КПП «Краматорський водоканал»

ЄДРПОУ 05524251

Директор – Яковенко Валентин Володимирович

Головний інженер

Телефон приймальні:+380 (626)48-97-00

Facebook: посилання

Email:kppkw@kppkw.krm.net.ua

Адреса веб-сайту: http://kramvoda.com/

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

 


Комунальне виробниче підприємство «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» засноване на власності територіальної громади міста Краматорська. Засновником підприємства є Краматорська міська рада. Власником підприємства є територіальна громада міста Краматорська. Управління підприємством здійснює Краматорська міська рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад  міста Краматорська.

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення водопостачання, водовідведення та очистка стічних вод абонентів в населених пунктах в зоні діяльності підприємства, з забезпеченням вимог щодо якості питної води, нормативного очищення стічних вод і охорони навколишнього середовища.

Предметом діяльності підприємства є:

– забезпечення водопостачання і водовідведення міста Краматорськ;

– господарська діяльність пов’язана із створенням об’єктів архітектури: будівництво водопроводу, будівництво каналізації, приєднання до водопроводу, приєднання до каналізації;

– діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг консультування в цих сферах: проектні роботи на під’єднання до мереж водопроводу та каналізації; виготовлення технічних умов на водопостачання та водовідведення; виготовлення технічних умов на встановлення засобів обліку; погодження проектів;

– послуга діагностування водопровідно-каналізаційних мереж;

– послуга з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем);

– та інші незаборонені Законом види господарської діяльності, за умови їх беззбитковості.

Споживачами послуг є: населення міста, комунальні та промислові підприємства міста, бюджетні установи, садівничи товариства.

Фактори ризику, які можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства

Винагорода керівника підприємства

Порядок формування оплати праці директора КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» визначений постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (далі по тексту – постанови №859).

Відповідно до вказаної постанови керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній та комунальній власності встановлюють:

– розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії;

– умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал.

Додатком до постанови №859 визначені показники для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності, зокрема – максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу працівника основної професії. Якщо середньооблікова чисельність працівників підприємства до 500 осіб, максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства – 10 мінімальних посадових окладів працівника основної професії.

Згідно контракту керівнику підприємства передбачено:

– преміювання на підставі розпорядження міського голови.

– інші додаткові виплати, надбавки або винагороди, передбачені чинним законодавством України та Колективною угодою, що діє на підприємстві.


Статут 2013

Статут 2017

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

26.05.2021 № 9/VIII-468

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПIДПРИЄМСТВА

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»

(нова редакцiя)

 

 

 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» (далі – Підприємство), ідентифікаційний код 05524251, створене шляхом реорганізації Краматорського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, переданого у власність територіальної громади м. Краматорська, зареєстровано розпорядженням виконкому Краматорської міської ради 09 березня 1998 року №71р, згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України інших нормативно-правових актів як комунальне підприємство. Підприємство є правонаступником усіх прав та обов’язків структурного підрозділу ВУВКГ м. Краматорська ДОКП «Донецькоблводоканал».

 

1.2. Найменування Підприємства:

українською мовою:

 • повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»;
 • скорочене найменування: КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ».

 

російською мовою:

 • повне найменування: КОММУНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАМАТОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»;
 • скорочене найменування: КПП «КРАМАТОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

 

1.3. Юридична адреса Підприємства: Україна, 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Південна, буд. 6.

1.4. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.5. Засновником та власником майна Підприємства є Краматорська територіальна громада, в особі Краматорської міської ради, місцезнаходження: Україна, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, площа Миру, буд.2 (надалі – Представник Засновника).

1.6. Підприємство відноситься до сфери управління Управління житлово – комунального господарства Краматорської міської ради, що виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах, визначених Положенням про Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради, рішеннями Краматорської міської ради та є представником Засновника – Краматорської міської ради, згідно з Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України та рішеннями представника Засновника.

1.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Засновника та його Представника – Управління житлово – комунального господарства Краматорської міської ради, до сфери управління якого воно входить.

1.8. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

 

 1. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Метою діяльності Підприємства є забезпечення населення, бюджетних установ і організацій та інших суб’єктів господарювання територіальної громади послугами з водопостачання та водовідведення шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської діяльності.

2.2. Головним предметом фінансово-господарської діяльності Підприємства є отримання прибутку та його розподіл для формування відповідних фондів і задоволення соціальних потреб трудового колективу у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

2.3. Діяльність Підприємства базується, зокрема, на виконанні Конституції України та Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, рішень Краматорської міської ради та виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови та цього Статуту.

 

2.4. Підприємство від свого імені має право вести справи у будь-яких судових установах України в тому числі місцевих, апеляційних, господарських, третейських, адміністративних, спеціалізованих судах усіх рівнів, Верховному суді України, включаючи стадії апеляційного і касаційного провадження та виконання рішень, перегляду рішень, ухвали, постанови за новоявленими та винятковими обставинами, заявляти позови, вести цивільні, кримінальні справи, з правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, у тому числі з правом вирішувати справи мировою угодою; подавати виконавчі документи до державної виконавчої служби, брати участь у виконавчому провадженні, в яких Підприємство є зацікавленою особою, користуватися правами, наданими стягувачу, боржнику положеннями Закону України «Про виконавче провадження» та іншими нормативно-правовими актами України, а також здійснювати всі інші законні дії.

 

2.5. Підприємство має право вчиняти правочини, укладати договори, контракти, набувати майнових та особистих немайнових прав.

 

2.6. Видами діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

 

2.6.1. Надання послуг водопостачання та водовідведення всім категоріям споживачів на території Краматорської територіальної громади:

 

 • централізоване водопостачання – забір, очищення та постачання води:

забезпечення питної води шляхом забору, очищення та розподілення води для побутових і виробничих потреб, отримання неочищеної води водопідйомними механізмами та устаткуванням з поверхневих та підземних джерел, очищення її на очисних спорудах, транспортування і реалізація її безпосередньо споживачам і виконавцям комунальних послуг по водоводам та водопровідним мережам;

 

 • централізоване водовідведення – каналізація, відведення й очищення стічних вод:

забезпечення роботи каналізаційних систем та установок для очищення стічних вод, збирання та транспортування побутових або промислових стічних вод одноразового або багаторазового використання, а також дощової води,засобами каналізаційної сис-

 

 

 

 

теми, колекторів, цистерн та інших засобів транспортування, спорожнення та очищення вигрібних ям, стічних колодязів і септичних резервуарів, обслуговування хімічних туалетів, очищення стічних вод (у т.ч. побутових і промислових стічних вод, води з плавальних басейнів тощо) за допомогою механічного, хімічного та біологічного оброблення, такого як додавання хімікатів, фільтрація, седиментація тощо, технічний огляд і чищення стічних труб і дренажних каналів, у т.ч. прочищення каналізаційних труб гнучкими стержнями, очищення на очисних спорудах з доведенням якості очищення стічних вод, що випускаються у водойми до вимог Санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення;

 

 • видача технічних умов на підключення споживачів до мереж водопостачання та водовідведення.

 

2.6.2. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування:

 • установлення водопровідних, опалювальних систем і систем кондиціонування повітря, у т.ч. підключення, перероблення, технічне обслуговування та ремонт;
 • монтаж у будівлях або спорудах:
 • опалювальних систем (електричних, газових і масляних);
 • печей, стояків водяного охолодження;
 • неелектричних колекторів сонячної енергії;
 • водопровідного та санітарно-технічного устаткування;
 • устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря;
 • газопровідної арматури;
 • трубопроводів для подачі пари;
 • систем автоматичного пожежогасіння;
 • автоматичних систем для поливу газонів.
 • монтаж повітроводів.

 

2.6.3. Підготовчі роботи на будівельному майданчику:

 • розчищення будівельних майданчиків;
 • виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо;
 • підготовка ділянок для гірних робіт;
 • розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу;
 • підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов’язані з будь-якими видами діяльності);
 • дренажні роботи на будівельному майданчику;
 • дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках.

 

2.6.4. Допоміжна діяльність у сфері транспорту:

 • експедиція вантажів;
 • організація групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставка вантажів, а також компонування партій);
 • видача й одержання транспортної документації та накладних;
 • надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг підприємствам, організаціям, закладам та приватним особам;
 • надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 • вивезення та утилізація стоків.

 

 

2.6.5. Технічні випробування та дослідження:

 • проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають аналізу, та продуктів, у т.ч.:
 • акустичні та вібраційні випробування;
 • дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо;
 • дослідження у сфері гігієни харчування, у т.ч. ветеринарний контроль і контроль за виробництвом харчових продуктів;
 • дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як сила, товщина, зносостійкість, радіоактивність тощо;
 • випробування властивостей і надійності матеріалів;
 • випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, електронного устаткування тощо;
 • радіографічне тестування зварених швів і стиків;
 • аналіз руйнувань;
 • дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища: забруднення повітря та водних ресурсів тощо.
 • сертифікація продуктів, у т.ч. товарів народного споживання, двигунів, повітряних транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних електростанцій тощо;
 • періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки;
 • випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, водної техніки, гребель тощо);
 • діяльність міліцейських лабораторій.

 

2.6.6. Будівельно-монтажні роботи (будівництво):

 • виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у ремонтно-будівельній діяльності;
 • земляні роботи;
 • улаштування основ та спеціальні роботи у ґрунтах;
 • улаштування фундаментів;
 • улаштування опускних колодязів;
 • роботи по закріпленню ґрунтів;
 • зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд;
 • улаштування бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій;
 • монтаж збірних бетонних та залізобетонних конструкцій;
 • монтаж будівельних конструкцій та мурування із каменю, цегли, блоків та футерувальні роботи;
 • виготовлення та монтаж металевих конструкцій;
 • виготовлення та монтаж дерев’яних конструкцій та виробів;
 • встановлення азбоцементних, гіпсобетонних, карболітових, легко бетонних, полімерних виробів та конструкцій;
 • улаштування конструкцій дахів та покрівель;
 • улаштування конструкцій підлог;
 • улаштування покриття;
 • роботи по захисту будівельних конструкцій, обладнання та інженерних мереж від корозії;
 • оздоблювальні роботи;
 • екранування приміщень;
 • роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж та устаткування (водопровід, каналізація, газопостачання, теплопостачання, електропостачання);

 

 

 • роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж та устаткування (водопровід, каналізація, газопостачання, теплопостачання, електропостачання, вентиляція та кондиціювання);
 • монтаж устаткування та технологічних трубопроводів;
 • пусконалагоджувальні роботи;
 • роботи з планово-попереджувального та капітального ремонту устаткування;
 • роботи з улаштування мереж та устаткування зв’язку;
 • роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд;
 • роботи по будівництву нових та реконструкції існуючих доріг та благоустрою;
 • роботи по озелененню.

 

2.6.7. Торгівля:

 • будівельними матеріалами;
 • товарами широкого вжитку;
 • обладнанням, технікою (промисловою та побутовою);
 • продуктами харчування;
 • комплектуючими частинами до техніки (промислової та побутової) та засобів зв’язку;
 • програмним забезпеченням;
 • вугіллям та коксом, іншими видами палива та мастил;
 • торгівля може здійснюватися як роздрібна так і оптова;
 • торгівельно-закупна та торгівельно-посередницька діяльність.

 

            2.6.8. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів:

 • технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів:
 • механічний ремонт;
 • ремонт електричних систем автотранспортних засобів;
 • ремонт електронних систем впорскування палива;
 • поточне обслуговування;
 • ремонт кузовів;
 • ремонт запчастин автотранспортних засобів;
 • миття, полірування тощо;
 • напилення та фарбування;
 • ремонт лобового скла та вікон;
 • ремонт сидінь автотранспортних засобів.
 • ремонт шин і камер, їх установлення або заміна;
 • антикорозійне оброблення;
 • установлення деталей і приладдя, яке не є складовою процесу виробництва автотранспортних засобів;
 • переобладнання автотранспортних засобів для роботи на газових сумішах.

 

2.6.9. Проведення науково-дослідних, науково-технічних, проектних, дослідницько-експериментальних, природоохоронних, конструкторських і технологічних, а також інших робіт у галузі водопровідно-каналізаційного господарства, здійснення незалежної технічної експертизи.

 

2.6.10. Проведення лабораторних досліджень якості води для юридичних та фізичних осіб.

 

2.6.11. Розгляд і видача технічних умов на будівництво і проектування об’єктів водопостачання та водовідведення, підключення абонентів до мереж водопроводу та каналізації.

 

2.6.12. Контроль за якістю питної води, складом стічних вод, що скидаються, від підприємств.

 

2.6.13. Виконання розрахунків гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, що скидаються підприємствами в каналізаційну мережу.

 

2.6.14. Вирішення питань по розробці і затвердженню гранично допустимих скидань з очисних споруд, спец водокористування, правил прийому промстоків та інших питань, пов’язаних з екологічними проблемами.

 

2.6.15. Придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку.

 

2.6.16. Здійснення обстежень та паспортизація будівель та споруд з метою оцінки їх технічного стану.

 

2.6.17. Прогнозування і розробка перспектив розвитку.

 

2.6.18. Визначення напрямків науково-технічного прогресу.

 

2.6.19. Поліпшення культурно-побутових і житлових умов працівників, їх правовий і соціальний захист.

 

2.6.20. Навчання і підготовка кваліфікованих фахівців галузі.

 

2.6.21. Надання побутових послуг населенню та іншим споживачам.

 

2.6.22. Надання юридичних послуг.

 

2.6.23. Проєктні роботи:

 • проєктування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопровід, каналізація, опалення, електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення);
 • проєктування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопостачання, каналізація, електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення);
 • проєктування бетонних, залізобетонних, армоцементних та металевих несучих конструкцій для будівель і споруд IIіIII класу (для власних потреб).

 

2.6.24. Атестація робочих місць, санітарно-гігієнічна оцінка стану робочих місць.

 

2.6.25. Інноваційна діяльність.

 

2.6.26. Проведення лізингових операцій.

 

2.6.27. Проведення факторингових операцій.

 

 

 

2.6.28. Виробництво, монтаж, обслуговування та продаж меблів та інших виробів з дерева.

 

2.6.29. Організація платних стоянок для автотранспорту, мототранспорту, охорона зазначених об’єктів.

 

2.6.30. Зовнішньоекономічна діяльність.

 

2.6.31. Операція з коштовними паперами і іншими фінансовими документами.

 

2.6.32. Інвестиційна діяльність.

 

2.6.33. Постачально-збутова діяльність:

 • надання платних послуг з монтажу нових механічних приладів обліку води, а також монтаж, ремонт та демонтаж механічних приладів обліку при проведенні державної повірки;
 • надання платних лабораторних послуг при дослідженні якості стічних вод підприємств на гранично допустиму концентрацію шкідливих речовин.

 

2.6.34. Копіювально-помножувальні роботи.

 

2.6.35. Організація харчування робітників.

 

2.6.36. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт.

 

2.6.37. Діяльність санаторно-курортних закладів.

 

2.6.38. Діяльність у сфері інжинірингу.

 

2.7. Підприємство здійснює інші види діяльності, не передбачені цим Статутом і не заборонені чинним законодавством України.

 

2.8. Для здійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню, Підприємство одержує ліцензії та патенти у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

2.9. Підприємство має наступні завдання:

 • вдосконалення систем водопостачання та водовідведення з метою якісного забезпечення послугами споживачів Краматорської територіальної громади;
 • своєчасний та повний збір плати за надані комунальні послуги;
 • ведення податкового, бухгалтерського та статистичного обліків;
 • проведення своєчасних розрахунків з постачальниками та споживачами у терміни, які вказані у договорах;
 • розробка та виконання плану заходів з покращення матеріально-технічної бази Підприємства;
 • розвиток і безпечна експлуатація водопровідно-каналізаційного господарства;
 • розвиток та удосконалення матеріальної і ремонтно-експлуатаційної бази;
 • збереження та ефективне використання матеріалів і обладнання;
 • виконання вимог по охороні праці і виробничої санітарії та необхідного забезпечення правил пожежної та технічної безпеки;

 

 • забезпечення своєчасного розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян і підприємств, які відносяться до відання Підприємства, а також здійснення заходів по усуненню недоліків в роботі Підприємства;
 • здійснення технічного нагляду за станом водо-каналізаційних об’єктів;
 • організація матеріально-технічного забезпечення виробничої експлуатаційної діяльності дільниці та інших підрозділів Підприємства;
 • здійснення підбору і розстановки кадрів, організація підвищення кваліфікації робітників Підприємства.

 

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Реалізовуючи статутні цілі діяльності, Підприємство відповідно до законодавства має право:

 • за погодженням Засновника, створювати (без передачі основних засобів) філії, дочірні підприємства, представництва, відділення, управління і інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків;
 • здійснювати операції, інші юридичні акти як на території України, так і за її межами, з підприємствами, установами, організаціями, суспільствами і об’єднаннями, іншими юридичними особами всіх форм власності, а також з фізичними особами – громадянами України, інших держав і з особами без громадянства, у тому числі укладати договори купівлі-продажу, міни, дарування, найму, підряду, перевезення, страхування, позики, кредитування, застави, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, брати участь в аукціонах, тендерах, торгах, конкурсах;
 • розглядати, погоджувати і видавати технічні умови на нове будівництво і проектування об’єктів водопостачання та водовідведення, підключення об’єктів, що будуються, розширюються і таких, що реконструюються, до мереж водопроводу та каналізації;
 • здійснювати контроль за капітальним будівництвом об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, погоджувати завдання на проектування об’єктів водопостачання та водовідведення територіальної громади та населених пунктів області;
 • здійснювати контроль за якістю питних вод, води річок і водойм, склад стічних вод, що скидаються від промислових підприємств;
 • накладати санкції на юридичні та фізичні особи за порушення Правил водокористування та інших нормативних актів, відповідно до чинного законодавства;
 • за погодженням Засновника, випускати облігації Підприємства, а також, купувати і реалізувати інші види цінних паперів згідно з законодавством України;
 • вступати в асоціації, корпорації, концерни та інші об’єднання на добровільних засадах, за погодженням Засновника;
 • брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та в іноземній валюті за погодженням Засновника;
 • набувати валюти і валютні цінності для власних потреб та для проведення не заборонених законодавством України операцій з ними;
 • здійснювати самостійно і через посередників зовнішньоекономічну діяльність;
 • здійснювати інші юридичні дії та господарські операції, не заборонені законодавством України та передбачені справжнім Статутом.

 

3.2. За погодженням Засновника, передавати іншому підприємству, організації, установі, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування будівлі, обладнання, основні засоби в порядку визначеному діючим законодавством.

 

 

 

3.3. При виконанні виробничої діяльності використовувати об’єкти, які розташовані на земельних ділянках, що знаходяться у користуванні Підприємства, і які є на його балансі,

 

для розміщення мереж, систем і споруд, необхідних для надання послуг з водопостачання і водовідведення, що встановлюються відповідно до вимог законодавства.

 

3.4. Підприємство для забезпечення виробничої діяльності має технічну документацію згідно правил і норм технічної експлуатації мереж з водопостачання та водовідведення, журнали по загальному діловодству, відповідні документи для ведення бухгалтерського, статистичного та управлінського обліків, нормативно-правові документи з питань водо-забезпечення і водовідведення.

 

3.5. Підприємство не обмежує свою діяльність, яка зазначена у цьому Статуті.

 

3.6. Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, які не суперечать законодавству України.

 

3.7. Підприємство у випадку потреби одержує дозвіл (ліцензію) на інші види діяльності, якщо це передбачено діючим законодавством України.

 

3.8. Підприємство здійснює свою діяльність в Краматорській міській територіальній громаді.

 

3.9. Підприємство веде обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Мета та процедура обробки персональних даних визначаються Положенням про захист персональних даних, яке затверджується наказом директора Підприємства.

 

3.10. На підприємстві може бути утворена наглядова рада відповідно критеріїв та порядку затверджених рішенням Краматорської міської ради.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. До виключної компетенції Засновника належить, зокрема:

 • затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;
 • зміна розміру статутного капіталу Підприємства;
 • прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію Підприємства шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;
 • інші повноваження згідно чинного законодавства України.

 

4.2. Безпосереднє управління господарською діяльністю Підприємства здійснює Директор.

 

     4.3. Директор Підприємства призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

 

4.4. З директором укладається контракт в якому визначаються строк найму, права та обов’язки, відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення та інші умови. Умови оплати праці та матеріальне забезпечення директора здійснюються виключно згідно контракту.

 

4.5. Директор Підприємства:

 • організовує роботу Підприємства;
 • вирішує всі питання діяльності Підприємства і несе в повному обсязі відповідальність за фінансово-виробничий стан Підприємства;
 • користується всіма правами та виконує обов’язки, які передбачені цим Статутом та контрактом;
 • діє без довіреності від імені Підприємства;
 • представляє інтереси Підприємства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування і судовими органами;
 • управляє матеріальними цінностями і фінансами Підприємства відповідно до цього Статуту;
 • укладає договори та вчиняє правочини в межах своєї компетенції;
 • видає довіреності на представництво інтересів Підприємства;
 • відкриває розрахункові та інші рахунки в банківських установах;
 • затверджує поточні плани робіт Підприємства;
 • приймає і звільняє з роботи працівників Підприємства згідно з чинним трудовим законодавством України;
 • приймає інші рішення з питань поточної діяльності Підприємства.

 

4.6. Директор в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження.

 

4.7. Директор вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

4.8. Директор вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником.

 

4.9. Директор має одного заступника.

 

4.10. Заступник директора та головний бухгалтер призначаються і звільняються з роботи наказом директора Підприємства.

 

4.11. Права, обов’язки, та виробничі завдання заступника директора Підприємства визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується наказом директора Підприємства.

 

4.12. Заступник директора за дорученням директора Підприємства, в межах своєї компетенції, діє від імені Підприємства, представляє Підприємство у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 

4.13. Директор, заступник директора та головний бухгалтер є посадовими особами та несуть персональну відповідальність за податковий та фінансовий облік, за ефективне та правове використання фінансових ресурсів, за нарахування та виплату заробітної платні та іншої допомоги, передбачених чинним законодавством та галузевою угодою.

 

4.14. Облікову політику Підприємство визначає самостійно за погодженням з Засновником або представником Засновника.      

 

 

 

 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

 

5.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

 

5.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган (представник Засновника) відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

 

5.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, є комунальною власністю Краматорської міської територіальної громади, в особі Краматорської міської ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

 

5.5. Для забезпечення діяльності Підприємства Статутний капітал Підприємства може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (у тому числі на інтелектуальну власність).

 

5.6. Статутний капітал Підприємства складає 60 753 212, 18 (шістдесят мільйонів сімсот п’ятдесят три тисяч двісті дванадцять грн., 18 коп.).

 

5.7. Відчуження засобів виробництва, які є комунальною власністю Краматосрської територіальної громади, здійснюється за погодженням Засновника в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

5.8. Відчуження нерухомого майна, яке є комунальною власністю Краматорської територіальної громади, здійснюється за рішенням Засновника.

 

5.9. Підприємство відповідно до чинного законодавства має право передавати в оренду підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що перебувають на його балансі.

 

5.10. Передавати під заставу майнові об’єкти до основних фондів Підприємство має право лише за рішенням Засновника.

 

 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Підприємство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Підприємства, на основі принципів взаємної вигоди, самоокупності і самофінансування.

 

 

 

6.2. Підприємство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають чинному законодавству України, у тому числі:

 • науково-технічну і виробничу кооперацію на довгостроковій основі;
 • створення спільних підприємств в Україні та за її межами;
 • відкриття за межами України представництв;
 • участь у проведенні міжнародних виставок, семінарів, симпозіумів та різних комерційних заходів;
 • експортно-імпортні операції;
 • відрядження спеціалістів Підприємства за кордон на стажування.

 

6.3. Підприємство може здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами.

 

6.4. Підприємство самостійно визначає склад і обсяг комерційної таємниці та конфіденційної інформації при ведені зовнішньоекономічної діяльності Підприємства згідно з чинним законодавством України.

 

6.5. Підприємство самостійно несе відповідальність за порушення чинного законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, зокрема Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також зобов’язань, які виникають із зовнішньоекономічних контрактів.

 

6.6. Підприємство використовує кошти в іноземній валюті в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

6.7. Спори, що виникають між Підприємством та іншими учасниками зовнішньоекономічних зв’язків, розглядаються судовими органами України.

 

6.8. Порядок використання прибутку підприємства визначає Засновник або уповноважений ним орган.

 

 VII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі фізичні особи, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, які регулюють трудові відносини.

 

7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу базуються на основі законодавства України про працю.

 

7.3. Праця окремих членів трудового колективу може здійснюватися як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом.

 

7.4. В разі необхідності, для виконання конкретних робіт і надання послуг, Підприємство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих учбових закладів, медичних закладів, підприємств та організацій на основі індивідуальних договорів, зокрема, договорів підряду, доручень, трудових угод, контрактів та інших форм угод, передбачених цивільним законодавством України, з оплатою праці на договірних засадах.

 

 

7.5. Трудовий колектив Підприємства зобов’язаний:

 • дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати накази Директора Підприємства;
 • дотримуватися трудової дисципліни;
 • підвищувати свою кваліфікацію;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Підприємства.

 

7.6. Підприємство затверджує структуру, посадові оклади, штатний розпис за погодженням з Засновником або уповноваженим ним орган, керуючись чинним законодавством України.

 

7.7. Право укладання колективного договору від імені Засновника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу – профспілковому комітету Підприємства.

 

7.8. Підприємство розробляє колективний договір і приймає його на загальних зборах трудового колективу.

 

7.9. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з Підприємством регулюються колективним договором.

 

7.10. Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

 

VIII. ОХОРОНА ПРАЦІ

 

8.1. Підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до санітарних вимог, норм техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки.

 

8.2. Підприємство створює на робочих місцях умови праці, які забезпечують безпеку життя працівників, а також відповідають вимогам чинного законодавства України про охорону праці.

 

8.3. Підприємство забезпечує охорону праці проведенням наступних заходів, а саме:

 • визначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки і права та відповідальність за виконання покладених на них функцій;
 • розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи з охорони праці та впроваджує прогресивні технології;
 • забезпечує усунення причин, що приводять до нещасних випадків, професійних захворювань, забезпечує проведення профілактичних заходів;
 • організує атестацію робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, встановлені законодавством;
 • розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють в межах Підприємства;
 • здійснює постійний контроль за додержання працівниками вимог щодо охорони праці.

 

 

8.4. Додаткові питання охорони праці на Підприємстві регулюються колективним договором.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

9.1. Підприємство припиняється у випадку його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

 

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається Засновником, а у випадках припинення Підприємства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

 

9.3. Склад ліквідаційної комісії формується органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

 

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для подання заяв, претензій кредиторів, визначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію з врахуванням вимог Закону.

 

9.5. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

 

9.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються згідно норм чинного законодавства України.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І.І. Сташкевич

 

 


Рішення міької ради № 13/VIII-737 від    05.08.2021  “Про утворення наглядової ради  комунального виробничого  підприємства «Краматорський водоканал»”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 

Контакти:

84313, вул. Південна, 6

Графік роботи:

 

Прийом громадян:

 понеділок з 10-00 до 16-00