КВП «Краматорський водоканал»

ЄДРПОУ 05524251

Директор – Яковенко Валентин Володимирович

Головний інженер

 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Плану розвитку на 2022-2026 роки КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Інвестиційна програма розвитку водопровідно – каналізаційного господарства м. Краматорська на 2022 рік

 


Комунальне виробниче підприємство «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» засноване на власності територіальної громади міста Краматорська. Засновником підприємства є Краматорська міська рада. Власником підприємства є територіальна громада міста Краматорська. Управління підприємством здійснює Краматорська міська рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад  міста Краматорська.

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення водопостачання, водовідведення та очистка стічних вод абонентів в населених пунктах в зоні діяльності підприємства, з забезпеченням вимог щодо якості питної води, нормативного очищення стічних вод і охорони навколишнього середовища.

Предметом діяльності підприємства є:

– забезпечення водопостачання і водовідведення міста Краматорськ;

– господарська діяльність пов’язана із створенням об’єктів архітектури: будівництво водопроводу, будівництво каналізації, приєднання до водопроводу, приєднання до каналізації;

– діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг консультування в цих сферах: проектні роботи на під’єднання до мереж водопроводу та каналізації; виготовлення технічних умов на водопостачання та водовідведення; виготовлення технічних умов на встановлення засобів обліку; погодження проектів;

– послуга діагностування водопровідно-каналізаційних мереж;

– послуга з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем);

– та інші незаборонені Законом види господарської діяльності, за умови їх беззбитковості.

Споживачами послуг є: населення міста, комунальні та промислові підприємства міста, бюджетні установи, садівничи товариства.

Фактори ризику, які можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства

Винагорода керівника підприємства

Порядок формування оплати праці директора КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» визначений постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (далі по тексту – постанови №859).

Відповідно до вказаної постанови керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній та комунальній власності встановлюють:

– розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії;

– умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал.

Додатком до постанови №859 визначені показники для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності, зокрема – максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу працівника основної професії. Якщо середньооблікова чисельність працівників підприємства до 500 осіб, максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства – 10 мінімальних посадових окладів працівника основної професії.

Згідно контракту керівнику підприємства передбачено:

– преміювання на підставі розпорядження міського голови.

– інші додаткові виплати, надбавки або винагороди, передбачені чинним законодавством України та Колективною угодою, що діє на підприємстві.


Статут 2013

Статут 2017

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

26.05.2021 № 9/VIII-468

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПIДПРИЄМСТВА

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»

(нова редакцiя)

 

 

 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» (далі – Підприємство), ідентифікаційний код 05524251, створене шляхом реорганізації Краматорського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, переданого у власність територіальної громади м. Краматорська, зареєстровано розпорядженням виконкому Краматорської міської ради 09 березня 1998 року №71р, згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України інших нормативно-правових актів як комунальне підприємство. Підприємство є правонаступником усіх прав та обов’язків структурного підрозділу ВУВКГ м. Краматорська ДОКП «Донецькоблводоканал».

 

1.2. Найменування Підприємства:

українською мовою:

 • повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»;
 • скорочене найменування: КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ».

 

російською мовою:

 • повне найменування: КОММУНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАМАТОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»;
 • скорочене найменування: КПП «КРАМАТОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

 

1.3. Юридична адреса Підприємства: Україна, 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Південна, буд. 6.

1.4. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.5. Засновником та власником майна Підприємства є Краматорська територіальна громада, в особі Краматорської міської ради, місцезнаходження: Україна, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, площа Миру, буд.2 (надалі – Представник Засновника).

1.6. Підприємство відноситься до сфери управління Управління житлово – комунального господарства Краматорської міської ради, що виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах, визначених Положенням про Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради, рішеннями Краматорської міської ради та є представником Засновника – Краматорської міської ради, згідно з Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України та рішеннями представника Засновника.

1.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Засновника та його Представника – Управління житлово – комунального господарства Краматорської міської ради, до сфери управління якого воно входить.

1.8. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

 

 1. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Метою діяльності Підприємства є забезпечення населення, бюджетних установ і організацій та інших суб’єктів господарювання територіальної громади послугами з водопостачання та водовідведення шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської діяльності.

2.2. Головним предметом фінансово-господарської діяльності Підприємства є отримання прибутку та його розподіл для формування відповідних фондів і задоволення соціальних потреб трудового колективу у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

2.3. Діяльність Підприємства базується, зокрема, на виконанні Конституції України та Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, рішень Краматорської міської ради та виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови та цього Статуту.

 

2.4. Підприємство від свого імені має право вести справи у будь-яких судових установах України в тому числі місцевих, апеляційних, господарських, третейських, адміністративних, спеціалізованих судах усіх рівнів, Верховному суді України, включаючи стадії апеляційного і касаційного провадження та виконання рішень, перегляду рішень, ухвали, постанови за новоявленими та винятковими обставинами, заявляти позови, вести цивільні, кримінальні справи, з правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, у тому числі з правом вирішувати справи мировою угодою; подавати виконавчі документи до державної виконавчої служби, брати участь у виконавчому провадженні, в яких Підприємство є зацікавленою особою, користуватися правами, наданими стягувачу, боржнику положеннями Закону України «Про виконавче провадження» та іншими нормативно-правовими актами України, а також здійснювати всі інші законні дії.

 

2.5. Підприємство має право вчиняти правочини, укладати договори, контракти, набувати майнових та особистих немайнових прав.

 

2.6. Видами діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

 

2.6.1. Надання послуг водопостачання та водовідведення всім категоріям споживачів на території Краматорської територіальної громади:

 

 • централізоване водопостачання – забір, очищення та постачання води:

забезпечення питної води шляхом забору, очищення та розподілення води для побутових і виробничих потреб, отримання неочищеної води водопідйомними механізмами та устаткуванням з поверхневих та підземних джерел, очищення її на очисних спорудах, транспортування і реалізація її безпосередньо споживачам і виконавцям комунальних послуг по водоводам та водопровідним мережам;

 

 • централізоване водовідведення – каналізація, відведення й очищення стічних вод:

забезпечення роботи каналізаційних систем та установок для очищення стічних вод, збирання та транспортування побутових або промислових стічних вод одноразового або багаторазового використання, а також дощової води,засобами каналізаційної сис-

 

 

 

 

теми, колекторів, цистерн та інших засобів транспортування, спорожнення та очищення вигрібних ям, стічних колодязів і септичних резервуарів, обслуговування хімічних туалетів, очищення стічних вод (у т.ч. побутових і промислових стічних вод, води з плавальних басейнів тощо) за допомогою механічного, хімічного та біологічного оброблення, такого як додавання хімікатів, фільтрація, седиментація тощо, технічний огляд і чищення стічних труб і дренажних каналів, у т.ч. прочищення каналізаційних труб гнучкими стержнями, очищення на очисних спорудах з доведенням якості очищення стічних вод, що випускаються у водойми до вимог Санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення;

 

 • видача технічних умов на підключення споживачів до мереж водопостачання та водовідведення.

 

2.6.2. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування:

 • установлення водопровідних, опалювальних систем і систем кондиціонування повітря, у т.ч. підключення, перероблення, технічне обслуговування та ремонт;
 • монтаж у будівлях або спорудах:
 • опалювальних систем (електричних, газових і масляних);
 • печей, стояків водяного охолодження;
 • неелектричних колекторів сонячної енергії;
 • водопровідного та санітарно-технічного устаткування;
 • устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря;
 • газопровідної арматури;
 • трубопроводів для подачі пари;
 • систем автоматичного пожежогасіння;
 • автоматичних систем для поливу газонів.
 • монтаж повітроводів.

 

2.6.3. Підготовчі роботи на будівельному майданчику:

 • розчищення будівельних майданчиків;
 • виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо;
 • підготовка ділянок для гірних робіт;
 • розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу;
 • підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов’язані з будь-якими видами діяльності);
 • дренажні роботи на будівельному майданчику;
 • дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках.

 

2.6.4. Допоміжна діяльність у сфері транспорту:

 • експедиція вантажів;
 • організація групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставка вантажів, а також компонування партій);
 • видача й одержання транспортної документації та накладних;
 • надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг підприємствам, організаціям, закладам та приватним особам;
 • надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 • вивезення та утилізація стоків.

 

 

2.6.5. Технічні випробування та дослідження:

 • проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають аналізу, та продуктів, у т.ч.:
 • акустичні та вібраційні випробування;
 • дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо;
 • дослідження у сфері гігієни харчування, у т.ч. ветеринарний контроль і контроль за виробництвом харчових продуктів;
 • дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як сила, товщина, зносостійкість, радіоактивність тощо;
 • випробування властивостей і надійності матеріалів;
 • випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, електронного устаткування тощо;
 • радіографічне тестування зварених швів і стиків;
 • аналіз руйнувань;
 • дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища: забруднення повітря та водних ресурсів тощо.
 • сертифікація продуктів, у т.ч. товарів народного споживання, двигунів, повітряних транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних електростанцій тощо;
 • періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки;
 • випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, водної техніки, гребель тощо);
 • діяльність міліцейських лабораторій.

 

2.6.6. Будівельно-монтажні роботи (будівництво):

 • виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у ремонтно-будівельній діяльності;
 • земляні роботи;
 • улаштування основ та спеціальні роботи у ґрунтах;
 • улаштування фундаментів;
 • улаштування опускних колодязів;
 • роботи по закріпленню ґрунтів;
 • зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд;
 • улаштування бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій;
 • монтаж збірних бетонних та залізобетонних конструкцій;
 • монтаж будівельних конструкцій та мурування із каменю, цегли, блоків та футерувальні роботи;
 • виготовлення та монтаж металевих конструкцій;
 • виготовлення та монтаж дерев’яних конструкцій та виробів;
 • встановлення азбоцементних, гіпсобетонних, карболітових, легко бетонних, полімерних виробів та конструкцій;
 • улаштування конструкцій дахів та покрівель;
 • улаштування конструкцій підлог;
 • улаштування покриття;
 • роботи по захисту будівельних конструкцій, обладнання та інженерних мереж від корозії;
 • оздоблювальні роботи;
 • екранування приміщень;
 • роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж та устаткування (водопровід, каналізація, газопостачання, теплопостачання, електропостачання);

 

 

 • роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж та устаткування (водопровід, каналізація, газопостачання, теплопостачання, електропостачання, вентиляція та кондиціювання);
 • монтаж устаткування та технологічних трубопроводів;
 • пусконалагоджувальні роботи;
 • роботи з планово-попереджувального та капітального ремонту устаткування;
 • роботи з улаштування мереж та устаткування зв’язку;
 • роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд;
 • роботи по будівництву нових та реконструкції існуючих доріг та благоустрою;
 • роботи по озелененню.

 

2.6.7. Торгівля:

 • будівельними матеріалами;
 • товарами широкого вжитку;
 • обладнанням, технікою (промисловою та побутовою);
 • продуктами харчування;
 • комплектуючими частинами до техніки (промислової та побутової) та засобів зв’язку;
 • програмним забезпеченням;
 • вугіллям та коксом, іншими видами палива та мастил;
 • торгівля може здійснюватися як роздрібна так і оптова;
 • торгівельно-закупна та торгівельно-посередницька діяльність.

 

            2.6.8. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів:

 • технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів:
 • механічний ремонт;
 • ремонт електричних систем автотранспортних засобів;
 • ремонт електронних систем впорскування палива;
 • поточне обслуговування;
 • ремонт кузовів;
 • ремонт запчастин автотранспортних засобів;
 • миття, полірування тощо;
 • напилення та фарбування;
 • ремонт лобового скла та вікон;
 • ремонт сидінь автотранспортних засобів.
 • ремонт шин і камер, їх установлення або заміна;
 • антикорозійне оброблення;
 • установлення деталей і приладдя, яке не є складовою процесу виробництва автотранспортних засобів;
 • переобладнання автотранспортних засобів для роботи на газових сумішах.

 

2.6.9. Проведення науково-дослідних, науково-технічних, проектних, дослідницько-експериментальних, природоохоронних, конструкторських і технологічних, а також інших робіт у галузі водопровідно-каналізаційного господарства, здійснення незалежної технічної експертизи.

 

2.6.10. Проведення лабораторних досліджень якості води для юридичних та фізичних осіб.

 

2.6.11. Розгляд і видача технічних умов на будівництво і проектування об’єктів водопостачання та водовідведення, підключення абонентів до мереж водопроводу та каналізації.

 

2.6.12. Контроль за якістю питної води, складом стічних вод, що скидаються, від підприємств.

 

2.6.13. Виконання розрахунків гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, що скидаються підприємствами в каналізаційну мережу.

 

2.6.14. Вирішення питань по розробці і затвердженню гранично допустимих скидань з очисних споруд, спец водокористування, правил прийому промстоків та інших питань, пов’язаних з екологічними проблемами.

 

2.6.15. Придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку.

 

2.6.16. Здійснення обстежень та паспортизація будівель та споруд з метою оцінки їх технічного стану.

 

2.6.17. Прогнозування і розробка перспектив розвитку.

 

2.6.18. Визначення напрямків науково-технічного прогресу.

 

2.6.19. Поліпшення культурно-побутових і житлових умов працівників, їх правовий і соціальний захист.

 

2.6.20. Навчання і підготовка кваліфікованих фахівців галузі.

 

2.6.21. Надання побутових послуг населенню та іншим споживачам.

 

2.6.22. Надання юридичних послуг.

 

2.6.23. Проєктні роботи:

 • проєктування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопровід, каналізація, опалення, електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення);
 • проєктування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопостачання, каналізація, електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення);
 • проєктування бетонних, залізобетонних, армоцементних та металевих несучих конструкцій для будівель і споруд IIіIII класу (для власних потреб).

 

2.6.24. Атестація робочих місць, санітарно-гігієнічна оцінка стану робочих місць.

 

2.6.25. Інноваційна діяльність.

 

2.6.26. Проведення лізингових операцій.

 

2.6.27. Проведення факторингових операцій.

 

 

 

2.6.28. Виробництво, монтаж, обслуговування та продаж меблів та інших виробів з дерева.

 

2.6.29. Організація платних стоянок для автотранспорту, мототранспорту, охорона зазначених об’єктів.

 

2.6.30. Зовнішньоекономічна діяльність.

 

2.6.31. Операція з коштовними паперами і іншими фінансовими документами.

 

2.6.32. Інвестиційна діяльність.

 

2.6.33. Постачально-збутова діяльність:

 • надання платних послуг з монтажу нових механічних приладів обліку води, а також монтаж, ремонт та демонтаж механічних приладів обліку при проведенні державної повірки;
 • надання платних лабораторних послуг при дослідженні якості стічних вод підприємств на гранично допустиму концентрацію шкідливих речовин.

 

2.6.34. Копіювально-помножувальні роботи.

 

2.6.35. Організація харчування робітників.

 

2.6.36. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт.

 

2.6.37. Діяльність санаторно-курортних закладів.

 

2.6.38. Діяльність у сфері інжинірингу.

 

2.7. Підприємство здійснює інші види діяльності, не передбачені цим Статутом і не заборонені чинним законодавством України.

 

2.8. Для здійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню, Підприємство одержує ліцензії та патенти у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

2.9. Підприємство має наступні завдання:

 • вдосконалення систем водопостачання та водовідведення з метою якісного забезпечення послугами споживачів Краматорської територіальної громади;
 • своєчасний та повний збір плати за надані комунальні послуги;
 • ведення податкового, бухгалтерського та статистичного обліків;
 • проведення своєчасних розрахунків з постачальниками та споживачами у терміни, які вказані у договорах;
 • розробка та виконання плану заходів з покращення матеріально-технічної бази Підприємства;
 • розвиток і безпечна експлуатація водопровідно-каналізаційного господарства;
 • розвиток та удосконалення матеріальної і ремонтно-експлуатаційної бази;
 • збереження та ефективне використання матеріалів і обладнання;
 • виконання вимог по охороні праці і виробничої санітарії та необхідного забезпечення правил пожежної та технічної безпеки;

 

 • забезпечення своєчасного розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян і підприємств, які відносяться до відання Підприємства, а також здійснення заходів по усуненню недоліків в роботі Підприємства;
 • здійснення технічного нагляду за станом водо-каналізаційних об’єктів;
 • організація матеріально-технічного забезпечення виробничої експлуатаційної діяльності дільниці та інших підрозділів Підприємства;
 • здійснення підбору і розстановки кадрів, організація підвищення кваліфікації робітників Підприємства.

 

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Реалізовуючи статутні цілі діяльності, Підприємство відповідно до законодавства має право:

 • за погодженням Засновника, створювати (без передачі основних засобів) філії, дочірні підприємства, представництва, відділення, управління і інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків;
 • здійснювати операції, інші юридичні акти як на території України, так і за її межами, з підприємствами, установами, організаціями, суспільствами і об’єднаннями, іншими юридичними особами всіх форм власності, а також з фізичними особами – громадянами України, інших держав і з особами без громадянства, у тому числі укладати договори купівлі-продажу, міни, дарування, найму, підряду, перевезення, страхування, позики, кредитування, застави, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, брати участь в аукціонах, тендерах, торгах, конкурсах;
 • розглядати, погоджувати і видавати технічні умови на нове будівництво і проектування об’єктів водопостачання та водовідведення, підключення об’єктів, що будуються, розширюються і таких, що реконструюються, до мереж водопроводу та каналізації;
 • здійснювати контроль за капітальним будівництвом об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, погоджувати завдання на проектування об’єктів водопостачання та водовідведення територіальної громади та населених пунктів області;
 • здійснювати контроль за якістю питних вод, води річок і водойм, склад стічних вод, що скидаються від промислових підприємств;
 • накладати санкції на юридичні та фізичні особи за порушення Правил водокористування та інших нормативних актів, відповідно до чинного законодавства;
 • за погодженням Засновника, випускати облігації Підприємства, а також, купувати і реалізувати інші види цінних паперів згідно з законодавством України;
 • вступати в асоціації, корпорації, концерни та інші об’єднання на добровільних засадах, за погодженням Засновника;
 • брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та в іноземній валюті за погодженням Засновника;
 • набувати валюти і валютні цінності для власних потреб та для проведення не заборонених законодавством України операцій з ними;
 • здійснювати самостійно і через посередників зовнішньоекономічну діяльність;
 • здійснювати інші юридичні дії та господарські операції, не заборонені законодавством України та передбачені справжнім Статутом.

 

3.2. За погодженням Засновника, передавати іншому підприємству, організації, установі, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування будівлі, обладнання, основні засоби в порядку визначеному діючим законодавством.

 

 

 

3.3. При виконанні виробничої діяльності використовувати об’єкти, які розташовані на земельних ділянках, що знаходяться у користуванні Підприємства, і які є на його балансі,

 

для розміщення мереж, систем і споруд, необхідних для надання послуг з водопостачання і водовідведення, що встановлюються відповідно до вимог законодавства.

 

3.4. Підприємство для забезпечення виробничої діяльності має технічну документацію згідно правил і норм технічної експлуатації мереж з водопостачання та водовідведення, журнали по загальному діловодству, відповідні документи для ведення бухгалтерського, статистичного та управлінського обліків, нормативно-правові документи з питань водо-забезпечення і водовідведення.

 

3.5. Підприємство не обмежує свою діяльність, яка зазначена у цьому Статуті.

 

3.6. Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, які не суперечать законодавству України.

 

3.7. Підприємство у випадку потреби одержує дозвіл (ліцензію) на інші види діяльності, якщо це передбачено діючим законодавством України.

 

3.8. Підприємство здійснює свою діяльність в Краматорській міській територіальній громаді.

 

3.9. Підприємство веде обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Мета та процедура обробки персональних даних визначаються Положенням про захист персональних даних, яке затверджується наказом директора Підприємства.

 

3.10. На підприємстві може бути утворена наглядова рада відповідно критеріїв та порядку затверджених рішенням Краматорської міської ради.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. До виключної компетенції Засновника належить, зокрема:

 • затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;
 • зміна розміру статутного капіталу Підприємства;
 • прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію Підприємства шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;
 • інші повноваження згідно чинного законодавства України.

 

4.2. Безпосереднє управління господарською діяльністю Підприємства здійснює Директор.

 

     4.3. Директор Підприємства призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

 

4.4. З директором укладається контракт в якому визначаються строк найму, права та обов’язки, відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення та інші умови. Умови оплати праці та матеріальне забезпечення директора здійснюються виключно згідно контракту.

 

4.5. Директор Підприємства:

 • організовує роботу Підприємства;
 • вирішує всі питання діяльності Підприємства і несе в повному обсязі відповідальність за фінансово-виробничий стан Підприємства;
 • користується всіма правами та виконує обов’язки, які передбачені цим Статутом та контрактом;
 • діє без довіреності від імені Підприємства;
 • представляє інтереси Підприємства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування і судовими органами;
 • управляє матеріальними цінностями і фінансами Підприємства відповідно до цього Статуту;
 • укладає договори та вчиняє правочини в межах своєї компетенції;
 • видає довіреності на представництво інтересів Підприємства;
 • відкриває розрахункові та інші рахунки в банківських установах;
 • затверджує поточні плани робіт Підприємства;
 • приймає і звільняє з роботи працівників Підприємства згідно з чинним трудовим законодавством України;
 • приймає інші рішення з питань поточної діяльності Підприємства.

 

4.6. Директор в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження.

 

4.7. Директор вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

4.8. Директор вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником.

 

4.9. Директор має одного заступника.

 

4.10. Заступник директора та головний бухгалтер призначаються і звільняються з роботи наказом директора Підприємства.

 

4.11. Права, обов’язки, та виробничі завдання заступника директора Підприємства визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується наказом директора Підприємства.

 

4.12. Заступник директора за дорученням директора Підприємства, в межах своєї компетенції, діє від імені Підприємства, представляє Підприємство у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 

4.13. Директор, заступник директора та головний бухгалтер є посадовими особами та несуть персональну відповідальність за податковий та фінансовий облік, за ефективне та правове використання фінансових ресурсів, за нарахування та виплату заробітної платні та іншої допомоги, передбачених чинним законодавством та галузевою угодою.

 

4.14. Облікову політику Підприємство визначає самостійно за погодженням з Засновником або представником Засновника.      

 

 

 

 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

 

5.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

 

5.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган (представник Засновника) відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

 

5.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, є комунальною власністю Краматорської міської територіальної громади, в особі Краматорської міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

 

5.5. Для забезпечення діяльності Підприємства Статутний капітал Підприємства може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (у тому числі на інтелектуальну власність).

 

5.6. Статутний капітал Підприємства складає 60 753 212, 18 (шістдесят мільйонів сімсот п’ятдесят три тисяч двісті дванадцять грн., 18 коп.).

 

5.7. Відчуження засобів виробництва, які є комунальною власністю Краматосрської територіальної громади, здійснюється за погодженням Засновника в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

5.8. Відчуження нерухомого майна, яке є комунальною власністю Краматорської територіальної громади, здійснюється за рішенням Засновника.

 

5.9. Підприємство відповідно до чинного законодавства має право передавати в оренду підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що перебувають на його балансі.

 

5.10. Передавати під заставу майнові об’єкти до основних фондів Підприємство має право лише за рішенням Засновника.

 

 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Підприємство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Підприємства, на основі принципів взаємної вигоди, самоокупності і самофінансування.

 

 

 

6.2. Підприємство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають чинному законодавству України, у тому числі:

 • науково-технічну і виробничу кооперацію на довгостроковій основі;
 • створення спільних підприємств в Україні та за її межами;
 • відкриття за межами України представництв;
 • участь у проведенні міжнародних виставок, семінарів, симпозіумів та різних комерційних заходів;
 • експортно-імпортні операції;
 • відрядження спеціалістів Підприємства за кордон на стажування.

 

6.3. Підприємство може здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами.

 

6.4. Підприємство самостійно визначає склад і обсяг комерційної таємниці та конфіденційної інформації при ведені зовнішньоекономічної діяльності Підприємства згідно з чинним законодавством України.

 

6.5. Підприємство самостійно несе відповідальність за порушення чинного законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, зокрема Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також зобов’язань, які виникають із зовнішньоекономічних контрактів.

 

6.6. Підприємство використовує кошти в іноземній валюті в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

6.7. Спори, що виникають між Підприємством та іншими учасниками зовнішньоекономічних зв’язків, розглядаються судовими органами України.

 

6.8. Порядок використання прибутку підприємства визначає Засновник або уповноважений ним орган.

 

 VII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі фізичні особи, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, які регулюють трудові відносини.

 

7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу базуються на основі законодавства України про працю.

 

7.3. Праця окремих членів трудового колективу може здійснюватися як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом.

 

7.4. В разі необхідності, для виконання конкретних робіт і надання послуг, Підприємство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих учбових закладів, медичних закладів, підприємств та організацій на основі індивідуальних договорів, зокрема, договорів підряду, доручень, трудових угод, контрактів та інших форм угод, передбачених цивільним законодавством України, з оплатою праці на договірних засадах.

 

 

7.5. Трудовий колектив Підприємства зобов’язаний:

 • дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати накази Директора Підприємства;
 • дотримуватися трудової дисципліни;
 • підвищувати свою кваліфікацію;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Підприємства.

 

7.6. Підприємство затверджує структуру, посадові оклади, штатний розпис за погодженням з Засновником або уповноваженим ним орган, керуючись чинним законодавством України.

 

7.7. Право укладання колективного договору від імені Засновника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу – профспілковому комітету Підприємства.

 

7.8. Підприємство розробляє колективний договір і приймає його на загальних зборах трудового колективу.

 

7.9. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з Підприємством регулюються колективним договором.

 

7.10. Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

 

VIII. ОХОРОНА ПРАЦІ

 

8.1. Підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до санітарних вимог, норм техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки.

 

8.2. Підприємство створює на робочих місцях умови праці, які забезпечують безпеку життя працівників, а також відповідають вимогам чинного законодавства України про охорону праці.

 

8.3. Підприємство забезпечує охорону праці проведенням наступних заходів, а саме:

 • визначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки і права та відповідальність за виконання покладених на них функцій;
 • розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи з охорони праці та впроваджує прогресивні технології;
 • забезпечує усунення причин, що приводять до нещасних випадків, професійних захворювань, забезпечує проведення профілактичних заходів;
 • організує атестацію робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, встановлені законодавством;
 • розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють в межах Підприємства;
 • здійснює постійний контроль за додержання працівниками вимог щодо охорони праці.

 

 

8.4. Додаткові питання охорони праці на Підприємстві регулюються колективним договором.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

9.1. Підприємство припиняється у випадку його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

 

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається Засновником, а у випадках припинення Підприємства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

 

9.3. Склад ліквідаційної комісії формується органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

 

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для подання заяв, претензій кредиторів, визначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію з врахуванням вимог Закону.

 

9.5. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

 

9.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються згідно норм чинного законодавства України.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І.І. Сташкевич

 

 


Додаток
до розпорядження міської ради
22.12.2021 № 22/VIII-1159

 Персональний склад

            наглядової ради на комунальному підприємстві КВП «Краматорський Водоканал»

Родін Сергій
Вікторович
Депутат Краматорської міської ради VIII скликання
Василевська
Світлана Іллівна
Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Петренко Ольга
Володимирівна
Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Байрак Роман Володимирович

 

Незалежний член наглядової ради

 

Смирнова  Олена Олександрівна

 

Незалежний член наглядової ради

 

 

Останкова Лариса Анатоліївна Незалежний член наглядової ради

 

Юшина Ірина Олексіївна Незалежний член наглядової ради

Протокол №2 ві 08.12.2021 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підпрємств на території Краматорської територіальної громади

Протокол №1  від 13.10.21 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територільної громади

Рішення міької ради № 13/VIII-737 від    05.08.2021  “Про утворення наглядової ради  комунального виробничого  підприємства «Краматорський водоканал»”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 


Додаток 1

до рішення міської ради

29.09.2021 № 16/VIII-849

ПОРЯДОК

утворення наглядових рад комунальних підприємств

 на території Краматорської територіальної громади

 

I. Загальні положення

1.Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом управління комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємство), який створюється з метою захисту інтересів Краматорської територіальної громади, з застосуванням програм на забезпечення реалізації статутних завдань комунальних підприємств, з наміром підвищення ефективності управління та контролю за діяльністю керівників комунальних підприємств, з дотриманням належного контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств Краматорської територіальної громади та підвищення ефективності їх діяльності і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника Комунального підприємства.

2.Наглядова рада комунального підприємства створюється за рішенням органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

3.Порядок про наглядові ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади розроблено відповідно до чинного законодавства України.

4.Порядок визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, організацію діяльності та ліквідацію наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади.

5.Орган, до сфери управління якого належить комунальне підприємство (надалі – орган), приймає рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства, якщо останнє відповідає критеріям, відповідно до яких утворюється наглядова рада комунального підприємства, затвердженим Краматорською міської радою (надалі – міська рада).

6.Персональний склад наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, порядок проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядових рад визначається виконавчими органами Краматорської міської ради, у сфері управління якого належить комунальне підприємства.

7.Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України з питань організації та діяльності наглядових рад комунальних підприємств, постановами Верховної ради, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Краматорської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями органу до сфери управління якого належить комунальне підприємство, статутом комунального підприємства, цим порядком та іншими нормативно-правовими актами.

8.Дія цього порядку поширюється на комунальні підприємства, засновником яких є Краматорська міська рада.

9.Діяльність наглядової ради базується на принципах законності, добровільності, гласності, демократизму.

2.Утворення Наглядових рад

II. Склад наглядової ради

1.До складу наглядової ради обов’язково включаються:

– представники виконавчих органів Краматорської міської ради, у сфері управління яких знаходиться комунальні підприємства – 2 члена від загального складу наглядової ради комунального підприємства шляхом призначення міським головою;

– депутати Краматорської міської ради (за поданням) – 1 член від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

– незалежні члени, обрані на конкурсних засадах згідно до цього порядку – 4 особи від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

2.Загальна чисельність наглядової ради складає – 7 осіб.

3.Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж на трьох комунальних підприємствах.

4.Незалежні члени наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади обираються на підставі відкритого конкурсного відбору.

5.Персональний склад наглядової ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади формується шляхом прийняття рішення Краматорською міською радою.

III. Утворення наглядової ради

1.Орган невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення міською радою критеріїв, відповідно до яких утворюється наглядова рада комунального підприємства на території Краматорської територіальної громади, приймає рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства.

2.Рішення органу про утворення наглядової ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

3.Представники виконавчих органів Краматорської міської ради, у сфері управління яких знаходяться комунальні підприємства, до складу наглядової ради призначаються на підставі розпорядження міського голови не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

4.Конкурсна комісія, утворена в порядку згідно чинного законодавства та цього Порядку та протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.

5.Міська рада призначає членів наглядових рад комунальних підприємств шляхом прийняття відповідного рішення на підставі подання депутатів Краматорської міської ради та протоколу конкурсної комісії.

6.Орган невідкладно розробляє та подає на найближчу після завершення конкурсу сесію міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади.

ІV. Структура та організація діяльності наглядової ради

1.Кількісний склад членів наглядової ради:

1.1. Персональний склад наглядової ради затверджується Краматорською міською радою і є чинним до прийняття рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

1.2.  Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

2.Організаційна структура наглядової ради:

2.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

2.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження якого визначаються цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

V Засідання наглядової ради:

1.Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів від загального складу наглядової ради.

Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2.Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови наглядової ради є вирішальним.

3. Засідання наглядових рад скликаються головами наглядових рад у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– обґрунтованої ініціативи члена наглядової ради;

– рішення Краматорської міської ради;

– рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради;

– органу до сфери якого належить комунальне підприємство;

– керівника комунального підприємства.

4.Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.

5.Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

6.Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради.

7.Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються керівництвом підприємства персонально не пізніше як за 2 робочі дні до дати засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради.

8.Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Кожен член наглядової ради може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання наглядової ради є невід’ємною частиною такого протоколу. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради. Оприлюднення протоколу засідання наглядової ради у встановлені строки забезпечується органом.

9.Протокол засідання наглядової ради оформлюється у кількості не менш ніж двох оригінальних примірниках. Один примірник протоколу зберігається органом, другий – передається на зберігання керівнику комунального підприємства.

10.Засідання наглядових рад проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядових рад приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

IV.Повноваження наглядової ради комунального підприємства

1.Повноваження наглядової ради комунального підприємства, визначається чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства та цим порядком.

2.Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

– визначає види, порядок, організацію діяльності та ліквідацію її комітетів;

– здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному підприємству об’єктів комунальної власності територіальної громади та ресурсів, які знаходяться в користуванні комунального підприємства, за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– аналізує дії керівника щодо управління комунальним підприємством, здійснює контроль за виконанням комунальним підприємством та його керівником покладених на них завдань та рішень міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови;

– вносить пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові та керівнику комунального підприємства з питань діяльності комунального підприємства, покращення результатів його діяльності у вигляді здійснення конкретних заходів;

– в разі необхідності, вносить пропозиції щодо обрання незалежного аудитора комунального підприємств;

– визначає форму контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та визначенні заходів щодо управління такими ризиками;

– розглядає фінансові, інші плани і показники діяльності Комунального підприємства, вносить до них пропозиції і зауваження, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;

– розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік, надає висновки до них;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення господарського зобов’язання, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від десяти (включно) відсотків вартості активів комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення комунальним підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, або про передачу питання на розгляд міської ради;

– подає Міській раді пропозиції щодо внесення змін до статуту комунального підприємства, перепрофілювання, реорганізації або ліквідації комунального підприємства;

– складає щорічний та щоквартальні звіти за результатами своєї діяльності та подає їх для ознайомлення на пленарне засідання міської ради;

– вирішує інші питання, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього порядку, Статуту комунального підприємства та рішень міської ради.

3.За погодженням наглядової ради здійснюється зміна організаційної структури, загальної чисельності працівників і штатного розкладу комунального підприємства, умов оплати праці працівників (посадових осіб) та їх стимулювання.

4.Проекти фінансових планів комунального підприємства на наступний рік (зміни до них) погоджуються наглядовою радою. Наглядова рада протягом десяти робочих днів з дня передачі їй проекту фінансового плану (змін до нього) готує висновок до нього, в якому викладає свої зауваження та пропозиції. комунальне підприємство доопрацьовує проект фінансового плану (змін до нього) з урахуванням цих зауважень та пропозицій. У разі їх відхилення комунальне підприємство в пояснювальній записці до проекту фінансового плану або змін до нього зазначає обґрунтовані причини такого відхилення.

Висновок наглядової ради додається до проекту фінансового плану (змін до нього) разом з іншими передбаченими нормативно-правовими актами документами та подається у встановленому порядку на погодження до органу.

5.Наглядова рада надає висновок до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства (за звітні квартали поточного року та за звітний рік), який у встановленому порядку подається на розгляд органу.

6.Наглядова рада зобов’язана інформувати міську раду, міського голову, орган про погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку посадових осіб комунального підприємства, про недодержання вимог статуту комунального підприємства тощо.

Про визначені вище обставини наглядова рада повинна повідомити вказаних суб’єктів в письмовому вигляді не пізніше ніж у триденний строк з дня їх виявлення наглядовою радою.

7.Наглядова рада має право вимагати від керівника комунального підприємства розпочати соціальний діалог з метою укладення колективного договору на комунальному підприємстві.

VII. Права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

1.Права члена наглядової ради:

1.1. Член наглядової  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях наглядової ради.

1.2. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;

– брати участь у всіх нарадах, зустрічах, засіданнях, комісіях, переговорах, які проводяться на підприємствах або за участю посадових осіб цих підприємств. Про такі заходи керівники підприємств або за їх дорученням інші особи зобов’язані інформувати членів наглядових рад не пізніше, ніж за один день до дати їх проведення;

– вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради комунального підприємства;

– подавати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

– порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.

2.Члени наглядової ради зобов’язані:

– діяти в інтересах комунального підприємства та Краматорської територіальної громади;

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом комунального підприємства, іншими нормативно правовими актами України та цим Порядком;

– не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність комунального підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;

– не перевищувати межі своїх повноважень.

3.Повноваження голови наглядової ради.

Голова наглядової ради:

– керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Порядком;

– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень,  прийнятих наглядовою радою;

– скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

– не рідше одного разу в рік звітує перед міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів комунального підприємства, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

– за рішенням наглядової ради порушує перед конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради питання щодо внесення змін до її складу;

– представляє наглядову раду у відносинах з комунальним підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

– призначає заступника з числа членів наглядової ради;

– підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

4.Виконання функцій членів наглядових рад комунальних підприємств здійснюються добровільно і на безоплатній основі.

VIII. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство, або з інших підстав, визначених цим Порядком, або чинним законодавством.

Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я міського голови, міської ради з урахуванням вимог цього Порядку.

2.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови, міської ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство, у випадках, передбачених цим Порядком.

3.Член наглядової ради комунального підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту, за рішенням якого його включено до складу наглядової ради, письмову заяву до органу про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам до членів наглядової ради, встановлених в цим Порядком, а також у випадку невідповідності незалежного члена наглядової ради комунального підприємства вимогам до незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств, визначених цим Порядком.

4.Суб’єкти, за рішенням яких особи були включені до членів наглядової ради, отримавши письмову заяву члена наглядової ради комунального підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради комунального підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно.

5.У разі припинення повноважень членів наглядових рад, орган, має відібрати нових членів наглядових рад в порядку та у спосіб визначеним чинним законодавством, який не перевищує трьох місяців.

6.Повноваження члена наглядової ради припиняються з дати набуття чинності розпорядження міського голови або рішення міської ради.

7.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства припиняються також у випадку:

– неналежного виконання обов’язків – з моменту набуття чинності відповідним рішенням;

– неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради Комунального підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

– притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

– смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

– визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

– ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту комунального підприємства;

– закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

8.У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт, за рішенням якого призначено цього члена наглядової ради, має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до процедури, визначеної цим Порядком .

IX. Припинення діяльності наглядових рад

1.Діяльність наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади припиняється за рішенням виконавчого органу Краматорської міської ради, до сфери управління якого знаходиться підприємство.

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І.І. Сташкевич


Додаток 1

до рішення міської ради

24.11.2021 № 20/VIII-1040

ПОРЯДОК

утворення наглядових рад комунальних підприємств

 на території Краматорської територіальної громади

 

I. Загальні положення

1.Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом управління комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємство), який створюється з метою захисту інтересів Краматорської територіальної громади, з застосуванням програм на забезпечення реалізації статутних завдань комунальних підприємств, з наміром підвищення ефективності управління та контролю за діяльністю керівників комунальних підприємств, з дотриманням належного контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств Краматорської територіальної громади та підвищення ефективності їх діяльності і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника комунального підприємства.

2.Порядок про наглядові ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади розроблено відповідно до чинного законодавства України.

3.Порядок визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, організацію діяльності та ліквідацію наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади.

4.Орган, до сфери управління якого належить комунальне підприємство (надалі – орган), звертається з пропозицією до міського голови щодо утворення наглядової ради комунального підприємства, відповідно до порядку утворення наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, затверджених рішенням Краматорською міської радою (надалі – міська рада).

5.Персональний склад наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, порядок проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядових рад визначається цим порядком та затверджується міською радою.

6.Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України з питань організації та діяльності наглядових рад комунальних підприємств, постановами Верховної ради, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Краматорської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями органу до сфери управління якого належить комунальне підприємство, статутом комунального підприємства, цим порядком та іншими нормативно-правовими актами.

7.Дія цього порядку поширюється на комунальні підприємства, засновником яких є Краматорська міська рада.

8.Діяльність наглядової ради базується на принципах законності, добровільності, гласності, демократизму.

2.Утворення Наглядових рад

II. Склад наглядової ради

 1. До складу наглядової ради обов’язково включаються:

– представники виконавчих органів Краматорської міської ради – 2 члена від загального складу наглядової ради комунального підприємства шляхом призначення міським головою;

– депутати Краматорської міської ради (за поданням) – 1 член від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

– незалежні члени, обрані на конкурсних засадах згідно до цього порядку – 4 особи від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

2. Загальна чисельність наглядової ради складає – 7 осіб.

3. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж на одному комунальному підприємстві.

4. Незалежні члени наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади обираються на підставі відкритого конкурсного відбору.

5. Персональний склад наглядової ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади формується шляхом прийняття рішення Краматорською міською радою.

 

III. Утворення наглядової ради

1.Орган невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення міською радою порядку, відповідно до яких утворюється наглядова рада комунального підприємства на території Краматорської територіальної громади, подає пропозиції про утворення наглядової ради комунального підприємства.

2.Орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради інформаційне повідомлення про утворення наглядової ради.

3.Представники виконавчих органів Краматорської міської ради, до складу наглядової ради призначаються на підставі подання міського голови не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

4.Конкурсна комісія, утворена в порядку згідно чинного законодавства та цього порядку та протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.

5.Орган невідкладно розробляє та подає на найближчу після завершення конкурсу сесію міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади з урахуванням подання депутатського корпусу та протоколу конкурсної комісії.

 

ІV. Структура та організація діяльності наглядової ради

1.Кількісний склад членів наглядової ради:

1.1. Персональний склад наглядової ради затверджується Краматорською міською радою і є чинним до прийняття рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

1.2.  Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

2.Організаційна структура наглядової ради:

2.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

2.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження якого визначаються цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

 

V.  Засідання наглядової ради:

1.Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів від загального складу наглядової ради.

Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2.Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови наглядової ради є вирішальним.

3.Засідання наглядових рад скликаються за ініціативою органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, голови наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– обґрунтованої ініціативи члена наглядової ради;

– рішення Краматорської міської ради;

– рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради;

– керівника комунального підприємства.

4.Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.

5.Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

6.Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради.

7.Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради не пізніше як за 2 робочі дні до дати засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради.

8.Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Кожен член наглядової ради може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання наглядової ради є невід’ємною частиною такого протоколу. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради. Оприлюднення протоколу засідання наглядової ради у встановлені строки забезпечується органом до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

9.Протокол засідання наглядової ради оформлюється у кількості не менш ніж двох оригінальних примірниках. Один примірник протоколу передається до органу сфери управління якого належить комунальне підприємство, другий – передається на зберігання керівнику комунального підприємства.

10.Засідання наглядових рад проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядових рад приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

 

VI. Повноваження наглядової ради комунального підприємства

1.Повноваження наглядової ради комунального підприємства, визначається чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства та цим порядком.

2.Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

– визначає види, порядок, організацію діяльності та ліквідацію її комітетів;

– здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному підприємству об’єктів комунальної власності територіальної громади та ресурсів, які знаходяться в користуванні комунального підприємства, за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– аналізує дії керівника щодо управління комунальним підприємством, здійснює контроль за виконанням комунальним підприємством та його керівником покладених на них завдань та рішень міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови;

– вносить пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові та керівнику комунального підприємства з питань діяльності комунального підприємства, покращення результатів його діяльності у вигляді здійснення конкретних заходів;

– в разі необхідності, вносить пропозиції щодо обрання незалежного аудитора комунального підприємств;

– визначає форму контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– проводить перевірки розрахунків тарифів на оплату житлово-комунальних послуг для всіх категорій споживачів;

– бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та визначенні заходів щодо управління такими ризиками;

– розглядає фінансові, інші плани і показники діяльності Комунального підприємства, вносить до них пропозиції і зауваження, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;

– розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік, надає висновки до них;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення господарського зобов’язання, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від десяти (включно) відсотків вартості активів комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення комунальним підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, або про передачу питання на розгляд міської ради;

– подає міській раді пропозиції щодо внесення змін до статуту комунального підприємства, перепрофілювання, реорганізації або ліквідації комунального підприємства;

– складає щорічний та щоквартальні звіти за результатами своєї діяльності та подає їх для ознайомлення на пленарне засідання міської ради;

– вирішує інші питання, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього порядку, Статуту комунального підприємства та рішень міської ради.

3.За погодженням наглядової ради здійснюється зміна організаційної структури, загальної чисельності працівників і штатного розкладу комунального підприємства, умов оплати праці працівників (посадових осіб) та їх стимулювання.

4.Проекти фінансових планів комунального підприємства на наступний рік (зміни до них) погоджуються наглядовою радою. Наглядова рада протягом десяти робочих днів з дня передачі їй проекту фінансового плану (змін до нього) готує висновок до нього, в якому викладає свої зауваження та пропозиції. комунальне підприємство доопрацьовує проект фінансового плану (змін до нього) з урахуванням цих зауважень та пропозицій. У разі їх відхилення комунальне підприємство в пояснювальній записці до проекту фінансового плану або змін до нього зазначає обґрунтовані причини такого відхилення.

Висновок наглядової ради додається до проекту фінансового плану (змін до нього) разом з іншими передбаченими нормативно-правовими актами документами та подається у встановленому порядку на погодження до органу.

5.Наглядова рада надає висновок до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства (за звітні квартали поточного року та за звітний рік), який у встановленому порядку подається на розгляд органу.

6.Наглядова рада зобов’язана інформувати міську раду, міського голову, орган про погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку посадових осіб комунального підприємства, про недодержання вимог статуту комунального підприємства тощо.

Про визначені вище обставини наглядова рада повинна повідомити вказаних суб’єктів в письмовому вигляді не пізніше ніж у триденний строк з дня їх виявлення наглядовою радою.

7.Наглядова рада має право вимагати від керівника комунального підприємства розпочати соціальний діалог з метою укладення колективного договору на комунальному підприємстві.

 

VII. Права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

1.Права члена наглядової ради:

1.1. Член наглядової  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях наглядової ради.

1.2. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;

– брати участь у всіх нарадах, зустрічах, засіданнях, комісіях, переговорах, які проводяться на підприємствах або за участю посадових осіб цих підприємств. Про такі заходи керівники підприємств або за їх дорученням інші особи зобов’язані інформувати членів наглядових рад не пізніше, ніж за один день до дати їх проведення;

– вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради комунального підприємства;

– подавати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

– порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.

2. Члени наглядової ради зобов’язані:

– діяти в інтересах комунального підприємства та Краматорської територіальної громади;

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом комунального підприємства, іншими нормативно правовими актами України та цим Порядком;

– не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність комунального підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;

– не перевищувати межі своїх повноважень.

3. Повноваження голови наглядової ради.

Голова наглядової ради:

– керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Порядком;

– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень,  прийнятих наглядовою радою;

– скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

– не рідше одного разу в рік звітує перед міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів комунального підприємства, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

– за рішенням наглядової ради порушує перед конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради питання щодо внесення змін до її складу;

– представляє наглядову раду у відносинах з комунальним підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

– призначає заступника з числа членів наглядової ради;

– підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

4. Виконання функцій членів наглядових рад комунальних підприємств здійснюються добровільно і на безоплатній основі.

 

VIII. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, або з інших підстав, визначених цим порядком, або чинним законодавством.

Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я міського голови, міської ради з урахуванням вимог цього порядку.

2.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови, міської ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, у випадках, передбачених цим порядком.

3.Член наглядової ради комунального підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту, за рішенням якого його включено до складу наглядової ради, письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам до членів наглядової ради, встановлених в цим Порядком, а також у випадку невідповідності незалежного члена наглядової ради комунального підприємства вимогам до незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств, визначених цим Порядком.

4.Суб’єкти, за рішенням яких особи були включені до членів наглядової ради, отримавши письмову заяву члена наглядової ради комунального підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради комунального підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно.

5.У разі припинення повноважень членів наглядових рад, виконавчий орган Краматорської міської ради, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, має відібрати нових членів наглядових рад в порядку та у спосіб визначеним чинним законодавством, який не перевищує трьох місяців.

6.Повноваження члена наглядової ради припиняються з дати набуття чинності розпорядження міського голови або рішення міської ради.

7.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства припиняються також у випадку:

– неналежного виконання обов’язків – з моменту набуття чинності відповідним рішенням;

– неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради Комунального підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

– притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

– смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

– визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

– ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту комунального підприємства;

– закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

8. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт, за рішенням якого призначено цього члена наглядової ради, має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до процедури, визначеної цим Порядком .

 

IX. Припинення діяльності наглядових рад

1.Діяльність наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади припиняється за рішенням Краматорської міської ради.

 

  

 

Секретар міської ради                                             Ігор СТАШКЕВИЧ

 

Контакти:

84313, вул. Південна, 6

Соціальні мережі:  Facebook

Телефон приймальні:+380 (626)48-97-00

Facebook: посилання

Email: kppkw@kppkw.krm.net.ua

Адреса веб-сайту: http://kramvoda.com/

Графік роботи:

 

Прийом громадян:

 понеділок з 10-00 до 16-00