Управління капітального будівництва та переспективного розвитку міста

Управління є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Смирнову Сергію Володимировичу.

Начальник управління: Ільченко Володимир Григорович


тел.: +380 (626) 48-72-92
Email: uks@krm.gov.ua

Перший заступник начальника управління: Чайка Роман Володимирович

Заступник начальника управління: Зубашев Аркадій Геннадійович


Основними завданнями управління є:

 • виконання завдань з будівництва, реконструкції, реставрації, та капітального ремонту та демонтажу об’єктів житла, соціально-культурної сфери, комунального господарства, об’єктів благоустрою й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;
 •  забезпечення ефективності прийняття проектних рішень на основі широкого застосування прогресивних технологій, устаткування, матеріалів і конструкцій, передових методів організації праці, управління.

Відповідно до покладених на нього завдань виконує наступі функції:

 • підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку і подача їх на розгляд міської ради;
 • подача пропозицій по розробці перспективних та поточних програм капітального будівництва, реконструкції, реставрації і капітального ремонту об’єктів житла, соціально-культурної сфери та комунального господарства, складання титульних списків будов та переліку об’єктів і подача їх на затвердження у встановленому порядку;
 • забезпечення, згідно до виділених коштів, своєчасного і в повному обсязі фінансування (оплати) розробки проектно-кошторисної документації та будівельних робіт по об’єктах, відповідно до титульних списків та укладених договорів і додаткових угод;
 • розміщення замовлень на проектно-вишукувальні роботи, укладання з проектними організаціями договорів на вишукувальні роботи та дослідження, розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівельними роботами;
 • здійснення передачі проектним організаціям завдань на проектування, вихідних даних, технічних умов та інших документів, які необхідні для виконання проектних і пошукових робіт та розробки проектно-кошторисної документації;
 • приймання і перевірка комплектності проектно-кошторисної документації отриманої від проектних організацій, погодження і затвердження  у встановленому порядку та передача її будівельним підрядним організаціям;
 • розміщення замовлень з публічних закупівель робіт (послуг), товарів, обладнання, тощо на будівельні роботи. Складання протоколів намірів, підготовка конкурсної документації, укладання з будівельними організаціями  договорів та додаткових угод до них, визначення і погодження договірних цін на виконання робіт з підрядними організаціями, відповідно до діючого законодавства України та нормативних актів у сфері будівництва;
 • проведення перед монтажної ревізії устаткування, яке знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;
 • передача підрядній організації будівельних майданчиків (устаткування, яке підлягає монтажу), апаратури, матеріалів і конструкцій, забезпечення якими покладено на управління;
 • забезпечення геодезичної основи для будівництва;
 • здійснення додаткової діяльності – технічного нагляду за будівельними роботами, контроль за обсягами та за якістю виконання робіт за будівельними проектам, згідно з  чинним законодавством України порядку;
 • забезпечення виконання пусконалагоджувальних робіт та підготовки об’єктів до експлуатації;
 • здійснення необхідних заходів для прийняття об’єктів в експлуатацію, в тому числі надання органам державного архітектурно – будівельного контролю необхідної документації та отримання сертифікатів відповідності новозбудованих та реконструйованих об’єктів;
 • передача на баланс завершених об’єктів будівництва та введення в експлуатацію об’єктів та інженерних комунікацій підприємствам та організаціям, на які покладені функції експлуатації;
 • здійснення розрахунків за виконані роботи, послуги та за інші види зобов’язань;
 • приймання від підрядника за актом законсервованих або припинених об’єктів будівництва і вжиття заходів для їх збереження, внесення пропозицій щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;
 • ведення бухгалтерського і фінансового обліку будівельних робіт об’єктів, на яких управління виступає замовником, складання у визначені терміни і подача у встановленому порядку до відповідних органів звітності за затвердженими формами;
 • перевірка поданих до оплати документів від підприємств, установ, організацій;
 • приймання і перевірка комплектності одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечення у встановленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження, затвердження та передача  документації підрядним будівельним організаціям;
 • здійснення інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених на органи місцевого самоврядування завдань у галузі будівництва та благоустрою;
 • підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т .ч. нормативного характеру.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
31.03.2021 № 7/VIII-293

ПОЛОЖЕННЯ

про управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста

Краматорської міської ради

(у новій редакції)

I. Загальні положення

1. Повна назва українською мовою:

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради.

Скорочена назва українською мовою: УКБ Краматорської міської ради.

2.Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Краматорської міської ради, який створено відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з чинним законодавством України.

3.Управління підзвітне, підконтрольне та підпорядковане Краматорській міській раді, виконавчому комітету Краматорської міської ради, міському голові, заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків.

4.Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, має право відкривати і закривати рахунки в органах Державного казначейства України, має круглу печатку зі своїм найменуванням із зображенням Державного Герба України, кутовий та інші штампи, бланки із своєю назвою та інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

5.У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу” та іншими Законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування.

6.Майно управління становить основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.Майно, що знаходиться на балансі управління є комунальною власністю Краматорської міської ради, перебуває на правах оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.Припинення діяльності управління (ліквідація, реорганізація) здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства України.

9.У випадку ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення управління, його активи зараховуються до міського бюджету або передаються правонаступнику, визначеному рішенням міської ради.

10.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його затвердження. Внесення змін та доповнень до Положення про управління здійснюється Краматорською міською радою. Положення про управління в новій редакції підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України

11.Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності управління проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.Управління є неприбутковою організацією.

Отримані управлінням доходи (прибутки) або їх частини забороняється розподіляти серед засновників (учасників), членів управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

13.Управління є головним розпорядником коштів.

II. Загальні напрямки діяльності управління

Основним напрямком діяльності управління є реалізація політики та повноважень міської ради в галузі будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житла, соціально-культурної сфери та комунального господарства, благоустрою з метою забезпечення виконання планових завдань по будівництву та ефективному використанню капітальних вкладень, що спрямовуються на зазначену мету.

III. Завдання та функції управління

1.Основним завданням управління є:

1.1. виконання завдань з будівництва, реконструкції, реставрації, та капітального ремонту та демонтажу об’єктів житла, соціально-культурної сфери, комунального господарства, об’єктів благоустрою й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

1.2. забезпечення ефективності прийняття проектних рішень на основі широкого застосування прогресивних технологій, устаткування, матеріалів і конструкцій, передових методів організації праці, управління;

2.Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує наступі функції:

2.1. підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку і подача їх на розгляд міської ради.

2.2. подача пропозицій по розробці перспективних та поточних програм капітального будівництва, реконструкції, реставрації і капітального ремонту об’єктів житла, соціально-культурної сфери та комунального господарства, складання титульних списків будов та переліку об’єктів і подача їх на затвердження у встановленому порядку;

2.3.  забезпечення, згідно до виділених коштів, своєчасного і в повному обсязі фінансування (оплати) розробки проектно-кошторисної документації та будівельних робіт по об’єктах, відповідно до титульних списків та укладених договорів і додаткових угод;

2.4. розміщення замовлень на проектно-вишукувальні роботи, укладання з проектними організаціями договорів на вишукувальні роботи та дослідження, розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівельними роботами;

2.5. здійснення передачі проектним організаціям завдань на проектування, вихідних даних, технічних умов та інших документів, які необхідні для виконання проектних і пошукових робіт та розробки проектно-кошторисної документації;

2.6. приймання і перевірка комплектності проектно-кошторисної документації отриманої від проектних організацій, погодження і затвердження  у встановленому порядку та передача її будівельним підрядним організаціям;

2.7. розміщення замовлень з публічних закупівель робіт (послуг), товарів, обладнання, тощо на будівельні роботи. Складання протоколів намірів, підготовка конкурсної документації, укладання з будівельними організаціями  договорів та додаткових угод до них, визначення і погодження договірних цін на виконання робіт з підрядними організаціями, відповідно до діючого законодавства України та нормативних актів у сфері будівництва;

2.8. Проведення перед монтажної ревізії устаткування, яке знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;

2.9. передача підрядній організації будівельних майданчиків (устаткування, яке підлягає монтажу), апаратури, матеріалів і конструкцій, забезпечення якими покладено на управління;

2.10. забезпечення геодезичної основи для будівництва;

2.11. здійснення додаткової діяльності – технічного нагляду за будівельними роботами, контроль за обсягами та за якістю виконання робіт за будівельними проектам, згідно з  чинним законодавством України порядку;

2.12. забезпечення виконання пусконалагоджувальних робіт та підготовки об’єктів до експлуатації;

2.13. здійснення необхідних заходів для прийняття об’єктів в експлуатацію, в тому числі надання органам державного архітектурно – будівельного контролю необхідної документації та отримання сертифікатів відповідності новозбудованих та реконструйованих об’єктів;

2.14. передача на баланс завершених об’єктів будівництва та введення в експлуатацію об’єктів та інженерних комунікацій підприємствам та організаціям, на які покладені функції експлуатації;

2.15. здійснення розрахунків за виконані роботи, послуги та за інші види зобов’язань;

2.16. приймання від підрядника за актом законсервованих або припинених об’єктів будівництва і вжиття заходів для їх збереження, внесення пропозицій щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;

2.17. ведення бухгалтерського і фінансового обліку будівельних робіт об’єктів, на яких управління виступає замовником, складання у визначені терміни і подача у встановленому порядку до відповідних органів звітності за затвердженими формами;

2.18. перевірка поданих до оплати документів від підприємств, установ, організацій;

2.19. приймання і перевірка комплектності одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечення у встановленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження, затвердження та передача  документації підрядним будівельним організаціям;

2.20. здійснення інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених на органи місцевого самоврядування завдань у галузі будівництва та благоустрою;

2.21. підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т .ч. нормативного характеру;

2.22. здійснення розгляду звернень громадян, громадських організацій та прийом громадян або представників громадських організацій з питань, що відносяться до компетенції управління;

2.23. забезпечення формування, публікації та підтримки в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції управління, на офіційному веб-сайті міської ради;

2.24. здійснення інших повноважень, покладених на управління, відповідно до чинного законодавства України.

3. Управління, при виконанні покладених на нього завдань, взаємодіє з органами державної виконавчої влади, виконавчими органами Краматорської міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

IV. Права управління

Управління має право:

1.Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.Інформувати міського голову про покладання на управління виконання робіт, що не відносяться до його функцій чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань, з метою вживання відповідних заходів.

3.Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

4.Брати участь у засіданнях сесії міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчим комітетом.

5.Скликати у встановленому порядку наради та слухання з питань, що належать до його компетенції.

6.Розпоряджатися коштами, передбаченими на виконання основних та додаткових завдань та функцій замовника, в межах затвердженого у встановленому порядку кошторису.

7.Розпоряджатися коштами, отриманими як надходження від додаткової (господарської) діяльності за здійснення технічного нагляду, за погодженням з профільним заступником.

8.Здійснювати преміювання начальника, заступників начальника, начальників відділів та працівників управління за рахунок коштів спеціального фону, отриманих від додаткової (господарської) діяльності, які відносяться до 2 підгрупи першої групи власних находжень, за погодженням з профільним заступником.

9.Укладати договори, відповідно до чинного законодавства України.

10.Розпоряджатися коштами загального та спеціального фондів при розрахунках за будь-якими видами зобов’язань у встановленому діючим законодавством України порядку.

11.Отримувати всі необхідні дозвільні документи, в т.ч. будівельні ліцензії на інжинірингові роботи.

12.За згодою Краматорської міської ради, списувати у встановленому законодавством України порядку зі свого балансу витрати на проектно-пошукові роботи по нездійсненому будівництву, дебіторську заборгованість по якій минули встановлені терміни, інші борги, застарілі та непридатні для подальшого використання устаткування, транспортні засоби, інвентар та інструмент.

13.Надавати окремі функції замовника, згідно чинного законодавства України.

14.Бути позивачем та відповідачем у судах України всіх рівнів та спеціалізацій.

15.Вступати у спілки та об’єднання із державними структурами з метою підвищення ефективності управління в галузі будівництва.

16.Проводити конкурс на заміщення вакантних посад в органи місцевого самоврядування (в управлінні), згідно з чинним законодавством України.

17.Надавати права представництва у судах у порядку, згідно чинного законодавства України.

V. Структура та організація роботи управління

1.Штатний розпис управління затверджується в порядку, згідно з чинним законодавством України.

2.До складу управління можуть входити відділи, сектори та інші підрозділи, Положення про які затверджуються начальником управління.

3.Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою в порядку, передбаченому законодавством України і безпосередньо підпорядковується заступнику міського голови за розподілом обов’язків.

4.Посадові особи управління призначаються і звільняються з посади міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.Оплата праці працівників управління здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.Всі працівники управління за штатним розписом діють відповідно до посадових інструкцій, Положень про відділи управління та до інших розпорядчих документів міської ради, виконавчого комітету.

7.Начальник управління:

– здійснює преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу за загальні результати роботи, а також до державних, професійних та ювілейних дат, згідно з чинним законодавством України, враховуючи умови діючого колективного договору.

– здійснює керівництво управлінням і несе відповідальність перед міською радою і міським головою за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій;

– подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків, структуру управління та штатний розпис;

– від імені управління та в межах завдань, покладених на нього, підписує документи, пов’язані з діяльністю управління;

– без доручення діє від імені управління та представляє його інтереси в усіх установах і організаціях, у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами;

– в межах своїх повноважень видає накази, завдання, доручення;

– укладає договори від імені управління;

– розпоряджається майном, бюджетними та іншими коштами у встановленому законодавством України порядку, в межах затвердженого кошторису управління та бюджетних призначень;

– затверджує Положення про структурні підрозділи управління (за погодженням із заступником міського голови за розподілом обов’язків) та посадові інструкції працівників управління;

– забезпечує своєчасний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян і юридичних осіб, вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги;

– звітує про роботу управління перед виконавчим комітетом та міською радою;

– організовує інформаційне та методичне забезпечення діяльності управління;

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноваження управління;

– забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

– здійснює інші дії в межах своїх повноважень.

8.Начальник управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, здійснення ним своїх функцій, збереження майна і засобів, переданих управлінню в користування міською радою та її виконавчим комітетом, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, начальників структурних підрозділів.

9.У разі відсутності начальника управління, його функції виконує заступник начальника.

10.Граничну чисельність працівників та фонд оплати праці працівників управління визначається Краматорською міською радою, у межах відповідних бюджетних призначень.

 

VI. Відповідальність управління

1.Управління несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання своїх основних та додаткових обов’язків та завдань, за бездіяльність або за невиконання наданих йому прав, порушення правил субординації посадових осіб місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

2.За порушення трудової та виконавської дисципліни, працівники управління притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

 

 

 Секретар міської ради                                                                  І.І. Сташкевич


Інформація у форматі відкритих даних:

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій 

2020:

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету 

Тітульні списки капітальних видатків

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету 

Тітульний список капітальних видатків 

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету 

Тітульні списки капітальних видатків 

2019:

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

Титульні списки капітальних видатків на 2019 рік

Перелік укладених договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них за 2019 рік

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік

Тітульні списки капітальних видатків 

Інформація про використання публічних коштів

Перелік укладених договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них за 2019 рік 

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою м.Краматорська (управління капітального будівництва та переспективного розвитку міста)


2020:

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України «Реконструкція нежитлової будівлі під дошкільний навчальний заклад за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1а (коригування)»

Оголошення
Проєкт договору
Технічне завдання

Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду

 

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ЗОШ №5 м. Краматорськ (коригування)»

Оголошення
Проєкт договору
Технічне завдання

 

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроекта “Будівлі комунальної медичної установи “Дитяче територіальне медичне об’єднання” по вул. Вознесенського, 20, м.Краматорськ – капітальний ремонт (термомодернізація).Коригування” ):

Загальна інформація
Додаток 1
Додаток 2
Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду

 

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України «Капітальний ремонт ДНЗ № 69 у м. Краматорськ по вул.Паркова буд. 69. Коригування»

Оголошення
Проєкт договору
Технічне завдання

Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду

 

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України «Капітальний ремонт (санація) будівлі міської лікарні № 3 м. Краматорськ, вул. Вознесенського, 17 у Донецькій обл. (коригування)»

Оголошення
Проєкт договору
Технічне завдання

Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду

 


2019:

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України:

Загальна інформація
Додаток 1
Додаток 2
Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду


2018:

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України:

Загальна інформація
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7

Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду
Зміни до протоколу 16-1-тн від 10.08.2018
Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду
Зміни до протоколу 16-2-тн від 10.08.2018 (ДНЗ 34, 53, 60, 92, ЗОШ 25)

 

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (09.08.18): Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорських ЗОШ № 2, 3, 8, 9  та будівель Краматорських дошкільних навчальних закладів № 6, 8, 64, 71, 84»
Загальна інформація
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8
Додаток 9
Додаток 10
Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду
Зміни до протоколу 17-1-тн від 16.08.2018 (ЗОШ 2, 3, 8, 9, ДНЗ 6, 8, 64, 71, 84)

 

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (23.08.18): «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорських ЗОШ № 17, 18, 23, 32 та будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 51»

Загальна інформація
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду
Зміни до протоколу 19-1-тн від 31.08.2018 (ЗОШ 17, 18, 23, 32, ДНЗ 51)

 

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (07.09.18): «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорських ЗОШ № 10, 19, 26 та будівель Краматорських дошкільних навчальних закладів № 5, 82, 96, 97»

Загальна інформація
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8
Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду (ЗОШ 10, 19, 26, ДНЗ 5, 82, 96, 97)
Зміни до протоколу 23-1-тн від 14.09.2018 (ЗОШ 10, 19, 26, ДНЗ 5, 82, 96, 97)

 

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (10.09.18): «Реконструкція будівель КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Краматорська” по вул. Василя Стуса (Соціалістична), 31 (Коригування)»

Загальна інформація
Додаток 1
Додаток 2
Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду (ЦПМСД 2)

 

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (21.09.18): «Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 4 з благоустроєм прилеглої території за адресою: м.Краматорськ, вул.Двірцева, 48А (корегування)» (код ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)

Загальна інформація
Додаток 1
Додаток 2
Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду (ЗОШ 4)

 

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (16.10.18): «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорських ЗОШ № 31 та ЗОШ № 33» (код ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)

Загальна інформація
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Протокол розгляду пропозицій щодо надання послуг з технічного нагляду (ЗОШ 31, 33)

Контакти:

84320, Бєляєва , 113

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

щопонеділка з 8.00 до 16.00