Рада з питань ВПО

Оновлено: 31 Березня 2021, 14:20

Додаток

до розпорядження міського голови

30.06.2020 № 62р


С К Л А Д

Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради

Абашидзе Віта Сергіївназасновник ГО «Батьки дітей з особливостями розвитку та інвалідністю «Сила батьківських можливостей»
Алєксєєв Максим Сергійовичвнутрішньо переміщена особа
Бабіч Володимир Костянтиновичвнутрішньо переміщена особа
Ворошков Олександр Леонідовичголова ГО “Гуманітарна Рада”
Губіна Наталія Володимирівнавнутрішньо переміщена особа
Єфімова Ольга Юріївнавнутрішньо переміщена особа
Іванєєва Ірина Василівнавнутрішньо переміщена особа
Лугова Тетяна Миколаївнавнутрішньо переміщена особа
Орлов Євген Вячеславовичвнутрішньо переміщена особа
Повненький Максим Олександровичвнутрішньо переміщена особа
Сніцаренко Володимир Сергійовичвнутрішньо переміщена особа
Сніцаренко Людмила Антонівнавнутрішньо переміщена особа
Селіванова Олена Володимирівнавнутрішньо переміщена особа
Циганій Роман Олександровичпредставник БО «БФ «Карітас-Краматорськ»

Додаток

до рішення виконкому міської ради

01.04.2020 № 282

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб

при виконавчому комітеті Краматорської міської ради

 

I. Загальні положення

1. Координаційна рада з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради (далі – координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчий органом, утвореним для сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) на території міста Краматорська.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Положення про координаційну раду затверджується виконавчим комітетом Краматорської міської ради (далі – Виконком).
Положення про координаційну раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з моменту його затвердження.

II. Повноваження, основні завдання та права координаційної ради

1. Основними завданнями координаційної ради є:

1.1. сприяння:
– здійсненню повноважень Краматорської міської ради з питань захисту та забезпечення прав ВПО на території міста Краматорська;
– співпраці Краматорської міської ради (далі – Міська рада), виконавчого комітету Краматорської міської ради (далі – Виконком), інших виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, представників громадських організацій та їх об’єднань, міжнародних та наукових організацій та установ, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства з питань захисту ВПО, пошуку довгострокових рішень та розбудови миру;

1.2. підготовка пропозицій щодо розробки та реалізації Стратегії розвитку міста Краматорськ на період 2021–2027 років та Плану заходів на 2021–2023 роки, а також включення ВПО до інших міських програм;

1.3. залучення ВПО, зокрема представників вразливих груп із числа ВПО, до вирішення проблемних питань у сфері захисту ВПО, пошуку довгострокових рішень та розбудови миру шляхом:
– проведення, відповідно до законодавства, громадського моніторингу;
– підготовки пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів та рекомендацій.

2. Координаційна рада, відповідно до покладених на неї завдань:
може брати участь у розробці проєктів міських програм, інших нормативно-правових актів стосовно реалізації державної політики з питань внутрішнього переміщення;
готує та подає міській раді, виконкому розроблені за результатами своєї роботи висновки, рекомендації, проєкти актів та пропозиції, зокрема до міських програм;
співпрацює з благодійними та громадськими організаціями щодо захисту ВПО;
проводить аналіз ефективності та моніторинг стану виконання міською радою покладених на неї завдань, відповідно до національної стратегії інтеграції ВПО;
сприяє залученню фінансування на виконання програм та заходів, що містять компонент допомоги ВПО;
щорічно готує та подає виконкому орієнтовний план своєї діяльності, інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені рішення та стан їх виконання.

3. Координаційна рада має право:
створювати, у разі потреби, постійні та тимчасові робочі групи;
отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
залучати (за згодою) до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також окремих фахівців (науковців, представників інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій тощо), які мають підтверджену експертизу у сфері захисту ВПО, пошуку довгострокових рішень та розбудови миру;
організовувати і проводити публічні заходи (семінари, конференції, засідання, круглі столи тощо):
розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до її компетенції;
отримувати від міської ради, виконкому, інших виконавчих органів міської ради проєкти актів з питань, що належать до її компетенції та потребують проведення консультацій із громадськістю.

III. Членство у координаційній раді, права та обов’язки членів координаційної ради

1. До складу координаційної ради можуть бути обрані громадяни України віком від 18 років, які є ВПО або представниками громадських та міжнародних організацій, що реалізують проєкти у сфері захисту ВПО на території міста Краматорська (далі – інститути громадянського суспільства).

2. Основними критеріями відбору кандидатів у члени координаційної ради є:
бажання працювати на громадських засадах; активна участь у громадській діяльності;
відповідність високим стандартам доброчесності;
відсутність конфлікту інтересів;
наявність особистих досягнень або реалізованих проєктів у сфері захисту ВПО; надання конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань координаційної ради.

3. Склад координаційної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах.

4. Кількісний склад координаційної ради становить не більше 20 осіб.

У разі, якщо до складу координаційної ради делеговано представника громадської та/чи міжнародної організації, до складу координаційної ради може бути обрано не більше одного представника від кожної такої організації

5. Для формування складу координаційної ради міський голова своїм розпорядженням не пізніше ніж за 30 календарних днів до визначеної ним дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки (далі – ініціативна група).

До складу ініціативної групи можуть входити ВПО (не більше трьох осіб), представники інститутів громадянського суспільства, що виявили бажання увійти до її складу (не більше трьох осіб), та представники виконкому.
Персональний склад ініціативної групи оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради протягом трьох робочих днів з дня її утворення.

6. Не пізніше ніж за 25 календарних днів до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднюється підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, термін подання заяв для участі в установчих зборах.

7. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається:

7.1. для фізичних осіб, які є ВПО:
– заява у довільній формі;
– довідка про взяття на облік ВПО у м. Краматорську;
– біографічна довідка із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, контактної інформації;
– згода на обробку персональних даних;
– мотиваційний лист із зазначенням наявності особистих досягнень або реалізованих проєктів у сфері захисту ВПО та наданням конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань координаційної ради.

7.2. для представників громадських та міжнародних організацій, що реалізують проєкти у сфері захисту ВПО на території міста Краматорська:
– заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
– рішення, прийняте в порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу координаційної ради;
– біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
– копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
– інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
– інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання у сфері захисту ВПО на території міста Краматорська тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);
– відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

8. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 15 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності поданих документів встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це заявників із пропозицією щодо їх усунення протягом трьох календарних днів.

За результатами перевірки документів на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за 5 календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу координаційної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список осіб, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

9. Підставами для відмови ініціативною групою в участі в установчих зборах є:
– невідповідність поданих документів вимогам цього Положення;
– неусунення невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у визначений строк;
– недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
– відмова фізичної особи, що є ВПО, або інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
– перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу координаційної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список осіб, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, мотиваційні листи фізичних осіб, біографічні довідки, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів оприлюднюються не пізніше ніж за три календарні дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті міської ради.

10. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу координаційної ради обирається голова зборів, секретар, а також обирається склад координаційної ради.

Формування складу координаційної ради на установчих зборах має здійснюватися з дотриманням (за можливості) наступних вимог.
Чисельність ВПО у складі координаційної ради становить не менше як 60 відсотків від загальної чисельності членів координаційної ради. Чисельність жінок у складі координаційної ради становить не менше як 50 відсотків від загальної чисельності членів координаційної ради.
Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається міському голові.

Протокол установчих зборів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради протягом трьох робочих днів із моменту його надходження.
Міський голова на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад координаційної ради і оприлюднює його на офіційному веб-сайті міської ради.

11. Членство в координаційній раді припиняється на підставі рішення координаційної ради у разі:
– систематичної відсутності члена координаційної ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
– надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про припинення його членства в координаційній раді та/чи його заміну на іншу особу;
– скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу координаційної ради;
– неможливості члена координаційної ради брати участь у роботі ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена координаційної ради недієздатним або обмежено дієздатним;
– подання членом координаційної ради відповідної заяви;
– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена координаційної ради;
– смерті члена координаційної ради.

12. У разі припинення особою свого членства у координаційній раді його місце займає наступний за черговістю кандидат до складу координаційної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні координаційної ради.
Зміни у складі координаційної ради затверджуються розпорядженням міського голови на підставі протоколу засідання координаційної ради.

13. Члени координаційної ради зобов’язані:
– бути присутніми на засіданнях координаційної ради;
– брати участь у роботі постійних та тимчасових робочих груп координаційної ради;
– у своїй діяльності дотримуватись цього Положення;
– об’єктивно та неупереджено доводити рішення координаційної ради до інституту громадянського суспільства, що делегував їх до ради, до громадськості міста та до засобів масової інформації;
– сприяти реалізації рішень координаційної ради в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування міста та інших державних і недержавних установах.

14. Члени громадської ради мають право:
– бути обраними до керівних органів ради та бути членами інших органів, утворених радою;
– представляти на засіданні координаційної ради інтереси інституту громадянського суспільства, що делегував їх до ради, а також громадськості міста;
– за дорученням голови координаційної ради або керівників інших утворюваних радою органів представляти інтереси та рішення координаційної ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;
– бути присутніми на засіданнях створених радою органів з правом дорадчого голосу, якщо вони не є його членами .
– ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у ролі експертів із питань, що розглядаються на засіданнях координаційної ради та її робочих органів.

IV. Дострокове припинення повноважень громадської ради

Припинення діяльності координаційної ради здійснюється у разі:
– коли засідання координаційної ради не проводилися протягом двох місяців поспіль без поважних причин;
– невиконання координаційною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
– прийняття відповідного рішення на її засіданні;
– реорганізації або ліквідації виконкому.
Рішення про припинення діяльності координаційної ради оформляється відповідним рішенням виконкому.

V. Керівні органи координаційної ради

1. Координаційну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Головою координаційної ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого самоврядування.

2. Голова координаційної ради :
– організовує діяльність координаційної ради;
– скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
– підписує документи від імені координаційної ради;
– представляє координаційну раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
– може бути присутнім під час проведення засідань виконкому.

Голова координаційної ради або за його дорученням член координаційної ради може брати участь в установленому порядку в нарадах, що проводяться центральними та місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції координаційної ради.

Голова координаційної ради може мати заступника (заступників), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Кількість заступників та їхні функції визначаються координаційною радою.
У разі відсутності голови його повноваження виконує заступник, визначений на засіданні координаційної ради.

3. Повноваження голови координаційної ради припиняються за рішенням координаційної ради у разі припинення його членства у раді відповідно до пункту 9 розділу III цього Положення, у разі висловлення йому недовіри координаційною радою.

У разі припинення повноважень голови координаційної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням координаційної ради заступник голови координаційної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

4. Координаційна рада має секретаря, який обирається рейтинговим голосуванням.

Секретар координаційної ради:
– організовує засідання координаційної ради;
– узгоджує з головою ради та його заступником порядок денний;
– повідомляє членів координаційної ради про чергові засідання та доводить до відома про порядок денний;
– виконує доручення голови та його заступника щодо організації діяльності координаційної ради;
– забезпечує оформлення протоколів та веде документацію координаційної ради.

VI. Організація роботи координаційної ради

1. Основною формою роботи координаційної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Позачергові засідання координаційної ради можуть скликатися за ініціативою голови координаційної ради, керівника виконкому або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань координаційної ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку.

2. Головуючим на засіданні координаційної ради є голова координаційної ради або за його відсутності заступник голови координаційної ради, а в разі відсутності заступника голови координаційної ради – член координаційної ради, уповноважений зазначеною радою.

3. Засідання координаційної ради проводяться відкрито.

4. Засідання координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів від її загального складу.

Для участі у засіданнях координаційної ради можуть запрошуватися представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, представники громадськості, засобів масової інформації.

5. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради вносять голова координаційної ради, заступник голови координаційної ради та члени координаційної ради.

6. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення, ухвалене на засіданні координаційної ради, оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем координаційної ради у п’ятиденний строк.

7. Член координаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі міської ради, виконкому та інших виконавчих органів міської ради.

8. На засіданні координаційної ради, яке проводиться за участю представників виконкому та інших виконавчих органів міської ради в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.
Річний план роботи координаційної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

9. Установчі документи, склад координаційної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність координаційної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради в рубриці “Координаційна рада з питань ВПО”.

Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням.


Річний план роботи на:

2021 рік

 


Протокол №5 засідання Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради 19.01.2021

Протокол №4 засідання Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради 14.08.2020

Протокол №3 засідання Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради 15.07.2020

Протокол №2 засідання Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради 07.07.2020

Протокол №1 засідання Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради 02.07.2020

Протокол установчих зборів Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради 22.06.2020


Звіт  Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради за:

2020 рік