КП КТТУ

ЄДРПОУ 32576420

Директор– Татьянко Андрій Вікторович

Винагорода керівника підприємства

Порядок формування оплати праці директора КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» визначений постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (далі по тексту – постанови №859).

Відповідно до вказаної постанови керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній та комунальній власності встановлюють:

– розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії;

– умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал.

Додатком до постанови №859 визначені показники для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності, зокрема – максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу працівника основної професії. Якщо середньооблікова чисельність працівників підприємства до 500 осіб, максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства – 10 мінімальних посадових окладів працівника основної професії.

Згідно контракту керівнику підприємства передбачено:

– преміювання на підставі розпорядження міського голови;

– інші додаткові виплати, надбавки або винагороди, передбачені чинним законодавством України та Колективною угодою, яка діє на Підприємстві.

Головний інженер – Дубовий Михайло Олександрович

 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Електронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Комунальне підприємство «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» засноване на власності територіальної громади міста Краматорська. Засновником підприємства є Краматорська міська рада. Власником підприємства є територіальна громада міста Краматорська. Підприємство у своїй діяльності підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Засновнику (Власнику), виконавчому комітету Краматорської міської ради, міському голові, відділу транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради в межах, визначених діючим законодавством України та Статутом. Уповноваженим органом управління Підприємством є відділ транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради.

Головною метою Підприємства є ведення господарської, виробничо-технічної, комерційної, інвестиційної та іншої діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів послугами міського авто- та електротранспорту, високого рівня культури обслуговування пасажирів, санітарного стану та збереження закріпленого майна, а також досягнення економічних і соціальних результатів – отримання прибутку та збільшення на цій основі матеріально-технічної бази Підприємства при умові дотримання інтересів членів трудового колективу, а також територіальної громади м. Краматорська.

 

Основні види діяльності Підприємства

– перевезення пасажирів міським електричним транспортом та внутрішні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на договірній основі.

– підтримання у робочому стані, виконання капітальних і поточних ремонтів рухомого складу та його агрегатів, контактної мережі, тощо.

– збір виручки від перевезення пасажирів та багажу транспортом Підприємства, здійснення контролю за своєчасною та повною оплатою послуг, наданих Підприємством.

– реалізація проїзних документів разової та довгої тривалості на проїзд у міському електричному транспорті та автобусах, організація і контроль по забезпеченню регулярності та безпеки руху.

– забезпечення Підприємства рухомим складом, агрегатами, запасними частинами, технологічним устаткуванням, матеріалами, енергетичними ресурсами та паливно-мастильними матеріалами, автотранспортними засобами та механізмами.

– здійснення функцій «Замовника» при будівництві та реконструкції тролейбусних ліній, виробничих потужностей та об’єктів соціально-культурного призначення, створенні та облаштуванні місць паркування автотранспортних засобів на території міста, облаштування зупинок громадського транспорту.

– капітальний та поточний ремонти та технічне обслуговування контактних та кабельних мереж, тягових підстанцій.

– розробка та впровадження електронних улаштувань, призначених для управління рухом міського авто- та електротранспорту, а також сервісних улаштувань до рухомого складу.

– надання послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам (перевезення вантажів, екскурсійних груп, транспортно-експедиційне обслуговування, ремонт та обслуговування транспортних засобів, розміщення реклами на транспорті та інших об’єктах, що належать Підприємству, житлово-комунальні, інші послуги, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту).

– ремонт та технічне обслуговування авто- та електротранспорту вітчизняного та імпортного виробництва, розвиток мережі автосервісу.

– надання автотранспортних, транспортно-експедиційних послуг, перевезення вантажів та пасажирів на території України та за її межами.

 


Статут 2019

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням міської ради
23.06.2021 № 10/VIII-551

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА
 «КРАМАТОРСЬКЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ»

 

(нова редакція)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Цей Статут є новою редакцією Статуту Комунального підприємства «Краматорське трамвайно–тролейбусне управління», створеного рішенням Краматорської міської ради від 24.04.2003 № 9/ІV-19.Нова редакція приймається у зв’язку із внесенням змін та приведенням Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України – Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших чинних законодавчих актів у сфері пасажирських перевезень авто- та електротранспортом.
 1. Засновником Підприємства є Краматорська міська рада Донецької області, ідентифікаційний код – 24812116, місцезнаходження: 84313, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, пл. Миру, 2. Уповноваженим органом управління Підприємством є управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради.
 2. Підприємство у своїй діяльності керується цим Статутом, Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами міністерств і відомств, що регламентують діяльність Підприємства, рішеннями Краматорської міської ради, розпорядженнями Краматорського міського голови, іншими нормативно-правовими актами.
 3. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним унітарним підприємством (комунальне комерційне підприємство).
 4. Підприємство є юридичною особою, користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання, має право вступати у господарські, цивільні та адміністративні правовідносини з юридичними та фізичними особами, від свого імені укладати договори, різного роду угоди, контракти, підписувати протоколи наміру, набувати майнові і немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.
 5. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарської самостійності, власного комерційного ринку та вільного найму працівників: має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває поточні, розрахункові, вкладні (депозитні), валютні та інші рахунки в установах банків та установах Державного казначейства України, має право за попередньою згодою Засновника отримувати кредити в національній і іноземній валюті, брати участь у торгах, аукціонах, виставках і організовувати їх, має круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм повним офіційним найменуванням та іншими реквізитами,  власну емблему та іншу атрибутику юридичної особи. Прав і обов’язків юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
 1. Підприємство діє за рахунок госпрозрахункової діяльності та інших джерел доходу.
 2. Підприємство відноситься до сфери діяльності управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради та у своїй діяльності підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Засновнику, міському голові, управлінню житлово-комунального господарства Краматорської міської ради в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.
 1. Підприємство здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік результатів діяльності згідно норм та вимог чинного законодавства України. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня.
 2. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника, держави або їх органів, а також інших підприємств, установ, організацій, а Засновник, держава або їх органи, чи інші підприємства, установи, організації не несуть відповідальність за зобов’язаннями Підприємства.

 

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Найменування Підприємства:

1.1. Повне найменування:

Українською мовою: Комунальне підприємство «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління».

Російською мовою: Коммунальное предприятие «Краматорское трамвайно-троллейбусное управление».

Англійською мовою: Communal Enterprise «Kramatorsk tram and trolleybus management».

1.2. Скорочене найменування:

Українською мовою: КП «КТТУ».

Російською мовою: КП «КТТУ».

Англійською мовою: CE «KTTM».

 1. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 84331, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Аероклубна, буд. 103.

 

ІІІ.  МЕТА,  ПРЕДМЕТ  ТА  ОСНОВНІ  ВИДИ
ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Головною метою Підприємства є ведення господарської, виробничо-технічної, комерційної, інвестиційної та іншої діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів послугами міського авто- та електротранспорту, високого рівня культури обслуговування пасажирів, санітарного стану та збереження закріпленого майна, а також досягнення економічних і соціальних результатів – отримання прибутку та збільшення на цій основі матеріально-технічної бази Підприємства при умові дотримання інтересів членів трудового колективу, а також територіальної громади м. Краматорська.
 2. Основними видами діяльності Підприємства є:

2.1. Перевезення пасажирів міським електричним транспортом та внутрішні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на договірній основі.

2.2. Підтримання у робочому стані, виконання капітальних і поточних ремонтів рухомого складу та його агрегатів, контактної мережі, тощо.

2.3. Збір виручки від перевезення пасажирів та багажу транспортом Підприємства, здійснення контролю за своєчасною та повною оплатою послуг, наданих Підприємством.

2.4. Реалізація проїзних документів разової та довгої тривалості на проїзд у міському електричному транспорті та автобусах, організація і контроль по забезпеченню регулярності та безпеки руху.

2.5. Забезпечення Підприємства рухомим складом, агрегатами, запасними частинами, технологічним устаткуванням, матеріалами, енергетичними ресурсами та паливно-мастильними матеріалами, автотранспортними засобами та механізмами.

2.6. Здійснення капітальних ремонтів електродвигунів, вузлів і агрегатів до рухомого складу міського авто- та електротранспорту та інших видів транспорту.

2.7. Здійснення функцій «Замовника» при будівництві та реконструкції тролейбусних ліній, виробничих потужностей та об’єктів соціально-культурного призначення, створенні та облаштуванні місць паркування автотранспортних засобів на території міста, облаштування зупинок громадського транспорту.

2.8. Капітальний та поточний ремонти та технічне обслуговування контактних та кабельних мереж, тягових підстанцій.

2.9. Розробка та впровадження електронних улаштувань, призначених для управління рухом міського авто- та електротранспорту, а також сервісних улаштувань до рухомого складу.

2.10. Виконання робіт з проведення електротехнічних вимірювань і випробувань в електроустановках, апаратах та засобах захисту.

2.11. Шиномонтажні роботи.

2.12. Рекламна діяльність.

2.13. Надання послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам (перевезення вантажів, екскурсійних груп, транспортно-експедиційне обслуговування, ремонт та обслуговування транспортних засобів, розміщення реклами на транспорті та інших об’єктах, що належать Підприємству, житлово-комунальні, інші послуги, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту).

2.14. Здійснення бартерних, компенсаційних, трансферних, клірингових операцій та інша фінансова діяльність.

2.15. Надання послуг юридичним та фізичним особам з миття транспортних засобів.

2.16. Надання послуг юридичним та фізичним особам зі стоянки транспортних засобів.

2.17. Надання окремих платних послуг фізичним та юридичним особам на договірних умовах.

2.18. Ведення ремонтно-будівельної діяльності.

2.19. Здійснення експортно-імпортних операцій.

2.20. Ремонт та технічне обслуговування авто- та електротранспорту вітчизняного та імпортного виробництва, розвиток мережі автосервісу.

2.21. Здача в оренду власного рухомого та нерухомого майна.

2.22. Надання автотранспортних, транспортно-експедиційних послуг, перевезення вантажів та пасажирів на території України та за її межами.

2.23. Здійснення прямих виробничих, науково-технічних і товарообмінних зв’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

2.24. Торгівельно-посередницька діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля.

 1. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, та для її реалізації, Підприємство здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
 2. Види діяльності, для яких передбачене обов’язкове отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються лише після отримання такого дозволу (ліцензії) у відповідних органах, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 3. Підприємство бере участь у реалізації соціально-економічної політики міста, розробці, реалізації та супроводі інвестиційних програм та проектів, взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності (в тому числі із іноземними), іншими суб’єктами інвестиційної діяльності з питань залучення і просування інвестицій на територію міста.

 

ІV. МАЙНО ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Краматорська, закріплюється за Підприємством на праві господарського відання та передається йому на баланс.Підприємство має право володіти, користуватися та розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном комунальної власності, що належить до основних фондів Підприємства, за згодою Засновника.
 1. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.
 2. Засновник Підприємства здійснює контроль за належним використанням та збереженням Підприємством майна безпосередньо або через уповноважений ним орган відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.
 3. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Краматорська та перебуває на балансовому обліку Підприємства і закріплюється за ним на праві господарського відання.
 4. Джерелами формування діяльності та розвитку Підприємства є:

– майно, передане Підприємству Засновником;

– доходи, одержані від господарської та іншої діяльності Підприємства;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

– амортизаційні відрахування;

– кошти, отримані на виконання державних або місцевих програм, затверджених міською радою;

– компенсаційні виплати з місцевого бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським електротранспортом;

– добровільні (благодійні) або безоплатні внески підприємств, громадян, благодійних фондів, у тому числі іноземних юридичних осіб та громадян у вигляді грошових коштів та матеріальних цінностей;

– кошти, одержані від надання в оренду, передачі в тимчасове користування або найму приміщень, обладнання, транспортних засобів, інвентарю та інших матеріальних цінностей;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 1. Відчуження, списання, застава (іпотека) та передача в користування (оренду), обмін майна Підприємства, яке входять до складу основних фондів, здійснюється за рішенням Засновника відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством України.
 2. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами згідно з метою своєї діяльності та чинним законодавством України.
 3. Статутний капітал Підприємства становить 88 592 708,00 (вісімдесят вісім мільйонів п’ятсот дев’яносто дві тисячі сімсот вісім гривень 00 копійок), що складає 100 відсотків статутного капіталу Підприємства.
 4. Грошові кошти Підприємства зберігаються на розрахунковому, валютному та інших рахунках і використовуються ним самостійно.

 

V. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І  САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО  КОЛЕКТИВУ

 

 1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства України.
 2. Підприємство очолює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Краматорського міського голови на контрактній основі. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора здійснюється виключно згідно контракту.
 3. Директор Підприємства підзвітний Засновнику, виконавчому комітету Краматорської міської ради, міському голові, управлінню житлово-комунального господарства Краматорської міської ради.
 4. Директор Підприємства у межах своєї компетенції:

4.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із підприємствами, організаціями, установами, у судових установах усіх рівнів, а також з іншими юридичними особами та громадянами, із державними організаціями, органами України та інших країн з усіх питань діяльності Підприємства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

4.2. Видає довіреності працівникам Підприємства або іншим третім особам для вчинення дій від імені Підприємства.

4.3. Укладає від імені Підприємства правочини (договори, угоди, контракти та інші юридичні акти) від імені Підприємства, які не заборонені законодавством України та не від- носяться до компетенції Засновника.

4.4. Має право брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником.

4.5. Відкриває у банках, фінансових установах розрахункові, депозитні, валютні та інші рахунки Підприємства, вчиняє операції за такими рахунками.

4.6. Визначає перспективи розвитку Підприємства. Забезпечує виконання поточних, перспективних планів і програм Підприємства.

4.7. Розпоряджається майном та коштами Підприємства в порядку, встановленомучинним законодавством України та цим Статутом.

4.8. Затверджує структуру, посадові оклади, штатний розпис Підприємства за погодженням з Засновником або уповноваженим органом управління Підприємством.

4.9. Призначає, переводить, звільняє, заохочує, притягує до відповідальності та накладає стягнення до працівників Підприємства у встановленому порядку згідно з трудовим законодавством України.

4.10. Видає накази, розпорядження, доручення, обов’язкові для всіх працівників Підприємства, підписує акти, платіжні, банківські та інші документи, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

4.11. Здійснює будь-які інші функції щодо управління Підприємством, що не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.12. Несе персональну відповідальність перед Засновником, уповноваженим ним органом і трудовим колективом працівників за діяльність Підприємства.

 1. Виключною компетенцією Засновника є:

5.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень;

5.2. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства;

5.3. Прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Підприємства;

5.4. Прийняття рішення про вступ Підприємства до господарських об`єднань;

5.5. Вирішення питання про передачу на баланс Підприємства (у повне господарське відання) майна;

5.6. Надання згоди на відчуження у відповідності до норм чинного законодавства України комунального майна, переданого Засновником у господарське відання Підприємства.

 1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудового договору (угоди) або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
 2. У разі необхідності, для виконання конкретних робіт чи надання послуг, Підприємство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих учбових закладів, медичних закладів, підприємств та організацій на основі індивідуальних договорів, зокрема, договорів підряду, доручень, трудових угод, контрактів та інших форм угод, передбачених цивільним законодавством України, з оплатою праці на договірних засадах.
 3. Функціональні обов’язки працівників Підприємства визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
 4. Члени трудового колективу мають права та обов’язки згідно із законодавством України про працю.
 5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя таздоров’я працівників Підприємства, вирішуються Директором Підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів (особи), якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
 1. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у тому числі вирішення соціально-економічних питань, охорони праці, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.Право укладення колективного договору від імені Підприємства надається Директо-  ру Підприємства, а від імені трудового колективу – первинній профспілковій організації (уповноваженій особі).
 1. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам законодавства України про колективні договори.
 2. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
 3. На Підприємстві може бути утворена наглядова рада відповідно до критеріїв та порядку, затверджених рішенням Краматорської міської ради від 06.09.2017 № 27/VІІ-332.

 

VІ. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат; витрат на оплату праці, сплати процентів по кредитах банків, внесення передбачених законодавством України податків, зборів та всіх обов’язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після проведення зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Підприємства.
 1. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, враховуючи потреби на роботи (послуги) і необхідність забезпечення свого господарського і соціального розвитку, підвищення рівня доходів.Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання у встановленому порядку річних фінансових планів.
 1. Порядок використання прибутку Підприємства визначає Засновник або уповноважений ним орган управління Підприємством.
 2. У господарській діяльності Підприємство може утворювати цільові фонди (фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд, інші фонди), призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю. Порядок використання коштів таких фондів визначається положеннями про відповідні фонди.
 3. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану у порядку, що визначається Засновником, міським головою.
 1. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність Засновнику або уповноваженому ним органу управління Підприємством, державним статистичним та іншим органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.
 1. Підприємство складається з виробничих структурних підрозділів, а також функціональних структурних підрозділів апарату управління. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів визначаються положеннями про них та затверджуються директором Підприємства.
 1. Підприємство встановлює форми, системи і розміри оплати праці, згідно з чинним законодавством України, має право самостійно встановлювати для своїх робітників скорочений робочий тиждень, додаткові відпустки, інші пільги, передбачені колективним договором та чинним законодавством України.
 1. Взаємовідносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, установами і громадянами в усіх сферах господарської діяльності, здійснюються на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.
 2. При здійсненні своєї статутної діяльності Підприємство має право, у відповідності з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних», проводити обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації:

– трудових відносин;

– відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом;

– реалізації цивільно-правових, господарських, податкових відносин;

– адміністративно-правових (у т.ч. відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

– інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

 

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Підприємство має право:

– самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку, згідно з кон’юнктурою ринку продукції, товарів, робіт, послуг і економічної ситуації, а також виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства;

– найму робочої сили;

– приймати на роботу та залучати в якості консультантів українських та зарубіжних фахівців;

– реалізовувати свою продукцію, залишки від виробництва, надавати послуги, виконувати роботи за цінами і тарифами, що формуються Підприємством самостійно відповідно до умов економічної діяльності чи на договірних основах, а у випадках, передбачених чинним законодавством – за фіксованими державними цінами або тарифами, встановленим органом місцевого самоврядування. Із зарубіжними партнерами застосовуються ціни світового ринку;

– брати участь у виставках, ярмарках, аукціонах в Україні і за її межами;

– здійснювати  закупівлю  і  продаж  товарів,  робіт і послуг у юридичних і фізичних осіб за готівковий і безготівковий рахунок, у тому числі в іноземній валюті, як за власний

кошт, так і за інвестиційні, бюджетні, грантові кошті;

– користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України для підприємств.

 1. Підприємство зобов’язане:

– при визначенні основних напрямків діяльності погоджувати їх із Засновником  Підприємства та враховувати інші договірні зобов’язання;

– забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та до державних цільових фондів згідно із чинним законодавством України;

– забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених коштів міського та державного бюджетів;

– здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних засобів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

– відповідно до планів, державних контрактів, державних замовлень та укладених договорів забезпечувати своєчасне надання послуг населенню по перевезенню міським авто- та електротранспортом, виробництво та поставку продукції і товарів;

– виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

– здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством України;

– створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціального страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

– здійснювати заходи по удосконаленню організації роботи Підприємства, заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне та раціональне використання фонду оплати праці і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

– проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із чинним законодавством України.

 

VІІІ. ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і статистичний облік результатів своєї господарської діяльності, веде та подає статистичну звітність відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітності в Україні» та інших нормативно-правових актів, передбачених чинним законодавством України.
 2. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.
 3. На підставі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність.
 4. Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку проведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

ІХ. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність та користується у повному обсязі правами юридичної особи згідно з законодавством України та цим Статутом.Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законодавчими актами України.
 1. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.
 2. Підприємство за попередньою згодою Засновника має право одержувати кредити від своїх іноземних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Підприємства і використовується ним самостійно. За отримані Підприємством кредити держава відповідальності не несе. Підприємство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва, філії і виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за рахунок Підприємства.
 3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов’язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним самостійно відповідно до чинного законодавства України.
 4. Підприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, технологічної, екологічної і соціальної безпеки контролюється державними органами.

 

Х. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника – Краматорської міської ради, суду та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
 2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Органу керівництва. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Засновником, відповідно до вимог чинного законодавства України.
 3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
 4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 5. Ліквідація Підприємства вважається закінченою, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

 

ХІ.  ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Державна реєстрація змін до статуту Здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
 2. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються згідно норм чинного законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                                                            І.І. Сташкевич

 

 


Інформація у форматі відкритих даних:

Інформація про організаційну структуру КП “КТТУ”

Інформація про разміщення техніки та спецтехніки яку можливо арендувати у КП “КТТУ”


Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Краматорської міської ради у сфері житлово-комунального господарства

Річний план закупівель та додатки до нього на 2020 р. КП “КТТУ”

Рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради від 17.11.2021 №1417 «Про результати господарської та фінансової діяльності за 9 місяців 2021 року КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»

фінансова зітність:

Фінансова звітність КП “КТТУ” на 2020 р.

Звіти про виконання фінансових планів за 2019 р. КП “КТТУ”

Звіти про виконання фінансових планів за 2018 р. КП “КТТУ”


 

Договір фінансового лізингу №MRVKFLO48844 від 17.07.2018 р. між КП “КТТУ” та Акціонерним товариством комерційний банк “ПРИВАТБАНК”

Показники роботи підприємства за перше півріччя 2018 року

Показники роботи підприємства за 2018 рік

Показники роботи підприємства за 2017 рік

Показники роботи підприємства за 2016 рік

Фінансовий план на 2018 рік

Фінансовий план на 2019 рік

Фінансовий план на 2020 рік

 

 

Фінансова звітність:

2018

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

 

2017

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

 

2016

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

 

2015

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

 

2014

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4


Додаток
до розпорядження міської ради
22.12.2021 № 22/VIII-1159

Персональний склад

наглядової ради на Комунальному підприємстві «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»

Попов Андрій Олексійович Депутат Краматорської міської ради VIII скликання
Румянцев Олександр Миколайович Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Матюнін Роман Борисович Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Захарцев Віктор Михайлович Незалежний член наглядової ради
Шихов Олександр Валерійович Незалежний член наглядової ради
Куропятник Андрій Олегович Незалежний член наглядової ради
Косенко Олександр Васильович Незалежний член наглядової ради

Протокол №2 ві 08.12.2021 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підпрємств на території Краматорської територіальної громади

Протокол №1  від 13.10.21 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територільної громади

Рішення міької ради № 13/VIII-739 від    05.08.2021  “Про  утворення  наглядової  ради  комунального        підприємства «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 


Додаток 1

до рішення міської ради

24.11.2021 № 20/VIII-1040

ПОРЯДОК

утворення наглядових рад комунальних підприємств

 на території Краматорської територіальної громади

 

I. Загальні положення

1.Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом управління комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємство), який створюється з метою захисту інтересів Краматорської територіальної громади, з застосуванням програм на забезпечення реалізації статутних завдань комунальних підприємств, з наміром підвищення ефективності управління та контролю за діяльністю керівників комунальних підприємств, з дотриманням належного контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств Краматорської територіальної громади та підвищення ефективності їх діяльності і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника комунального підприємства.

2.Порядок про наглядові ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади розроблено відповідно до чинного законодавства України.

3.Порядок визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, організацію діяльності та ліквідацію наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади.

4.Орган, до сфери управління якого належить комунальне підприємство (надалі – орган), звертається з пропозицією до міського голови щодо утворення наглядової ради комунального підприємства, відповідно до порядку утворення наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, затверджених рішенням Краматорською міської радою (надалі – міська рада).

5.Персональний склад наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, порядок проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядових рад визначається цим порядком та затверджується міською радою.

6.Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України з питань організації та діяльності наглядових рад комунальних підприємств, постановами Верховної ради, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Краматорської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями органу до сфери управління якого належить комунальне підприємство, статутом комунального підприємства, цим порядком та іншими нормативно-правовими актами.

7.Дія цього порядку поширюється на комунальні підприємства, засновником яких є Краматорська міська рада.

8.Діяльність наглядової ради базується на принципах законності, добровільності, гласності, демократизму.

2.Утворення Наглядових рад

II. Склад наглядової ради

 1. До складу наглядової ради обов’язково включаються:

– представники виконавчих органів Краматорської міської ради – 2 члена від загального складу наглядової ради комунального підприємства шляхом призначення міським головою;

– депутати Краматорської міської ради (за поданням) – 1 член від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

– незалежні члени, обрані на конкурсних засадах згідно до цього порядку – 4 особи від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

2. Загальна чисельність наглядової ради складає – 7 осіб.

3. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж на одному комунальному підприємстві.

4. Незалежні члени наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади обираються на підставі відкритого конкурсного відбору.

5. Персональний склад наглядової ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади формується шляхом прийняття рішення Краматорською міською радою.

 

III. Утворення наглядової ради

1.Орган невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення міською радою порядку, відповідно до яких утворюється наглядова рада комунального підприємства на території Краматорської територіальної громади, подає пропозиції про утворення наглядової ради комунального підприємства.

2.Орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради інформаційне повідомлення про утворення наглядової ради.

3.Представники виконавчих органів Краматорської міської ради, до складу наглядової ради призначаються на підставі подання міського голови не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

4.Конкурсна комісія, утворена в порядку згідно чинного законодавства та цього порядку та протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.

5.Орган невідкладно розробляє та подає на найближчу після завершення конкурсу сесію міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади з урахуванням подання депутатського корпусу та протоколу конкурсної комісії.

 

ІV. Структура та організація діяльності наглядової ради

1.Кількісний склад членів наглядової ради:

1.1. Персональний склад наглядової ради затверджується Краматорською міською радою і є чинним до прийняття рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

1.2.  Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

2.Організаційна структура наглядової ради:

2.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

2.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження якого визначаються цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

 

V.  Засідання наглядової ради:

1.Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів від загального складу наглядової ради.

Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2.Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови наглядової ради є вирішальним.

3.Засідання наглядових рад скликаються за ініціативою органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, голови наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– обґрунтованої ініціативи члена наглядової ради;

– рішення Краматорської міської ради;

– рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради;

– керівника комунального підприємства.

4.Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.

5.Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

6.Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради.

7.Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради не пізніше як за 2 робочі дні до дати засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради.

8.Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Кожен член наглядової ради може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання наглядової ради є невід’ємною частиною такого протоколу. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради. Оприлюднення протоколу засідання наглядової ради у встановлені строки забезпечується органом до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

9.Протокол засідання наглядової ради оформлюється у кількості не менш ніж двох оригінальних примірниках. Один примірник протоколу передається до органу сфери управління якого належить комунальне підприємство, другий – передається на зберігання керівнику комунального підприємства.

10.Засідання наглядових рад проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядових рад приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

 

VI. Повноваження наглядової ради комунального підприємства

1.Повноваження наглядової ради комунального підприємства, визначається чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства та цим порядком.

2.Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

– визначає види, порядок, організацію діяльності та ліквідацію її комітетів;

– здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному підприємству об’єктів комунальної власності територіальної громади та ресурсів, які знаходяться в користуванні комунального підприємства, за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– аналізує дії керівника щодо управління комунальним підприємством, здійснює контроль за виконанням комунальним підприємством та його керівником покладених на них завдань та рішень міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови;

– вносить пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові та керівнику комунального підприємства з питань діяльності комунального підприємства, покращення результатів його діяльності у вигляді здійснення конкретних заходів;

– в разі необхідності, вносить пропозиції щодо обрання незалежного аудитора комунального підприємств;

– визначає форму контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– проводить перевірки розрахунків тарифів на оплату житлово-комунальних послуг для всіх категорій споживачів;

– бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та визначенні заходів щодо управління такими ризиками;

– розглядає фінансові, інші плани і показники діяльності Комунального підприємства, вносить до них пропозиції і зауваження, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;

– розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік, надає висновки до них;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення господарського зобов’язання, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від десяти (включно) відсотків вартості активів комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення комунальним підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, або про передачу питання на розгляд міської ради;

– подає міській раді пропозиції щодо внесення змін до статуту комунального підприємства, перепрофілювання, реорганізації або ліквідації комунального підприємства;

– складає щорічний та щоквартальні звіти за результатами своєї діяльності та подає їх для ознайомлення на пленарне засідання міської ради;

– вирішує інші питання, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього порядку, Статуту комунального підприємства та рішень міської ради.

3.За погодженням наглядової ради здійснюється зміна організаційної структури, загальної чисельності працівників і штатного розкладу комунального підприємства, умов оплати праці працівників (посадових осіб) та їх стимулювання.

4.Проекти фінансових планів комунального підприємства на наступний рік (зміни до них) погоджуються наглядовою радою. Наглядова рада протягом десяти робочих днів з дня передачі їй проекту фінансового плану (змін до нього) готує висновок до нього, в якому викладає свої зауваження та пропозиції. комунальне підприємство доопрацьовує проект фінансового плану (змін до нього) з урахуванням цих зауважень та пропозицій. У разі їх відхилення комунальне підприємство в пояснювальній записці до проекту фінансового плану або змін до нього зазначає обґрунтовані причини такого відхилення.

Висновок наглядової ради додається до проекту фінансового плану (змін до нього) разом з іншими передбаченими нормативно-правовими актами документами та подається у встановленому порядку на погодження до органу.

5.Наглядова рада надає висновок до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства (за звітні квартали поточного року та за звітний рік), який у встановленому порядку подається на розгляд органу.

6.Наглядова рада зобов’язана інформувати міську раду, міського голову, орган про погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку посадових осіб комунального підприємства, про недодержання вимог статуту комунального підприємства тощо.

Про визначені вище обставини наглядова рада повинна повідомити вказаних суб’єктів в письмовому вигляді не пізніше ніж у триденний строк з дня їх виявлення наглядовою радою.

7.Наглядова рада має право вимагати від керівника комунального підприємства розпочати соціальний діалог з метою укладення колективного договору на комунальному підприємстві.

 

VII. Права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

1.Права члена наглядової ради:

1.1. Член наглядової  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях наглядової ради.

1.2. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;

– брати участь у всіх нарадах, зустрічах, засіданнях, комісіях, переговорах, які проводяться на підприємствах або за участю посадових осіб цих підприємств. Про такі заходи керівники підприємств або за їх дорученням інші особи зобов’язані інформувати членів наглядових рад не пізніше, ніж за один день до дати їх проведення;

– вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради комунального підприємства;

– подавати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

– порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.

2. Члени наглядової ради зобов’язані:

– діяти в інтересах комунального підприємства та Краматорської територіальної громади;

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом комунального підприємства, іншими нормативно правовими актами України та цим Порядком;

– не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність комунального підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;

– не перевищувати межі своїх повноважень.

3. Повноваження голови наглядової ради.

Голова наглядової ради:

– керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Порядком;

– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень,  прийнятих наглядовою радою;

– скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

– не рідше одного разу в рік звітує перед міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів комунального підприємства, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

– за рішенням наглядової ради порушує перед конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради питання щодо внесення змін до її складу;

– представляє наглядову раду у відносинах з комунальним підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

– призначає заступника з числа членів наглядової ради;

– підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

4. Виконання функцій членів наглядових рад комунальних підприємств здійснюються добровільно і на безоплатній основі.

 

VIII. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, або з інших підстав, визначених цим порядком, або чинним законодавством.

Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я міського голови, міської ради з урахуванням вимог цього порядку.

2.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови, міської ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, у випадках, передбачених цим порядком.

3.Член наглядової ради комунального підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту, за рішенням якого його включено до складу наглядової ради, письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам до членів наглядової ради, встановлених в цим Порядком, а також у випадку невідповідності незалежного члена наглядової ради комунального підприємства вимогам до незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств, визначених цим Порядком.

4.Суб’єкти, за рішенням яких особи були включені до членів наглядової ради, отримавши письмову заяву члена наглядової ради комунального підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради комунального підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно.

5.У разі припинення повноважень членів наглядових рад, виконавчий орган Краматорської міської ради, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, має відібрати нових членів наглядових рад в порядку та у спосіб визначеним чинним законодавством, який не перевищує трьох місяців.

6.Повноваження члена наглядової ради припиняються з дати набуття чинності розпорядження міського голови або рішення міської ради.

7.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства припиняються також у випадку:

– неналежного виконання обов’язків – з моменту набуття чинності відповідним рішенням;

– неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради Комунального підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

– притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

– смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

– визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

– ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту комунального підприємства;

– закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

8. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт, за рішенням якого призначено цього члена наглядової ради, має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до процедури, визначеної цим Порядком .

 

IX. Припинення діяльності наглядових рад

1.Діяльність наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади припиняється за рішенням Краматорської міської ради.

 

  

 

Секретар міської ради                                             Ігор СТАШКЕВИЧ

 


Додаток 2

до рішення міської ради

29.09.2021 № 16/VIII-849

ПОРЯДОК

 призначення членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

І. Загальні положення

1.Загальний, персональний склад наглядової ради комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємства) та порядок призначення членів наглядової ради (окрім незалежних членів наглядової ради) визначені чиним законодавством та цим Порядком.

2.Члени наглядової ради комунального підприємства (в тому числі незалежні) – це фізичні особи, які повинні відповідати таким критеріям, як:

2.1. наявність повної цивільної дієздатності;

2.2. наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності комунального підприємства;

2.3. добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

2.4. не бути працівником комунального підприємства, на якому створена наглядова рада;

2.5. відсутність непогашеної судимості.

2.6. відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів.

3.Призначення незалежних членів наглядової ради комунального підприємства визначається цим Порядком на підставі конкурсного відбору, що проводиться конкурсною комісією по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади (далі – Конкурсна комісія).

II. Процедура утворення конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

 

1.Для відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств розпорядженням міського голови створюється колегіальний, постійно діючий орган – конкурсна комісія по відбору незалежних членів наглядових рад.

Конкурс по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади проводиться за процедурою, визначеною цим Порядком та діючим законодавством.

2.Протягом 15 робочих днів з дати набуття законної сили цим Порядком на офіційному веб-сайті міської раді обов’язково оприлюднюється інформація про проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства та перелік необхідних для участі у конкурсі документів.

3. Загальний склад конкурсної комісії складає не більше 6 осіб.

 

III. Організація роботи конкурсної комісії по відбору

незалежних членів наглядових рад

 

1.Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Засідання проводяться гласно та публічно і скликаються головою комісії у разі необхідності. Засідання вважаються повноважними за присутності не менш ½ від загального складу Конкурсної комісії.

2.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів Конкурсної комісії.

3.Засідання Конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації та громадськості. При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

4.Засідання конкурсної комісії, прийняті нею рішення та результати відкритого поіменного голосування оформлюються протоколом, у кількості не менш ніж 2 примірники, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії.

Кожен член Конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання Конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює скановані копії протоколу засідання та додані до нього тексти окремої думки на офіційному веб-сайті ради протягом 5 робочих днів з дати складання.

IV.Порядок проведення конкурсу

1.Конкурсна комісія оголошує про умови та строки проведення конкурсу відповідно до цього Порядку, яке обов’язково повинне містити відомості про:

– найменування, юридичне та фактичне місце знаходження комунального підприємства, основні напрями його діяльності;

– строк, місце і спосіб подання документів для участі в конкурсі;

– номер телефону для довідок, адресу електронної пошти конкурсної комісії;

– перелік документів, які необхідних подати для участі в конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;

– дата та місце проведення конкурсного відбору;

– вимоги відповідно до цього Порядку.

2.Для участі в конкурсному відборі претендент подає такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти (за наявності), відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);

3.Секретар конкурсної комісії надає консультаційну допомогу кандидатам з питань оформлення та подання документів для участі у конкурсі.

4.Конкурсна комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про допуск кандидата або відмову в допуску до участі у конкурсі.

Підставою для відмови у допуску до участі у конкурсі може бути:

 • невідповідність кандидата встановленим вимогам;
 • подання неповного пакету документів.

У разі відмови кандидату в допуску до участі у конкурсі в протоколі зазначається підстава для такої відмови.

Кандидат, якому було повернуто документи через їх неправильне оформлення або подання неповного пакету документів, має право на повторне подання документів для участі у конкурсі в межах оголошеного конкурсною комісією строку подання таких документів.

5.У разі відсутності кандидатів на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсі, конкурсна комісія оголошує проведення нового конкурсу.

6.Протягом 15 днів із дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядає документи, подані на участь у конкурсі, та проводить з кандидатами співбесіди, враховує їхню здатність висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, застосовувати творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.

7.За результатами дослідження документів від кандидатів та проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників незалежних членів наглядових рад, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядових рад.

8.Секретар конкурсної комісії передає один примірник протоколу комісії відповідному органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич

Контакти:

84323, вул. Аероклубна, 103

Соціальні мережі:  Facebook

Телефон:+380 (6264)2-35-23

Email: kpktty@ukr.net

Графік роботи:

Пн, вт, ср, чт  08:00 – 17:00

Пт 08:00 – 16:00

Перерва  12:00 – 12:48

Сб, Нд – віхідний.

Прийом громадян:

Четвер 9:00 – 12:00