодавством та цим положенням.

VI.Керівництво

 6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з посади – міським головою.

6.2. На посаду начальника призначається особа з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи на службі в органах місцевого самоврядування, державній службі або досвідом роботи на керівних посадах в підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності не менше 2 років.

6.3. Начальник має заступників, які призначаються і звільняються з посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та діють відповідно до своїх посадових інструкцій.

6.4. Кваліфікація та компетенція, зокрема конкретні обов’язки та права начальника визначаються цим Положенням.

6.5. Начальник безпосередньо підпорядкований міському голові, а з поточних організаційних питань – заступнику міського голови.

6.6. Начальник відповідно до покладених на нього обов’язків:

6.6.1. здійснює загальне керівництво роботою Управління;

6.6.2. забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Управління завдань та доручень керівництва Краматорської міської ради;

6.6.3. призначає та звільняє працівників структурних підрозділів управління освіти посади яких не відносяться до посад органів місцевого самоврядування;

6.6.4. забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами Краматорської міської ради;

6.6.5. формує плани роботи Управління, організовує й контролює процес їх виконання;

6.6.6. здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації в Управлінні;

6.6.7. вносить в установленому порядку пропозиції міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Управління,  посади яких відносяться до посад органів місцевого самоврядування;

6.6.8. застосовує заохочення або стягнення до працівників структурних підрозділів Управління, посади яких не відносяться до посад органів місцевого самоврядування;

6.6.9. відповідає за організацію своєчасної підготовки відповідей на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Управління;

6.6.10. контролює дотримання працівниками Управління, посади яких відносяться до посад органів місцевого самоврядування, вимог Закону України «Про службу в органах

місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

6.6.11. контролює додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління;

6.6.12. контролює дотримання дисципліни та законності в діяльності Управління;

6.6.13. виховує у працівників Управління високі морально-психологічні якості, патріотизм та відповідальність за виконання цього Положення, інших нормативно-правових актів;

6.6.14. видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, та контролює їх виконання;

6.6.15. забезпечує належні умови підлеглим для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях Управління;

6.6.16. формує кадровий резерв в Управлінні та подає його на затвердження міському голові;

6.6.17. забезпечує системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі міської ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Управління, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації;

6.6.18. укладає в межах повноважень Управління договори, контракти, інші угоди, видає довіреності від імені Управління на здійснення представницьких функцій, захисту прав та інтересів управління перед третіми особами, вчиняє правочини, підписує договори (угоди, контракти) та інші документи;

6.6.19. виконує інші завдання та доручення, визначені керівництвом міської ради.

6.7. Начальник повинен знати:

6.7.1. закони України, що стосуються діяльності Управління, питань служби в органах місцевого самоврядування, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються роботи у сфері освіти;

6.7.2. порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;

6.7.3. сучасні методи управління персоналом;

6.7.4. основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології трудових відносин;

6.7.5. правила ділового етикету;

6.7.6. правила охорони праці та протипожежного захисту;

6.7.7. основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;

6.7.8. ділову мову, державну мову.

6.8. Посадові інструкції працівників Управління затверджуються начальником.

6.9. Начальник несе відповідальність за:

6.9.1. організацію роботи Управління, належний стан службової та виконавської дисципліни;

6.9.2. забезпечення виконання покладених на Управління завдань і функцій, передбачених цим Положенням;

6.9.3. забезпечення створення належних умов з охорони праці;

6.9.4. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

6.9.5. виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

6.9.6. належний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Управління.

6.10. За відсутності начальника його обов’язки виконує заступник начальника, а за відсутності й заступника начальника – визначена в установленому порядку посадова особа Управління.

6.11. Начальник здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Управління, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

6.12. Вчиняє правочини та укладає договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством.

6.13. Представляє інтереси Управління перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами и організаціями, судах, вчиняє від імені та на користь Управління інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов’язкові для виконання всіма працівниками Управління.

6.14. Подає на затвердження міському голові проект кошторису доходів та видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Управління.

6.15. Розпоряджується коштами, які виділяються Управлінню.

6.16. Затверджує штатні розписи закладів освіти.

6.17. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, президентськими відзнаками, присвоєння їм почесних звань України.

6.18. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти і виховання.

 VII. Структура управління

 7.1. Управління складається з:

–    апарату управління;

– центру бухгалтерського обліку, звітності і планування, який є правонаступником централізованої бухгалтерії управління освіти Краматорської міської ради, положення про яке затверджується начальником управління в установленому порядку;

– групи матеріально-технічного забезпечення, положення про яку затверджується начальником Управління в установленому порядку.

– логопедичного пункту, положення про який затверджується начальником управління в установленому порядку.

7.2. Управлінню підпорядковані:

– комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр Краматорської міської ради Донецької області». Статут затверджується міською радою у встановленому порядку.

– комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Краматорської міської ради Донецької області. Статут затверджується міською радою у встановленому порядку.

– заклади освіти.

7.3. При управлінні може створюватися колегія, склад якої затверджується міським головою за поданням начальника; рішення колегії впроваджується в життя наказами начальника.

7.4. При управлінні може створюватися рада з питань освіти (рада керівників закладів освіти), діяльність якої регламентується Положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості міста.

 VIII. Взаємовідносини, зв’язок

8.1. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами міської ради, Департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян міста, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 IX. Майно і кошти

9.1. Управління утримується за рахунок міського бюджету.

9.2. Оплата праці співробітників Управління здійснюється згідно з чинним законодавством.

 XI.Заключна частина

10.1. Управління є юридичною особою.

10.2. Управління має печатку із зображенням Державного герба України та його власною назвою, штамп, відповідний бланк, рахунки в установах банків та інші атрибути, необхідні юридичній особі.

10.3. Джерелами формування коштів Управління є:

– кошти міського бюджету;

– освітня субвенція з Державного бюджету;

– інші кошти, що не заборонені діючим законодавством України.

10.4. Управління володіє та користується майном в межах, визначених чинним законодавством України.

10.5. Розпорядження майном Управління здійснюється в межах та відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.6. Управління утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням міської ради в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Секретар міської ради                                                                                  І.І. Сташкевич


 

 

Установа (Підстава) Дата оголошення конкурсу Оголошення Протокол Відео засідання
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21 Краматорської міської ради  (Розпорядження міського голови від 26.04.2021р. № 62р) 26.04.2021 Посилання 16.06.2021 переможець


10.06.2021


02.06.2021 допуск

Переглянути

 


посилання

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 Краматорської міської ради  (Розпорядження міського голови від 26.04.2021р. № 61р) 26.04.2021 Посилання 11.06.2021 переможець


10.06.2021


02.06.2021 допуск

посилання ч.3

посилання ч.2

посилання ч.1

Ліцей № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради  (Розпорядження міського голови від 26.04.2021р. № 60р) 26.04.2021 Посилання 11.06.2021 переможець


10.06.2021


02.06.2021 допуск

посилання ч.3

посилання ч.2

посилання ч.1

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 Краматорської міської ради  (Розпорядження міського голови від 26.04.2021р. № 59р) 26.04.2021 Посилання 17.06.2021 переможець


10.06.2021


02.06.2021 допуск

посилання

 


посилання

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16 Краматорської міської ради  (Розпорядження міського голови від 26.04.2021р. № 58р) 26.04.2021 Посилання 14.06.2021 переможець


10.06.2021


02.06.2021 допуск

Переглянути


посилання

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Краматорської міської ради  (Розпорядження міського голови від 26.04.2021р. № 57р) 26.04.2021 Посилання 11.06.2021 переможець


10.06.2021

 


02.06.2021 допуск

посилання ч.3

посилання ч.2

посилання ч.1

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Краматорської міської ради  (Розпорядження міського голови від 26.04.2021р. № 56р) 26.04.2021 Посилання 14.06.2021 переможець


02.06.2021 допуск

Переглянути:

Ч1

Ч2

Ч3


посилання

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Краматорської міської ради  (Розпорядження міського голови від 26.04.2021р. № 55р) 26.04.2021 Посилання 15.06.2021 переможець


10.06.2021


02.06.2021 допуск

Переглянути:

Ч1

Ч2


посилання

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 Краматорської міської ради  (Розпорядження міського голови від 26.04.2021р. № 54р) 26.04.2021 Посилання 11.06.2021 переможець


10.06.2021


02.06.2021 допуск

посилання ч.3

посилання ч.2

посилання ч.1

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 Краматорської міської ради  (Розпорядження міського голови від 26.04.2021р. № 53р) 26.04.2021 Посилання 16.06.2021 переможець


10.06.2021


02.06.2021 допуск

Переглянути: Ч1

Ч2

Ч3

Ч4


посилання

Ліцей № 4 «Успіх» Краматорської міської ради  (Розпорядження міського голови від 13.04.2021р. № 46р) 13.04.2021 Посилання 25.05.2021
14.05.2021
11.05.2021
 

Переглянути

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» 12.03.2021 Посилання
Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» 29.12.2020 Посилання
ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 9  (Розпорядження міського голови від 14.09.2020р. № 80р)
14.09.2020 Посилання 20.10.2020 Переглянути: Ч1

Ч2


Додаток
до рішення міської ради
26.05.2021 № 9/VIII- 476

 

План трансформації

мережі закладів загальної середньої освіти на 2021-2024 роки

(на виконання ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 

№ з/п Назва заходу Термін виконання
1 Проведення роз’яснювальної роботи серед учасників освітнього процесу щодо реорганізації закладів та ходу реформи 2021-2024 р.
2 Не проводити набір учнів до перших класів на 2021/2022 навчальний рік і в подальшому ЗОШ №16, ЗОШ №25, ЗЗСО №22 до 01.06.2021 р.
3 Перепрофілювання Дмитрівського ЗЗСО №29 до серпня 2021 р.
4 Не проводити набір учнів до десятих класів на 2021/2022 навчальний рік і в подальшому ЗОШ №24, ЗОШ №19 до 01.06.2021 р.
5 Провести аналіз кадрового складу педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з метою приведення до вимог законодавства штатних розписів закладів до 01.06.2021 р.
6 Сформувати мережу класів закладів загальної середньої освіти на 2021/2022 навчальний рік відповідно до Розрахункової наповнюваності формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами до 20.06.2021 р.
7 Внесення змін до розподілу території мікрорайонів міста, закріплених за закладами загальної середньої освіти до 30.06.2021 р.
8 Ухвалення рішення про створення опорних закладів загальної середньої освіти (Ліцей № 8, КУГ+ЗОШ №19,  ЗОШ №6+ЗОШ №11, ЗОШ №25+ЗОШ №24) до грудня 2021 р.
9 Затвердити статути відповідно до нової шкільної мережі до 01 вересня 2024 р.

 

Освітній округ №1

ЗЗСО № 2 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 3 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 9 – початкова школа-гімназія

Ліцей № 35 – початкова школа (відокремлена юридична особа), гімназія-ліцей з пониженням кількості класів у паралелі (1-9) з чотирьох до двох (починаючи з цього року з 1-х класів.)

ЗЗСО № 4 – початкова школа-гімназія

Ліцей № 8 – початкова школа-гімназія-ліцей (опорний заклад)

 

Освітній округ №2

ЗЗСО № 15 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 12 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 5 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО 24+ ЗЗСО № 25 – опорний заклад (в будівлі ЗОШ № 24 розміщується початкова школа, у приміщенні школи № 25 – гімназія-ліцей)

ЗЗСО № 22 – гімназія-ліцей

ЗЗСО № 17 – початкова школа-гімназія

Освітній округ №3

ЗЗСО № 16 – гімназія-ліцей

ЗЗСО № 10 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 26 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 19 + КУГ – опорний заклад

ЗЗСО № 21 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 30 – початкова школа-гімназія

Освітній округ №4

ЗЗСО № 32 – початкова школа-гімназія

Дмитрівська ЗЗСО № 29 – початкова школа + ДНЗ

ЗЗСО № 1 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 23 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 11 + ЗЗСО № 6 – опорний заклад

ЗЗСО № 31 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 18 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 20 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 33 – початкова школа-гімназія

ЗЗСО № 13 – початкова школа-гімназія

Секретар міської ради                                                        І.І. Сташкевич


Підстава Оголошення Протоколи конкурсної комісії
Розпорядження міського голови від 03.08.2021р. № 102р 04.08.2021 09.08.2021

Контакти:

84301, вул. Катеринича, 26

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.48,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

щопонеділка з 8.00 до 16.00