Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради»

Директор –  Кірєєва Євгенія Борисівна

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
31.03.2021 № 7/VIII-301

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правовий статус та основні засади діяльності Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради».

1.2. Терміни в цьому Статуті вживаються у значенні та згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 672, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту».

1.3. «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» (далі – Центр) є комунальною установою.

1.4. Повне найменування українською мовою: Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради»». Скорочене найменування українською мовою: КУ «ЦПРПП».

1.5.  Місцезнаходження Центру: 84301, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Катеринича, будинок 26.

1.6. Засновником Центру – Краматорська міська рада (надалі – Засновник). Центр підзвітний та підконтрольний Засновнику. Уповноваженим органом управління центру є Управління освіти Краматорської міської ради (далі – Орган управління).

1.7. Засновник здійснює фінансування Центру, його матеріально- технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.8. Центр в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими актами законодавства України та цим Статутом.

1.9. Центр є юридичною особою, має печатку і штампи, бланки встановленого зразка, самостійний баланс, може мати рахунки в органах Державної казначейської служби.

1.10. Центр несе відповідальність перед суспільством, державою та Краматорською міською радою за:

–   реалізацію завдань, визначених чинним законодавством України;

–   дотримання фінансово-бюджетної дисципліни;

–   виконання державних вимог до роботи з педагогічними кадрами;

–   збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Статутом.

1.12. Центр здійснює свою діяльність у межах території Краматорської територіальної громади.

1.13. Для здійснення своєї діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

1.14.    Засновник та Орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Засновника та Органу управління.

 

II.МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.      Центр створений з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів (далі – педагогічні працівники).

2.2. Основними завданнями центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

2.3. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

– узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

– координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

– формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

– забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

– організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

– планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

– проведення супервізії;

– розроблення документів закладу освіти;

– особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

– впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

2.4 Центр не може виконувати завдання, не передбачені цим Статутом та актами законодавства України.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1.      Центр має право:

3.1.1.   Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

3.1.2.   Набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

3.1.3.   Вносити пропозиції Засновнику, Органу управління щодо удосконалення діяльності Центру.

3.2.      З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний створювати належні умови для високопродуктивної праці працівників Центру, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 

IV.УПРАВЛІННЯ  ЦЕНТРОМ

4.1.      Управління освіти Краматорської міської ради здійснює загальне управління діяльністю Центру та контроль за дотриманням Центром вимог діючого законодавства та цього Статуту.

4.2.      Управління освіти Краматорської міської ради:

4.2.1.   Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора та педагогічних працівників Центру.

4.2.2.   Надає Засновнику для затвердження пропозиції щодо граничної чисельності працівників Центру.

4.2.3.   Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування Центру.

4.2.4.   Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

4.3.      Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади міським головою, який діє від імені Краматорської міської ради (засновника).

На посади директора та інших педагогічних працівників центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником центру.

4.5.      Директор Центру:

4.5.1.   розробляє стратегію розвитку центру та подає на затвердження засновнику;

4.5.2. затверджує план діяльності центру та організовує його роботу відповідно до стратегії розвитку центру, подає засновнику пропозиції щодо штатного розпису та кошторису центру;

4.5.3. призначає на посаду працівників центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників центру, заохочує працівників центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

4.5.4. залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

4.5.5. створює належні умови для ефективної роботи працівників центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня;

4.5.6.  видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

4.4.7. використовує в установленому засновником порядку майно центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

4.5.8. забезпечує ефективність використання майна центру;

4.5.9. забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру;

4.5.10. діє від імені центру без довіреності;

4.5.11. може вносити засновнику центру пропозиції щодо вдосконалення діяльності центру;

4.5.12. подає засновнику центру річний звіт про виконання стратегії розвитку центру.

 

V. КАДРОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1.      Штатний розпис центру затверджує його засновник відповідно до законодавства. Штатний розпис передбачає посади консультанта, психолога, працівників, які виконують функції з обслуговування. Кількість посад консультантів, психологів, бухгалтерів, а також найменування та кількість посад працівників, які виконують функції з обслуговування, визначаються засновником центру. За рішенням засновника до штатного розпису центру можуть вводитися додаткові посади за рахунок спеціального фонду.

5.2.      Обов’язки директора та інших працівників центру визначаються законодавством, їх посадовими інструкціями.

5.3.      Трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

5.4.      Право укладання колективного договору від імені роботодавця надається директору, а від імені трудового колективу – профспілковим органам, а у разі відсутності таких органів – представникам працівників, обраним і уповноваженим трудовим колективом.

5.5.      Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

VI. МАЙНО  ЦЕНТРУ

6.1.      Майно Центру включає будівлю, землю, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі Центру.

6.2.      Майно Центру є комунальною власністю Краматорської міської ради і надано йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

6.3.      Центр відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням вимог та норм з їх охорони.

6.4.      Вилучення основних фондів та іншого майна Центру проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

VII. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.      Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед Засновників (власників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

7.2.      Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства. Джерелами фінансування центру є кошти засновника та інші джерела, не заборонені законодавством.

7.3.      Бюджетне фінансування та власні надходження Центру зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і використовуються згідно з кошторисом.

7.4.    Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються центром для виконання завдань, визначених цим Статутом та іншими актами законодавства).

7.5.      Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів, Міністерства освіти та науки України, та Краматорської міської ради. Бухгалтерський облік в Центрі може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію органу управління.

7.6.      Центр складає та подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність, за достовірність та вчасність подання якої відповідальність несе керівник Центру.

 

VIIІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

8.1.      Зміни до Статуту затверджуються Засновником Центру шляхом викладення Статуту в новій редакції.

 

IX. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЦЕНТРУ

9.1.      Центр утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням міської ради в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
26.05.2021 № 9/VIII-473

 

 

 

Стратегія розвитку

Комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників

Краматорської міської ради»

на 2021-2023 роки

 

 

 

І. Вступ

 

Стратегія розвитку Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» (далі по тексту – Стратегія Центру) розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», статті 87 Цивільного кодексу України, частини 5 статті 57 Господарського кодексу України, рішення Краматорської міської ради від 09.09.2020 року № 73/VII-422 «Про створення Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» та Статуту Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради».

 

ІІ. Повноваження та місія

 

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» (далі – Центр) –  юридична особа, метою діяльності якої за Статутом є забезпечення потреби педагогів закладів освіти міста в сприянні професійному розвитку, психологічній підтримці та консультуванні педагогічних працівників відповідної територіальної громади.

Реалізація повноважень Центру зорієнтована на запит громади міста у професійному супроводі процесу підвищення фахового зростання педагогів закладів освіти Краматорська, щодо переходу закладів базової середньої освіти на Нову українську школу.

Супроводжує діяльність установи  її місія: стати мобільною та дієвою агенцією розвитку педагогічних працівників відповідно до вимог Професійного стандарту вчителя.

В фокусі уваги Центру професійного розвитку педагогічних працівників розвиток освіти в громаді. Підвищення  професійної компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти та інклюзивно-ресурсного центру шляхом консультативно-методичної  та інформаційної діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави – пріоритет для оновленої структури й можливості для громади в отриманні нової якості освітніх послуг.

Центр зберігає прогресивні надбання методичного кабінету управління освіти Краматорської міської ради, наступником якого є, та надає дієву підтримку усім педагогічним працівникам громади із потребою в механізмах підтримки. Отже, першочергові напрямки діяльності Центру є: організація інформаційно-консалтингової та супервізійної підтримки всіх категорій педагогів міста в міжкурсовий період, консультативний супровід методичної роботи в закладах освіти, стимулювання професійного зростання педагогічних та керівних кадрів, створення передумов функціонування єдиного інформаційного простору в місті, психологічна підтримка процесу професійного розвитку кожного педагога.

Центр систематично отримуватиме об’єктивну інформацію про результати професійної компетентності кожного педагога громади і реагуватиме  на них відповідними інтерактивними заходами з дотриманням андрогогічного принципу неперервності освіти дорослих, необхідності запровадження інтегрованого та компетентнісного підходу до навчання, засвоєння сучасних освітніх трендів та технологій навчання. Свою діяльність Центр спрямує на реалізацію проєктів щодо створення інформаційно-освітнього простору як вектору розвитку фахового потенціалу педагогів міста, на налагодження дієвої взаємодії з різними соціальними інституціями на засадах партнерства та ідей гуманізму. Всі заходи розраховані на кінцевий продукт та зворотній зв’язок на платформі для професійного спілкування, який функціонуватиме  в кожній професійній спільноті.

 

 

Ш. Пріоритети, цілі та завдання

 

Центр професійного розвитку орієнтується на діяльність під гаслом «Центр знає куди прямує й успішно йде до своєї мети». Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в місті повинні стати можливості педагогів – мати такий рівень інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості, щоб успішно будувати власне життя і ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому просторі.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

проведення супервізії;

розроблення документів закладу освіти;

особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

 

ІV. Мета стратегії розвитку Центру

 

Створення   необхідних умов для розвитку творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для  надання якісних освітніх послуг громаді Краматорська.

 

 1. Візія Центру

 

Консалтинговий супровід професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти міста в умовах розбудови Нової української школи, психологічна підтримка освітян міста та поширення через веб-простір перспективного педагогічного досвіду.

 

VІ. Філософія діяльності Центру

 

М.Рильський, відомий український поет, наголошував: «Нове життя нового прагне слова». Центр прагне до впровадження нових сучасних підходів до розбудови освіти Краматорська.

 

VІІ. Цінності Центру

 

Організація  діяльності Центру ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема:

 • людиноцентризм;
 • науковий характер освіти;
 • академічна доброчесність та академічна свобода;
 • гуманізм, демократизм, сприяння навчанню впродовж життя;
 • законність, прозорість та відкритість;
 • відповідальність та підзвітність;
 • професійність.

 

VIII. Проєкт 1. Інформаційно-освітній простір як вектор розвитку фахового потенціалу педагогів міста

 

         Мета: створення та розширення інформаційного освітнього простору міста для запровадження нових ідей та перспектив сталого розвитку професійної компетентності педагогів.

 

         Завдання:

 1. Здійснення консалтингових послуг для педагогічних працівників міста.
 2. Консультування з питань координації інформатизації та діджиталізації закладів освіти.
 3. Формування та оприлюднення на власному веб-сайті бази дистанційних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 4. Пошук, вивчення, добір дистанційних платформ, опанування інструментів для впровадження дистанційного та змішаного навчання.
 5. Поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників.

 

Інформатизація  освітнього простору як цілісного єдиного системного утворення, в якому є місце всім здобувачам освітніх послуг, що навчаються, і всім освітнім установам, що надають освітні послуги, є актуальною для всього українського і навіть світового суспільства.  Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти є ключовою для вирішення питань, пов’язаних із створенням нового освітнього середовища, яке вимагає нових підходів, методів та напрямів вирішення завдань підвищення професійної компетентності сучасних педагогічних працівників. На це спрямована діяльність Центру професійного розвитку педагогічних працівників, місія якого полягає в запровадженні ідей розбудови єдиного відкритого інформаційного освітнього простору шляхом об’єднання зусиль освітніх закладів Краматорська  на засадах соціального партнерства. Завдяки створенню  і повноцінному функціонуванню єдиної бази даних, веб-ресурсів, відомостей в системі роботи Центру, закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх закладів середньої освіти, закладів позашкільної освіти з’являться інтерактивні можливості для роботи керівника, консультанта Центру, заступника директора освітнього закладу, тощо.

 

         Очікувані результати:

 1. Розвиток веб-сайту з наповненим електронним контентом бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерел інформації (веб-ресурси), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників.
 2. Створення інформаційного простору міста, який забезпечить активну інтеграцію інноваційних технологій   в освітній процес.
 3. Створення бази власних відеосюжетів «На допомогу вчителю».

 

Заходи до проєкту 1. Інформаційно-освітній простір як вектор розвитку фахового потенціалу педагогів міста

Вектори розвит-ку Заходи Очікувані

результати діяльності

Маркери

(орієнтири)

результатів діяльності

Відпові-дальні
2021 2022 2023
Інфор-маційно-освітній простір Створити систему мережевої взаємодії щодо впровадження інноваційного досвіду педагогів і освітніх за-кладів в сис-темі підви-щення ква-ліфікації Сприяти наскрізному використан-

ню інфор-маційно-комуніка-ційних тех-нологій в освітньому процесі й управлінні закладами освіти

Сприяти розвитку партнер-ської взаємодії освітніх закладів інших регіонів України, обміну досвідом в режимі онлайн, на Інтер-нетплат-формах, через прямі партнер-ські кон-такти, комунікації та участь у спільних освітніх проєктах Розробка системи неперервної дистанційної освіти та надання оперативних консалтин-гових послуг та супервізії професійної діяльності педагогів –  підготовка директорів 32 шкіл, 36 закладів дошкільної освіти, 64 заступників ди-ректорів загаль-ноосвітніх за-кладів середньої освіти, 36 вихователів-методистів закладів до-шкільної освіти;

–  достатня про-фесійна ком-петентність пе-дагогів для ви-користання су-часного нав-чального

е-контенту в освітньому процесі;

– участь освітніх закладів у реалізації освіт-ніх проєктів.

Директор Центру,

консуль-танти Центру

Оновити електронну базу презен-тацій і відео-матеріалів з досвіду ро-боти педагогів з впро-вадження інноваційних технологій в освітній процес Упорядку-вати відкри-ту інфор-маційно-аналітичну базу в усіх підсистемах освіти Впровадження проєкту «На допомогу вчителю» Створення єдиного міського інформа-ційного освітнього простору як віртуального пред-ставництва в Інтернеті всіх структурних одиниць системи освіти міста – систематичне оновлення інформації в єдиному  місь-кому інформа-ційному освітньому просторі  міста;

– ефективне використання  інформаційних ресурсів з навчальними матеріалами;

– запровадження електронного документообігу.

Директор Центру,

консуль-танти Центру

  Забезпечити безперервну роботу веб-сайту Центру Організація єдиного міського інформа-ційного освітнього простору

в освітніх закладах міста, на-дання кон-сультатив-них послуг

  Професійна готовність педагога для компетент-ного само-вираження та реалізації його жит-тєвих та професійних завдань Покращення якості надання консалтингових послуг Центру Директор Центру,

консуль-танти Центру

 

 1. Проєкт 2. Центр для всіх – Центр для кожного

 

Мета: допомога з вибором стратегій досягнення особистих професійних цілей педагогічних працівників освітніх закладів міста (траєкторія розвитку педагога).

 

Завдання:

 1. Надання консультативної допомоги щодо планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників.
 2. Здійснення консультативної допомоги щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, впровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.
 3. Організація консалтингових послуг з питань розробки документів закладу освіти.
 4. Переформатування та координація діяльності міських професійних спільнот, оновлення  системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу педагогічних працівників-агентів змін, визначених Концепцією «Нова українська школа», Концепцією розвитку педагогічної освіти, Професійного стандарту вчителя,  поширення та впровадження перспективного досвіду роботи.
 5. Запровадження діяльності фокус-груп супервізорів.
 6. Забезпечення психологічної підтримки педагогічних працівників закладів освіти міста.
 7. Підтримка проєктів з впровадження актуальних освітніх технологій: технології розвитку критичного мислення; цифрових, медіаосвітніх технологій, інклюзивної освіти тощо.

 

Значення й унікальність підвищення якості професійної діяльності педагогічних працівників, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів проєктування подальшого професійного вдосконалення – один з актуальних векторів розбудови сучасної української освіти. Це завдання покладено на Центри професійного розвитку педагогічних працівників, які  будуть узагальнювати та поширювати інформацію про можливості професійного розвитку освітян: програми підвищення кваліфікації, веб-ресурси та інші інструменти зможуть стати у нагоді для їхнього професійного зростання. Щоб надати корисну й достовірну інформацію, Центр спрямовує діяльність на підтримку груп бази даних (суб’єктів підвищення кваліфікації, педагогів-наставників, супервізорів тощо). Викликами сьогодення є також пріоритет інтеграційних технологій, що виведе педагогічну науку на практико-орієнтовані позиції. Це зміцнить зв’язки науки і практики, створить умови сталого і випереджального розвитку освіти для розбудови Нової української школи. Важливе значення для освіти  міста має забезпечення її якості, що неможливе без застосування маркетингово-моніторингових досліджень з поточним спрямуванням освітніх процесів на результат. Це гарантується реалізацією принципів адаптивного управління, тобто активізації адаптаційних процесів для узгодження різноспрямованих впливів на суб’єктів освітньої діяльності.

 

Очікувані результати:

 1. Організована діяльність професійних спільнот та фокус-груп за різними напрямками освітніх послуг.
 2. Спрацьована система методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу педагогічних працівників-агентів змін, визначених Концепцією «Нова українська школа».

 

Заходи до проєкту 2. «Пріоритет діяльності Центру – інноваційний розвиток сучасного педагога міста»

 

 

Вектори розвитку Заходи Очікувані результати діяльності Маркери

(орієнтири)

результатів діяльності

Відпові-дальні
2021 2022 2023
Іннова-ційний розвиток сучасно-го педа-гога міс-та Органі-зувати навчання для освіт-нього менедж-менту представ-ників уп-равлін-ського апарату навчаль-них зак-ладів; Організу-вати освітні та наукові обміни, стажу-вання та навчання керівни-ків, педагог-гічних і науково-педаго-гічних працівни-ків Забезпе-чити го-товність учителя до нової ролі – лідера, коуча, фасилі-татора, тьютора, модера-тора в інди-відуаль-ній овіт-ній трає-кторії дитини Умотивовані до неперер-вного навчан-ня та підгото-влені до роботи в Новій українській школі керівник і педагог як ключові фігури оновлення школи, закладу дошкільної освіти, центру позашкільної освіти – професійне зростання педагогів і як наслідок – якість освіти здобу-вачів;

– інтеграція української школи в євро-пейський освіт-ній простір

Директор Центру,

консуль-танти Центру

Органі-зувати вивчення досвіду партнерів з України та Міжна-родної освітньої спільноти щодо організа-ції сис-теми освіти Організу-вати спільну іннова-ційну ді-яльність з акту-альних питань розвитку освіти та за її ре-зультата-ми – між-народні науково-практичні семінари, кон-ференції, симпо-зіуми, отримання грантів щодо освітньої проєктної діяльності Сприятипідви-щенню кваліфі-кації пе-дагогіч-них пра-цівників міста на базі Центру Запровадження нових моделей, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підготовки педагогів міста;

розширення зв’язків з міжнародними освітянськими організаціями; постійне підвищення кваліфікації працівників Центру задля отримання ліцензії на підвищення кваліфікації;

 

– підвищення рівня профе-сійної компе-тентності педагогів у визначенні методів, форм, засобів, тех-нологій нав-чання і вихо-вання;

– реалізація освітніх про-єктів;

– проведення сертифікованих заходів підви-щення квалі-фікації Центру позашкільної роботи;

– видача сер-тифікатів вста-новленого зразка.

Директор Центру,

консуль-танти Центру

Забезпе-чити вільний вибір форм, змісту, місця та періо-дичності підви-щення кваліфі-кації ке-рівних і педаго-гічних працівни-ків освіти, сприяти участі у спецкур-сах для педаго-гічних та керівних кадрів, іннова-ційних програмах підви-щення кваліфі-кації з підготов-ки до ро-боти в Новій українсь-кій школі Запрова-дити су-часні види, форми, методи, техноло-

гії про-фесійного вдоскона-лення та підви-щення кваліфі-кації педаго-гічних, науково-педагогіч-них, мето-дичних і керівних кадрів системи освіти відповід-но до вимог іннова-ційного розвитку

Якісний перехід на нову систему навчання в рефор-мованій

школі (навчан-ня за від-повідни-ми сту-пенями освіти)

Створені необхідні  умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за індивідуальни-ми освітніми траєкторіями – спрацьовані плани за індиві-дуальними ос-вітніми траєк-торіями Директор Центру,

Консуль-танти Центру

Розробити систему підтримки вчителів-почат-ківців (підго-товка наставни-ків, лі-дерів до роботи з молодими учите-лями початко-вої та старшої школи); Розробити систему неформа-льної ос-віти пе-дагогіч-них пра-цівників міста; Розроби-ти сис-тему за-ходів не-перерв-ної ос-віти пе-дагогів нової українсь-кої шко-ли. За-

провад-ження роботи педагог-гічних інтерна-тур

Вільний вибір форм, змісту, місця та пері-одичності підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників освіти в контексті стра-тегії «навчання впродовж життя» – запроваджені нові моделі, ви-ди, форми, мето-ди та технології підвищення ква-ліфікації керів-них і педаго-гічних праців-ників міста Директор Центру,

консуль-танти Центру

Створен-ня умов для сис-тематич-ного під-вищення майстер-ності вчителів, які пра-цюють з обдаро-ваними дітьми Запрова-дити впро-вадження кращого досвіду роботи з обдарова-ною молоддю;

викорис-тання су-часних пе-дагогічних технологій навчання і виховання обдарова-ної молоді

Розроби-ти дієву модель індивіду-алізації профе-сійного розвитку педаго-гічних праців-ників міста в контексті стратегії «навчан-ня впро-довж життя»; Розробка моделі індивідуаліза-ції професій-ного розвитку педагогічних працівників створено бази електронних портфоліо педа-гогів, які опіку-ються питан-нями обдаро-ваності та підго-товки учнів-призерів, пере-можців олімпіад, конкурсів, інте-лектуальних змагань;

 

Директор Центру,

консуль-танти Центру

Здійс-нення психоло-гічної підтримки педагогіч-ним пра-цівникам закладів освіти Створити умови для проведен-ня супер-візії як вектора діяльності психолога закладу освіти Налаго-дження співпраці з спіль-нотою психоло-гів України, ЕС. Особистісне, професійне зростання педагогічних працівників закладів освіти;

подальший психологічний супровід педагогів;

організація діяльності професійної спільноти супервізорів;

участь у проєктах і програмах пси-хологічної під-тримки

– напрацьовано інструментарій психологічної підтримки педа-гогів у відпо-відності до особистих запи-тів;

– проведення тренінгів для супервізорів;

– укладені договори про співпрацю

 

Психолог Центру

 

 1. Проєкт 3. Трикутник успіху: Громада – Центр – Педагог

           Мета: сприяти соціально-педагогічному партнерству громади для всіх учасників освітнього простору Краматорська.

 

         Завдання:

 1. Налагодження міжвідомчої взаємодії (соціальною, медичною, психологічною службами, МЧС, національною поліцією, представниками ЗСУ, бібліотеками, музеями міста тощо).
 2. Формування солідарної відповідальності громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних до створення позитивного іміджу педагогів Краматорська.
 3. Участь у державно-громадському партнерстві між Центрами професійного розвитку педагогічних працівників України, управлінням Державної служби якості освіти у Донецькій області, закладами вищої освіти.
 4. Інформування громади про діяльність і послуги Центру, реклама та розповсюдження навчально-методичної продукції працівників Центру та освітян міста.
 5. Розвиток демократичних цінностей та громадянських компетенцій педагогічної спільноти Краматорська.
 6. Створення умов для співпраці з європейськими освітніми структурами та навчальними закладами на підставі угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

 

Сучасні виклики розбудови якісної освіти в Україні передбачають, що в освітніх закладах працюють професійно здатні педагоги – кваліфіковані для виконання вчительської праці, які фахово підходять до своєї роботи. Центр професійного розвитку педагогічних працівників покликаний співпрацювати з громадою у справі покращення якості освітніх послуг населенню Краматорська, спрямований на освітян. Працівники Центру підтримують розвиток демократичних цінностей та громадянських компетенцій педагогів за допомогою залучення їх до прийняття рішень стосовно індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників. Своїм підходом до педагогів консультанти систематично розширюють можливості для розвитку їхньої відповідальності, самостійності та самоконтролю. Педагоги Центру проявляють демократичні переконання своєю власною поведінкою та постійно демонструють просоціальну поведінку. Співпраця  Центру із зовнішніми партнерами – європейськими освітніми структурами та навчальними закладами, демонструватимуть дієвість та ефективність співпраці з освітянами громади.

 

Очікувані результати:

 1. Популяризація діяльності Центру та педагогічних працівників освітніх закладів громади.
 2. Організаційно-інформаційний супровід освітніх реформ.
 3. Отримання грантів міжнародних організацій для надання якісних освітніх послуг.

 

Заходи до проєкту 3. «Трикутник успіху: громада – Центр – педагог»

Вектори розвитку Заходи Очікувані результати діяльності Маркери

(орієнтири)

результатів діяльності

Відпові-дальні
2021 2022

 

 

2023
Соціаль-но-педа-гогічне партнер-ство громади для всіх учасни-ків освіт-нього простору Надавати консуль-тативну допомогу щодо впровад-ження європей-ських ос-вітніх те-хнологій до освіт-нього процесу. Організація міського веб-клубу «Гранто-сфера» Сприяти профе-сійному розвитку освітян через обмін педаго-гічними праців-никами між різ-ними ре-гіонами України Вивчення, аналіз та узагальнення запитів педа-гогів закладів, що потребу-ють послуг щодо впро-вадження єв-ропейських освітніх тех-нологій – планування на основі аналізу запитів педаго-гічних праців-ників консал-тингових послуг з питань впро-вадження європейських освітніх технологій Директор Центру,

консуль-танти Центру

Пошук партне-рів для створен-ня єди-ного ос-вітнього простору та залу-чення до участі в спільних  проєктах. Сприяти співпраці Центру та педагогіч-них колек-тивів освіт-ніх закладів з міжнарод-ними парт-нерами в рамках реа-лізації інтернет-проєктів; Випуск методи-чного довідни-ка «Між-народні проєкти з освіт-ніх послуг – в дії!» Планування співпраці – Договори про співпрацю з пар-тнерами Директор Центру,

консуль-танти Центру

Брати участь у спільних міжнарод-них про-грамах розвитку освіти Інформування громади міста щодо стану впровадження спільних між-народних про-грам розвитку освіти – Проведено кон-сультації щодо участі у міжна-родних програмах та проєктах Директор Центру,

консуль-танти Центру

 

 1. Заключні положення

 

Напрями  та завдання діяльності щодо реалізації Стратегії центру рішенням засновника можуть переглядатися, доповнюватися, змінюватися з урахуванням змін у загальнодержавній політиці щодо розвитку освіти в Україні, за поданням директора Центру.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       І.І.Сташкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти:

84301  вул. Катеринича, буд. 26

Facebook: посилання

Телефон:+38 (06264)

Email: kram.kucprpp@gmail.com