КАТП 052810

ЄДРПОУ 05448946

Директор – Роганов Олександр Петрович

Біографічна довідка

Інформація про структуру, принципи формування та розмір винагороди керівника

Головний інженер

 

Телефон: +380 (626)41-23-86

Facebook: сторінка

Email: katp052810@ukr.net

Адреса веб-сайту: http://katp052810.com.ua

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Цілі:

-своєчасний збір, транспортування, утилізація та знищення побутових відходів;

-експлуатація міського звалища полігону; надання послуги спецавтотранспорту;

-регулювання чисельності бездомних тварин.

 

 


Додаток

до Рішення міської ради

26.05.2021 № 9/VIII-465

 

 

СТАТУТ

 

Комунального автотранспортного підприємства 052810

(нова редакція)

 

 

 

м. Краматорськ

2021 рік

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності Комунального автотранспортного підприємства 052810 (іменоване надалі – «Підприємство»).

1.2. Підприємство створене відповідно до Рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради народних депутатів «Про затвердження Положення про відділ комунального господарства, статутів комунальних підприємств та їх керівників» від 20.10.1993 № 398.

1.3. Краматорська міська рада є Засновником, власником майна та вищим органом управління (далі – «Засновник»).

1.4. Підприємство входить до сфери управління Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради, що здійснює координацію управлінських функцій Засновника. Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради є уповноваженим органом Засновника. Інші виконавчі органи здійснюють управлінські функції в межах затверджених Положень.

1.5. Найменування Підприємства українською мовою:

повне – Комунальне автотранспортне підприємство 052810;

скорочене – КАТП-052810;

1.6. Найменування Підприємства російською мовою:

повне – Коммунальное автотранспортное предприятие 052810;

скорочене – КАТП-052810;

1.7. Місцезнаходження Підприємства: 84303, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Охтирська 235.

 

 1. МЕТА І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Підприємство створено з метою утримання території  Краматорської територіальної громади в нормальному санітарно-епідеміологічному стані та покращення його благоустрою. Для досягнення мети Підприємство здійснює комерційну господарську діяльність в сфері надання житлово-комунальних послуг з поводження з твердими побутовими відходами, благоустрою, санітарного очищення, з метою отримання прибутку.

2.2. Підприємство може здійснювати такі види діяльності:

– інша діяльність щодо поводження з відходами;

– каналізація, відведення й очищення стічних вод;

– збирання безпечних відходів;

– оброблення та видалення безпечних відходів

демонтаж (розбирання) машин і устатковання;

відновлення відсортованих відходів;

каналізація, відведення й очищення стічних вод;

– організація будівництва будівель;

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

оптова торгівля іншими проміжними продуктами;

інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;

вантажний автомобільний транспорт;

надання послуг перевезення речей (переїзду);

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

надання в оренду вантажних автомобілів;

надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання;

надання в оренду будівельних машин і устатковання;

надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютерів;

надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.;

прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

друкування іншої продукції;

інші будівельно-монтажні роботи;

інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;

надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;

інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів;

інші види діяльності із прибирання;

2.3. Підприємство має право здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, що не визначені цим Статутом, та не заборонені чинним законодавством України. Види діяльності, для яких передбачене обов’язкове отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються лише після отримання такого дозволу (ліцензії) у відповідних органах, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 1. СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Підприємство є юридичною особою та набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2. За своїм статусом Підприємство є комунальним унітарним підприємством і діє за принципами комунального комерційного підприємства.

3.3. Підприємство:

– має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, емблему;

– діє на принципах повної самостійності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань;

– має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові, вкладні (депозитні), валютні та інші рахунки в банках та установах Державного казначейства України;

– має право отримувати кредити в національній і іноземній валюті, брати участь у торгах, аукціонах, виставках і організовувати їх, оголошувати конкурси;

– може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді;

– самостійно планує свою господарську діяльність;

– реалізує власну продукцію (роботи, послуги);

– може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб за рішенням уповноваженого виконавчого органу Засновника.

3.4. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Засновника та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.5. Засновник не відповідає по зобов’язаннях Підприємства. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

 

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Статутний капітал Підприємства визначається Засновником та складає 12 188 137,32 грн. (дванадцять мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч сто тридцять сім грн. 32 коп.).

4.2. Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства приймається рішенням Засновника.

4.3. Зміни, що вносяться до Статуту Підприємства у зв’язку із зміною (збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації.

 

 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших активів, відображених у бухгалтерському обліку.

5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за ним на праві господарського відання.

5.3. Підприємство має право передавати в оренду/суборенду в установленому законодавством порядку нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), земельні ділянки, за згодою уповноваженого органу Засновника, в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

5.4. Джерелами формування майна підприємства є:

– грошові та матеріальні внески засновника;

– кошти, отримані на виконання державних або місцевих програм;

– доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);

– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

– безоплатні та благодійні внески;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.5. Грошові кошти Підприємства зберігаються на розрахунковому, валютному та інших рахунках і використовуються ним самостійно.

 

 1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Права Підприємства:

– самостійно планувати свою діяльність;

– самостійно реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – не більше фіксованих тарифів/цін;

– самостійно виступати позивачем та відповідачем, третьою особою у судових інстанціях;

– від власного імені вчиняти будь-які правочини, в тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, оренди, позики, позички, схову, доручення, застави, дарування, страхування, тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, отримувати кредити та надавати фінансову допомогу;

– виступати Засновником інших підприємств за згодою уповноваженого виконавчого органу Засновника;

– створювати цільові фонди;

6.2. Підприємство зобов’язане:

– забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

– здійснювати діяльність з матеріально-технічного забезпеченню виробництва;

– створювати належні умови для продуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

– здійснювати заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

6.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

6.4. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

6.5. Порядок використання прибутку Підприємства визначає Засновник, або уповноважений ним орган.

6.6. Засновник визначає напрямки господарської діяльності Підприємства і контролює її результати.

6.7. Підприємство здійснює, відповідно до чинного законодавства України володіння, користування, і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності і призначення майна.

6.8. Підприємство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.9. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Підприємство може одержувати валютні кредити і позички, відкривати валютні рахунки, одержувати кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

7.1. Вищим органом управління Підприємства є Засновник.

7.2. До виключної компетенції Засновника належить:

утворення, реорганізація, ліквідація Підприємства;

затвердження Статуту Підприємства та змін до нього;

вирішення інших питань, передбачених даним Статутом та чинним законодавством України.

7.3. Інші виконавчі органи Краматорської міської ради здійснюють управлінські функції Підприємства в межах чинного законодавства України та затверджених Положень.

7.4. Управління Підприємством здійснюється директором, який призначається на посаду та звільняється з неї на умовах контракту, підзвітний міському голові, уповноваженому виконавчому органу Засновника.

7.5. Директор Підприємства, його заступники, головний бухгалтер є посадовими особами підприємства.

7.6. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється розпорядженням міського голови.

7.7. З директором Підприємства укладається контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

7.8. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника, чи інших виконавчих органів Засновника.

7.9. Директор Підприємства:

– несе повну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та діяльність Підприємства;

– організує підготовку та виконання рішень Засновника і представляє звіти про їх виконання;

– забезпечує виконання поточних і перспективних планів;

– приймає рішення, видає накази та доручення по всіх питаннях діяльності Підприємства;

– самостійно розпоряджається коштами Підприємства;

– діє без довіреності від імені Підприємства;

– представляє інтереси Підприємства в органах державної влади, правоохоронних органах, судах, органах місцевого самоврядування, інших організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

– організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства, визначає розмір, умови та порядок оплати робіт і послуг;

– відкриває і закриває рахунки в банках, та органах казначейства;

– укладає від імені Підприємства правочини (контракти, договори, угоди), в тому числі направлені на реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг за цінами (тарифами) встановленими на договірній основі, у випадках передбачених чинним законодавством України – за цінами не вище фіксованих цін (тарифів);

– визначає правила внутрішнього трудового розпорядку Підприємства;

– приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства, укладає трудові договори, приймає та застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

– обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України;

– затверджує Положення про відділи, дільниці, інші структурні одиниці Підприємства та посадові інструкції керівників таких структурних одиниць, та інших працівників, самостійно призначає заступників, та визначає обсяг їх прав та обов’язків;

– забезпечує ефективне використання та збереження майна Підприємства;

– видає довіреності працівникам Підприємства або іншим третім особам для вчинення дій від імені Підприємства;

– несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог чинного законодавства України;

– встановлює особливий режим захисту інформації та обмежує доступ до неї у випадках, передбачених чинним законодавством України;

– зобов’язаний повідомляти орган, який здійснює координацію управлінських функцій Засновника про всі перевірки, ревізії, аудиторські перевірки, тощо, що здійснюються органами державної влади, про результати перевірок, та про усунення виявлених порушень;

– затверджує структуру, посадові оклади, штатний розклад (розпис) Підприємства за погодженням з Засновником, або уповноваженим ним органом;

– брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником;

– виконує інші обов’язки передбачені контрактом, покладені уповноваженим виконавчим органом Засновника та чинним законодавством України.

7.10. Директор, у разі тимчасової відсутності, може самостійно призначати виконуючого обов’язки.

7.11. Відповідно до затверджених критеріїв та порядку, затверджених рішенням Засновника, на підприємстві може бути утворена наглядова рада.

7.12. Порядок утворення, склад наглядової ради Підприємства, її повноваження визначаються рішеннями Засновника.

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

 

8.1 На Підприємстві може встановлюватись особливий режим захисту інформації та обмежуватись доступ до неї у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Посадові особи і співробітники Підприємства зобов’язані дотримуватись установленому на Підприємстві режиму захисту інформації і несуть відповідальність за її розголошення.

 

 1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 

9.1. Для виконання різного роду робіт Підприємство має право наймати працівників у відповідності до чинного законодавства України.

9.2. Форми, системи і розмір оплати праці, а також інші види прибутків працівників визначаються підприємством самостійно, а у випадках встановлених чинним законодавством не нижче встановлених галузевими, регіональними та іншими видами угод.

9.3. На підприємстві встановлюються розпорядок робочого дня, змінність роботи, ведеться облік робочого часу, визначається порядок надання вихідних днів і відпусток працівникам.

9.4. Прибутки кожного робітника визначаються його особистим трудовим внеском з обліком кінцевих результатів роботи, оподатковується податками, відповідно чинного законодавства і не обмежуються.

9.5. Працівники Підприємства підлягають обов’язковому державному соціальному і медичному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством України. Підприємство вносить внески по соціальному, медичному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.

9.6. Підприємство забезпечує для всіх працівників належні і безпечні умови праці, та відповідає у встановленому законом порядку за шкоду, завдану здоров’ю та працездатності своїх працівників.

9.7. Підприємство може встановлювати додаткові пільги та гарантії своїм працівникам, не заборонені чинним законодавством України.

9.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, а також соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участю повноважених представників Підприємства та Засновника і викладається у колективному договорі.

9.9. Повноваження трудового колективу визначаються відповідно до чинного законодавства. Вищим представницьким органом трудового колективу є загальні збори членів трудового колективу. Загальні збори можуть створити Раду трудового колективу або інший орган на свій розсуд.

9.10. Взаємовідносини Підприємства і трудового колективу визначаються колективним договором та чинним законодавством України.

9.11. Право укладення колективного договору від імені власника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним орагну.

9.12. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.13. Трудовий колектив Підприємства:

– розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства;

– вирішує всі питання з захисту соціальних і трудових прав та гарантій згідно з чинним законодавством України та цим Статутом;

9.14. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.15. Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, вирішуються директором за участю трудового колективу та повноважених ним органів.

9.16. Підприємство зобов’язане забезпечити працівникам заробітну плату не нижче мінімальної, установленої чинним законодавством України.

 

 1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, яка утворюється за рішенням Засновника, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством.

10.4. Ліквідаційна комісія:

– публікує інформацію про ліквідацію Підприємства з зазначенням терміну направлення кредиторами заяв про свої претензії

– оцінює наявне майно Підприємства і організовує його продаж по узгодженню із Засновником;

– виявляє дебіторів Підприємства та здійснює необхідні заходи для повернення боргів;

– у встановлений законом термін повідомляє працівників про майбутнє звільнення;

– подає на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію, ліквідаційний баланс.

10.5. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

 1. Визнання недійним одного з положень цього Статуту внаслідок змін у законодавстві України не тягне за собою недійсність інших положень.

 

 

 

Секретар міської ради І.І. Сташкевич

 


Рішення міької ради № 13/VIII-742 від    05.08.2021 “Про утворення наглядової ради  Комунального автотранспортного підприємства 052810”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 

Контакти:

84303,  вул.Охтирська, 235

Графік роботи:

понеділок-п’ятниця з 07-00 до 15-30,

перерва з 11-00 до 11-30

Прийом громадян: