Комунальне некомерційне підприємство

«Дитяче територіальне медичне об’єднання»

Краматорської міської ради»

ЕДРПОУ: 01990803

Генеральний директор: Капуста Наталія Вікторівна

Заступники:

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
23.06.2021 № 10/VIII-581

С Т А Т У Т
комунального некомерційного підприємства

«ДИТЯЧЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»

Краматорської міської ради
 (нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Дитяче територіальне медичне об’єднання» Краматорської міської ради (надалі – Підприємство) є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що  надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню (віком від 0 до 17 років 11 міс 30днів) в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.2. Підприємство створене за рішенням Краматорської міської ради (надалі – Засновник) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунальної медичної установи «Дитяче територіальне медичне об’єднання» у комунальне некомерційне підприємство. Майно підприємства є власністю територіальної громади міста Краматорськ в особі Краматорської міської ради Донецької області.

1.3. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунальної медичної установи «Дитяче територіальне медичне об’єднання» м. Краматорськ.

1.4. Підприємство створене на базі майна комунальної власності Краматорської міської ради.

1.5. Засновником Підприємства та Власником майна  Підприємства є Краматорська міська рада (надалі – Засновник).

Уповноваженим виконавчим органом управління власника Підприємства є відділ охорони здоров’я Краматорської міської ради (надалі – орган управління). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику, органу управління та міському голові.

1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, є неприбутковою організацією та внесено контролюючим органом до реєстру неприбуткових установ та організацій.

1.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників Підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.8. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.7 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.9. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне некомерційне підприємство «Дитяче територіальне медичне об’єднання» Краматорської міської ради;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «ДТМО» КМР.

2.2. Місцезнаходження Підприємства: вул. Героїв України, будинок 20, місто Краматорськ, Донецька область, 84333.

ІІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

– медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги населенню. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.

– створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

– надання пацієнтам відповідно до законодавства послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я;

– надання пацієнтам відповідно до законодавства спеціалізованої (високо спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги;

– організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

– організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

– проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності;

– направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

– проведення профілактичних оглядів;

– придбання, зберігання, знищення, перевезення, реалізація (відпуск), використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів на підставі відповідної ліцензії, отриманої в порядку передбаченому законодавством;

– організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

– провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

– здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.4. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених статутом, потрібний спеціальний дозвіл, підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

ІV. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Краматорської територіальної громади, на праві оперативного управління, а земельними ділянками – відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, погодженого з органом управління, самостійно може організовувати виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізовувати її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.7. Штатний розпис, фінансовий план та звіт про виконання, плани використання бюджетних коштів та помісячні плани використання бюджетних коштів Підприємства затверджуються Генеральним директором Підприємства за погодженням з органом управління

4.8. Структура Підприємства затверджується Генеральним директором Підприємства після узгодження міським головою. Гранична чисельність працівників Підприємства за поданням Генерального директора затверджується міським головою.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладе­ними із Національною службою здоров’я України, що реалізує державну політику у сфері фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.2. Кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення, укладе­ними із міським головою:

5.3.2.1. Фінансування з місцевого бюджету за бюджетними програмами (програма соціа­льно-економічного розвитку регіону, програма розвитку медичної галузі тощо);

5.3.2.2.  Фінансова підтримка з місцевого бюджету.

5.3.3. Кошти від надання платних медичних послуг відповідно до чинного законодавства України; кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління, кошти від реалізації майна (крім нерухомого) тощо.

5.3.4. Кошти, отримані від фізичних та юридичних осіб, які незаборонені діючим зако­нодавством України.

5.3.5. Комунальне майно, передане Засновником Підприємству в оперативне управління відповідно до чинного законодавства України.

5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб.

5.3.8. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 1000 гривень 00 копійок (одна тисяча гривень 00 копійок) та формується у грошовій формі.

5.5. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України, локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

5.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статис­тичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства  в тому числі органу управління у визначеному чинним зако­нодавством України порядку.

5.7. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного зако­нодавства України, враховуючи норми даного Статуту.

VІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські та інші договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства України. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до чинного законодавства України.

6.1.4. Володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та неру­хомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах, визначених чинним

законодавством України та даним Статутом, а також орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

6.1.5. Визначати напрямки використання грошових коштів згідно фінансовому плану затвердженому органом управління у порядку, визначеному чинним законодавством України та даним Статутом.

6.1.6. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному чинним законодавством України порядку.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному чинним законодавством України порядку.

6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства на підставі рішення Засновника із погодженням уповноваженого органу та міським головою.

6.1.11. Розраховувати та подавати на затвердження вартість робіт і послуг, що надаються Підприємством, відповідно до чинного законодавства України;

6.1.12. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.2.2. Забезпечувати належне та якісне надання медичних послуг населенню;

6.2.3. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я територіальній громаді Краматорська.

6.2.4. Створювати для працівників Підприємства належні і безпечні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, соціального страхування;

6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України,

6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх відповідно до фінансового плану затвердженому органом управління з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту,

6.2.8. Отримувати спеціальні дозволи, ліцензії на діяльність в сфері медичних послуг, лікувально-профілактичної допомоги, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства України;

6.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством України;

6.2.10. Забезпечувати права громадян на вільний вибір лікаря та підприємства з надання медичної допомоги у визначеному чинним законодавством України порядку.

VІІ. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Підприємство є підзвітним та підконтрольним Засновнику, органу управління та міському голові.

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Генеральний директор.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника Підприємства здійснюються відповідно до чинного законодавства України, на конкурсній основі та умовах контракту.

7.3. У Підприємстві може створюватися Наглядова рада.

Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації Наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів Наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

7.4. У Підприємстві може створюватись Спостережна рада за рішенням власника (Зас­новника) Підприємства з обов’язковим залученням представників громадськості (за їхньою згодою).

7.5. З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена Опікунська Рада. Діяльність, склад та інші питання щодо Опікунської Ради регулюються Положенням, яке затверджується наказом Генерального директора Підприємства за погодженням із органом управління.

7.6. Засновник (Власник):

7.6.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства;

7.6.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього;

7.6.3. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використову­ється нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;

7.6.4. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальних громад та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління, безпосе­редньо або через орган управління;

7.6.5. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає лікві­даційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс;

7.6.6. Здійснює інші повноваження згідно діючого законодавства.

7.7. Генеральний директор  Підприємства:

7.7.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності, делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

7.7.2. Вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що відне­сені чинним законодавством України, даним Статутом та контрактом до компетенції Заснов­ника, органу управління та/або міського голови;

7.7.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів України;

7.7.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану роз­витку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефек­тивності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна власності територіальної громади і доходу згідно з вимогами чинного законодавства України, даного Статуту та укла­дених Підприємством договорів;

7.7.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства згідно фінансового плану затвердженого органом управління відповідно до чинного законодавства України, даного Статуту та контракту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;

7.7.6. Видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та праців­ників Підприємства, у межах своєї компетенції;

7.7.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;

7.7.8. Повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, вне­сення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим у строки і в порядку, встановлені чинним законодав­ством України;

7.7.9. Подає органу управління квартальну, річну, фінансову, бухгалтерську та іншу звітність Підприємства та інформацію за запитами органу управління;

7.7.10. Надає за запитом Засновника звіт про виконання фінансового плану, оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду;

7.7.11. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, медичного директора, головного бухгалтера, затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками, які несуть персональну відповідальність за порушення своїх посадових обов’язків згідно інструкцій;

7.7.12. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи керівників структурних підрозділів, інших працівників Підприємства, а також інші, передбачені чинним законодавством України про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників Підприємства згідно із затвердже­ним в установленому порядку штатним розписом Підприємства;

7.7.13. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору Підприємства в порядку, визначеному чинним законодавством України;

7.7.14. Подає міському голові на узгодження структуру Підприємства, затвердження граничну чисельність працівників Підприємства, а органу управління на узгодження штатний розпис та затвердження фінансовий план та зміни до нього розроблені згідно положення затвердженого Засновником;

7.7.15. Встановлює розміри посадових окладів працівників Підприємства відповідно до вимог діючого законодавства України;

7.7.16. Розробляє і затверджує форми і системи оплати праці в установленому порядку, встановлює працівникам Підприємства премії, винагороди, надбавки і доплати на умовах, передбачених колективним договором та чинним законодавством України. Вживає заходи для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам Підприємства, а також сплати передбачених чинним законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7.7.17. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог чинного законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7.7.18. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з його вини в порядку, визначеному чинним законодавством України;

7.7.19. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства з урахуванням вимог даного Статуту, інші положення та порядки, що мають системний характер;

7.7.20. Має право укладати договори оренди майна відповідно до вимог чинного законодавства України.

Надання в оренду нерухомого майна здійснюється Підприємством відповідно до діючого законодавства України та локальних актів (рішень) органів місцевого самоврядування міста Краматорська;

7.7.21. Укладає господарські та інші договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також з фізичними особами відповідно до чинного законодавства України. Здійснює співробітництво з іноземними організаціями відповідно до чинного законодавства України;

7.7.22. Погоджує з органом управління свої стимулюючі виплати, доцільність та розмір цих виплат, відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України та невідкладно інформує орган управління про свою тимчасову втрату працездатності;

7.7.23. Вирішує інші питання, не віднесені до компетенції Засновника та/або органу управління, згідно із чинним законодавством України, даним Статутом;

7.7.24. Має інші права та обов’язки, визначені чинним законодавством України та контрактом.

7.8. Генеральний директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.9. У разі відсутності Генерального директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, його обов’язки виконує заступник Генерального директора чи інша особа, визначена наказом органу управління, яка несе персональну відповідальність   на час виконання покладених на неї обов’язків Генерального директора.

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства затверджується Генеральним директором.

8.2. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства визначається Генеральним директором Підприємства.

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затвер­джуються Генеральним директором.

Розподіл обов’язків між заступниками Генерального директора погоджуються з органом управління.

8.4. Гранична чисельність працівників Підприємства за поданням Генерального директора погоджується міським головою.

ІХ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.2. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу та інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво інтересів трудового колективу з метою внесення пропозицій щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Генеральний директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається  Генеральному директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу, визначеному загальними зборами трудового колективу.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України, даного Статуту та Колективного договору.

9.7. Мінімальна заробітна плата працівників Підприємства не може бути нижчою від встановленого чинним законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

9.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

Х. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства та цільовим використанням майна здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству України.

ХІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідація за рішенням Засновника в порядку визначеному чинним законодавством України.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, засновником яких є Краматорська міська рада, або зараховуються до доходу міського бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому чинним законодавством України порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до чинного законодавства України.

11.7. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України про працю.

11.8. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.9. Все, що не передбачено даним Статутом, регулюється чинним законодавством України.

ХІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Зміни до даного Статуту вносяться за потребою рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до даного Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

Секретар міської ради                                                                     І.І. Сташкевич

Контакти:

вул. Героїв України, 20, м. Краматорськ, Донецька обл.  84333

Соціальні мережі:  Facebook

Телефони: +380(6264)3-05-80

E-mail: kmu_dtmo@ukr.net