КП КТТУ

ЄДРПОУ 32576420

Директор– Татьянко Андрій Вікторович

Винагорода керівника підприємства

Порядок формування оплати праці директора КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» визначений постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (далі по тексту – постанови №859).

Відповідно до вказаної постанови керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній та комунальній власності встановлюють:

– розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії;

– умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал.

Додатком до постанови №859 визначені показники для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності, зокрема – максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу працівника основної професії. Якщо середньооблікова чисельність працівників підприємства до 500 осіб, максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства – 10 мінімальних посадових окладів працівника основної професії.

Згідно контракту керівнику підприємства передбачено:

– преміювання на підставі розпорядження міського голови;

– інші додаткові виплати, надбавки або винагороди, передбачені чинним законодавством України та Колективною угодою, яка діє на Підприємстві.

 

Головний інженер – Дубовий Михайло Олександрович

 

Телефон:+380 (6264)2-35-23

Email: kpktty@ukr.net

Соціальні мережі: Facebook

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Електронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Комунальне підприємство «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» засноване на власності територіальної громади міста Краматорська. Засновником підприємства є Краматорська міська рада. Власником підприємства є територіальна громада міста Краматорська. Підприємство у своїй діяльності підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Засновнику (Власнику), виконавчому комітету Краматорської міської ради, міському голові, відділу транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради в межах, визначених діючим законодавством України та Статутом. Уповноваженим органом управління Підприємством є відділ транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради.

Головною метою Підприємства є ведення господарської, виробничо-технічної, комерційної, інвестиційної та іншої діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів послугами міського авто- та електротранспорту, високого рівня культури обслуговування пасажирів, санітарного стану та збереження закріпленого майна, а також досягнення економічних і соціальних результатів – отримання прибутку та збільшення на цій основі матеріально-технічної бази Підприємства при умові дотримання інтересів членів трудового колективу, а також територіальної громади м. Краматорська.

 

Основні види діяльності Підприємства

– перевезення пасажирів міським електричним транспортом та внутрішні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на договірній основі.

– підтримання у робочому стані, виконання капітальних і поточних ремонтів рухомого складу та його агрегатів, контактної мережі, тощо.

– збір виручки від перевезення пасажирів та багажу транспортом Підприємства, здійснення контролю за своєчасною та повною оплатою послуг, наданих Підприємством.

– реалізація проїзних документів разової та довгої тривалості на проїзд у міському електричному транспорті та автобусах, організація і контроль по забезпеченню регулярності та безпеки руху.

– забезпечення Підприємства рухомим складом, агрегатами, запасними частинами, технологічним устаткуванням, матеріалами, енергетичними ресурсами та паливно-мастильними матеріалами, автотранспортними засобами та механізмами.

– здійснення функцій «Замовника» при будівництві та реконструкції тролейбусних ліній, виробничих потужностей та об’єктів соціально-культурного призначення, створенні та облаштуванні місць паркування автотранспортних засобів на території міста, облаштування зупинок громадського транспорту.

– капітальний та поточний ремонти та технічне обслуговування контактних та кабельних мереж, тягових підстанцій.

– розробка та впровадження електронних улаштувань, призначених для управління рухом міського авто- та електротранспорту, а також сервісних улаштувань до рухомого складу.

– надання послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам (перевезення вантажів, екскурсійних груп, транспортно-експедиційне обслуговування, ремонт та обслуговування транспортних засобів, розміщення реклами на транспорті та інших об’єктах, що належать Підприємству, житлово-комунальні, інші послуги, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту).

– ремонт та технічне обслуговування авто- та електротранспорту вітчизняного та імпортного виробництва, розвиток мережі автосервісу.

– надання автотранспортних, транспортно-експедиційних послуг, перевезення вантажів та пасажирів на території України та за її межами.

 


Статут 2019

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням міської ради
23.06.2021 № 10/VIII-551

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА
 «КРАМАТОРСЬКЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ»

 

(нова редакція)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Цей Статут є новою редакцією Статуту Комунального підприємства «Краматорське трамвайно–тролейбусне управління», створеного рішенням Краматорської міської ради від 24.04.2003 № 9/ІV-19.Нова редакція приймається у зв’язку із внесенням змін та приведенням Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України – Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших чинних законодавчих актів у сфері пасажирських перевезень авто- та електротранспортом.
 1. Засновником Підприємства є Краматорська міська рада Донецької області, ідентифікаційний код – 24812116, місцезнаходження: 84313, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, пл. Миру, 2. Уповноваженим органом управління Підприємством є управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради.
 2. Підприємство у своїй діяльності керується цим Статутом, Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами міністерств і відомств, що регламентують діяльність Підприємства, рішеннями Краматорської міської ради, розпорядженнями Краматорського міського голови, іншими нормативно-правовими актами.
 3. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним унітарним підприємством (комунальне комерційне підприємство).
 4. Підприємство є юридичною особою, користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання, має право вступати у господарські, цивільні та адміністративні правовідносини з юридичними та фізичними особами, від свого імені укладати договори, різного роду угоди, контракти, підписувати протоколи наміру, набувати майнові і немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.
 5. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарської самостійності, власного комерційного ринку та вільного найму працівників: має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває поточні, розрахункові, вкладні (депозитні), валютні та інші рахунки в установах банків та установах Державного казначейства України, має право за попередньою згодою Засновника отримувати кредити в національній і іноземній валюті, брати участь у торгах, аукціонах, виставках і організовувати їх, має круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм повним офіційним найменуванням та іншими реквізитами,  власну емблему та іншу атрибутику юридичної особи. Прав і обов’язків юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
 1. Підприємство діє за рахунок госпрозрахункової діяльності та інших джерел доходу.
 2. Підприємство відноситься до сфери діяльності управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради та у своїй діяльності підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Засновнику, міському голові, управлінню житлово-комунального господарства Краматорської міської ради в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.
 1. Підприємство здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік результатів діяльності згідно норм та вимог чинного законодавства України. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня.
 2. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника, держави або їх органів, а також інших підприємств, установ, організацій, а Засновник, держава або їх органи, чи інші підприємства, установи, організації не несуть відповідальність за зобов’язаннями Підприємства.

 

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Найменування Підприємства:

1.1. Повне найменування:

Українською мовою: Комунальне підприємство «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління».

Російською мовою: Коммунальное предприятие «Краматорское трамвайно-троллейбусное управление».

Англійською мовою: Communal Enterprise «Kramatorsk tram and trolleybus management».

1.2. Скорочене найменування:

Українською мовою: КП «КТТУ».

Російською мовою: КП «КТТУ».

Англійською мовою: CE «KTTM».

 1. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 84331, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Аероклубна, буд. 103.

 

ІІІ.  МЕТА,  ПРЕДМЕТ  ТА  ОСНОВНІ  ВИДИ
ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Головною метою Підприємства є ведення господарської, виробничо-технічної, комерційної, інвестиційної та іншої діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів послугами міського авто- та електротранспорту, високого рівня культури обслуговування пасажирів, санітарного стану та збереження закріпленого майна, а також досягнення економічних і соціальних результатів – отримання прибутку та збільшення на цій основі матеріально-технічної бази Підприємства при умові дотримання інтересів членів трудового колективу, а також територіальної громади м. Краматорська.
 2. Основними видами діяльності Підприємства є:

2.1. Перевезення пасажирів міським електричним транспортом та внутрішні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на договірній основі.

2.2. Підтримання у робочому стані, виконання капітальних і поточних ремонтів рухомого складу та його агрегатів, контактної мережі, тощо.

2.3. Збір виручки від перевезення пасажирів та багажу транспортом Підприємства, здійснення контролю за своєчасною та повною оплатою послуг, наданих Підприємством.

2.4. Реалізація проїзних документів разової та довгої тривалості на проїзд у міському електричному транспорті та автобусах, організація і контроль по забезпеченню регулярності та безпеки руху.

2.5. Забезпечення Підприємства рухомим складом, агрегатами, запасними частинами, технологічним устаткуванням, матеріалами, енергетичними ресурсами та паливно-мастильними матеріалами, автотранспортними засобами та механізмами.

2.6. Здійснення капітальних ремонтів електродвигунів, вузлів і агрегатів до рухомого складу міського авто- та електротранспорту та інших видів транспорту.

2.7. Здійснення функцій «Замовника» при будівництві та реконструкції тролейбусних ліній, виробничих потужностей та об’єктів соціально-культурного призначення, створенні та облаштуванні місць паркування автотранспортних засобів на території міста, облаштування зупинок громадського транспорту.

2.8. Капітальний та поточний ремонти та технічне обслуговування контактних та кабельних мереж, тягових підстанцій.

2.9. Розробка та впровадження електронних улаштувань, призначених для управління рухом міського авто- та електротранспорту, а також сервісних улаштувань до рухомого складу.

2.10. Виконання робіт з проведення електротехнічних вимірювань і випробувань в електроустановках, апаратах та засобах захисту.

2.11. Шиномонтажні роботи.

2.12. Рекламна діяльність.

2.13. Надання послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам (перевезення вантажів, екскурсійних груп, транспортно-експедиційне обслуговування, ремонт та обслуговування транспортних засобів, розміщення реклами на транспорті та інших об’єктах, що належать Підприємству, житлово-комунальні, інші послуги, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту).

2.14. Здійснення бартерних, компенсаційних, трансферних, клірингових операцій та інша фінансова діяльність.

2.15. Надання послуг юридичним та фізичним особам з миття транспортних засобів.

2.16. Надання послуг юридичним та фізичним особам зі стоянки транспортних засобів.

2.17. Надання окремих платних послуг фізичним та юридичним особам на договірних умовах.

2.18. Ведення ремонтно-будівельної діяльності.

2.19. Здійснення експортно-імпортних операцій.

2.20. Ремонт та технічне обслуговування авто- та електротранспорту вітчизняного та імпортного виробництва, розвиток мережі автосервісу.

2.21. Здача в оренду власного рухомого та нерухомого майна.

2.22. Надання автотранспортних, транспортно-експедиційних послуг, перевезення вантажів та пасажирів на території України та за її межами.

2.23. Здійснення прямих виробничих, науково-технічних і товарообмінних зв’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

2.24. Торгівельно-посередницька діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля.

 1. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, та для її реалізації, Підприємство здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
 2. Види діяльності, для яких передбачене обов’язкове отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються лише після отримання такого дозволу (ліцензії) у відповідних органах, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 3. Підприємство бере участь у реалізації соціально-економічної політики міста, розробці, реалізації та супроводі інвестиційних програм та проектів, взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності (в тому числі із іноземними), іншими суб’єктами інвестиційної діяльності з питань залучення і просування інвестицій на територію міста.

 

ІV. МАЙНО ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Краматорська, закріплюється за Підприємством на праві господарського відання та передається йому на баланс.Підприємство має право володіти, користуватися та розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном комунальної власності, що належить до основних фондів Підприємства, за згодою Засновника.
 1. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.
 2. Засновник Підприємства здійснює контроль за належним використанням та збереженням Підприємством майна безпосередньо або через уповноважений ним орган відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.
 3. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Краматорська та перебуває на балансовому обліку Підприємства і закріплюється за ним на праві господарського відання.
 4. Джерелами формування діяльності та розвитку Підприємства є:

– майно, передане Підприємству Засновником;

– доходи, одержані від господарської та іншої діяльності Підприємства;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

– амортизаційні відрахування;

– кошти, отримані на виконання державних або місцевих програм, затверджених міською радою;

– компенсаційні виплати з місцевого бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським електротранспортом;

– добровільні (благодійні) або безоплатні внески підприємств, громадян, благодійних фондів, у тому числі іноземних юридичних осіб та громадян у вигляді грошових коштів та матеріальних цінностей;

– кошти, одержані від надання в оренду, передачі в тимчасове користування або найму приміщень, обладнання, транспортних засобів, інвентарю та інших матеріальних цінностей;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 1. Відчуження, списання, застава (іпотека) та передача в користування (оренду), обмін майна Підприємства, яке входять до складу основних фондів, здійснюється за рішенням Засновника відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством України.
 2. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами згідно з метою своєї діяльності та чинним законодавством України.
 3. Статутний капітал Підприємства становить 88 592 708,00 (вісімдесят вісім мільйонів п’ятсот дев’яносто дві тисячі сімсот вісім гривень 00 копійок), що складає 100 відсотків статутного капіталу Підприємства.
 4. Грошові кошти Підприємства зберігаються на розрахунковому, валютному та інших рахунках і використовуються ним самостійно.

 

V. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І  САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО  КОЛЕКТИВУ

 

 1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства України.
 2. Підприємство очолює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Краматорського міського голови на контрактній основі. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора здійснюється виключно згідно контракту.
 3. Директор Підприємства підзвітний Засновнику, виконавчому комітету Краматорської міської ради, міському голові, управлінню житлово-комунального господарства Краматорської міської ради.
 4. Директор Підприємства у межах своєї компетенції:

4.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із підприємствами, організаціями, установами, у судових установах усіх рівнів, а також з іншими юридичними особами та громадянами, із державними організаціями, органами України та інших країн з усіх питань діяльності Підприємства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

4.2. Видає довіреності працівникам Підприємства або іншим третім особам для вчинення дій від імені Підприємства.

4.3. Укладає від імені Підприємства правочини (договори, угоди, контракти та інші юридичні акти) від імені Підприємства, які не заборонені законодавством України та не від- носяться до компетенції Засновника.

4.4. Має право брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником.

4.5. Відкриває у банках, фінансових установах розрахункові, депозитні, валютні та інші рахунки Підприємства, вчиняє операції за такими рахунками.

4.6. Визначає перспективи розвитку Підприємства. Забезпечує виконання поточних, перспективних планів і програм Підприємства.

4.7. Розпоряджається майном та коштами Підприємства в порядку, встановленомучинним законодавством України та цим Статутом.

4.8. Затверджує структуру, посадові оклади, штатний розпис Підприємства за погодженням з Засновником або уповноваженим органом управління Підприємством.

4.9. Призначає, переводить, звільняє, заохочує, притягує до відповідальності та накладає стягнення до працівників Підприємства у встановленому порядку згідно з трудовим законодавством України.

4.10. Видає накази, розпорядження, доручення, обов’язкові для всіх працівників Підприємства, підписує акти, платіжні, банківські та інші документи, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

4.11. Здійснює будь-які інші функції щодо управління Підприємством, що не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.12. Несе персональну відповідальність перед Засновником, уповноваженим ним органом і трудовим колективом працівників за діяльність Підприємства.

 1. Виключною компетенцією Засновника є:

5.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень;

5.2. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства;

5.3. Прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Підприємства;

5.4. Прийняття рішення про вступ Підприємства до господарських об`єднань;

5.5. Вирішення питання про передачу на баланс Підприємства (у повне господарське відання) майна;

5.6. Надання згоди на відчуження у відповідності до норм чинного законодавства України комунального майна, переданого Засновником у господарське відання Підприємства.

 1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудового договору (угоди) або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
 2. У разі необхідності, для виконання конкретних робіт чи надання послуг, Підприємство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих учбових закладів, медичних закладів, підприємств та організацій на основі індивідуальних договорів, зокрема, договорів підряду, доручень, трудових угод, контрактів та інших форм угод, передбачених цивільним законодавством України, з оплатою праці на договірних засадах.
 3. Функціональні обов’язки працівників Підприємства визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
 4. Члени трудового колективу мають права та обов’язки згідно із законодавством України про працю.
 5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя таздоров’я працівників Підприємства, вирішуються Директором Підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів (особи), якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
 1. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у тому числі вирішення соціально-економічних питань, охорони праці, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.Право укладення колективного договору від імені Підприємства надається Директо-  ру Підприємства, а від імені трудового колективу – первинній профспілковій організації (уповноваженій особі).
 1. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам законодавства України про колективні договори.
 2. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
 3. На Підприємстві може бути утворена наглядова рада відповідно до критеріїв та порядку, затверджених рішенням Краматорської міської ради від 06.09.2017 № 27/VІІ-332.

 

VІ. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат; витрат на оплату праці, сплати процентів по кредитах банків, внесення передбачених законодавством України податків, зборів та всіх обов’язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після проведення зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Підприємства.
 1. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, враховуючи потреби на роботи (послуги) і необхідність забезпечення свого господарського і соціального розвитку, підвищення рівня доходів.Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання у встановленому порядку річних фінансових планів.
 1. Порядок використання прибутку Підприємства визначає Засновник або уповноважений ним орган управління Підприємством.
 2. У господарській діяльності Підприємство може утворювати цільові фонди (фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд, інші фонди), призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю. Порядок використання коштів таких фондів визначається положеннями про відповідні фонди.
 3. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану у порядку, що визначається Засновником, міським головою.
 1. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність Засновнику або уповноваженому ним органу управління Підприємством, державним статистичним та іншим органам у формі і в строки, встановлені законодавством України.
 1. Підприємство складається з виробничих структурних підрозділів, а також функціональних структурних підрозділів апарату управління. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів визначаються положеннями про них та затверджуються директором Підприємства.
 1. Підприємство встановлює форми, системи і розміри оплати праці, згідно з чинним законодавством України, має право самостійно встановлювати для своїх робітників скорочений робочий тиждень, додаткові відпустки, інші пільги, передбачені колективним договором та чинним законодавством України.
 1. Взаємовідносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, установами і громадянами в усіх сферах господарської діяльності, здійснюються на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.
 2. При здійсненні своєї статутної діяльності Підприємство має право, у відповідності з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних», проводити обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації:

– трудових відносин;

– відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом;

– реалізації цивільно-правових, господарських, податкових відносин;

– адміністративно-правових (у т.ч. відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

– інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

 

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Підприємство має право:

– самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку, згідно з кон’юнктурою ринку продукції, товарів, робіт, послуг і економічної ситуації, а також виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства;

– найму робочої сили;

– приймати на роботу та залучати в якості консультантів українських та зарубіжних фахівців;

– реалізовувати свою продукцію, залишки від виробництва, надавати послуги, виконувати роботи за цінами і тарифами, що формуються Підприємством самостійно відповідно до умов економічної діяльності чи на договірних основах, а у випадках, передбачених чинним законодавством – за фіксованими державними цінами або тарифами, встановленим органом місцевого самоврядування. Із зарубіжними партнерами застосовуються ціни світового ринку;

– брати участь у виставках, ярмарках, аукціонах в Україні і за її межами;

– здійснювати  закупівлю  і  продаж  товарів,  робіт і послуг у юридичних і фізичних осіб за готівковий і безготівковий рахунок, у тому числі в іноземній валюті, як за власний

кошт, так і за інвестиційні, бюджетні, грантові кошті;

– користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України для підприємств.

 1. Підприємство зобов’язане:

– при визначенні основних напрямків діяльності погоджувати їх із Засновником  Підприємства та враховувати інші договірні зобов’язання;

– забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та до державних цільових фондів згідно із чинним законодавством України;

– забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених коштів міського та державного бюджетів;

– здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних засобів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

– відповідно до планів, державних контрактів, державних замовлень та укладених договорів забезпечувати своєчасне надання послуг населенню по перевезенню міським авто- та електротранспортом, виробництво та поставку продукції і товарів;

– виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

– здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством України;

– створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціального страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

– здійснювати заходи по удосконаленню організації роботи Підприємства, заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне та раціональне використання фонду оплати праці і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

– проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із чинним законодавством України.

 

VІІІ. ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і статистичний облік результатів своєї господарської діяльності, веде та подає статистичну звітність відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітності в Україні» та інших нормативно-правових актів, передбачених чинним законодавством України.
 2. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.
 3. На підставі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність.
 4. Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку проведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

ІХ. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність та користується у повному обсязі правами юридичної особи згідно з законодавством України та цим Статутом.Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законодавчими актами України.
 1. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.
 2. Підприємство за попередньою згодою Засновника має право одержувати кредити від своїх іноземних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Підприємства і використовується ним самостійно. За отримані Підприємством кредити держава відповідальності не несе. Підприємство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва, філії і виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за рахунок Підприємства.
 3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов’язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним самостійно відповідно до чинного законодавства України.
 4. Підприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, технологічної, екологічної і соціальної безпеки контролюється державними органами.

 

Х. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника – Краматорської міської ради, суду та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
 2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Органу керівництва. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Засновником, відповідно до вимог чинного законодавства України.
 3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
 4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 5. Ліквідація Підприємства вважається закінченою, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

 

ХІ.  ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Державна реєстрація змін до статуту Здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
 2. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються згідно норм чинного законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                                                            І.І. Сташкевич

 

 


Інформація у форматі відкритих даних:

Інформація про організаційну структуру КП “КТТУ”

Інформація про разміщення техніки та спецтехніки яку можливо арендувати у КП “КТТУ”

Річний план закупівель та додатки до нього на 2020 р. КП “КТТУ”

фінансова зітність:

Фінансова звітність КП “КТТУ” на 2020 р.

Звіти про виконання фінансових планів за 2019 р. КП “КТТУ”

Звіти про виконання фінансових планів за 2018 р. КП “КТТУ”


 

Договір фінансового лізингу №MRVKFLO48844 від 17.07.2018 р. між КП “КТТУ” та Акціонерним товариством комерційний банк “ПРИВАТБАНК”

Показники роботи підприємства за перше півріччя 2018 року

Показники роботи підприємства за 2018 рік

Показники роботи підприємства за 2017 рік

Показники роботи підприємства за 2016 рік

Фінансовий план на 2018 рік

Фінансовий план на 2019 рік

Фінансовий план на 2020 рік

 

 

Фінансова звітність:

2018

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

 

2017

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

 

2016

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

 

2015

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

 

2014

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4


Рішення міької ради № 13/VIII-739 від    05.08.2021  “Про  утворення  наглядової  ради  комунального        підприємства «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 

Контакти:

84323, вул. Аероклубна, 103

Соціальні мережі:  Facebook

Графік роботи:

Пн, вт, ср, чт  08:00 – 17:00

Пт 08:00 – 16:00

Перерва  12:00 – 12:48

Сб, Нд – віхідний.

Прийом громадян:

Четвер 9:00 – 12:00