Служба у справах дітей

Служба підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови –  Катальніковій Олені Геннадіївні.

Начальник служби: Давидов Олег Володимирович

тел.: +380 (6264)  5-94-40

+380 (626) 41-99-17

+38 (050) 772-08-44

Email: kramssd@krm.gov.ua

 


Основними завданнями служби у справах дітей Краматорської міської ради є:

  • реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів;

  • розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

  • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

  • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

  • ведення державної статистики щодо дітей;

  • ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, тощо.

Служба у справах дітей::

   • бере участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів; представляє у разі необхідності права неповнолітніх в суді;

   • порушує перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх;

   • перевіряє стан роботи з соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності;

   • здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

Перелік послуг, що надаються службою у справах дітей Краматорської міської ради::

    • надання дозволів на вчинення правочинів, які стосуються майнових прав дітей;

    • вирішення питання про визначення або зміну прізвища дитині за відсутності взаємної згоди батьків;

    • збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

    • вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

    • вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини;

    • влаштування в державний заклад дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

    • встановлення і припинення опіки та піклування;

    • вирішення питань щодо усиновлення;

    • надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

    • надання статусу дітям, які залишилися без батьківського піклування;

    • надання висновків щодо захисту прав та законних інтересів дітей до суду;

    • реєстрація народження підкинутої та знайденої дитини;

    • надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім;

    • надання дозволу на влаштування неповнолітнього до притулку для дітей служби у справах дітей Краматорських міської ради.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 14.12.2016 № 17/VII-528

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про службу у справах дітей Краматорської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Краматорської міської ради (далі – служба) створюється за рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Служба є підзвітною і підконтрольною міській раді, підпорядкованою
виконавчому комітету ради, міському голові, заступнику міського голови.

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями служби у справах дітей облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативноправовими актами.

1.4. Служба утримується за рахунок коштів, передбачених з місцевого бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації.

Отримані доходи, або їх частина не можуть перерозподілятись серед засновників
(учасників), членів служби, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) служби використовуються виключно для фінансування видатків на утримання служби, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених цим Положенням.

1.5. Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку міським головою в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються
міським головою.

1.6. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює міська рада.

1.7. Служба є неприбутковою установою. Ліквідація та реорганізація служби
здійснюється на підставі рішення міської ради. У разі припинення служби (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи служби передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

1.8. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, штамп, круглу печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

2. Загальні напрямки діяльності та функції служби

2.1. Основними завданнями служби є:

2.1.1 Реалізація в місті державної політики з питань соціального захисту дітей,
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення в місті становища дітей, їх
соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.3. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними
підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.1.4. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.1.5. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та
піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

2.1.6. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.1.7. Ведення:

2.1.7.1. Державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та
міжнародних стандартів.

2.1.7.2. Обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

2.1.8. Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

2.1.9. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,
підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Організовує розроблення і здійснення в місті заходів, спрямованих на
поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

2.2.3. Подає пропозиції до проектів міських програм, планів і прогнозів у частині
соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.2.4. Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних
асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.

2.2.5. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

2.2.6. Організовує і проводить:

2.2.6.1. Соціологічні дослідження разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами; готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень; вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

2.2.6.2. Заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції.

2.2.6.3. Перевірки умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів,
піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

2.2.6.4. Інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації

.2.2.7. Надає:

2.2.7.1.Організаційну і методичну допомогу центру соціально-психологічної
реабілітації дітей, здійснює безпосередній контроль за його діяльністю.

2.2.7.2. Інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, потенційним
усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дітьми.

2.2.8. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.

2.2.9. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

2.2.10. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які можуть бути усиновлені; усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

2.2.11. Готує:

2.2.11.1. Акт обстеження умов проживання дітей та опис їх майна, а також акти
обстеження житлово-побутових умов потенційних опікунів, піклувальників, усиновлювачів.

2.2.11.2. Звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей в сім’ях опікунів,
піклувальників, усиновлювачів, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

2.2.11.3. Статистичну звітність та подає її в установленому порядку.

2.2.12. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

2.2.13. Розглядає:

2.2.13.1. Звернення громадян в установленому порядку.

2.2.13.2. Звернення власників підприємств, установ або організацій усіх форм
власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

2.2.19. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

3. Права служби

3.1. Служба має право:

3.1.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові
для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами; отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

3.1.2. Розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські програми
соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.1.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.1.4. Звертатися у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

3.1.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

3.1.6. Порушувати перед органами місцевого самоврядування питання про
направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форм власності) дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільнозалишали сім’ю та навчальні заклади.

3.1.7. Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення.

3.1.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей.

3.1.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності; стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

3.1.10. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3.1.11. Запрошувати для бесід батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб до служби у справах дітей з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень; вживати заходи щодо їх усунення.

3.1.12. Давати згоду на звільнення працівників молодше 18 років за ініціативою
власників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або
уповноваженого ними органу;

3.1.13. Порушувати перед відповідними органами питання:

3.1.13.1. Про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі
невиконання ними рішень, прийнятих службою.

3.1.13.2. Про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та
юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.1.14. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими
установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

3.1.15. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

3.1.16. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи
піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

3.1.17. Залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів
інших структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками).

3.1.18. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,
перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

4. Організація роботи служби

4.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на
конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Начальник та працівники служби призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

4.2. Начальник служби має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

4.3 Начальник служби:

4.3.1. Здійснює керівництво діяльністю служби, розподіляє обов’язки між
працівниками, очолює і контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів.

4.3.2. Повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються
служби в органах місцевого самоврядування, державної служби, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти.

Кваліфікаційні вимоги: начальник служби повинен володіти державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків; мати вищу освіту, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менш 3 років або стаж роботи в інших сферах на керівних посадах не менш 5 років.

4.3.3. Видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання.

4.3.4. Подає на затвердження голові виконкому міської ради кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

4.3.5. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників служби.

4.3.6. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби.

4.4. Робота служби ведеться згідно з планом, який складається на основі плану роботи виконавчого комітету міської ради, доручень керівництва, функцій служби.

4.5. Служба взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради,
використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка
підготовлена ними.

4.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів міської ради, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується головою міської ради за поданням начальника служби.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.

4.7. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

4.8. Діловодство служби ведеться згідно з номенклатурою справ.

4.9. Ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності у службі здійснюється відповідно до діючого законодавства.

5. Відповідальність служби

5.1. Служба несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на службу; бездіяльність або невикористання наданих їй прав; порушення правил поведінки особи місцевого самоврядування.

5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники служби
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                       Д.В.Ошурко


Контакти:

84333, вул. Дружби, 9а

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.48,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

щопонеділка з 9.00 до 16.00