Архівний відділ

Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами – Славинській Ірині Олександрівні, з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний державному архіву області, Державній архівній службі.

Архівний відділ міської ради утворюється за рішенням міської ради для зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на території міста.

Начальник відділу: Алексєєнко Валерія Анатоліївна
тел.: +380 (626) 48-56-80
Email: arhiv@krm.gov.ua


Основними завданнями відділу є:

1)  здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;

2)  координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій (далі – юридичні особи), приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (далі – приватні архіви), архівних установ, створених для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі – трудові архіви), з питань архівної справи і діловодства;

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

5)  забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, ведення їх обліку і використання відомостей, що в них містяться;

6)  додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

Архівний відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

1)  складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти міських програм, планів розвитку архівної справи, забезпечує їх виконання;

2)  забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду на різних носіях інформації, переданих архівному відділу органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, релігійними організаціями, які діють (діяли) на території міста;

документів особового походження;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

документів з кадрових питань (особового складу), що зберігаються у архівному відділі, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

документів тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб – підприємців, які припинили свою діяльність, що були зареєстровані на території міста;

виборчої документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства;

облікових документів і довідкового апарату до них.

3) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) веде облік юридичних і фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу, на підставі затверджених списків;

7) подає на затвердження державному архіву області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

8) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

9) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності трудових архівів;

10) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації міста, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

11)  створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі;

12) здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

13) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;

14)  видає архівні довідки, копії документів, витяги та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, на вимогу фізичних осіб забезпечує долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу в разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про неї;

15)  здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) експертно-перевірочною комісією державного архіву та експертною комісією архівного відділу міської ради;

16)  здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;

17)  здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;

18)  веде облік юридичних осіб, що звернулися до архівного відділу та перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до архівного відділу;

19)  здійснює моніторинг збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності;

20)  забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність та були зареєстровані на території міста;

21)  проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються у архівному відділі, розглядає на засіданні експертної комісії архівного відділу міської ради акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

22)  створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів, що знаходяться на збереганні у архівного відділу;

23) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у архівного відділу;

24) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;

25)  інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів архівного відділу;

26)  видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

27)  забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

28)  вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-196

П О Л О Ж Е Н Н Я
про архівний відділ Краматорської міської ради

І. Загальні положення

1.Архівний відділ Краматорської міської ради (далі – архівний відділ) є виконавчим органом Краматорської міської ради, створеного відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», утвореним за рішенням міської ради для зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб- підприємців, управління архівною справою та діловодством на території міста.

Архівний відділ є правонаступником відділу трудового архіву Краматорської міської ради.

2.Архівний відділ підконтрольний та підзвітний міській раді підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові.

З питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади підзвітний та  підконтрольний державному архіву області, Державній архівній службі України.

3.У своїй діяльності архівний відділ керується Конституцією та Законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції, Державної архівної служби, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та положенням про архівний відділ, затвердженим з урахуванням Типового положення.

З питань організації та методики ведення архівної справи архівний відділ керується правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Державної архівної служби, державного архіву області.

4.Архівний відділ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, власні бланки, рахунки в органах Казначейства. Функціонування архівного відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

5.Отримані доходи, або їх частина не можуть перерозподілятись серед засновників (учасників), працівників архівного відділу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб. Використовує свої доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності визначених установчими документами.

6.У разі припинення архівного відділу (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи відділу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

ІІ. Загальні напрямки діяльності архівного відділу

  Основними завданнями архівного відділу є:

1)  здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;

2)  координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій (далі – юридичні особи), приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (далі – приватні архіви), архівних установ, створених для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі – трудові архіви), з питань архівної справи і діловодства;

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

5)  забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, ведення їх обліку і використання відомостей, що в них містяться;

6)  додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

ІІІ. Функції архівного відділу

  Архівний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)  складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти міських програм, планів розвитку архівної справи, забезпечує їх виконання;

2)  забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду на різних носіях інформації, переданих архівному відділу органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, релігійними організаціями, які діють (діяли) на території міста;

документів особового походження;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

документів з кадрових питань (особового складу), що зберігаються у архівному відділі, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

документів тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб – підприємців, які припинили свою діяльність, що були зареєстровані на території міста;

виборчої документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства;

облікових документів і довідкового апарату до них.

3) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) веде облік юридичних і фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу, на підставі затверджених списків;

7) подає на затвердження державному архіву області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

8) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

9) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності трудових архівів;

10) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації міста, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

11)  створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі;

12) здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

13) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;

14)  видає архівні довідки, копії документів, витяги та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, на вимогу фізичних осіб забезпечує долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу в разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про неї;

15)  здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) експертно-перевірочною комісією державного архіву та експертною комісією архівного відділу міської ради;

16)  здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;

17)  здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;

18)  веде облік юридичних осіб, що звернулися до архівного відділу та перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до архівного відділу;

19)  здійснює моніторинг збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності;

20)  забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність та були зареєстровані на території міста;

21)  проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються у архівному відділі, розглядає на засіданні експертної комісії архівного відділу міської ради акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

22)  створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів, що знаходяться на збереганні у архівного відділу;

23) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у архівного відділу;

24) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;

25)  інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів архівного відділу;

26)  видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

27)  забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

28)  вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

IV. Права архівного відділу

   Архівний відділ має право:

1)   вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

2)  отримувати в установленому порядку документи від юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

3) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

4)   звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

5)   порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

6)   порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

7) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком документів з обмеженим доступом;

8)  одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан упорядкування документів;

9)   надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції архівного відділу;

10) укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, що не суперечать чинному законодавству, а також цьому положенню;

11) брати участь у нарадах, які проводять орган місцевого самоврядування, ліквідаційна комісія (ліквідатор),  державний архів області, в разі розгляду на них питань роботи з документами;

12) одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів).

Архівний відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

V. Організація управління архівним відділом

 1.Архівний відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

2. Начальник архівного відділу:

1) організовує діяльність архівного відділу, персонально відповідає за виконання покладених на архівний відділ завдань;

2)   розподіляє завдання між працівниками архівного відділу, контролює їх виконання;

3) вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

4)  проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції архівного відділу;

5)   видає у межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

6) приймає та звільняє з посад працівників архівного відділу (за винятком працівників, які належать до посадових осіб місцевого самоврядування);

7) організовує  проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у архівному відділі для посадових осіб місцевого самоврядування,

8)  розробляє штатний розпис та подає на затвердження міському голові;

9) вирішує питання надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), преміювання, службових відряджень працівникам архівного відділу, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень;

10) здійснює інші повноваження відповідно до положення про архівний відділ, а також завдань, покладених на нього рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови;

11) представляє архівний відділ з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

3.Службові обов’язки працівників архівного відділу визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються начальником архівного відділу.

4.Для розгляду питань, пов’язаних з проведенням попередньої експертизи цінності документів та подання її результатів на розгляд експертно-перевірної комісії до державного архіву області в архівному відділі створюється постійно діюча експертна комісія.

Положення та персональний склад експертної комісії затверджується керівником архівного відділу на підставі Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради.

5.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників архівного відділу визначає міська рада на підставі пропозицій міського голови. Штатний розпис архівного відділу затверджує міський голова.

VI.Відповідальність

1.Працівники архівного відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне
виконання посадових обов’язків, завдань та функцій, покладених на них, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники архівного відділу
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                               І.І. Сташкевич


ВІДОМОСТІ

Про місцезнаходження документів

Категорія документів Куди слід звертатись
1.Підтвердження трудового стажу та заробітної плати
 

Працівник партійних та комсомольських органів по Донецькій області (обласного міських, районних комітетів компартії і комсомолу)

до державного архіву Донецької області
Якщо підприємство (установа, організація) діюче  

безпосередньо до підприємства(установи, організації)Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch)

Якщо підприємство (установа,організація) реорганізовано або змінило форму власності До правонаступника
 

Якщо підприємство (установа,організація) знаходиться у стані ліквідації (припинення)

 

До голови ліквідаційної комісії (ліквідатора)-Єдиний реєстр арбітражних керуючих (https://ak.minjust.gov.ua/)

 

Якщо підприємство (установа,організація) ліквідовано- Список ліквідованих підприємств Донецької області

(https://dn.archives.gov.ua/fondy/likvidpred/,

https://dn.archives.gov.ua/fondy/likvidpred/

2.Методичні книги та актові записи про народження, вступ у шлюб та смерть
По Донецькій області:
до 1920 року,1932-1933 роки  

до державного архіву Донецької області

 

після 1920 року (крім 1932-1933 років)  

 

до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області або до відділу ДРАЦС за місцем проживання

 

 

По іншим областям

 

до державних обласних архівів за місцем реєстрації запису

3. Друга світова війна

 

Про участь у Другій світовій війні  

До Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації та державних обласних архівів за місцем призову

 

та території Донецької області у 1941-1943 роках до державного архіву Донецької області
– на території інших областей до державних обласних архівів за місцем проживання у запитуваний період
 

Документи про осіб,відправлених на примусові роботи в Германію

 

до держархівів областей за місцем відправки

 

Документи пропроходження фільтрації

 

до управлінь СБУ в областях та держархівів областей за місцем призову в Радянську Армію, відправки в Германію

 

Документи про військовополонених

 

до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО)

4.Репресії, Голодомор
Документи про репресованих, розкуркулених громадян  

до Галузевого державного архіву МВС України та головних управлінь Національної поліції України в областях;

 

до Галузевого державного архіву СБУ України та управлінь СБУ в областях;

 

до державних архівів за місцем проведення дій карних органів

5. Рішення виконкомів сільських, селищних, районних, міських рад по Донецькій області
 

Прийнято до 1991 року включно

 

до держархіву Донецької області

 

Прийняті після 1991 року

 

безпосередньо до виконкомів, якими прийнято рішення або до архівних відділів міських рад

6.Утворення, перейменування населених пунктів Донецької області:
 

На підставі рішень Донецької облвиконкому

 

до держархіву Донецької області

 

На підставі рішень, прийнятих органами вищої влади УРСР,СРСР

до ЦДАВО
7. Документи, створені в наслідок вчинення нотаріальних дій
 

Договори купівлі-продажу, дарування, спадкові справи, заповіти тощо

 

До державних та приватних нотаріусів- Єдиний реєстр нотаріусів (https://ern.minjust/gov.ua/pages/default.aspx)

 

До Донецького обласного державного нотаріального архіву

 

Адреси:

Державний архів Донецької області:

85102,м.Костянтинівка,пр.Ломоносова,156.Тел.: (06272) 2-52-05.

E-mail: arhive_dn@arch.gov.ua

 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану ( ДРАЦС) Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області:

84301,м.Краматорськ,вул.Паркова,10.Тел.: (06264)7-00-33.

E-mail: vcs@dn.minjust.gov.ua

 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО):

03110,м.Київ-110,вул.Соломꞌянська,24. Тел.:(044) 275-36-66.

E-mail: tsdavo@arch.gov.ua

 

Галузевий державний архів СБУ :

01601,м.Київ,вул.Золотоворітська,7.

Для кориспонденції: 01601,м.Київ,вул.Малопідвальна,16.Тел.: (044) 256-92-96.

E-mail: arhivsbu@ssu.ua

 

Галузевий державний архів МВС України:

01024,м.Київ,вул.Академіка Богомольця,10.Тел.:(044) 256-11-23,(044) 254-76-22.

E-mail:derzh_arhiv@mvs.gov.ua

 

Донецький обласний державний нотаріальний архів:

Юр.адреса(для листування): 85302,Донецька область,м.Покровськ,м-н Гірник,1.

Адреса фактичного розташування: Донецька область, м.Покровськ, вул.Горького, буд.51.

Тел.:(050)347-63-13, (06239)2-14-23,

E-mail: info_arhiv@dn.dn.notary.gov.ua

 

Державні обласні архіви– https://www.archives.gov.ua/?pag=2

 

Управління СБУ в областях – https://ssu.gov.ua/ua/pages/103

 

Управління Національної поліції в областях – https://www.npu.gov.ua/ru/pliciya-v-oblastyax.html

Архівний відділ Краматорської міської ради забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства на території міста, координує діяльність органів державної влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності з питань архівної справи і діловодства,забезпечує формування Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, здійснює їх облік та зберігання.

 

У фондах архіву зберігаються документи Краматорської міської ради, установ і організацій міста, які налічують 31 фондів на 7083 справ за 1944-2016 роки.

Життя міста в минулому та теперішньому часі відображено на сторінках фонду міської газети «Краматорская правда».

Архів зберігає 38 фотоальбомів, в яких є фотознімки міста, будівництва промислових підприємств, жилих будинків, об’єктів культури, освіти, спорту.

Документи містять інформацію про соціально-економічний та політичний розвиток міста, висвітлюють роботу органів місцевого самоврядування, установ охорони здоров’я, культури, освіти, промисловості та інших державних підприємств.

У фондах виконкомів міської, селищних рад зберігаються розпорядчі документи, рішення міської ради, спрямовані на забезпечення захисту прав громадян з житлових, земельних питань, документи щодо реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, легалізації громадських організацій, які здебільшого використовуються у роботі при наданні інформаційних послуг населенню, підприємствам та установам.

 

У зоні комплектування архівного відділу знаходиться 27 підприємство, установ, які зберігають в своїх архівних підрозділах понад 8786 справ Національного архівного фонду, та з особового складу – 37492.

Методичне керівництво та координацію роботи з проведення експертизи цінності документів підприємств, установ і організацій здійснює експертна комісія архівного відділу.

Архівний відділ надає консультативно-методичну допомогу архівним підрозділам підприємств, установ і організацій з питань:

– підготовки положень про архівні підрозділи та експертні комісії;

– складання номенклатури справ та формування документів у справи;

-складання описів справ, історичних довідок, передмов, актів про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню;

– підготовки та передавання справ на державне зберігання;

– забезпечення умов гарантованого збереження документів;

– організації користування архівними документами.

Краматорський міський архів створено у 1933 році.

В роки Великої Вітчизняної війни, під час окупації було втрачено 33 архівних фонда – 4000 од.зб.

З 1960 року архів має назву – Краматорський міський державний архів, з 2007 року – Архівний відділ Краматорської міської ради.

З червня 1999 року – комплектувався документами з особового складу ліквідованих підприємств.

З 03.01.2017 року Архівний відділ міської ради має статус юридичної особи та створено Трудовий архіві. Трудовому архіву було передано 356 фондів ліквідованих підприємств міста на 18 276 справ за 1944-1916 роки.

Очолює архівний відділ начальник – Алексєєнко Валерія Анатоліївна, штатні працівники: головний спеціаліст з питань обліку та збереження Національного архівного фонду у місті, секретар експертної комісії відділу – Леонова Вікторія Вікторівна; спеціаліст І категорії з питань організаційно-аналітичного забезпечення відділу, експерт – Микитко Кристина Вікторівна.

 

Адреса:

вул. Паркова,14 м. Краматорськ, Донецької області, 84301

Телефон:

(06264) 48-56-80

Транспорт:

тролейбус №1,2; автобус №9,21 (зуп.»Будинок піонерів»)

Час роботи:

понеділок – четвер: 8-00 – 17.00, п ятниця: 8.00 – 15.45

Дні прийому:

понеділок і четвер

Презентація в рамках відзначення 5-ї річниці звільнення міст Східної України від російської окупації

 


Контакти:

84313, вул.Паркова, 14

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

З 02.04.2021 ТИМЧАСОВО ПРИПИНЕНО ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

понеділок, четвер