Сектор внутрішньої політики

Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, секретарю міської ради – Сташкевичу Ігорю Ігоровичу.

Завідувач сектору: Ольнєва Ірина Миколаївна
тел.: +380 (626) 48-55-19
Email: ovp@krm.gov.ua

Адреса: 84313, м. Краматорськ, пл.Миру,2,  каб. № 404


У межах наданих повноважень сектор виконує такі функції:

  • забезпечує інформування міського голови про соціально-політичну ситуацію в місті;

  • забезпечує інформування вищих органів влади про соціальну, економічну і політичну ситуацію в місті, діяльність органів місцевого самоврядування;

  • сприяє взаємодії органів місцевого самоврядування з політичними партіями, громадськими, національно-культурними та релігійними організаціями з питань, що входять до компетенції сектору;

  • підтримує в належному стані бази даних стосовно зареєстрованих та діючих міських осередків політичних партій, громадських організацій, національно-культурних товариств, релігійних організацій;

  • вивчає діяльність релігійних організацій та практики дотримання законодавства про свободу совісті і релігійні організації;

  • готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо етнополітичної ситуації в місті;

  • залучає відповідних працівників управлінь, служб та відділів міської ради, відомств та установ за погодженням з їх керівниками для підготовки, вивчення та узагальнення питань, що входять до компетенції сектору;

  • бере участь в організації та проведенні зустрічей, “круглих столів”, нарад із залученням представників органів державної влади, керівників громадських, політичних організацій та рухів тощо;

  • розглядає пропозиції, заяви, зауваження і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції сектору, готує по них відповідні довідки і відповіді.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
28.10.2016 № 15/VII-447

зі змінами від
№64/VII-647 вiд 23.12.2019

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор внутрішньої політики
Краматорської міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор внутрішньої політики (далі –сектор) створюється за рішенням Краматорської міської ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Сектор є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, керуючому справами.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими законодавчими і нормативними актами, а також цим Положенням.

1.4. Положення про сектор затверджується рішенням міської ради.

1.5. Посадові інструкції працівників сектору затверджує керуючий справами.

1.6. Сектор може мати свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно-роз’яснювальних питань.

1.7. Ліквідація та реорганізація сектору здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.8. Сектор правами юридичної особи не володіє.

II. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

2.1. Основними напрямками діяльності сектору є:
– сприяння реалізації державної політики, закріпленої положеннями Конституції України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими законодавчими та нормативними актами на території міської ради;
– аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів у місті,  в селищних радах;
– забезпечення постійного моніторингу суспільно-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в місті, в селищних радах.

2.2. У межах наданих повноважень сектор виконує такі функції:

2.2.1. забезпечує інформування міського голови про соціально-політичну ситуацію в місті;

2.2.2. забезпечує інформування вищих органів влади про соціальну, економічну і політичну ситуацію в місті, діяльність органів місцевого самоврядування;

2.2.3. сприяє взаємодії органів місцевого самоврядування з політичними партіями, громадськими, національно-культурними та релігійними організаціями з питань, що входять до компетенції сектору;

2.2.4. підтримує в належному стані бази даних стосовно зареєстрованих та діючих міських осередків політичних партій, громадських організацій, національно-культурних товариств, релігійних організацій;

2.2.5. вивчає діяльність релігійних організацій та практики дотримання законодавства про свободу совісті і релігійні організації;

2.2.6. готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо етнополітичної ситуації в місті;

2.2.7. залучає відповідних працівників управлінь, служб та відділів міської ради, відомств та установ за погодженням з їх керівниками для підготовки, вивчення та узагальнення питань, що входять до компетенції сектору;

2.2.8. бере участь в організації та проведенні зустрічей, “круглих столів”, нарад із залученням представників органів державної влади, керівників громадських, політичних організацій та рухів тощо;

підпункт 2.2.9 виключено відповідно до рішення міської ради  №64/VII-647 вiд 23.12.2019

2.2.10. розглядає пропозиції, заяви, зауваження і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції сектору, готує по них відповідні довідки і відповіді.

2.2.11 сектор відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних  даних при їх обробці, у виконавчому комітеті Краматорської міської ради» (рішення міської ради від 24.04.2019 № 53/VII-176)

III. ПРАВА СЕКТОРУ

3.1. Сектор має право:

3.1.1. взаємодіяти з іншими відділами, управліннями міської ради, використовувати у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, підготовлену ними;

3.1.2. брати участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, комісій, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді, її виконавчому комітеті;

3.1.3. одержувати в установленому порядку від посадових осіб міської ради, їх структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.1.4. інформувати міського голову в разі покладення виконання роботи, що не належить до функцій сектору чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

3.1.5. залучати за згодою керівника структурного підрозділу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього обов’язків;

3.1.6. брати участь при виконанні своїх службових обов’язків в установленому порядку всі заходи, що проводяться на території міста, знайомитися з матеріалами, що відносяться до компетенції сектору;

3.1.7. працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів щодо усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

3.2. Завідувач сектору має право узгоджувати проекти документів, підписувати окремі документи в межах своєї компетенції; брати участь у нарадах, засіданнях виконкому, сесіях міської ради.

IV . ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕКТОРУ

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду міським головою.

4.2. Завідувач сектору здійснює керівництво сектором, розподіляє обов’язки між працівниками, забезпечує підвищення їх ділової активності та професійного зросту, організує виконання зазначених у Положенні основних напрямків у роботі сектору, координує його діяльність з іншими відділами та управліннями міської ради, громадськими та релігійними організаціями, політичними партіями, приймає участь у розробці міських програм, координує роботу щодо їх реалізації, виконує інші обов’язки та доручення, визначені міським головою, секретарем міської ради, забезпечує виконання службової дисципліни працівниками сектору.

4.3. Завідувач сектору повинен знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, державної служби, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, державну політику з напрямку діяльності органів місцевого самоврядування, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері.

Завідувач сектору повинен володіти державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу освіту та стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах на керівних посадах не менше 5 років.

4.4. Робота сектору ведеться згідно з планом, який складається на основі плану роботи міської ради, виконавчого комітету ради, доручень керівництва, функцій сектору.

4.5. Сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.

4.6. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ сектору.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЕКТОРУ

5.1. Завідувач сектору відповідає за якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, за порушення правил поведінки службовців органів місцевого самоврядування.

5.2. Посадові особи сектору несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них функцій.

5.3. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники сектору притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                           Д.В. Ошурко


Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
каб.401

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян: