Архівний відділ

Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами – Славинській Ірині Олександрівні, з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний державному архіву області, Державній архівній службі.

Архівний відділ міської ради утворюється за рішенням міської ради для зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на території міста.

Начальник відділу: Алексєєнко Валерія Анатоліївна
тел.: +380 (6264) 7-01-50
Email: arhiv@krm.gov.ua

– спеціаліст з забезпечення збереженості, обліку та використання документів Національного архівного фонду – +38 (0626) 48-56-80

– спеціаліст з забезпечення збереженості, обліку та використання документів пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян – (050) 100-37-79

Зразки заяв, для оформлення запитів до архівного відділу:

Зразок заяви про заробітну плату

Зразок заяви про трудовий стаж

Зразок заяви про перейменування

Зразок заяви на видачу копії наказу

Зразок заяви на видачу копії особової картки

Зразок заяви на видачу копії наказу щодо атестації робочих місць

Зразок заяви про участь у виборах

Зразок заяви про безоплатні відпустки

Зразок заяви про видачу копії

Зразок заяви про видачу витягу


Основними завданнями відділу є:

1)  здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;

2)  координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій (далі – юридичні особи), приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (далі – приватні архіви), архівних установ, створених для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі – трудові архіви), з питань архівної справи і діловодства;

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

5)  забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, ведення їх обліку і використання відомостей, що в них містяться;

6)  додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

Архівний відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

1)  складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти міських програм, планів розвитку архівної справи, забезпечує їх виконання;

2)  забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду на різних носіях інформації, переданих архівному відділу органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, релігійними організаціями, які діють (діяли) на території міста;

документів особового походження;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

документів з кадрових питань (особового складу), що зберігаються у архівному відділі, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

документів тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб – підприємців, які припинили свою діяльність, що були зареєстровані на території міста;

виборчої документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства;

облікових документів і довідкового апарату до них.

3) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) веде облік юридичних і фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу, на підставі затверджених списків;

7) подає на затвердження державному архіву області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

8) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

9) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності трудових архівів;

10) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації міста, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

11)  створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі;

12) здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

13) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;

14)  видає архівні довідки, копії документів, витяги та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, на вимогу фізичних осіб забезпечує долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу в разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про неї;

15)  здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) експертно-перевірочною комісією державного архіву та експертною комісією архівного відділу міської ради;

16)  здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;

17)  здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;

18)  веде облік юридичних осіб, що звернулися до архівного відділу та перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до архівного відділу;

19)  здійснює моніторинг збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності;

20)  забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність та були зареєстровані на території міста;

21)  проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються у архівному відділі, розглядає на засіданні експертної комісії архівного відділу міської ради акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

22)  створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів, що знаходяться на збереганні у архівного відділу;

23) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у архівного відділу;

24) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;

25)  інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів архівного відділу;

26)  видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

27)  забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

28)  вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-196

П О Л О Ж Е Н Н Я
про архівний відділ Краматорської міської ради

І. Загальні положення

1.Архівний відділ Краматорської міської ради (далі – архівний відділ) є виконавчим органом Краматорської міської ради, створеного відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», утвореним за рішенням міської ради для зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб- підприємців, управління архівною справою та діловодством на території міста.

Архівний відділ є правонаступником відділу трудового архіву Краматорської міської ради.

2.Архівний відділ підконтрольний та підзвітний міській раді підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові.

З питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади підзвітний та  підконтрольний державному архіву області, Державній архівній службі України.

3.У своїй діяльності архівний відділ керується Конституцією та Законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції, Державної архівної служби, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та положенням про архівний відділ, затвердженим з урахуванням Типового положення.

З питань організації та методики ведення архівної справи архівний відділ керується правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Державної архівної служби, державного архіву області.

4.Архівний відділ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, власні бланки, рахунки в органах Казначейства. Функціонування архівного відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

5.Отримані доходи, або їх частина не можуть перерозподілятись серед засновників (учасників), працівників архівного відділу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб. Використовує свої доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності визначених установчими документами.

6.У разі припинення архівного відділу (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи відділу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

ІІ. Загальні напрямки діяльності архівного відділу

  Основними завданнями архівного відділу є:

1)  здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;

2)  координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій (далі – юридичні особи), приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (далі – приватні архіви), архівних установ, створених для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі – трудові архіви), з питань архівної справи і діловодства;

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

5)  забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, ведення їх обліку і використання відомостей, що в них містяться;

6)  додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

ІІІ. Функції архівного відділу

  Архівний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)  складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти міських програм, планів розвитку архівної справи, забезпечує їх виконання;

2)  забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду на різних носіях інформації, переданих архівному відділу органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, релігійними організаціями, які діють (діяли) на території міста;

документів особового походження;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

документів з кадрових питань (особового складу), що зберігаються у архівному відділі, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

документів тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб – підприємців, які припинили свою діяльність, що були зареєстровані на території міста;

виборчої документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства;

облікових документів і довідкового апарату до них.

3) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) веде облік юридичних і фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу, на підставі затверджених списків;

7) подає на затвердження державному архіву області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

8) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

9) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності трудових архівів;

10) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації міста, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

11)  створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі;

12) здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

13) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;

14)  видає архівні довідки, копії документів, витяги та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, на вимогу фізичних осіб забезпечує долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу в разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про неї;

15)  здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) експертно-перевірочною комісією державного архіву та експертною комісією архівного відділу міської ради;

16)  здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;

17)  здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;

18)  веде облік юридичних осіб, що звернулися до архівного відділу та перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до архівного відділу;

19)  здійснює моніторинг збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності;

20)  забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність та були зареєстровані на території міста;

21)  проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються у архівному відділі, розглядає на засіданні експертної комісії архівного відділу міської ради акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

22)  створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів, що знаходяться на збереганні у архівного відділу;

23) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у архівного відділу;

24) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;

25)  інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів архівного відділу;

26)  видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

27)  забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

28)  вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

IV. Права архівного відділу

   Архівний відділ має право:

1)   вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

2)  отримувати в установленому порядку документи від юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

3) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

4)   звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

5)   порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

6)   порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

7) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком документів з обмеженим доступом;

8)  одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан упорядкування документів;

9)   надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції архівного відділу;

10) укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, що не суперечать чинному законодавству, а також цьому положенню;

11) брати участь у нарадах, які проводять орган місцевого самоврядування, ліквідаційна комісія (ліквідатор),  державний архів області, в разі розгляду на них питань роботи з документами;

12) одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів).

Архівний відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

V. Організація управління архівним відділом

 1.Архівний відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

2. Начальник архівного відділу:

1) організовує діяльність архівного відділу, персонально відповідає за виконання покладених на архівний відділ завдань;

2)   розподіляє завдання між працівниками архівного відділу, контролює їх виконання;

3) вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

4)  проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції архівного відділу;

5)   видає у межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

6) приймає та звільняє з посад працівників архівного відділу (за винятком працівників, які належать до посадових осіб місцевого самоврядування);

7) організовує  проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у архівному відділі для посадових осіб місцевого самоврядування,

8)  розробляє штатний розпис та подає на затвердження міському голові;

9) вирішує питання надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), преміювання, службових відряджень працівникам архівного відділу, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень;

10) здійснює інші повноваження відповідно до положення про архівний відділ, а також завдань, покладених на нього рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови;

11) представляє архівний відділ з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

3.Службові обов’язки працівників архівного відділу визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються начальником архівного відділу.

4.Для розгляду питань, пов’язаних з проведенням попередньої експертизи цінності документів та подання її результатів на розгляд експертно-перевірної комісії до державного архіву області в архівному відділі створюється постійно діюча експертна комісія.

Положення та персональний склад експертної комісії затверджується керівником архівного відділу на підставі Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради.

5.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників архівного відділу визначає міська рада на підставі пропозицій міського голови. Штатний розпис архівного відділу затверджує міський голова.

VI.Відповідальність

1.Працівники архівного відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне
виконання посадових обов’язків, завдань та функцій, покладених на них, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники архівного відділу
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                               І.І. Сташкевич


ВІДОМОСТІ

Про місцезнаходження документів

Категорія документів Куди слід звертатись
1.Підтвердження трудового стажу та заробітної плати
 

Працівник партійних та комсомольських органів по Донецькій області (обласного міських, районних комітетів компартії і комсомолу)

до державного архіву Донецької області
Якщо підприємство (установа, організація) діюче  

безпосередньо до підприємства(установи, організації)Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch)

Якщо підприємство (установа,організація) реорганізовано або змінило форму власності До правонаступника
 

Якщо підприємство (установа,організація) знаходиться у стані ліквідації (припинення)

 

До голови ліквідаційної комісії (ліквідатора)-Єдиний реєстр арбітражних керуючих (https://ak.minjust.gov.ua/)

 

Якщо підприємство (установа,організація) ліквідовано- Список ліквідованих підприємств Донецької області

(https://dn.archives.gov.ua/fondy/likvidpred/,

https://dn.archives.gov.ua/fondy/likvidpred/

2.Методичні книги та актові записи про народження, вступ у шлюб та смерть
По Донецькій області:
до 1920 року,1932-1933 роки  

до державного архіву Донецької області

 

після 1920 року (крім 1932-1933 років)  

 

до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області або до відділу ДРАЦС за місцем проживання

 

 

По іншим областям

 

до державних обласних архівів за місцем реєстрації запису

3. Друга світова війна

 

Про участь у Другій світовій війні  

До Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації та державних обласних архівів за місцем призову

 

та території Донецької області у 1941-1943 роках до державного архіву Донецької області
– на території інших областей до державних обласних архівів за місцем проживання у запитуваний період
 

Документи про осіб,відправлених на примусові роботи в Германію

 

до держархівів областей за місцем відправки

 

Документи пропроходження фільтрації

 

до управлінь СБУ в областях та держархівів областей за місцем призову в Радянську Армію, відправки в Германію

 

Документи про військовополонених

 

до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО)

4.Репресії, Голодомор
Документи про репресованих, розкуркулених громадян  

до Галузевого державного архіву МВС України та головних управлінь Національної поліції України в областях;

 

до Галузевого державного архіву СБУ України та управлінь СБУ в областях;

 

до державних архівів за місцем проведення дій карних органів

5. Рішення виконкомів сільських, селищних, районних, міських рад по Донецькій області
 

Прийнято до 1991 року включно

 

до держархіву Донецької області

 

Прийняті після 1991 року

 

безпосередньо до виконкомів, якими прийнято рішення або до архівних відділів міських рад

6.Утворення, перейменування населених пунктів Донецької області:
 

На підставі рішень Донецької облвиконкому

 

до держархіву Донецької області

 

На підставі рішень, прийнятих органами вищої влади УРСР,СРСР

до ЦДАВО
7. Документи, створені в наслідок вчинення нотаріальних дій
 

Договори купівлі-продажу, дарування, спадкові справи, заповіти тощо

 

До державних та приватних нотаріусів- Єдиний реєстр нотаріусів (https://ern.minjust/gov.ua/pages/default.aspx)

 

До Донецького обласного державного нотаріального архіву

 

Адреси:

Державний архів Донецької області:

85102,м.Костянтинівка,пр.Ломоносова,156.Тел.: (06272) 2-52-05.

E-mail: arhive_dn@arch.gov.ua

 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану ( ДРАЦС) Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області:

84301,м.Краматорськ,вул.Паркова,10.Тел.: (06264)7-00-33.

E-mail: vcs@dn.minjust.gov.ua

 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО):

03110,м.Київ-110,вул.Соломꞌянська,24. Тел.:(044) 275-36-66.

E-mail: tsdavo@arch.gov.ua

 

Галузевий державний архів СБУ :

01601,м.Київ,вул.Золотоворітська,7.

Для кориспонденції: 01601,м.Київ,вул.Малопідвальна,16.Тел.: (044) 256-92-96.

E-mail: arhivsbu@ssu.ua

 

Галузевий державний архів МВС України:

01024,м.Київ,вул.Академіка Богомольця,10.Тел.:(044) 256-11-23,(044) 254-76-22.

E-mail:derzh_arhiv@mvs.gov.ua

 

Донецький обласний державний нотаріальний архів:

Юр.адреса(для листування): 85302,Донецька область,м.Покровськ,м-н Гірник,1.

Адреса фактичного розташування: Донецька область, м.Покровськ, вул.Горького, буд.51.

Тел.:(050)347-63-13, (06239)2-14-23,

E-mail: info_arhiv@dn.dn.notary.gov.ua

 

Державні обласні архіви– https://www.archives.gov.ua/?pag=2

 

Управління СБУ в областяхhttps://ssu.gov.ua/contacts/upravlinnia

 

Управління Національної поліції в областях – https://www.npu.gov.ua/ru/pliciya-v-oblastyax.html

Архівний відділ Краматорської міської ради забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства на території міста, координує діяльність органів державної влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності з питань архівної справи і діловодства,забезпечує формування Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, здійснює їх облік та зберігання.

 

У фондах архіву зберігаються документи Краматорської міської ради, установ і організацій міста, які налічують 31 фондів на 7083 справ за 1944-2016 роки.

Життя міста в минулому та теперішньому часі відображено на сторінках фонду міської газети «Краматорская правда».

Архів зберігає 38 фотоальбомів, в яких є фотознімки міста, будівництва промислових підприємств, жилих будинків, об’єктів культури, освіти, спорту.

Документи містять інформацію про соціально-економічний та політичний розвиток міста, висвітлюють роботу органів місцевого самоврядування, установ охорони здоров’я, культури, освіти, промисловості та інших державних підприємств.

У фондах виконкомів міської, селищних рад зберігаються розпорядчі документи, рішення міської ради, спрямовані на забезпечення захисту прав громадян з житлових, земельних питань, документи щодо реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, легалізації громадських організацій, які здебільшого використовуються у роботі при наданні інформаційних послуг населенню, підприємствам та установам.

 

У зоні комплектування архівного відділу знаходиться 27 підприємство, установ, які зберігають в своїх архівних підрозділах понад 8786 справ Національного архівного фонду, та з особового складу – 37492.

Методичне керівництво та координацію роботи з проведення експертизи цінності документів підприємств, установ і організацій здійснює експертна комісія архівного відділу.

Архівний відділ надає консультативно-методичну допомогу архівним підрозділам підприємств, установ і організацій з питань:

– підготовки положень про архівні підрозділи та експертні комісії;

– складання номенклатури справ та формування документів у справи;

-складання описів справ, історичних довідок, передмов, актів про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню;

– підготовки та передавання справ на державне зберігання;

– забезпечення умов гарантованого збереження документів;

– організації користування архівними документами.

Краматорський міський архів створено у 1933 році.

В роки Великої Вітчизняної війни, під час окупації було втрачено 33 архівних фонда – 4000 од.зб.

З 1960 року архів має назву – Краматорський міський державний архів, з 2007 року – Архівний відділ Краматорської міської ради.

З червня 1999 року – комплектувався документами з особового складу ліквідованих підприємств.

З 03.01.2017 року Архівний відділ міської ради має статус юридичної особи та створено Трудовий архіві. Трудовому архіву було передано 356 фондів ліквідованих підприємств міста на 18 276 справ за 1944-1916 роки.

Очолює архівний відділ начальник – Алексєєнко Валерія Анатоліївна, штатні працівники: головний спеціаліст з питань обліку та збереження Національного архівного фонду у місті, секретар експертної комісії відділу – Леонова Вікторія Вікторівна; спеціаліст І категорії з питань організаційно-аналітичного забезпечення відділу, експерт – Микитко Кристина Вікторівна.

 

Адреса:

вул. Паркова,14 м. Краматорськ, Донецької області, 84301

Телефон:

(06264) 48-56-80

Транспорт:

тролейбус №1,2; автобус №9,21 (зуп.»Будинок піонерів»)

Час роботи:

понеділок – четвер: 8-00 – 17.00, п ятниця: 8.00 – 15.45

Дні прийому:

понеділок і четвер

Презентація в рамках відзначення 5-ї річниці звільнення міст Східної України від російської окупації

 


Звіти про виконання планів розвитку архівної справи у місті:

2020

2019


Нормативні документи, необхідні в роботі підприємств, організацій та установ м. Краматорська всіх форм власності :

1. Постанова КМУ від 08.08.2000 №1004 «Про проведення експертизи цінності документів»

2. Постанова КМУ від 28.12.2012 №1103 «Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання»

3. Наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2013 № 430/5«Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду»

4. Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»

5. Наказ міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5 «Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»

6. Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»


Нормативні документи, необхідні в роботі підприємств, організацій та установ списків № 1,2

1. Постанова КМУ від 08.08.2000 №1004«Про проведення експертизи цінності документів»

2. Постанова КМУ від 28.12.2012 №1103 «Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання»

3. Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5«Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»

4. Наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2013 № 430/5 «Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду»

5. Наказ Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 232/5 «Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації»

6. Наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1227/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації»

7. Наказ міністерства юстиції України 18.06.2015 року № 1000/5 «Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»

8. Наказ Державної архівної служби України 13.02.2020 року № 14 Про затвердження та впровадження Методичних рекомендацій з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян

9. Наказ Державної архівної служби України 13.02.2020 року № 14 Про затвердження та впровадження методичних рекомендацій «Забезпечення збереженості електронних документів Національного архівного фонду»

10. Наказ Державної архівної служби України 22.04.2020 року № 38 Про затвердження та впровадження методичних рекомендацій «Технології комплектування архівних установ документами в електронній формі»

11. Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

12. ДСТУ 55.001-98 Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги 

13. Державний архів Донецької області «Примірна номенклатура справ управління (відділу) містобудування та архітектури міської ради» ( pdf,doc) :
[pdf]- 94kb
[doc]- 304kb

14. Державний архів Донецької області «Примірна номенклатура справ міської ради, виконавчого комітету » ( pdf,doc) :
[pdf]- 304kb
[doc]- 1 203kb

15. Державний архів Донецької області «Примірна номенклатура справ відділу (управління) Держкомзему (Держземагенства) у місті (районі) » ( pdf,doc) :
[pdf]- 118kb
[doc]- 404kb

16. Державний архів Донецької області «Примірна номенклатура справ відділу культури міської ради (районної держадміністрації)» ( pdf,doc) :
[pdf]- 131kb
[doc]- 1 430kb

17. Державний архів Донецької області «Примірна номенклатура справ відділу освіти міської ради (районної держадміністрації)» ( pdf,doc) :
[pdf]- 154kb
[doc]- 521kb

18. Державний архів Донецької області «Примірна номенклатура справ міського (районного) управління охорони здоров’я» ( pdf,doc) :
[pdf]- 185kb
[doc]- 1 721kb

19. Державний архів Донецької області «Примірна номенклатура справ відділу ведення Державного реєстру виборців» ( pdf,doc) :
[pdf]- 71kb
[doc]- 143kb

20. Державний архів Донецької області «Примірна номенклатура справ сільської (селищної) ради, виконавчого комітету» ( pdf,doc) :
[pdf]- 143kb
[doc]- 464kb

21. Державний архів Донецької області «Примірна номенклатура справ управління (відділу) економіки міської ради (районної держадміністрації)» ( pdf,doc) :
[pdf]- 101kb
[doc]- 258kb

 

 


Перелік ліквідованих установ, документи ( з кадрових питань, тривалого, тимчасового строку зберігання) які зберігаються в архівній установі

Old№ New№ Название, переименования
1 1 Краматорская база «Главмясомолсбыт» (1944-1945).
2 13к Коллективное предприятие «Галант» (1974-1997).

ККП «Галант» (перейменування згідно історичної довідки: с 01.11.1973 года – Краматорская галантерейная база «Укроптгалантерея», с 20.05.1994 года -ККП «Галант»).

3 14к Частное предприятие «АНМ» (1998-1999).
4 15к Коллективное предприятие «Лазурный» (1992-1999).
5 16к Коллективное предприятие «Дивайс» (1997-1999).
6 17к МЧПТП «СВЭЛЛА» (1994-1998).
7 18к КМП «Информационно-посредническое агентство» (1994-1999).
8 19к Совместное Украинско-Кипрское предприятие «Нораско минералы и металлы» (1995-1999).
9 20к ООО «Внешторгбизнес» (1996-1999).
10 21к ПТЗА «Прогресс» (1992-1996). Исторической справки нет.
11 10к 22к ООО «Шедевр» (1995-1999).
12 11к 23к Научно-производственное проектно-технологическое предприятие «Скиф» (1991-1998).

НППТКМП «Скиф» (перейменування згідно історичної довідки: с 20.03.91г. – малое предприятие «Скиф», с 07.07.93г. – коллективное малое предприятие «Скиф»).

13 12к 24к ООО «АДЕПТ» (1995-1998).

(перейменування згідно історичної довідки: с 21.09.1994г. – частное малое предприятие «Адепт», с 05.02.1996г. – ООО «Адепт»).

14 13к 25к Холдинговая компания ООО «Паритет» (1998-1999).
15 14к 26к ООО «Форма» (1994-1999).

(перейменування згідно історичної довідки: с 16.10.91г. – малое коллективное предприятие «Форма», в 1995 году реорганизуется в АО ЗТ «ФОРМА»).

(МКП «Форма» с 16.10.91 по март 1994 года никакой деятельностью не занималась, документов нет).

16 15к 27к Краматорский филиал «НИВЕН» ООО совместного украинско-австрийского предприятия «НИВЕН» (1997-1999).
17 16к 28к ЧМП «ВИСТ» (1995-1999).
18 17к 29к ООО «АВА» (1995-1996).
19 18к 30к ЧМП «Онега» (1993-2000).
20 19к 31к КА ТПП «Краматорскрыба» (1983-1999).

Коллективное торгово-производственное предприятия «Краматорскрыба» (перейменування згідно історичної довідки: с 16.02.1977 — оптовая хозрасчетная рыбная база Донецкого производственно-сбытового объединения по переработке и реализации рыбной продукции «Донецкрыба», с 08.02.1982 — оптовая хозрасчетная рыбная база Донецкого производственно-торгового объединения по выпуску и реализации рыбных товаров «Донецкрыба», с 01.01.1989 — оптовая хозрасчетная рыбная база Донецкого производственно-торгового предприятия по переработке и реализации рыбных товаров «Донецкрыба», с 23.02 1990 — оптовая хозрасчетная рыбная база Донецкого производственно-торгового объединения по переработке и реализации рыбных товаров «Донецкрыба», с 01.12.1990 — оптовая хозрасчетная рыбная база Донецкой областной хозяйственной ассоциации рыбного хозяйства «Донецкрыба», с 15.01.1992 — оптовая хозрасчетная рыбная база Донецкой областной хозяйственной ассоциации торгово-производственных предприятий рыбного хозяйства «Донецкрыба», с 06.01.1993 — Арендное предприятие Краматорская оптовая хозрасчетная рыбная база «Донецкрыба», с 26.06.1995 по 22.06.1998 — Коллективное торгово-производственное предприятие «Краматорскрыба»).

21 20к 32к Частное малое предприятие «Инал» (1994-1999).
22 21к 33к ГКП «Аэропорт Краматорск» (1991-2000).

«Государственное коммунальное предприятие «Аэропорт» (перейменування згідно історичної довідки: до 02.01.91 Краматорский аэропорт входил в состав Донецкого объединенного авиационного отряда, с 02.01.91 – малое предприятие «Аэропорт», с 15.12.1993 — государственное коммунальное предприятие «Аэропорт Краматорск»).

23 22к 34к ЧМП «Северное сияние» (1997-1999).
24 23к 35к ООО «Консалтинг-Натали» (1995-2000).
25 24к 36к ООО «Заграва» (1993-2000).
26 25к 37к Ассоциация аптечных предприятий «Ліки» (1997-2000).
27 26к 38к ООО «Паркинсон» (1995-1999).
28 27к 39к ЧП «ВСВ» (1989-2000).

(перейменування згідно історичної довідки: с 20.04.89г. ПК «Магистраль», после перерегистрации 28.07.97г. ЧП «ВСВ»).

29 28к 40к ООО «ГАББРО» (1997-2000).
30 29к 41к Научно-производственное частное предприятие «ЕГОР» (1995-2000).
31 30к 42к ООО «Купина» (1998-2001).
32 31к 43к ЧМП «Пауза» (1993-1996).
33 32к 44к ЧП «Серж-Лемон» (1996-2001).
34 33к 45к ООО «ПЭКС» (1995-1997(9).
35 34к 46к ООО «ИЛОР» (1992-2001).
36 35к 47к ЧМП «Сената» (1992-2002).
37 36к 48к КПТП «Нарпит» (1949-2000).

«Краматорское производственно-торговое предприятие «Нарпит» (перейменування згідно історичної довідки: с апреля 1951года – городской трест столовых, с июля 1967 года – трест столовых и ресторанов, с мая 1983 года – Краматорское городское управление общественного питания, с апреля 1992 года – производственно-торговое предприятие «Нарпит»).

38 37к 49к СПКТБ «Тяжмашремонт» (1981-2000).

«Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро по модернизации и технологии ремонта оборудования «СПКТБ тяжмашремонт» (перейменування згідно історичної довідки: с 1981 года СПКТБ энергомашремонт, с 1991 года – СПКТБ тяжмашремонт).

39 38к 50к ООО «Торговый Дом Технопром» (1998-2001).
40 39к 51к ООО «ТД Асбоснаб» (2000-2002).
41 40к 52к АОЗТ «Краматорский гормолокозавод» (1971-2001).

(перейменування згідно історичної довідки: до июля 1995 года – Краматорский городской молочный завод).

42 41к 53к ЧМП «Сердолик» (1995-2001).
43 42к 54к ЧП «Продтовары» (1997-2002).
44 43к 55к ООО «Фирма Фарко» (1997-1998).

Стала правопреемником предприятия «Мрамор» (док-в нет).

45 44к 56к Коллективное предприятие инвалидов «Красное дерево» (1993-1999).
46 45к 57к ЧМП «НИМИ» (1993-2001).
47 46к 58к Комплексный кооператив «Юнона» (1990-2002).
48 47к 59к ЗАО «Восточно Украинская компания» (1995-2000).
49 48к 60к МЧП «Научно-технический центр «Информтех» (1990-1999).
50 49к 61к ЧП «Станкопоставка» (1999-2002).
51 50к 62к ООО «КРУП» (1996-1998).
52 51к 63к ООО «Илберс» (1996-2002).
53 52к 64к ЧП «Маркиз» (1998-2002).
54 53к 65к ООО аудиторская фирма «Инф-Аудит» (1995-2000).
55 54к 66к ЧП «Крам-Трэк» (1960-2000).
56 55к 67к ЧМП «ИРТОС» (1993-1999).
57 56к 68к Производственно-потребительский кооператив «Ассорти» (1993-2003).
58 57к 69к ЧМП «АЛИДАДА» (1992-2003).
59 58к 70к Частное производственно-коммерческое предприятие «Файл» (1994-2000).
60 59к 71к ЧМП «Кварц» (1994-2001).
61 60к 72к ЧМП «Адгезия» (1993-1999).
62 61к 73к ООО Аудиторская фирма «ОЛАУДЕКС» (1995-2002).
63 62к 74к Производственно-торговое частное предприятие «ВИШНУ» (1994-2002).
64 63к 75к ООО «Универмаг» (2000-2003).
65 64к 76к Научно-производственное ООО «Элмонт» (1992-2002).
66 65к 77к ООО «Васильевский» (1995-2003).
67 66к 78к МКП «Стиль» (1992-1999).
68 67к 79к Кооператив «Ремонтник» (1988-1991).
69 68к 80к ПО «Гарант-2000» (2000).
70 69к 81к ЧП «Полимет» (2000-2003).
71 70к 82к ООО «Крамвтормет» (1998-2003).
72 71к 83к ЧП «Цефей» (1996-1997).
73 72к 84к ООО «Логика» (1996-2003).
74 73к 85к ООО «Журавушка» (1995-2001).
75 74к 86к ООО «АСлтд» (1993-2003).
76 75к 87к МКП «Картель» (1992-2000).
77 76к 88к КП «Каскад» (1994-2002) (до 1995 – производ.кооператив «Каскад»).
78 77к 89к ЧМП «Янтарное» (1997-2001).
79 78к 90к ЗАО «Краматорская информационная телекомпания» (1998-2003) (ЗАО КИТ).
80 79к 91к ООО «Россы» (1992-2003) (дела сданы по 1997).
81 80к 92к Дирекция строительства молочного комбината (1988-2003).
82 81к 93к ООО «Кондитерпромторг-Краматорск» (1998-2003).
83 82к 94к Коллективное-предприятие «Ковчег» (1996-2003).
84 83к 95к Предприятие «Техномаш» (1993-2003).
85 84к 96к ЧП «Катенька» (1995-1999).
86 85к 97к ЧП «Центр недвижимости» (1999-2003).
87 86к 98к ОАО «Краматорский комбинат хлебопродуктов» (1944-2002).

ВАТ «Краматорський комбінат хлібопродуктів» (перейменування згідно історичної довідки: с января 1944 – мельничный завод №18, с декабря 1961 года – Краматорский комбинат хлебопродуктов, с января 1994 года – арендное предприятие «Краматорский комбинат хлебопродуктов», с января 1998 года – ОАО «Краматорский комбинат хлебопродуктов»).

88 87к 99к Краматорский пункт «Заготзерно» (1943-1957).
89 88к 100к ЧП «Днепр» (1996-2003).
90 89к 101к КПОРТ «РЭН» (1993-2002).
91 90к 102к Дочерне предприятие «ТД Универсам» КП «Универсам-1» (2002-2004).
92 91к 103к ИФ «Ваш выбор» (1993-2004).
93 92к 104к ЧП «Салями» (1995-2004).
94 93к 105к Агропромышленное коммандитное общество «Молби» (1992-2002).
95 94к 106к ООО «Промарсенал» (2001-2004).
96 95к 107к ТП ООО «Морозко» (1996-2004).
97 96к 108к ООО «Гектор» (1995-2004).
98 97к 109к ЧП «ФОКС» (1999-2005) (часть бумаг где-то в др. папке…)
99 98к 110к Территориальная избирательная комиссия избирательного округа №52 по выборам президента Украины (2004-2005).
100 99к 111к РСК «Хлеб» (1990-1997).
101 100к 112к Завод «Стройматериалы» (1943-2004).

«Краматорский завод «Стройматериалы» (перейменування згідно історичної довідки: с 1943 по 1956 годы – Краматорский кирпичный завод им.Орджоникидзе, с 1962 года – Краматорский завод «Стройматериалы» государственного специализированного треста «Сталинстройкерамик», с 1969 года – Краматорское заводоуправление стройматериалов, с 1989 года – производственный кооператив «Керамик», с марта 1994 года – Краматорский завод «Стройматериалы» Донецкой областной ассоциации «Облагрострой»).

102 101к 113к ЧП «Промтехнология» (1999-2005).
103 102к 114к КМП «Экономикс» (1992-2004).
104 103к 115к КП «Сельхозспецкомплект» (1997-2004).
105 104к 116к ООО «Лаком» (1996-2005).
106 105к 117к ЧП «Принт» (1997-2005).
107 106к 118к МЧП «ГОРО» (1994-1999).
108 107к 119к ООО «ТЕРНАЛ» (1996-2004).
109 108к 120к ЧМПТП «Корсак» (1999-2004).
110 109к 121к Фермерское хозяйство «Яблоко-21» (2001-2003).
111 110к 122к Кооператив «Механик» (1990-1992).
112 111к 123к ООО «Техносервис» (1993-2005).
113 112к 124к ООО «НМЦ «Лазер» (1993-2004).
114 113к 125к ЧП «Донагротех» (1999-2001).
115 114к 126к ЧП «Вероника» (1997-2005).
116 115к 127к ДП «Сельхозпродукты» (2002-2004) (от ООО Колхозный рынок).
117 116к 128к ЧП «Нотис» (2003-2004).
118 117к 129к ЧМП «Топас» (1999-2005).
119 118к 130к Кредитный союз «Диорит» (1998-2001).
120 119к 131к ООО «Гейм Фэктори Юэй» (2003-2005).
121 120к 132к ЧП «Сантехэлектромонтаж» (1998-2005).
122 121к 133к ОАО «КЗЖБК» (1945-2005).

«ОАО «Краматорский завод железобетонных конструкций» (перейменування згідно історичної довідки: с 1944года – Управление производственных предприятий треста «Донмашстрой», с 1950 года – «Комбинат производственных предприятий», с сентября 1974 года – Производство №1 (головное) производственного объединения «КЖБ», с января 1990 года – «КЗЖБК» треста «Донмашстрой», с июля 1995 года – ОАО «КЗЖБК»).

123 122к 134к ЧП «Сервис – Тон» (2000-2005).
124 123к 135к Окружная избирательная комиссия по выборам народных депутатов Украины территориального избирательного округа №51 (26 марта 2006).
125 124к 136к КП «Информцентр» (1994-2006).
126 125к 137к ОАО «Альфа» (1969-2006).

ВАТ «Завод «Альфа» (перейменування згідно історичної довідки: з 1969 – завод «Альфа», з 1.03.1994 – ВАТ «Альфа», з 21.12.1996 – ВАТ «Завод «Альфа»).

127 126к 138к ЗАО «Эмаль» (1943-2006).

ЗАТ «Емаль» (перейменування згідно історичної довідки: с 1966 года – Краматорский завод Красок, с ноября 1974 года – завод «Эмаль», с января 1990 года – арендное предприятие «Эмаль», с декабря 1994 года – акционерное общество открытого типа Краматорское предприятие «Эмаль», с декабря 1997 года – закрытое акционерное общество «Эмаль»).

128 127к 139к ЧП «Патрисия» (1998-2004).
129 128к 140к КП Краматорское СУ «Укрэнергочермет» (1982-2000).

КП «Краматорское СУ «Укренергочермет»» (перейменування згідно історичної довідки: с 1954 года – строительный участок Харьковского специализированного строительно-монтажного управления треста «Укрэнергочермет», с января 1961 года – Краматорское специализированное строительно-монтажное управление № 465 треста «Укрэнергочермет», с января 1966 года – Краматорское специализированное управление треста «Укрэнергочермет»).

130 129к 141к ОАО «Краматорск – Бакалея» (1966-2002).

«ВАТ «Краматорськ-Бакалея» (перейменування згідно історичної довідки: до 1995року – оптово – производственное предприятие «Укроптбакалея»).

131 130к 142к ЧМП «Барс» (1991-1999).
132 131к 143к ЗАО «Тяжпромкомплект» (1990-2006).

ЗАТ «Тяжпромкомплект» (перейменування згідно історичної довідки: с 06.06.1990 по 11.09.1995 – многоотраслевое малое предприятие «Альянс»).

133 132к 144к ЧП «Рекламное агентство» (2003-2006).
134 133к 145к ЧП «Электроторгсервис» (2003-2004).
135 134к 146к ООО «ДОК Проммонолит» (2003-2006).
136 135к 147к ООО «Рембыттехника» (1982-2006).

ООО «Рембыттехника» (перейменування згідно історичної довідки: с 01.12.1982 – завод «Рембыттехника», с 03.06.1992 – арендное предприятие «Краматорский завод «Рембыттехника», с 20.02.1996 – АООТ «Рембыттехника», с 13.11.1998 – ООО «Рембыттехника»).

137 136к 148к ПК ЧП «Союз-С» (2000-2007).
138 137к 149к ЧП «Донметсервис» (2003-2006).
139 138к 150к ЧП «Стройторгсервис» (2003-2004).
140 139к 151к ЧП «Продторг» (2003-2004).
141 140к 152к ЗАО «Поле» (1992-2007).
142 141к 153к Управление градостроительства и архитектуры (1990-2006).

«Управление градостроительства и архитектуры» (перейменування згідно історичної довідки: в период 1949-1988 в Управление главного архитектора входило техническое бюро, с 1989 по 1995 годы –хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро, в 1996 году –Управление архитектуры и градостроительства, с 29.11.2005 – Управление градостроительства и архитектуры).

143 142к 154к ООО «Метелица» (1997-2007).
144 143к 155к ООО «Машинвест» (2001-2007).
145 144к 156к ЧП «Краматорск Игро Сервис» (2002-2006).
146 145к 157к КСП «Донетчина» (1964-2006).

«Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Донетчина» (перейменування згідно історичної довідки: с 1954 года – подсобное хозяйство Краматорского городского треста столовых и ресторанов, с 05.01.1989 – в подчинении Краматорского городского управления общественного питания, с 07.04.1993 – арендное предприятие «Арго», с 05.01.1994 – государственное коммунальное предприятие «Подсобное хазяйство», с 02.02.1994 – государственное коммунальное предприятие торгово-производственной агрофирмы «Донетчина», с 26.11.1996 – коллективное сельскохозяйственное предприятие «Донетчина»).

147 146к 158к КГТПП по обслуживанию пассажиров (1952-2004).

«Краматорське державне торгівельно-виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів» (перейменування згідно історичної довідки: з 29.04.1996 року – Державне підприємство «Ресторан станції Краматорськ», з 22.01.1998 – «Краматорське державне торгівельно-виробниче підприємство по обслуговуванню пасажирів»).

148 147к 159к ЧП «Пагода» (2001-2007).
149 148к 160к ЧП «Сенеж» (1994-2003).
150 149к 161к КПП «ТЭЦ» (1944-2004).

«Коммунальное производственное предприятие «Краматорская теплоелектроцентраль» (перейменування згідно історичної довідки: с 1944 года по 1958 год — Краматорская ТЭЦ Новокраматорского Ордена Ленина машиностроительного завода имени Ленина, с 01 января 1959 года — Краматорская ТЭЦ районного энергетического управления «Донбассэнерго» Министерства энергетики и электрификации УССР, с сентября 1995 года Краматорская ТЭЦ Государственной акционерной энергетической компании «Донецкоблэнерго», с 30 октября 1998 года – Коммунальное производственное предприятие Краматорская ТЭЦ»).

151 150к 162к ООО «Краматорская ТЭЦ» (2000-2006).
152 151к 163к Окружная избирательная комиссия территориального избирательного округа №51 по внеочередным выборам народных депутатов Украины (30 сентября 2007).
153 152к 164к Городская территориальная избирательная комиссия по выборам депутатов Краматорского городского совета 4 созыва и городского головы (2006).
154 153к 165к ЗАО «Донбассдомнаремонт» (2006-2007).
155 154к 166к ЧП ПКФ «Тайгер» (1994-2002).
156 155к 167к ЧП «Промторгсервис» (2003-2007).
157 156к 168к ЧП «Аптека №446» (1997-2004).
158 157к 169к РБФ «Северный Донбасс» (2003-2006).
159 158к 170к ООО «Гуковуголь-инвест» (1993-2007).
160 159к 171к АОЗТ «Донбасстальконструкция» ДП «Краматорское управление №113» (1944-2006).

«ДП «Краматорское управление №113» АОЗТ «Донбасстальконструкция» (перейменування згідно історичної довідки: с 09.04.1955 – Краматорское специализированное управление №113 треста «Донбасстальконструкция», с 01.01.1992 – Краматорское специализированное управление №113 арендного предприятия «Донбасстальконструкция», с 29.04.1994 – Краматорское управление №113 АОЗТ «Донбасстальконстукция», с 29.06.2000 – ДП «Краматорское управление №113 АОЗТ «Донбасстальконструкция»).

161 160к 172к ООО «Сателит нэт Сервис» (1998-2002).
162 161к 173к ООО «Надра» (2002-2007).
163 162к 174к ООО «Торговый дом» (1998-2007).
164 163к 175к ООО «Донавтозапчасть» (2000-2007).
165 164к 176к ООО «Лада-Резерв» (1995-2007).
166 165к 177к ОАО «Краматорский хладокомбинат» (1947-2006).

ОАО «Краматорский хладокомбинат» (перейменування згідно історичної довідки: с 23 февраля 1959 года — Краматорский холодильник «Укроптмясорыбторг», с 13 сентября 1981 года — Краматорский хладокомбинат «Укроптмясомолторг», с 13 апреля 1993 года — арендное государственное оптово-розничное предприятие Краматорский хладокомбинат Облпродконтракт Минсельхозпрод Украины, с 11 октября 1995 года — ОАО «Краматорский хладокомбинат»).

167 166к 178к ООО «Научно-производственный центр металлургического машиностроения» (ООО «НПЦ ММ») (2002-2007).
168 167к 179к ЧП «Центр механизации» (2006-2007).
169 168к 180к ДП «ГИОС» ООО «Лагуна» (2003-2007).
170 169к 181к ЧП «Агролайфплюс» (2006-2207).
171 170к 182к МЧП «Мода и время» (1992-2001).
172 171к 183к Кооператив «Бытовик» (1987-1993), (создано при Рембыттехнике).
173 172к 184к МКП «Техавтопластик» (1992-2008).
174 173к 185к ЧП «ЮЛТА» (2002-2008).
175 174к 186к ООО «Инновационные компьютерные системы» (2007-2008).
176 175к 187к АОЗТ «Полипром» (1996-2006).
177 176к 188к ЧМП «Юго-восток» (1994-2008).
178 177к 189к ООО «Хортица» (2001-2007).
179 178к 190к ЧП «Сельпродснаб» (1996-2008).
180 179к 191к КП «Лечебно-трудовые мастерские» (1976-2008).
181 180к 192к ООО «Укрторгстройматериалы» (ООО «УТСМ») (1979-2008).
182 181к 193к ООО «Горагроторг» (1998-2007).
183 182к 194к ЧП «Проектно-технологическое бюро» (2007-2008).
184 183к 195к ЧМП «Лесхоз» (1992-2008).
185 184к 196к ООО «Автолайн» (2002-2008).
186 185к 197к ККП «Промстройремонт» (1965-2003).

«Краматорское коллективное предприятие «Промстройремонт» (перейменування згідно історичної довідки: с ноября 1965 года – Краматорское ремонтно-строительное управление Донецкий «Донбассреммаштрест», с апреля 1966 года – Краматорское ремонтно-строительное управление Донецкого «Донецкремтреста», с июля 1969 года – Краматорское ремонтно-строительное управление Республиканского треста «Укрпромстройремонт», с января 1991года – «Краматорское арендное специализированное ремонтно-строительное управление Донецкой хозяйственной ассоциации «Промстройремонт», с июля 1995года – Краматорское коллективное предприятие «Промстройремонт»).

187 186к 248к Краматорский кооптзаготпром (1956-2001).

«Краматорский кооптзаготпром» (перейменування згідно історичної довідки: с 1944 года по 30.06.1965 – Краматорская городская заготовительная контора «Укрвторсырье», с 30.06.1965 по июнь 1967 года – Краматорская городская заготовительная контора Славянской заготовительной конторы районного потребительского Союза, с 1 июля 1967 года – Краматорская заготовительно-сбытовая база заготуправления Донецкого областного потребительского Союза, с 1 августа 1967 года – Краматорская заготовительно-сбытовая база заготуправления Донецкого объединения потребительских обществ, с 1987 года – Краматорский кооптзаготпром).

188 187к 198к ЧП «Алгол» (2002-2005).
189 188к 199к ЧМП «Дивилан» (1997-2009).
190 189к 200к ЧП «Полиграфия Упаковка» (2003-2008).
191 190к 201к ЧМП «Ротор» (1992-2009).
192 191к 202к КП «Крамремжилсервис» (1946-2009), (Краматорское ПРЖО).

Комунальне підприємство «Крамремжилсервис» (перейменування згідно історичної довідки: – с 1985 года – управление жилищного хозяйства Краматорского горисполкома, с декабря 1987 года – производственное ремонтно-жилищное объединение, с ноября 1993 года – государственное коммунальное производственно-ремонтное предприятие «Крамремжилсервис», с января 2006 года – коммунальное предприятие «Крамремжилсервис»).

193 192к 203к КП «Дина» (1996-2009) (выделились из ЗАО «Поле»).
194 193к 204к ПК «Скорость» (1989-2009).
195 194к 205к ФХ «Свитанок» (1992-2009).
196 195к 206к Кооператив по заготовке и переработке вторсырья «Вторма» (1987-2009).
197 196к 207к ООО «Гостинный двор» (1997-1999).
198 197к 208к ЧП «Визит-Люкс» (2007-2009).
199 198к 209к Краматорский городской БФ «Взаимопомощь» (1998-2005).
200 199к 210к ЧУНПМП «Кредо» (1993-2000).
201 200к 211к ЧП «Бил» (1998-2005).
202 201к 212к Гостиница «Краматорск» (1969-1992).
203 202к 213к Украинско-китайское совместное предприятие «Ючи» (1993-1994).
204 203к 214к КММП «Гостиница Краматорск», ГКМП «Камелия» + Ючи, + Готельний двір. (1995-1997).
205 204к 215к КГОО «Общество им. Жемова «Самоход» (2005-2009).
206 205к 216к Филиал ООО «Игросервис-Восток» (2006-2009).
207 206к 217к ОВК территориального избирательного округа №48 по выборам президента Украины (2009-2010).
208 207к 218к КП «Автоцентргаз» (1996-2000).
209 208к 219к Фабрика индпошива и ремонта одежды (1961-1992).
210 209к 220к ПО бытового обслуживания населения (1947-1992) (ПО БОН или КБО).
211 210к 221к ООО «Галас» (2003-2010).
212 211к 222к ООО «Еврооптика» (2001-2010).
213 212к 223к НТК «Лаборатория ротационного деформирования металлоизделий» (1988-2010).
214 213к 224к Шабельковская поселковая избирательная комиссия по выборам депутатов в поселковый совет и поселкового головы (31 октября 2010).
215 214к 225к Ясногорская поселковая избирательная комиссия по выборам депутатов и головы Ясногорского поселкового совета (31 октября 2010).
216 215к 226к Беленьковская поселковая избирательная комиссия по выборам депутатов поссовета и поселкового головы (31 октября 2010).
217 216к 227к Красногорская поселковая избирательная комиссия по выборам депутатов поселкового совета и поселкового головы (31 октября 2010).
218 217к 228к ЧП «Днепрпромсервис» (1999-2004).
219 218к 229к Кооператив «Сувенир» (1987-1993).
220 219к 230к ЧП «Коммунальник» (2002-2007).
221 220к 231к ООО «Крамаудитсервис» (1994-2010).
222 221к 232к Краматорская местная избирательная комиссия Донецкой области (2010).
223 222к 233к Краматорский дрожжевой завод (1966-1986).

«Краматорский дрожжевой завод» (перейменування згідно історичної довідки: с 9 января 1967 года – в подчинении Киевского производственного объединения предприятий дрожжевой промышленности УССР «Укрдрожпром», с 01 июля 1986 года – передан в подчинение Краматорского поваренного завода на правах участка).

224 223к 234к ЗАО «Краматорский пивзавод» (1946-2010).

ЗАТ «Краматорський Пивзавод» (перейменування згідно історичної довідки: с 1932 года – цех безалкогольных напитков, с 1938 года – Краматорский завод безалкогольных напитков, с октября 1956 года – Горпищекомбинат Сталинского областного управления «Продтовары», с сентября 1966 года – Пищевкусовая фабрика Донецкого Облпищепрома Министерства пищевой промышленности, с июня 1969 года – Краматорский Пивкомбинат Донецкого Облпищепрома Министерства пищевой промышленности, с января 1978 года – Краматорский Пивзавод Донецкого Облпищепрома Министерства пищевой промышленности, с 16 декабря 1992 года – арендное предприятие «Краматорский Пивзавод», с 15 декабря 1993 года – закрытое акционерное общество «Краматорский Пивзавод»).

+ папка с фотографиями и газетными статьями.

225 224к 235к ЗАО «Мегаимпекс» (1995-2010).
226 225к 236к ЗАТ «МИНЭТЭК-производство» (1996-2010).
227 226к 237к ООО «КСИ-У» (2006-2010).
228 227к 238к АООТ «Краматорская автобаза» (1970-2003).

АООТ «Краматорська автобаза» (перейменування згідно історичної довідки: с ноября 1943 года – Транспортная контора треста «Донмашстрой», с 1 октября 1952 года – автомобильно – транспортная контора Донецкого автотреста, с 1 октября 1958 года – государственное предприятие «Краматорская автобаза» Краматорского автомобильного треста, с июня 1973 года – Краматорское производственное автомобильное объединение «Краматорсктяжавтотранс» Донецкого производственного автомобильного управления, с 28 апреля 1981 года – Краматорская автобаза, с 21 июня 1994 года АООТ «Краматорская автобаза»).

229 228к 239к ПП «Трансекспедитсервіс» (2003-2005).
230 229к 240к ПП «Побутрадіосервіс» (2003-2005).
231 230к 241к ЧП «КвартСофт» (1997-2002).
232 231к 242к ТОВ «АФ планета БТ» (2007-2011).
233 232к 243к ПК «Благоустройство» (1991-2003).
234 233к 244к ЧМП «Ажур» (1999-2008).
235 234к 245к ПМП «Стелла» 21980563 (1994-2010). ПМП Стелла 2317760-діюча
236 235к 246к ООО «Консалтинг» (1996-2010).
237 236к 247к КП «Тантал» (1991-2011).
238 237к 249к ТОВ «Промислові технології» (2003-2010).
239 238к 250к ЧП «Дико» (1996-2001).
240 239к 251к ПП «Торгово-спортивна компанія» (1995-1999).
241 240к 252к КМП ПП ЕП «КОЛЛа-сервіс» (1991-1995).
242 241к 253к ТОВ «Протос» (2003-2004).
243 242к 254к ЧП «Кольцо» (2001-2005).
244 243к 255к ДП «Крамстройекс» (1994-2003).
245 244к 256к НВК «Екскаватор» (2000-2011).
246 245к 257к ТОВ «Бомонд» (1995-2010).
247 246к 258к ППО ТОВ «Краматорський шифер» (2003-2011).
248 247к 259к ТОВ «Тріо» (2006-2010).
249 248к 260к ПМП «Вікар» (1993-2011).
250 249к 261к ПТ «Промвєст» (2001-2011).
251 250к 262к МЧП «Саша» (2000-2007).
252 251к 263к ЧП «Ромсоф» (2006-2011).
253 252к 264к ЧП «Радон» (1996-2010).
254 253к 265к ЧМП «Атлант» (1992-2011).
255 254к 266к ООО «УКР-АЗ» (2005-2012).
256 255к 267к ООО «Торавиа» (2008-2011).
257 256к 268к ПАТ «Краммашпроект» (1975-2010).

ПАТ Краматорський інститут по проектуванню заводів тяжкого  машинобудування «Краммашпроект» (перейменування згідно історичної довідки: до 1987 года Краматорский филиал института «Укргипротяжмаш», с ноября 1991 года – институт «Крамгипротяжмаш», с июня 1996 года – ОАО «Краммашпроект», с октября 2009 года – ПАО «Краммашпроект»).

258 257к 269к ТОВ «Модульенергосервіс» (2005-2011).
259 258к 270к ЧП «Принт Трейдинг» (2000-2011).
260 259к 271к ООО «Торговый дом Ювелирэлит» (2002-2011).
261 260к 272к ООО «Софт-Эксперт» (2004-2012).
262 261к 273к ПП «Алекторін» (1997-2003).
263 262к 274к ООО «Крамнефтегаз» (2001-2009).
264 263к 275к ТОВ «Ортак» (2011).
265 264к 276к ЧМП «Ранок» (1995-2007).
266 265к 277к МПП «Паула» (1996-2007).
267 266к 278к ПП «Форматрікс» (2003-2012).
268 267к 279к ПП «НВФ Дайлр» (1992-2003).
269 268к 280к ЧМП «Джерело» (1996-2011).
270 269к 281к Кооператив «Реалид» (1989-1992).
271 270к 282к ООО «Украинский индустриальный союз» (2008-2012).
272 271к 283к ООО «Морис» (1992-2008).
273 272к 284к ЧМП «Посреднические услуги» (1994-2012).
274 273к 285к ООО «Металлург-комплект» (2000-2012).
275 274к 286к ООО «Тяжмашснаб» (2000-2012).
276 275к 287к Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №48 (28 жовтня 2012 року).
277 276к 288к МЧП «Спотыкач» (1992-2012).
278 277к 289к ЧП «Ромарк» (2005-2012).
279 278к 290к ООО «Краммедсервис» (2008-2012).
280 279к 291к КМП «Арго» (1992-2012).
281 280к 292к ТБ «Монолит» (2002-2012).
282 281к 293к ЧП «Интехмаш» (1999-2013).
283 282к 294к ООО «ФОБ» (1996-2001).
284 283к 295к ЧП «Вагна» (1996-2011).
285 284к 296к ООО «Астрон» (1993-2013).
286 285к 297к ЧП «Алла» (1996-2007).
287 286к 298к ООО «Аптека Сальвия» (2000-2006).
288 287к 299к ЧП «Траса» (1999-2013).
289 288к 300к Физ. лицо предприниматель Ткач Т.В. (2005-2013).
290 289к 301к ООО «Завод Проммаш» (1990-2000).
291 290к 302к ЧПКП «ДЕС» (1994-2009).
292 291к 303к АТЗТ «Поліграфічне підприємство АПП» (1976-2008).
293 292к 304к ЧП «Ситус» (1994-2002).
294 293к 305к РСК «Витязь» (1990-1995). +книга приказов
295 294к 306к ЧП «Миледи» (2007-2013).
296 295к 307к ЧП «Цезий» (1995-2013).
297 296к 308к ООО «СТРЕТТО лтд» (1993-2013).
298 297к 309к ЗАО «Транспроммаш» («Агропромторг») (1996-2013).
299 298к 310к ЧП «Лоцмен-IV» (2004-2013).
300 299к 311к ООО «Земельно-геодезический центр землемер» (2011-2013).
301 300к 312к ООО «Билак» (2003-2013).
302 301к 313к Ассоциация собственников многоквартирных домов «Свобода» (2011-2013).
303 302к 314к ДП «АТП 11477» ОАО «Донецкавтотранс» (1959-2003).

(перейменування згідно історичної довідки: с 22 июля 1958 года – Ново-Краматорская автобаза Краматорского автотреста Совнархоз Сталинского Экономического района; с 19 марта 1966 года – Ново-Краматорское транспортное предприятие № 04769 Минавтошосдора УССР; с 24 декабря 1974 года – Краматорское автотранспортное предприятие № 04676 Донецкого облуправления; с 29 апреля 1986 года – Краматорское автотранспортное предприятие № 21477 Минавтотранса УССР; с 29 декабря 1987 года – Краматорское автотранспортное предприятие № 11477 Минавтотранс УССР; с 15 сентября 1995 года – Краматорское автотранспортное подразделение № 11477 /Краматорское АТП – 11477/ открытого акционерного общества «Донецкавтотранс» с 29 января 1999 года – Дочернее предприятие «Краматорское АТП №11477» ОАО «Донецкавтотранс»).

304 303к 315к ЗАО «НПК «Крамтехмаш» (1994-2009).
305 304к 316к ОАО «КМЗ им. Куйбишева» (1943-2013).

ВАТ «Краматорський металургійний завод імені Куйбишева» (перейменування згідно історичної довідки: з 1976 року – «Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева», з 1994 року – відкрите акціонерне товариство «Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева» /ВАТ «КМЗ ім. Куйбишева»/).

306 305к 317к ЧП «ЦМП» (2011-2014).
307 306к 318к ЧП «Ленца» (1996-2012).
308 307к 319к ООО «Сола-инжинеринг» (2010-2014).
309 308к 320к ПП «ОМП Інком»…
310 309к 321к ЧП «Лоцмэн-Два» (2004-2014).
311 310к 322к ЧП «Лоцмэн-Три» (2005-2007).
312 311к 323к Окружна виборча комісія дільниці №48 (2014).
313 312к 324к Окружна виборча комісія дільниці №53 (2014).
314 313к 325к ТОВ «ТА «Гранд Вояж» (2013-2014).
315 314к 326к ООО «Штурвал» (2011-2014).
316 315к 327к ПМП «Об’єднання Рома» (1993-2015).
317 316к 328к ЧМП «Пигмент» (1995-2014).
318 317к 329к ООО «УБН Владіслав ЛТД» (1998-2014).
319 318к 330к ТОВ «Ювелірний дім САГА» (2010-2015).
320 319к 331к ТОВ «КАРАТТІ» (2010-2015).
321 320к 332к ТОВ «Донстанкотехсервис» (2014-2015).
322 321к 333к ТОВ «Тесла» (1995-2015).
323 322к 334к КП «Тітан» (1991-2015).

З 10 січня 1991 року – виробниче мале підприємство «Титан», з 15 лютого 1995 року – колективне підприємство «Титан».

324 323к 335к ПМП «Гамма» (1994-2015).
325 324к 336к ТОВ «Тордіо» (2008-2015).
326 325к 337к ПМП «Краматорськ-Інжиніринг» (1994-2015).
327 326к 338к ПП «Дістен» (2004-2015).
328 327к 339к ФГ «Конкурент» (2003-2015).
329 328к 340к ТОВ «АВА-Компані» (2010-2015).
330 329к 341к ПП «Укр Крам Холдінг» (2006-2015).
331 330к 342к ТОВ «Мономах» (1995-2015).
332 331к 343к ЖКК МК 2010 (2014-2015).
333 332к 344к КММ ГО «Молодіжна мерія» (2002-2015).
334 333к 345к Краснаторська селищна виборча комісія з виборів депутатів селищної ради та селищного голови (жовтень 2015).
335 334к 346к Ясногірська селищна виборча комісія з виборів депутатів селищної ради та селищного голови (жовтень 2015).
336 335к 347к Шабельківська селищна виборча комісія з виборів депутатів селищної ради та селищного голови (жовтень 2015).
337 336к 348к Біленьківська селищна виборча комісія з виборів депутатів селищної ради та селищного голови (жовтень 2015).
338 337к 349к Краматорська міська виборча комісія Донецької області (2015).
339 338к 350к ПНВП «Арви» (1992-2015).
340 339к 351к ТОВ «Авто-Юг-2014» (2014-2015).
341 340к 352к ПП «Примус Плюс» (1999-2016).
342 341к 353к ПП «Радікс» (1999-2004).
343 342к 354к ПП «Рент» (2002-2016).

З 22 жовтня 2002 року – ТОВ «Рент», з 23 лютого 2003 року –  ПП «Рент».

344 343к 355к ТОВ «Вугілляінвест» (2010-2016).
345 344к 356к ТОВ «Агротехніка» (1994-2016).
346 345к 357к ТОВ «Райвол» (2015-2016).
347 346к 358к ПП «ВО Інтехмаш» (2006-2016).
348 347к 359к ГО «Служіння милосердя Добре серце» (2016-2017).
349 348к 360к ГО «Східноукраїнське Товариство Прав Народа» (2015-2017).
350 361к ВАТ «Краматорськжилбуд» (1979-2003).
351 362к БФ СЗЛ «Лазер» (1992-2016).
352 363к ВАТ завод «Кондиціонер» (1976-2010).

Публічного акціонерного товариства «Краматорський завод «Кондиціонер» (перейменування згідно історичної довідки: з липня 1973 року по 13 грудня 1976 року – філія Харківського машинобудівельного заводу «Кондиціонер» Головного управління «Главстроймашина», з грудня 1976 року – завод «Кондиціонер» Об’єднання «Союзкондиціонер», з 07 травня 1991 року – орендне підприємство «Краматорський завод «Кондиціонер», з 27 лютого 1995 року – відкрите акціонерне товариство «Краматорський завод «Кондиціонер», з 20 грудня 2010 року – публічне акціонерне товариство «Краматорський завод «Кондиціонер»).

353 364к ПВО «Престиж» (1994-2017).
354 365к ГО «Краматорський міський центр племінного і спортивного собаківництва» (1999-2016).
355 366к ГО «Центр громадських ініциатив «Здоров’я» (2002-2016).
356 367к Центр японської культури «Аматерасу» (1995-2017).
357 368к ТОВ «СМТ 47» (2014-2017).
358 369к ОВК территириального округа №48 (2019).
359 370к ОВК виборів народних депутатів України округу №48 (2019).
360 371к ТОВ «Донбасекскавація» (2013-2019).
361 372к ТОВ «АНТ-КОР» (2011-2018).
362 373к ТОВ «Велмен» (1997-2018).
363 374к КП «Ломбард» (2001-2019).
364 375к БФ «РЕФУА» (2015-2019).
365 376к БО «БФ «Мати, дитина, сім’я, здоров’я» (2015-2019).
366 377к Краматорська міська ТВК Краматорського району Донецької області за 2020 рік (ТВК-територіальна виборча комісія)
367 378к Краматорська районна ТВК донецької області за 2020 рік (ТВК-територіальна виборча комісія)
368 379к ПП «Опозиційний блок» (2010-2016 рр) (Територіальна організація політичної партіі «Опозиційний блок»)
369 380к КМО «Партія регіонів» (2000-2016 рр) (Краматорська міська організація «Партія регіонів)
370 381к Ясногірська селищна рада, виконавчий комітет (1955-2020 рр.)
371 382к Біленьківська селищна рада, виконавчий комітет (1944-2020 рр.)
372 383к Красноторська селищна рада, виконавчий комітет (1945-2021 рр.)
373 384к Шабельківська селищна рада, виконавчий комітет (1944-2021 рр.)

Перелік ліквідованих установ документи з кадрових питань (особового складу) яких зберігаються у правонаступників

№ з/п Назва установи Назва установи правонаступника Адреса, телефон
1 ФЗО № 16,18,29,33,35,38 Краматорске вище професійне  металургійне училище вул. Дніпровська, 7-А (06264) 6 91 41, 0509950068
РУ № 11,28,29,30,32,94,129,271
Строительная школа № 25
Строительная школа № 21
СПТУ № 16 (1997-влилось в СПТУ № 65)
СПТУ № 65
Краматорский
профессиональный
машиностроительный
лицей (ЛІКВІДОВАНО)
2 ФЗО(Школа фабрично-заводского обучения) Краматорское высшее профессиональное строительное училище № 28 ул.Парковая,52  7 10 25
104,110,345,349
СШ № 20
СУ № 3
СПТУ № 28
3 РУ № 1 , СТПУ № 14 Краматорское высшее профессиональное училище № 14 ул. Вознесенского,5 3 41 75
4 РУ № 5, 20 Краматорское высшее профессиональное машиностроительное училище № 123 ул.Днепропетровская, 7 6 91 41
ГПТУ № 68
СПТУ № 123
5 Школа торгово-кулинарного ученичества (с 1964) Краматорский профессиональный торгово-кулинарный лицей ул. Юбилейная,6(41 46 07) бул.Машиностроителей, 40 41 47 18
СПТУ № 42 (1960-1963)
6 ТУ № 7 Краматорский профессиональный лицей ул. Юбилейная,62 3 50 61
СПТУ № 47
7 Автобаза треста “ДМС” УМ-8 ОАО Коксострой,2 6 36 23
Машинопрокатная база механизации “Донбасстроймеханизация”
8 ОСМУ № 1,2 ДП “Тяжмашстрой” ЗАО “Донмашстрой” пр-т Мира, 8 7 45 27
9 СУ № 6 КП “Сантехэлектромонтаж” Донецкий архив Донецк, ул.Левобережная,64
10 Краматорское монтажное предприятие ОАО “Теплоэнергомонтаж” Коммунальное предприятие “Трудовой архив” Славянск, ул.Науки,2 2 08 35
11 ПНУ № 261 “Донбасхимпроммонтаж” ОАО “Донбасхимпроммонтаж” Славянск, ул.Чубаря,4
12 Аватобаза треста “ДСМ” ЗАО “Управление механизации №5” ул.О.Тихого,2 6 36 23
Машинопрокатная база механизации
УМ №5 ОАО “Донбасстрой”
13 Управление механизации № 8 ООО “Строймеханизация” Донецк, ул.Молодых шахтеров,8а
14 ТОВ Краматорський комбінат дитячого  харчування діюча з 2004р.  ЄДРПОУ 32934959 вул.Дружби,58 626458485, 06264 32580
15 Краматорский хлебокомбинат ЄДРПОУ  00376047 Україна, 84333, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. МАЯКОВСЬКОГО, буд 3 tislinok@donhleb.com
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  КРАМАТОРСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ діюча
(ВАТ “КРАМАТОРСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”)
16 Краматорский производственный  автотрест Донецкое автоуправление Донецк
17 КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ “СМАК” ЄДРПОУ 19377285 История:Трест столовых и ресторанов с 20.05.1983-в Краматорское городское управление общепита, с 22.04.1992- ПТП Нарпит, с 04.11.1992-малое коллективное предприятие “Комбинат”, с 16.05.1994-общество открытого типа “Комбинат”, с 06.03.1995-государ.коммунальное предприятие общественного питания “Комбинат”, с 28.01.1997- ДП КПП “Смак”(является правоприемником ГКП “Комбинат”) припинено Україна, 84301, ВУЛ.ЛЕНІНА, Б.58, М.КРАМАТОРСЬК
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ “ПІВНІЧНИЙ ДОНБАС”
(ДП “КХП” “СМАК”)
ДП КПП СМАК
Згідно уставу – Дочернее предприятие “КПП “Смак” Инвестиционной компании “Северный Донбасс”
18 ОСМУ № 2, 3 ЗАО “ДМС” ЧП “Юрком” г.Горловка ул.Академика Павлова, 33 0 242 4 05 71
СУ “Черметстрой” ЗАО “ДМС”
ДП “Металлургстрой” ЗАО “ДМС”
СУ “Металлургстрой”
19 СУ “Главстройтяжмаш” ЗАО “НКМЗ” ул.О.Тихого, 5 7 88 15
СМУ АО “НКМЗ”
20 1.Завод минеральной ваты ОАО “Краматорский цементный завод “Пушка” ул.Привокзальная, 2 41 09 77
2.Шиферный завод
3.Цементный завод “Гранулит”
“Укрглавцементе”
4.Цементный завод им.Бугаева
5.Краматорские шлакопереработки
21 СМУ “Южспецстрой” ДП “Спецстрой” ЗАО “ДМС” ул.Обдъездная, 3 3 42 71
СМУ “Спецстрой”
22 Проектно-монтажное управление треста Краматорское ДП “СУ № 451  АО “Донбасспроэлектромонтаж” ул.Хабаровская, 4 6 30 67
“Кавэлектромонтаж”
ОСМУ № 14
Участок треста “Южэлектромонтаж”
СУ № 451 “Донбассэлектромонтаж”
23 Участок треста “Союзтеплострой” СУ “Теплострой” Донецк, ул.Ткаченко, 126 Константиновка 5 22 83
24 Межрайонное ремонтно-строительное управление ЗАО “Строитель” ул.Боша, 3 41 40 59
25 Ремонтно-механические мастерские Ремонтно-механический завод Донецк, пр.Киевский, 46
26 Коксохимический завод ОАО “КМЗ им. Куйбышева” у нас
27 Завод литья и поковок ОАО “Энергомашспецсталь” ул.Совхозная, 6 48 55 71
28 ПО “Промтовары”       Горпромторг АОЗТ “Торгсервис” 22040572 ЄДРПОУ Дворцовая, 23 , 3 82 16, 3 33 26
29 ГОРПИЩЕТОРГ База № 2 ОАО “Продторгсервис”
(станом на 2021р.-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОДТОРГСЕРВІС” (ПРАТ “ПРОДТОРГСЕРВІС”)  ЄДРПОУ 20316194
84333, Краматорск, ул.Щербакова, 1  099 628 26 00 Елена Михайловна 70 грн справка(инфо на 2021р)
СМЕШТОРГ
ПО “ПРОДТОВАРЫ”(за Элмасервисом)
20316194 ЄДРПОУ
30 Горплодоовощторг ОАО “Урожай” ул.Маяковского, 1  6 08 18
31 Кинотеатр “Родина” Отдел культуры и туризма б-р.Сашиностроителей, 37   5 95 52
Кинотеатр “Союз”
32 Артель “им.Войкова” ОАО “Швея” ул.Ярослава Мудрова, 43  41 98 21
Швейная фабрика
33 Комитет народного контроля Облгосадминистрация, Государственный архив Донецкой области Донецк, пр.Лагутенко, 12, 02337 33 04
Городской комитет Компартии Украины
Городской комитет ВЛКСМ
34 СУ “Отделстрой” ЧП “Донбассервис” Донецк, ул.Римского Корсакова, 22а, 02348 74 12
35 Комбинат панельного домостроения КПД Ликвидатор Кравченко Р.Ю. б-р.Машиностроителей, 63/35, 48 96 91, 48 96 13, 050 709 25 29, 095 399 33 25
36 Донецкое областное оптово-розничное объединение “Спорттовары” ООО “Крок” Донецк, ул.Бахметьева, 34, 301 93 33
37 АОЗТ “СМУ № 47” ООО Региональный межотраслевой архив Донецк, ул. Е.Жукова, 56, 062 203 80 16, 095 843 70 70
38 Північно-Донецьке представництво Фонду державного майна України регіональне відділення фонду державного майна України по Донецькій обл. Донецк, ул. Артема, 97, 02 335 35 44
СОВХОЗЫ
39 СОВХОЗ “Правда” Андреевского р-на ООО Агрофирма им.Орджоникидзе пос.Малотарановка, 41 34 59
СОВХОЗ “им.Орджоникидзе”
40 КСП “Веселый” ЧМП “Юрком” г.Горловка, ул.Академика Павлова, 33, 0242 4 05 71
ООО “Веселое”
41 СОВХОЗ им.Крупской ООО “Агрофирма “Степное” ЄДРПОУ 848664 (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРОФІРМА СТЕПОВЕ”  (ТОВ “АГРОФІРМА СТЕПОВЕ”) ул.Тичины, 19 84393, Донецька обл., місто Краматорськ,990737796, 412127
42 СОВХОЗ “Краматорский” ОАО “Краматорские сады” ул.Быковского,59, 41 52 85
43 СОВХОЗ “Ясногоровский” ЧП “Приват Архив” Горловка, ул.Кирова, 12, подъез 2, эт.4, 024 55 05 65
44 Славянский специализированный трест овощемолочных совхозов Агропромкомитет Донецк
45 Районний спортивно-технічний клуб первинної організації товариства сприяння обороні України ЗАТ “НКЗМ” (РСТК ПО ТСОУ ЗВТ “НКМЗ”) правонаступник станом на 30.04.2021 – КП Слов’янський міський спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні України
46 КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ І ПЕНСІОНЕРІВ ОВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ. “ЩИТ І МЕЧ” правонаступник станом на 29.06.2021 – Донецька обласна ветеранська організація ГО “Асоціації ветеранів МВС України” МАРІУПОЛЬ

Список фондів Національного архівного фонда

Архівний відділ Краматорської міської ради

 

Контакти:

84313, вул.Паркова, 14

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийомні дні:

понеділок та четвер — з 8.00 до 17.00

Прийом громадян:

 

понеділок, четвер