Управління містобудування та архітектури

Управління є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Смирнову Сергію Володимировичу.

Начальник управління: Соболєв Костянтин Олександрович
тел.:+380 (626) 42-00-48
Email: kramarchitec@krm.gov.ua


УПРАВЛІННЯ МАЄ ВІДДІЛ ТА СЛУЖБУ:


Відділ: з питань містобудівної діяльності та архітектури

Начальник відділу: Рябченко Євген Володимирович

тел.:  +380 (626) 42-00-48


Служба містобудівного кадастру

тел.:  +380 (626) 42-00-48


Основними завданнями управління є:

– реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури;

– аналіз стану містобудівної документації, організація роботи з оновлення, коригування та розроблення іншої містобудівної документації, яка передбачена законодавством;

– координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду;

– забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури відповідно до затвердженої містобудівної документації;

– забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, аналіз використовування міських територій, забезпечення надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
27.04.2016 № 7/VII-191

ПОЛОЖЕННЯ
про управління містобудування та архітектури Краматорської міської ради

I.Загальні положення

1. Управління містобудування та архітектури Краматорської міської ради є виконавчим органом Краматорської міської ради (далі – управління), створюється за
рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови згідно до розподілу
обов’язків.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним, Господарським і Земельним кодексами України, Законами України: «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Положення про управління затверджується рішенням міської ради.

5. Посадові інструкції працівників управління затверджує заступник міського голови згідно розподілу обов’язків.

6. Управління правами юридичної особи не володіє.

Управління має свій бланк, який використовується в діловому листуванні та печатку встановленого зразка.

7. Ліквідація та реорганізація управління здійснюється на підставі рішення міської ради.

II. Загальні напрямки діяльності управління

1. Основними напрямками діяльності управління є:
– забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста;
– аналіз стану містобудівної документації, організація роботи з оновлення, коригування та розроблення іншої містобудівної документації, яка передбачена
законодавством;
– координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду;
– забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури відповідно до затвердженої містобудівної документації;
– забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, аналіз використовування міських територій, забезпечення надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією.

III. Функції управління

1. В межах наданих повноважень управління виконує такі функції:
– бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає міській раді пропозиції з цих питань;
– готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проекту міського бюджету і подає їх на розгляд міської ради;
– веде облік забезпеченості міста містобудівною документацією, вносить пропозиції місцевій раді щодо необхідності оновлення, коригування та розроблення містобудівної документації;
– розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування за визначенням територій, вибором, вилученням (викупом) і наданням
земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією;
– видає в установленому порядку містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок; паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності; готує рішення виконкому: про присвоєння поштового номеру, надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
– розглядає пропозиції інвесторів з розміщення житлово-цивільних, комунальних, промислових і інших об’єктів, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації міста;
– взаємодіє з розробниками містобудівної документації планування території міста з урахуванням даних державного земельного кадастру, у порядку обміну інформацією між містобудівним та державним земельними кадастрами, встановленому міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;
– для професійного розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних пропозицій об’єктів архітектури утворює при управлінні архітектурно-містобудівну раду, як дорадчій орган, яка провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та комунально-житлового господарства України;
– надає рекомендації з питань планування і забудови зон охорони пам’яток культурної спадщини з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини та іншого використання територій;
– забезпечує оприлюднення прийнятих рішень на громадських слуханнях (з врахуванням громадських інтересів) щодо розроблення містобудівної документації;
– організовує в установленому порядку архітектурні і містобудівні конкурси;
– веде архів містобудівної документації;
– організовує роботу Служби містобудівного кадастру, як підрозділу у своєму складі;
– здійснює керівництво Службою містобудівного кадастру з питань щодо ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об’єктів, залучення науководослідних та проектно-вишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру, визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт, введення в роботу Служби містобудівного кадастру єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів, а також програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру;
– бере участь у підготовці та поданні звітів органу місцевого самоврядування про стан ведення містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності;
– видає забудовникам в установленому порядку будівельні паспорти на розміщення і будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельних ділянок на території міста;
– координує діяльність комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури при виконавчому комітеті міської ради;
– забезпечує в установленому порядку розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що відносяться до його компетенції.

IV. Організація роботи управління

1. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також  підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.  Начальник управління за посадою є головним архітектором.

3. Начальник управління повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, державної служби, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють роботу сфери містобудування, порядок підготовки та внесення проектів нормативних актів, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги: начальник управління повинен володіти державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

4 . Начальник управління:

– здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на
управління завдань;

– має право бути присутнім на засіданнях органу місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосується його компетенції;

– надає пропозиції про склад архітектурно-містобудівної ради на затвердженнярішенням виконавчого комітету міської ради.

5. Робота управління ведеться згідно плану, який складається на основі плану роботи міської ради та її виконавчого комітету, доручень керівництва, функцій управління.

6. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ виконкому міської ради.

V. Права управління

1. Управління має право:

– скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

– залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

– одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,  документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

VI. Відповідальність управління

1. Управління несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, функцій, покладених на управління, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                                                           Д.В. Ошурко  1. Рішення Виконавчого комітету Краматорської міської ради №535 від 17.08.2016р. “Про затвердження положення та складу Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури при виконавчому комітеті міської ради у новій редакції”
  2. Рішення Виконавчого комітету Краматорської міської ради №760 від 16.06.2021р. “Про внесення змін до складу комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури при виконавчому комітеті міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 17.08.2016 № 535”
  3. ПРОТОКОЛ No 1 засідання комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури від 08.07.2021р.

Контакти:

84300, вул.Беляєва, 113

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

щопонеділка з 8.00 до 16.00
четвер з 9-00 до 12-00