КП Ринок “Лазурний”

ЄДРПОУ 23603356

Директор– Жирнова Вікторія Вікторівна

 

 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: 

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
31.03.2021 № 7/VIII-289

С Т А Т У Т

Комунального підприємства «Ринок Лазурний»

Краматорської міської ради

 

I.Загальні положення

1.Цей Статут визначає правові та економічні основи організації і діяльності Комунального підприємства «Ринок Лазурний» Краматорської міської ради, іменованого надалі «Підприємство», та є новою редакцією статуту Державного комунального підприємства ринок «Лазурний».

Комунальне підприємство «Ринок Лазурний» Краматорської міської ради (надалі Підприємство), утворене на основі комунальній власності територіальної громади міста Краматорська  і діє у відповідності до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України, рішень Краматорської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та цього Статуту.

  1. Найменування Підприємства:

2.1. Повне:  Комунальне підприємство «Ринок Лазурний» Краматорської міської ради;

2.2.  Скорочене: К П «Ринок Лазурний».

3.Засновником та власником майна Підприємства є Краматорська міська рада (надалі – Засновник).

Підприємство у своїй діяльності підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Засновнику, виконавчому комітету Краматорської міської ради, відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю, міському голові, заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Органом, до сфери управління якого належить Підприємство, є відділ комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради (надалі – Орган управління).

4.За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним унітарним підприємством (комунальне комерційне підприємство) і здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування, власного комерційного ризику та вільного найму працівників.

5.Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням.

Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

6.Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

7.Місцезнаходження Підприємства: 84320, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Леоніда Бикова, будинок 6.

 

II.Мета і види діяльності Підприємства

1.Основною метою  діяльності  Підприємства  є одержання прибутку для  розвитку підприємства, повне та якісне задоволення потреб українських та  іноземних юридичних осіб та громадян  в різного роду товарах, продукції промислового, сільськогосподарського, виробничо-технічного та іншого призначення,      формування товарного ринку, насичення ринку товарами, підвищення конкурентоздатності товарів, розвитку торгово-заготівельної діяльності, розвитку інфраструктури, проведення святкових ярмарків, а також забезпечення за допомогою одержаного прибутку соціальних та економічних потреб колективу Підприємства та інтересів Засновника.

 

                                               III. Видами діяльності Підприємства є:

КВЕД  2010                                               Назва виду діяльності
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
46.11 Діяльність  посередників  у   торгівлі   сільськогосподарською  сировиною,  живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
46.17 Діяльність    посередників    у    торгівлі    продуктами     харчування,    напоями    та тютюновими виробами;
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого ассортименту;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
47.22 Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими

кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-тех нічними виробами в спеціалізованих магазинах;
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
56.21 Постачання готових страв для подій;
56.29 Постачання інших готових страв;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
81.10 Комплексне обслуговування об ‘єктів;
81.20 Діяльність із прибирання;
95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання;
95.12 Ремонт обладнання зв’язку;
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів;
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів;
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси;
96.09 Надання інших індивідуальних послуг.                                              

Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, які не суперечать діючому законодавству.

Види діяльності, які потребують ліцензування Підприємство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії у встановленому законом порядку.

                                                                      IV.Правовий статус Підприємства

1.Цивільна правоздатність Підприємства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення або з іншого моменту, визначеного чинним законодавством.                                                                                                

Цивільна правоздатність Підприємства може бути обмежена лише за рішенням суду.

2.Підприємство набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та законодавства.

Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту виступає від імені Підприємства, зобов’язана діяти в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Якщо орган або особа Підприємства та інші особи, які відповідно до закону чи цього Статуту виступають від імені Підприємства, порушують свої обов’язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Підприємству.

3.Підприємство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

Права на об’єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим не забороненим законом способом.

4.Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах закріпленого за ним майна згідно з чинним законодавством.

Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій, а держава її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

 

V.Майно Підприємства

1.Власником майна Підприємства є Краматорська міська рада.

2.Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

3.Майно Підприємства перебуває в комунальній власності та закріплене за Підприємством на праві господарського відання.

Підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном, яке належить до основних фондів Підприємства, лише з дозволу Краматорської міської ради.

4.Джерелами формування майна Підприємства є:

– майно, передане йому Засновником;

– грошові та матеріальні внески Засновника;

-доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

– доходи від цінних паперів;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні вкладення, дотації з бюджетів та інші види цільового фінансування;

-майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку;

 – безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.Статутний капітал підприємства становить 0 (Нуль) гривень 00 копійок.

Вкладом до статутного капіталу Підприємства можуть бути будинки, споруди, приміщення, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, приміщеннями, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Підприємства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно комунальних

підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

Розмір статутного капіталу Підприємства визначається та може бути змінений рішенням Засновника.

6.Підприємство не має права продавати, передавати іншим юридичним та фізичним особам, міняти, передавати в заставу будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна без узгодження з Засновником.

7.Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за підприємством, здійснюється за погодженням з Краматорською міською радою.

Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є комунальною власністю.

8.Підприємство має право здавати в оренду майно, яке йому належить, відповідно до чинного законодавства  підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам.

9.Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Краматорської міської ради

10.Майно Підприємства не може бути предметом безкоштовного використання, застави (в тому числі податкової застави), внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб..

11.Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

12.Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню добровільно або за рішенням суду.

 

VI.Права та обов’язки Підприємства

1.Підприємство має право в обсязі, дозволеному чинним законодавством та цим Статутом:

– здійснювати цивільні права та набувати обов’язки, вступати у господарські, цивільні та адміністративні правовідносини з юридичними та фізичними особами, від свого імені укладати договори, різного роду угоди, контракти, інші правочини, підписувати протоколи наміру, набувати майнові і немайнові права;

– мати на праві власності або володіння, господарського відання, орендувати, здавати в оренду та суборенду, а також продавати, передавати та іншим чином відчужувати належного йому на праві власності нерухоме та рухоме майно, майнові та особисті немайнові права в межах, не заборонених чинним законодавством та Засновником.

– виступати від свого імені в будь-якому суді України як позивач, відповідач або третя особа, в тому числі господарському, адміністративному, місцевому загальному суді, судах апеляційної, касаційної інстанції, Верховному суді України, в будь-яких інших юрисдикційних органах;

– мати печатку зі своїм найменуванням, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг та інші реквізити юридичної особи, самостійний баланс;

– відкривати поточні та інші рахунки в установах банку в національній валюті України та користуватися ними;

– брати участь в культурних, наукових, професійних та інших обмінах, виставках, ярмарках, аукціонах, конференціях та інших подібних заходах;

– отримувати кредити, позики за згодою Засновника;

– планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, включаючи-здійснення її шляхом реклами товарів і послуг та маркетингу, а також опублікування,

придбання та/або розповсюдження матеріалів у друкованій, електронній та іншій формах;

– наймати громадян як за трудовими договорами, так і цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму згідно з законодавством України;

– здійснювати фінансові операції усіх видів;

– самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень, плану розвитку до робіт, послуг та економічних ситуацій;

– реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, за цінами (тарифами), що встановлюються органами місцевого самоврядування, або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими (регульованими) державними цінами (тарифами);

– самостійно згідно з чинним законодавством України і колективним договором, встановлювати форми, систему і розмір оплати праці, а також інші види прибутку працівників;

– за згодою Засновника створювати філії, представництва, відділення й інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них.

2.Підприємство зобов’язано:

– забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;

– забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

– здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню господарської діяльності, придбати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також фізичних осіб;

– створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

– здійснювати заходи з удосконалення організації роботи підприємства;

– здійснювати заходи з удосконалення заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи підприємства, забезпечувати економічне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємста, виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

– виконувати інші зобов’язання, визначені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Засновника, розпорядженнями міського голови.

3.Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник підприємства та головний бухгалтер

(бухгалтер) несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

VII.  Управління Підприємством. Трудовий колектив

1.Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства України.

2.Підприємство очолює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови на контрактній основі. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора здійснюється виключно згідно контракту.

3.Директор Підприємства підзвітний Засновнику, виконавчому комітету Краматорської міської ради, міському голові, відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради.

4.Директор Підприємства у межах своєї компетенції:

– діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із підприємствами, організаціями, установами будь-якої форми власності, у судових органах усіх рівнів, а також з іншими юридичними особами та громадянами, із державними організаціями, органами України та інших країн з усіх питань діяльності Підприємства в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

– видає довіреності працівникам Підприємства або іншим третім особам для вчинення дій від імені Підприємства;

– укладає від імені Підприємства правочини (договори, угоди, контракти та інші юридичні акти), які не заборонені законодавством України та не відносяться до компетенції Засновника;

– відкриває у банках, фінансових установах розрахункові, депозитні, валютні та інші рахунки Підприємства, вчиняє операції за такими рахунками;

– визначає перспективи розвитку Підприємства. Забезпечує виконання поточних, перспективних планів і програм Підприємства;

– розпоряджається майном та коштами Підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

– затверджує структуру та штатний розпис Підприємства;

– призначає, переводить, звільняє, заохочує, притягує до відповідальності та накладає стягнення до працівників Підприємства у встановленому порядку згідно з трудовим законодавством України;

– видає накази, розпорядження, доручення, обов’язкові для всіх працівників Підприємства, підписує акти, платіжні, банківські та інші документи, пов’язані з фінансово – господарською діяльністю Підприємства;

– здійснює будь-які інші функції щодо управління Підприємством, що не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

– несе персональну відповідальність перед Засновником, уповноваженим ним органом і трудовим колективом працівників за діяльність Підприємства.

5.На випадок тимчасової відсутності Директора (у зв’язку із службовими та іншими відрядженнями, відпустками та іншими справами), Директор може покласти виконання обов’язків Директора на свого заступника чи іншого працівника Підприємства (у разі відсутності заступника).

     Особа, що виконує обов’язки Директора, має повноваження Директора, встановлені цим Статутом.

6.До повноважень Засновника належить:

– затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень;

– зміна розміру статутного капіталу Підприємства;

– прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Підприємства;

– прийняття рішення про вступ Підприємства до господарських об`єднань;

– вирішення питання про передачу на баланс Підприємства   (у повне господарське ві-

дання) майна;

– надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника);

– здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

7.До компетенції Органу управління належить:

– управління (в межах визначених Засновником) майном Підприємства, що належить до комунальної власності.

 – здійснення координації діяльності Підприємства;                                                                                                                                                                                                        – заслуховування звітів директора про роботу Підприємства;

-встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків Підприємства;

– підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження майна Підприємства;

– здійснення інших повноважень щодо управління Підприємством, відповідно до чинного законодавства України та рішень Засновника.

8.Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудового договору (угоди) або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

Функціональні обов’язки працівників Підприємства визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством.

9.Члени трудового колективу мають права та обов’язки згідно із законодавством України про працю.

10.Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я працівників Підприємства, вирішуються Директором Підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів (особи), якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у тому числі вирішення соціально-економічних питань, охорони праці, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

Право укладення колективного договору від імені Підприємства надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – первинній профспілковій організації (уповноваженій особі).

11.Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам законодавства України про колективні договори.

12.Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

13.На Підприємстві може бути утворена наглядова рада відповідно до критеріїв та порядку, затверджених рішенням Краматорської міської ради.

 

VIII. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

1.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток.

2.Розподіл чистого прибутку визначає Засновник за поданням відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю.

3.Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

4.Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в

усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

5.Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю Директора Підприємства.

6.Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

IX.  Умови і порядок припинення діяльності

1.Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника – Краматорської міської ради, суду та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

2.Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією ( ліквідатором), яка утворюється (призначається) органом, що прийняв рішення про припинення Підприємства. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління Підприємством. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Засновником, відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний балансПідприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

4.При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

5.Ліквідація Підприємства вважається закінченою, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

 

 X.Прикінцеві положення

1.Питання, що не врегульовані цим Статутом вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                                       І.І.Сташкевич


Рішення міької ради № 13/VIII-746 від    05.08.2021 “Про утворення наглядової ради комунального підприємства «Ринок Лазурний» Краматорської міської ради”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 

Контакти:

84320, вул. Бикова, б 6

Телефон: +38 (06264) 9-05-35

Email: iIazyrniy@ukr.net

Графік роботи:

 

Прийом громадян:

 

 

понеділок з 10-00 – 12-00