КАТП 052810

ЄДРПОУ 05448946

Директор – Омелюх Микола Григорович

Біографічна довідка

Інформація про структуру, принципи формування та розмір винагороди керівника

Головний інженер – Тонкошкур Едуард Вікторович

 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Цілі:

-своєчасний збір, транспортування, утилізація та знищення побутових відходів;

-експлуатація міського звалища полігону; надання послуги спецавтотранспорту;

-регулювання чисельності бездомних тварин.

 

 


Додаток

до Рішення міської ради

26.05.2021 № 9/VIII-465

 

 

СТАТУТ

 

Комунального автотранспортного підприємства 052810

(нова редакція)

 

 

 

м. Краматорськ

2021 рік

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності Комунального автотранспортного підприємства 052810 (іменоване надалі – «Підприємство»).

1.2. Підприємство створене відповідно до Рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради народних депутатів «Про затвердження Положення про відділ комунального господарства, статутів комунальних підприємств та їх керівників» від 20.10.1993 № 398.

1.3. Краматорська міська рада є Засновником, власником майна та вищим органом управління (далі – «Засновник»).

1.4. Підприємство входить до сфери управління Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради, що здійснює координацію управлінських функцій Засновника. Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради є уповноваженим органом Засновника. Інші виконавчі органи здійснюють управлінські функції в межах затверджених Положень.

1.5. Найменування Підприємства українською мовою:

повне – Комунальне автотранспортне підприємство 052810;

скорочене – КАТП-052810;

1.6. Найменування Підприємства російською мовою:

повне – Коммунальное автотранспортное предприятие 052810;

скорочене – КАТП-052810;

1.7. Місцезнаходження Підприємства: 84303, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Охтирська 235.

 

 1. МЕТА І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Підприємство створено з метою утримання території  Краматорської територіальної громади в нормальному санітарно-епідеміологічному стані та покращення його благоустрою. Для досягнення мети Підприємство здійснює комерційну господарську діяльність в сфері надання житлово-комунальних послуг з поводження з твердими побутовими відходами, благоустрою, санітарного очищення, з метою отримання прибутку.

2.2. Підприємство може здійснювати такі види діяльності:

– інша діяльність щодо поводження з відходами;

– каналізація, відведення й очищення стічних вод;

– збирання безпечних відходів;

– оброблення та видалення безпечних відходів

демонтаж (розбирання) машин і устатковання;

відновлення відсортованих відходів;

каналізація, відведення й очищення стічних вод;

– організація будівництва будівель;

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

оптова торгівля іншими проміжними продуктами;

інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;

вантажний автомобільний транспорт;

надання послуг перевезення речей (переїзду);

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

надання в оренду вантажних автомобілів;

надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання;

надання в оренду будівельних машин і устатковання;

надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютерів;

надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.;

прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

друкування іншої продукції;

інші будівельно-монтажні роботи;

інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;

надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;

інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів;

інші види діяльності із прибирання;

2.3. Підприємство має право здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, що не визначені цим Статутом, та не заборонені чинним законодавством України. Види діяльності, для яких передбачене обов’язкове отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються лише після отримання такого дозволу (ліцензії) у відповідних органах, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 1. СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Підприємство є юридичною особою та набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2. За своїм статусом Підприємство є комунальним унітарним підприємством і діє за принципами комунального комерційного підприємства.

3.3. Підприємство:

– має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, емблему;

– діє на принципах повної самостійності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань;

– має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові, вкладні (депозитні), валютні та інші рахунки в банках та установах Державного казначейства України;

– має право отримувати кредити в національній і іноземній валюті, брати участь у торгах, аукціонах, виставках і організовувати їх, оголошувати конкурси;

– може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді;

– самостійно планує свою господарську діяльність;

– реалізує власну продукцію (роботи, послуги);

– може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб за рішенням уповноваженого виконавчого органу Засновника.

3.4. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Засновника та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.5. Засновник не відповідає по зобов’язаннях Підприємства. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

 

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Статутний капітал Підприємства визначається Засновником та складає 12 188 137,32 грн. (дванадцять мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч сто тридцять сім грн. 32 коп.).

4.2. Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства приймається рішенням Засновника.

4.3. Зміни, що вносяться до Статуту Підприємства у зв’язку із зміною (збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації.

 

 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших активів, відображених у бухгалтерському обліку.

5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за ним на праві господарського відання.

5.3. Підприємство має право передавати в оренду/суборенду в установленому законодавством порядку нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), земельні ділянки, за згодою уповноваженого органу Засновника, в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

5.4. Джерелами формування майна підприємства є:

– грошові та матеріальні внески засновника;

– кошти, отримані на виконання державних або місцевих програм;

– доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);

– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

– безоплатні та благодійні внески;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.5. Грошові кошти Підприємства зберігаються на розрахунковому, валютному та інших рахунках і використовуються ним самостійно.

 

 1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Права Підприємства:

– самостійно планувати свою діяльність;

– самостійно реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – не більше фіксованих тарифів/цін;

– самостійно виступати позивачем та відповідачем, третьою особою у судових інстанціях;

– від власного імені вчиняти будь-які правочини, в тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, оренди, позики, позички, схову, доручення, застави, дарування, страхування, тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, отримувати кредити та надавати фінансову допомогу;

– виступати Засновником інших підприємств за згодою уповноваженого виконавчого органу Засновника;

– створювати цільові фонди;

6.2. Підприємство зобов’язане:

– забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

– здійснювати діяльність з матеріально-технічного забезпеченню виробництва;

– створювати належні умови для продуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

– здійснювати заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

6.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

6.4. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

6.5. Порядок використання прибутку Підприємства визначає Засновник, або уповноважений ним орган.

6.6. Засновник визначає напрямки господарської діяльності Підприємства і контролює її результати.

6.7. Підприємство здійснює, відповідно до чинного законодавства України володіння, користування, і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності і призначення майна.

6.8. Підприємство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.9. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Підприємство може одержувати валютні кредити і позички, відкривати валютні рахунки, одержувати кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

7.1. Вищим органом управління Підприємства є Засновник.

7.2. До виключної компетенції Засновника належить:

утворення, реорганізація, ліквідація Підприємства;

затвердження Статуту Підприємства та змін до нього;

вирішення інших питань, передбачених даним Статутом та чинним законодавством України.

7.3. Інші виконавчі органи Краматорської міської ради здійснюють управлінські функції Підприємства в межах чинного законодавства України та затверджених Положень.

7.4. Управління Підприємством здійснюється директором, який призначається на посаду та звільняється з неї на умовах контракту, підзвітний міському голові, уповноваженому виконавчому органу Засновника.

7.5. Директор Підприємства, його заступники, головний бухгалтер є посадовими особами підприємства.

7.6. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється розпорядженням міського голови.

7.7. З директором Підприємства укладається контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

7.8. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника, чи інших виконавчих органів Засновника.

7.9. Директор Підприємства:

– несе повну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та діяльність Підприємства;

– організує підготовку та виконання рішень Засновника і представляє звіти про їх виконання;

– забезпечує виконання поточних і перспективних планів;

– приймає рішення, видає накази та доручення по всіх питаннях діяльності Підприємства;

– самостійно розпоряджається коштами Підприємства;

– діє без довіреності від імені Підприємства;

– представляє інтереси Підприємства в органах державної влади, правоохоронних органах, судах, органах місцевого самоврядування, інших організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

– організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства, визначає розмір, умови та порядок оплати робіт і послуг;

– відкриває і закриває рахунки в банках, та органах казначейства;

– укладає від імені Підприємства правочини (контракти, договори, угоди), в тому числі направлені на реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг за цінами (тарифами) встановленими на договірній основі, у випадках передбачених чинним законодавством України – за цінами не вище фіксованих цін (тарифів);

– визначає правила внутрішнього трудового розпорядку Підприємства;

– приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства, укладає трудові договори, приймає та застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

– обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України;

– затверджує Положення про відділи, дільниці, інші структурні одиниці Підприємства та посадові інструкції керівників таких структурних одиниць, та інших працівників, самостійно призначає заступників, та визначає обсяг їх прав та обов’язків;

– забезпечує ефективне використання та збереження майна Підприємства;

– видає довіреності працівникам Підприємства або іншим третім особам для вчинення дій від імені Підприємства;

– несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог чинного законодавства України;

– встановлює особливий режим захисту інформації та обмежує доступ до неї у випадках, передбачених чинним законодавством України;

– зобов’язаний повідомляти орган, який здійснює координацію управлінських функцій Засновника про всі перевірки, ревізії, аудиторські перевірки, тощо, що здійснюються органами державної влади, про результати перевірок, та про усунення виявлених порушень;

– затверджує структуру, посадові оклади, штатний розклад (розпис) Підприємства за погодженням з Засновником, або уповноваженим ним органом;

– брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником;

– виконує інші обов’язки передбачені контрактом, покладені уповноваженим виконавчим органом Засновника та чинним законодавством України.

7.10. Директор, у разі тимчасової відсутності, може самостійно призначати виконуючого обов’язки.

7.11. Відповідно до затверджених критеріїв та порядку, затверджених рішенням Засновника, на підприємстві може бути утворена наглядова рада.

7.12. Порядок утворення, склад наглядової ради Підприємства, її повноваження визначаються рішеннями Засновника.

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

 

8.1 На Підприємстві може встановлюватись особливий режим захисту інформації та обмежуватись доступ до неї у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Посадові особи і співробітники Підприємства зобов’язані дотримуватись установленому на Підприємстві режиму захисту інформації і несуть відповідальність за її розголошення.

 

 1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 

9.1. Для виконання різного роду робіт Підприємство має право наймати працівників у відповідності до чинного законодавства України.

9.2. Форми, системи і розмір оплати праці, а також інші види прибутків працівників визначаються підприємством самостійно, а у випадках встановлених чинним законодавством не нижче встановлених галузевими, регіональними та іншими видами угод.

9.3. На підприємстві встановлюються розпорядок робочого дня, змінність роботи, ведеться облік робочого часу, визначається порядок надання вихідних днів і відпусток працівникам.

9.4. Прибутки кожного робітника визначаються його особистим трудовим внеском з обліком кінцевих результатів роботи, оподатковується податками, відповідно чинного законодавства і не обмежуються.

9.5. Працівники Підприємства підлягають обов’язковому державному соціальному і медичному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством України. Підприємство вносить внески по соціальному, медичному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.

9.6. Підприємство забезпечує для всіх працівників належні і безпечні умови праці, та відповідає у встановленому законом порядку за шкоду, завдану здоров’ю та працездатності своїх працівників.

9.7. Підприємство може встановлювати додаткові пільги та гарантії своїм працівникам, не заборонені чинним законодавством України.

9.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, а також соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участю повноважених представників Підприємства та Засновника і викладається у колективному договорі.

9.9. Повноваження трудового колективу визначаються відповідно до чинного законодавства. Вищим представницьким органом трудового колективу є загальні збори членів трудового колективу. Загальні збори можуть створити Раду трудового колективу або інший орган на свій розсуд.

9.10. Взаємовідносини Підприємства і трудового колективу визначаються колективним договором та чинним законодавством України.

9.11. Право укладення колективного договору від імені власника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним орагну.

9.12. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.13. Трудовий колектив Підприємства:

– розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства;

– вирішує всі питання з захисту соціальних і трудових прав та гарантій згідно з чинним законодавством України та цим Статутом;

9.14. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.15. Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, вирішуються директором за участю трудового колективу та повноважених ним органів.

9.16. Підприємство зобов’язане забезпечити працівникам заробітну плату не нижче мінімальної, установленої чинним законодавством України.

 

 1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, яка утворюється за рішенням Засновника, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством.

10.4. Ліквідаційна комісія:

– публікує інформацію про ліквідацію Підприємства з зазначенням терміну направлення кредиторами заяв про свої претензії

– оцінює наявне майно Підприємства і організовує його продаж по узгодженню із Засновником;

– виявляє дебіторів Підприємства та здійснює необхідні заходи для повернення боргів;

– у встановлений законом термін повідомляє працівників про майбутнє звільнення;

– подає на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію, ліквідаційний баланс.

10.5. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

 1. Визнання недійним одного з положень цього Статуту внаслідок змін у законодавстві України не тягне за собою недійсність інших положень.

 

 

 

Секретар міської ради І.І. Сташкевич

 


Додаток
до розпорядження міської ради
22.12.2021 № 22/VIII-1159

Персональний склад

наглядової ради на комунальному підприємстві «КАТП 052810»

Шакурова Олена Володимирівна Депутат Краматорської міської ради VIII скликання
Мельник Ірина Борисівна Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Шпінер Ірина Володимирівна Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Дзержинський Ігор Віталійович Незалежний член наглядової ради
Орлов Євген Вячеславович Незалежний член наглядової ради
Семеренко Тамара Семенівна Незалежний член наглядової ради
Гринченко Світлана Геннадіївна Незалежний член наглядової ради

Протокол №2 ві 08.12.2021 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підпрємств на території Краматорської територіальної громади

Протокол №1  від 13.10.21 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територільної громади

Рішення міької ради № 13/VIII-742 від    05.08.2021 “Про утворення наглядової ради  Комунального автотранспортного підприємства 052810”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 


Додаток 1

до рішення міської ради

24.11.2021 № 20/VIII-1040

ПОРЯДОК

утворення наглядових рад комунальних підприємств

 на території Краматорської територіальної громади

 

I. Загальні положення

1.Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом управління комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємство), який створюється з метою захисту інтересів Краматорської територіальної громади, з застосуванням програм на забезпечення реалізації статутних завдань комунальних підприємств, з наміром підвищення ефективності управління та контролю за діяльністю керівників комунальних підприємств, з дотриманням належного контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств Краматорської територіальної громади та підвищення ефективності їх діяльності і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника комунального підприємства.

2.Порядок про наглядові ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади розроблено відповідно до чинного законодавства України.

3.Порядок визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, організацію діяльності та ліквідацію наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади.

4.Орган, до сфери управління якого належить комунальне підприємство (надалі – орган), звертається з пропозицією до міського голови щодо утворення наглядової ради комунального підприємства, відповідно до порядку утворення наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, затверджених рішенням Краматорською міської радою (надалі – міська рада).

5.Персональний склад наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, порядок проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядових рад визначається цим порядком та затверджується міською радою.

6.Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України з питань організації та діяльності наглядових рад комунальних підприємств, постановами Верховної ради, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Краматорської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями органу до сфери управління якого належить комунальне підприємство, статутом комунального підприємства, цим порядком та іншими нормативно-правовими актами.

7.Дія цього порядку поширюється на комунальні підприємства, засновником яких є Краматорська міська рада.

8.Діяльність наглядової ради базується на принципах законності, добровільності, гласності, демократизму.

2.Утворення Наглядових рад

II. Склад наглядової ради

 1. До складу наглядової ради обов’язково включаються:

– представники виконавчих органів Краматорської міської ради – 2 члена від загального складу наглядової ради комунального підприємства шляхом призначення міським головою;

– депутати Краматорської міської ради (за поданням) – 1 член від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

– незалежні члени, обрані на конкурсних засадах згідно до цього порядку – 4 особи від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

2. Загальна чисельність наглядової ради складає – 7 осіб.

3. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж на одному комунальному підприємстві.

4. Незалежні члени наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади обираються на підставі відкритого конкурсного відбору.

5. Персональний склад наглядової ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади формується шляхом прийняття рішення Краматорською міською радою.

 

III. Утворення наглядової ради

1.Орган невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення міською радою порядку, відповідно до яких утворюється наглядова рада комунального підприємства на території Краматорської територіальної громади, подає пропозиції про утворення наглядової ради комунального підприємства.

2.Орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради інформаційне повідомлення про утворення наглядової ради.

3.Представники виконавчих органів Краматорської міської ради, до складу наглядової ради призначаються на підставі подання міського голови не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

4.Конкурсна комісія, утворена в порядку згідно чинного законодавства та цього порядку та протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.

5.Орган невідкладно розробляє та подає на найближчу після завершення конкурсу сесію міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади з урахуванням подання депутатського корпусу та протоколу конкурсної комісії.

 

ІV. Структура та організація діяльності наглядової ради

1.Кількісний склад членів наглядової ради:

1.1. Персональний склад наглядової ради затверджується Краматорською міською радою і є чинним до прийняття рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

1.2.  Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

2.Організаційна структура наглядової ради:

2.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

2.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження якого визначаються цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

 

V.  Засідання наглядової ради:

1.Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів від загального складу наглядової ради.

Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2.Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови наглядової ради є вирішальним.

3.Засідання наглядових рад скликаються за ініціативою органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, голови наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– обґрунтованої ініціативи члена наглядової ради;

– рішення Краматорської міської ради;

– рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради;

– керівника комунального підприємства.

4.Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.

5.Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

6.Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради.

7.Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради не пізніше як за 2 робочі дні до дати засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради.

8.Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Кожен член наглядової ради може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання наглядової ради є невід’ємною частиною такого протоколу. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради. Оприлюднення протоколу засідання наглядової ради у встановлені строки забезпечується органом до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

9.Протокол засідання наглядової ради оформлюється у кількості не менш ніж двох оригінальних примірниках. Один примірник протоколу передається до органу сфери управління якого належить комунальне підприємство, другий – передається на зберігання керівнику комунального підприємства.

10.Засідання наглядових рад проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядових рад приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

 

VI. Повноваження наглядової ради комунального підприємства

1.Повноваження наглядової ради комунального підприємства, визначається чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства та цим порядком.

2.Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

– визначає види, порядок, організацію діяльності та ліквідацію її комітетів;

– здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному підприємству об’єктів комунальної власності територіальної громади та ресурсів, які знаходяться в користуванні комунального підприємства, за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– аналізує дії керівника щодо управління комунальним підприємством, здійснює контроль за виконанням комунальним підприємством та його керівником покладених на них завдань та рішень міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови;

– вносить пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові та керівнику комунального підприємства з питань діяльності комунального підприємства, покращення результатів його діяльності у вигляді здійснення конкретних заходів;

– в разі необхідності, вносить пропозиції щодо обрання незалежного аудитора комунального підприємств;

– визначає форму контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– проводить перевірки розрахунків тарифів на оплату житлово-комунальних послуг для всіх категорій споживачів;

– бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та визначенні заходів щодо управління такими ризиками;

– розглядає фінансові, інші плани і показники діяльності Комунального підприємства, вносить до них пропозиції і зауваження, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;

– розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік, надає висновки до них;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення господарського зобов’язання, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від десяти (включно) відсотків вартості активів комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення комунальним підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, або про передачу питання на розгляд міської ради;

– подає міській раді пропозиції щодо внесення змін до статуту комунального підприємства, перепрофілювання, реорганізації або ліквідації комунального підприємства;

– складає щорічний та щоквартальні звіти за результатами своєї діяльності та подає їх для ознайомлення на пленарне засідання міської ради;

– вирішує інші питання, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього порядку, Статуту комунального підприємства та рішень міської ради.

3.За погодженням наглядової ради здійснюється зміна організаційної структури, загальної чисельності працівників і штатного розкладу комунального підприємства, умов оплати праці працівників (посадових осіб) та їх стимулювання.

4.Проекти фінансових планів комунального підприємства на наступний рік (зміни до них) погоджуються наглядовою радою. Наглядова рада протягом десяти робочих днів з дня передачі їй проекту фінансового плану (змін до нього) готує висновок до нього, в якому викладає свої зауваження та пропозиції. комунальне підприємство доопрацьовує проект фінансового плану (змін до нього) з урахуванням цих зауважень та пропозицій. У разі їх відхилення комунальне підприємство в пояснювальній записці до проекту фінансового плану або змін до нього зазначає обґрунтовані причини такого відхилення.

Висновок наглядової ради додається до проекту фінансового плану (змін до нього) разом з іншими передбаченими нормативно-правовими актами документами та подається у встановленому порядку на погодження до органу.

5.Наглядова рада надає висновок до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства (за звітні квартали поточного року та за звітний рік), який у встановленому порядку подається на розгляд органу.

6.Наглядова рада зобов’язана інформувати міську раду, міського голову, орган про погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку посадових осіб комунального підприємства, про недодержання вимог статуту комунального підприємства тощо.

Про визначені вище обставини наглядова рада повинна повідомити вказаних суб’єктів в письмовому вигляді не пізніше ніж у триденний строк з дня їх виявлення наглядовою радою.

7.Наглядова рада має право вимагати від керівника комунального підприємства розпочати соціальний діалог з метою укладення колективного договору на комунальному підприємстві.

 

VII. Права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

1.Права члена наглядової ради:

1.1. Член наглядової  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях наглядової ради.

1.2. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;

– брати участь у всіх нарадах, зустрічах, засіданнях, комісіях, переговорах, які проводяться на підприємствах або за участю посадових осіб цих підприємств. Про такі заходи керівники підприємств або за їх дорученням інші особи зобов’язані інформувати членів наглядових рад не пізніше, ніж за один день до дати їх проведення;

– вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради комунального підприємства;

– подавати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

– порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.

2. Члени наглядової ради зобов’язані:

– діяти в інтересах комунального підприємства та Краматорської територіальної громади;

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом комунального підприємства, іншими нормативно правовими актами України та цим Порядком;

– не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність комунального підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;

– не перевищувати межі своїх повноважень.

3. Повноваження голови наглядової ради.

Голова наглядової ради:

– керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Порядком;

– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень,  прийнятих наглядовою радою;

– скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

– не рідше одного разу в рік звітує перед міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів комунального підприємства, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

– за рішенням наглядової ради порушує перед конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради питання щодо внесення змін до її складу;

– представляє наглядову раду у відносинах з комунальним підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

– призначає заступника з числа членів наглядової ради;

– підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

4. Виконання функцій членів наглядових рад комунальних підприємств здійснюються добровільно і на безоплатній основі.

 

VIII. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, або з інших підстав, визначених цим порядком, або чинним законодавством.

Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я міського голови, міської ради з урахуванням вимог цього порядку.

2.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови, міської ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, у випадках, передбачених цим порядком.

3.Член наглядової ради комунального підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту, за рішенням якого його включено до складу наглядової ради, письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам до членів наглядової ради, встановлених в цим Порядком, а також у випадку невідповідності незалежного члена наглядової ради комунального підприємства вимогам до незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств, визначених цим Порядком.

4.Суб’єкти, за рішенням яких особи були включені до членів наглядової ради, отримавши письмову заяву члена наглядової ради комунального підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради комунального підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно.

5.У разі припинення повноважень членів наглядових рад, виконавчий орган Краматорської міської ради, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, має відібрати нових членів наглядових рад в порядку та у спосіб визначеним чинним законодавством, який не перевищує трьох місяців.

6.Повноваження члена наглядової ради припиняються з дати набуття чинності розпорядження міського голови або рішення міської ради.

7.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства припиняються також у випадку:

– неналежного виконання обов’язків – з моменту набуття чинності відповідним рішенням;

– неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради Комунального підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

– притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

– смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

– визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

– ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту комунального підприємства;

– закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

8. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт, за рішенням якого призначено цього члена наглядової ради, має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до процедури, визначеної цим Порядком .

 

IX. Припинення діяльності наглядових рад

1.Діяльність наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади припиняється за рішенням Краматорської міської ради.

 

  

 

Секретар міської ради                                             Ігор СТАШКЕВИЧ

 


Додаток 2

до рішення міської ради

29.09.2021 № 16/VIII-849

ПОРЯДОК

 призначення членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

І. Загальні положення

1.Загальний, персональний склад наглядової ради комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємства) та порядок призначення членів наглядової ради (окрім незалежних членів наглядової ради) визначені чиним законодавством та цим Порядком.

2.Члени наглядової ради комунального підприємства (в тому числі незалежні) – це фізичні особи, які повинні відповідати таким критеріям, як:

2.1. наявність повної цивільної дієздатності;

2.2. наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності комунального підприємства;

2.3. добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

2.4. не бути працівником комунального підприємства, на якому створена наглядова рада;

2.5. відсутність непогашеної судимості.

2.6. відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів.

3.Призначення незалежних членів наглядової ради комунального підприємства визначається цим Порядком на підставі конкурсного відбору, що проводиться конкурсною комісією по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади (далі – Конкурсна комісія).

II. Процедура утворення конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

 

1.Для відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств розпорядженням міського голови створюється колегіальний, постійно діючий орган – конкурсна комісія по відбору незалежних членів наглядових рад.

Конкурс по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади проводиться за процедурою, визначеною цим Порядком та діючим законодавством.

2.Протягом 15 робочих днів з дати набуття законної сили цим Порядком на офіційному веб-сайті міської раді обов’язково оприлюднюється інформація про проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства та перелік необхідних для участі у конкурсі документів.

3. Загальний склад конкурсної комісії складає не більше 6 осіб.

 

III. Організація роботи конкурсної комісії по відбору

незалежних членів наглядових рад

 

1.Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Засідання проводяться гласно та публічно і скликаються головою комісії у разі необхідності. Засідання вважаються повноважними за присутності не менш ½ від загального складу Конкурсної комісії.

2.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів Конкурсної комісії.

3.Засідання Конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації та громадськості. При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

4.Засідання конкурсної комісії, прийняті нею рішення та результати відкритого поіменного голосування оформлюються протоколом, у кількості не менш ніж 2 примірники, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії.

Кожен член Конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання Конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює скановані копії протоколу засідання та додані до нього тексти окремої думки на офіційному веб-сайті ради протягом 5 робочих днів з дати складання.

IV.Порядок проведення конкурсу

1.Конкурсна комісія оголошує про умови та строки проведення конкурсу відповідно до цього Порядку, яке обов’язково повинне містити відомості про:

– найменування, юридичне та фактичне місце знаходження комунального підприємства, основні напрями його діяльності;

– строк, місце і спосіб подання документів для участі в конкурсі;

– номер телефону для довідок, адресу електронної пошти конкурсної комісії;

– перелік документів, які необхідних подати для участі в конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;

– дата та місце проведення конкурсного відбору;

– вимоги відповідно до цього Порядку.

2.Для участі в конкурсному відборі претендент подає такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти (за наявності), відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);

3.Секретар конкурсної комісії надає консультаційну допомогу кандидатам з питань оформлення та подання документів для участі у конкурсі.

4.Конкурсна комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про допуск кандидата або відмову в допуску до участі у конкурсі.

Підставою для відмови у допуску до участі у конкурсі може бути:

 • невідповідність кандидата встановленим вимогам;
 • подання неповного пакету документів.

У разі відмови кандидату в допуску до участі у конкурсі в протоколі зазначається підстава для такої відмови.

Кандидат, якому було повернуто документи через їх неправильне оформлення або подання неповного пакету документів, має право на повторне подання документів для участі у конкурсі в межах оголошеного конкурсною комісією строку подання таких документів.

5.У разі відсутності кандидатів на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсі, конкурсна комісія оголошує проведення нового конкурсу.

6.Протягом 15 днів із дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядає документи, подані на участь у конкурсі, та проводить з кандидатами співбесіди, враховує їхню здатність висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, застосовувати творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.

7.За результатами дослідження документів від кандидатів та проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників незалежних членів наглядових рад, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядових рад.

8.Секретар конкурсної комісії передає один примірник протоколу комісії відповідному органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич

Контакти:

84303,  вул.Охтирська, 235

Соціальні мережі: Facebook

Телефон: +380 (626)41-23-86

Email: katp052810@ukr.net

Адреса веб-сайту:http://katp052810.com.ua

Графік роботи:

понеділок-п’ятниця з 07-00 до 15-30,

перерва з 11-00 до 11-30

Прийом громадян: