Комунальна установа «Ситуаційний Центр міста Краматорська»

ЄДРПОУ 44236485

Директор – Бойміструк Сергій Миколайович

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
31.03.2021 № 7/VIII-290

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

“СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МІСТА КРАМАТОРСЬКА”

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правові й економічні основи організації та діяльності комунальної установи  «Ситуаційний Центр міста Краматорська» (надалі – Установа).

1.2. Установа  заснована на основі комунальної власності територіальної громади міста Краматорська.

Засновником і Власником Установи  є Краматорська міська рада (надалі – «Власник»).

1.3. Уповноваженим органом управління є Управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради (надалі – уповноважений Власником орган управління).

1.4. Установа  керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств України, рішеннями Власника, виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами уповноваженого Власником органу управління, цим Статутом.

1.5. Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства та банках, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити.

Установа набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.6. За своїм правовим статусом Установа  є комунальною бюджетною установою та фінансується з міського бюджету.

1.7. При виконанні покладених на неї завдань Установа може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України й рішень Власника.

Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

Доходи (прибутки) установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

У разі припинення установи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

1.8. Установа  самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.9. Установа не відповідає за зобов’язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов’язаннями Установи.

1.10. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Установи. Установа не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.11. У межах своєї Статутної діяльності та положень цього Статуту Установа має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських, адміністративних та інших.

1.12. Найменування Установи:

– повне: комунальна установа  «Ситуаційний Центр міста Краматорська».

 

ІІ. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

2.1. Метою діяльності Установи є забезпечення функціонування центру інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Краматорськ та сприяння відповідним органам та службам у здійсненні оперативного реагування на надзвичайні події (ситуації), порушення нормальних процесів життєдіяльності населення, порушення громадського порядку на території міста Краматорськ.

2.2. Основними завданнями Установи є:

2.2.1. Задоволення інформаційно-аналітичних потреб Краматорської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, а також територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності), мешканців міста Краматорськ з питань безпеки життєдіяльності міста.

2.2.2. Здійснення фіксації порушень громадського порядку та надзвичайних подій (ситуацій) на території міста, з метою подальшого інформування відповідних органів та служб.

2.2.3. Забезпечення безперервної, систематичної та оперативної обробки даних відеоспостереження та відеоаналітики, щодо надзвичайних подій (ситуацій), порушень нормальних процесів життєдіяльності населення та громадського порядку на території міста Краматорськ.

2.2.4. Забезпечення своєчасного інформування керівництва Краматорської міської ради, її виконавчих органів, територіальних органів виконавчої влади про надходження відомостей щодо загрози виникнення надзвичайних подій (ситуацій), порушення нормальних процесів життєдіяльності населення та громадського порядку на території міста Краматорськ.

2.2.5. Здійснення моніторингу розвитку подій при виникненні надзвичайних подій (ситуацій), порушень нормальних процесів життєдіяльності населення міста, порушень громадського порядку та безпеки громадян, координація дій відповідних органів (за зверненнями їх керівників) по ліквідації їх наслідків.

2.2.6. Забезпечення постійного контролю за станом системи відео спостереження та відеоаналітики, підтримання її в працездатному стані.

2.2.7. Вивчення передового світового досвіду з використання інформаційно-аналітичних технологій з метою покращення умов життєдіяльності населення міста.

2.2.8. Надання інформаційної та технічної допомоги правоохоронним органам під час здійснення ними заходів по забезпеченню громадського порядку, профілактики правопорушень та розкриттю злочинів (встановленню осіб, причетних до їх скоєння) згідно діючого законодавства.

2.2.9. Здійснення за дорученням Власника, уповноваженого Власником органу інші функції для виконання її основної Статутної діяльності.

2.2.10. Надання платних послуг в порядку й межах, встановлених чинним законодавством України, за згодою Власника.

2.2.11. Формування своєї господарської, фінансової й іншої діяльності з виконання планових завдань, узгоджених з Власником або уповноваженим Власником органом управління, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.2.12. Установа має право в межах узгоджених планових завдань і кошторисів направляти спеціалістів за кордон і використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.2.13. Для забезпечення виконання покладених на Установу завдань, зобов’язань Установа має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади всіх рівнів за відповідною інформацією.

 

ІІІ. МАЙНО УСТАНОВИ

3.1. Майно Установи становлять основні фонди й обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Установи.

3.2. Майно Установи  є  власністю територіальної громади міста Краматорська й закріплюється за Установою на праві оперативного управління.

3.3. Відчуження, списання, передача з балансу на баланс, в позичку, заставу й передача в користування  (оренду)  майна,  що є  комунальною  власністю  територіальної  громади міста Краматорська, здійснюється у встановленому чинним законодавством України порядку за погодженням з Власником.

3.4. Джерелами формування майна Установи  є:

– грошові й матеріальні внески Власника;

– надходження від здачі в оренду майна;

-безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян, підприємців;- внески, пожертвування організацій, громадян, підприємців;- капітальні вкладення й фінансування з бюджету;

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій і громадян у встановленому законодавством порядку;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.5. Майно Установи не може бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не може бути продано, передано або відчужено у будь-який інший спосіб без згоди Власника.

3.6. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

IV. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

4.1. Установа зобов’язана виконувати статутні завдання в межах законодавства та враховуючи рішення Власника та уповноваженого Власником органу управління.

4.2. Установа  у своїй діяльності може співпрацювати з іншими установами (закладами) у спосіб і в межах, визначених чинним законодавством України.

4.3. Установа не має у своєму складі інших юридичних осіб.

4.4. Відносини Установи  з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

4.5. Установа має право вступати до об’єднань установ в Україні за погодженням з Власником.

4.6. Установа, відповідно до чинного законодавства України, може мати в Україні філії, представництва й інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України й відповідних держав.

4.7. Установа веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність і статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

4.8. Установа забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

4.9. Установа провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

4.10. Установа є неприбутковою організацією.

4.11. Установа реєструється як неприбуткова організація у порядку визначеному законодавством.

4.12. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню й акредитації, Установа може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

 

 V.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ  УСТАНОВОЮ  ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

5.1. Органами управління Установою є Власник, уповноважений Власником орган управління.

До виключної компетенції Власника належить:

5.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.

5.1.2. Прийняття рішення щодо припинення діяльності Установи.

5.1.3 Вирішення інших питань, віднесених до його повноважень чинним законодавством України та цим Статутом.

5.2. Власник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Установи.

5.3. До компетенції уповноваженого Власником органу управління належить:

5.3.1.Координація діяльності Установи.

5.3.2. Контроль за дотриманням Установою актів законодавства України.

5.3.3. Подання пропозицій Власнику щодо внесення змін до Статуту Установи.

5.3.4. Погодження структури та штатного розпису Установи.

5.3.5. Затвердження кошторису Установи, контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

5.3.6. Здійснення інших повноважень  згідно до чинного законодавства України і відповідно до рішень Власника.

5.4.  Керівництво Установою здійснює Директор.

5.5. Директор Установи призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

З Директором Установи укладається строковий трудовий договір (Контракт).

У Контракті визначається строк найму, права, обов’язки й відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму.

Директор може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав і в порядку, визначеному Контрактом, рішеннями Власника та чинним законодавством України.

5.6. Директор Установи:

5.6.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи, за додержання вимог законодавства України, рішень Краматорської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Уповноваженого Власником органу управління та цього Статуту.

5.6.2.Укладає контракти, договори, будь-які інші угоди від імені Установи у тому числі трудові.

5.6.3. Забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників.

5.6.4. В межах повноважень видає накази, надає доручення.

5.6.5. Забезпечує ефективну та сталу роботу Установи, її технічного обладнання та своєчасне надання бухгалтерської і статистичної звітності.

5.6.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Установи.

5.6.7. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених законодавством України.

5.6.8. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Установи.

5.6.9. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.

5.6.10. За погодженням з уповноваженим органом затверджує структуру та встановлює штатний розпис Установи відповідно до  вимог чинного законодавства України.

5.6.11. Діє від імені Установи у відносинах з фізичними, юридичними особами, підприємствами, установами, організаціями  будь-якої форми власності та підпорядкованості без довіреності.

5.6.12. Видає довіреності на представництво та захист інтересів Установи у суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Установи.

5.6.13. Відкриває в установах банків, органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Установи.

5.6.14. Має право першого підпису на фінансових документах.

5.6.15. Затверджує положення про структурні підрозділи Установи та інші необхідні документи.

5.6.16. Веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання.

5.6.17. Зобов’язаний організувати проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників Установи.

5.6.18. Створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.6.19. Несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, використання, списання майна та втрати в будь-якій формі майна Установи.

5.6.20. Призначає своїх заступників і розподіляє обов’язки між ними.

5.6.21. Має інші повноваження відповідно до законодавства України.

5.7. За невиконання завдань, покладених на Установу, своїх обов’язків та нанесення збитків Директор Установи несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.8. У разі відсутності Директора його обов’язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов’язків.

5.9. Директор і головний бухгалтер Установи несуть відповідальність перед Власником та уповноваженим ним органом управління, перед іншими органами за достовірність і своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

5.10. На вимогу Власника або уповноваженого ним органу управління Установа у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

 

VI.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ УСТАНОВИ

6.1. Трудовий колектив Установи складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в її діяльності на основі трудового договору.

6.2. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу регламентуються чинним законодавством України.

6.3. Працівники Установи мають право брати участь в управлінні Установою через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Установи, а також з питань соціально-культурного й побутового обслуговування.

6.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Установи регулюються колективним договором.

6.5. Право укладання колективного договору від імені Власника надається Директору Установи, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу (особі).

6.6. Джерелом коштів на оплату праці працівників Установи є кошти місцевого бюджету.

6.7. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження й розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

6.8. Умови оплати праці й матеріального забезпечення Директора визначаються контрактом.

6.9. Працівники Установи провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

VII.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

7.1. Діяльність Установи  припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ) або ліквідації.

7.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Власника, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

7.3. Власник або суд призначають комісію з припинення діяльності Установи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію.

7.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Установи  може бути покладено на уповноважений Власником орган управління.

7.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Установою. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання вимог, покладених на неї чинним законодавством.

7.6. Працівникам Установи, які звільняються у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

7.7. Установа може бути ліквідована:

за рішенням Власника;

за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.8. Установа  є такою, діяльність якої припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення  діяльності Установи.

 

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни й доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Власника.

8.2. Питання, не врегульовані в цьому Статуті, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства.

 

Секретар міської ради                                                                                            І.І. Сташкевич

Контакти:

84333, вул. Білоруська, 6-10Н

Телефон: +38 (06264)

Email: sit.centr@krm.gov.ua