Повноваження міського голови

Оновлено: 21 Листопада 2019, 21:39

Додаток
до розпорядження міського голови
від 16.01.2016 № 10p

 

Відповідно до ч. 1 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (далі – Закон) повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень, передбачених ст. 42 цього Закону.

Міський голова забезпечує здійснення у межах наданих Законом повноважень міської ради та її виконавчого комітету на території міста Краматорська (далі – міста), додержання Конституції України, законів України, виконавчих актів Президента України та вищих органів законодавчої та виконавчої влади. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

 • Очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.
 • Організує в межах визначених Законом, роботу міської ради та її виконавчого комітету.
 • Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.
 • Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради та кількісний і персональний склад її виконавчого комітету.
 • Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів.
 • Здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчими органами.
 • Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на її пленарних засіданнях.
 • Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, бюджету міста та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет міста та звіти про їх виконання.
 • Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, структурних підрозділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
 • Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.
 • Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
 • Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним рішенням міської ради.
 • Представляє територіальну громаду міста, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.
 • Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста, а також повноваження міської ради та її виконавчого комітету.
 • Укладає від імені територіальної громади міста, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції міської ради, подає їх на розгляд та затвердження міською радою.
 • Веде особистий прийом громадян та забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань установами, підприємствами, організаціями міста незалежно від їх форми власності.
 • Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчого комітету.
 • Видає розпорядження у межах своїх повноважень.
 • Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень, є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 • Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.
 • Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами.
 • На вимогу не менше половини депутатів міської ради звітує перед міською радою про роботу виконавчого комітету міської ради у будь-який визначений ними термін.
 • Міський голова координує та контролює діяльність всіх підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо виконання покладених на них завдань.
 • Забезпечує в межах, визначених законодавством, організацію охорони громадського порядку і громадську безпеку на території міста, дотримання законності та належну організацію роботи місцевої міліції.
 • Відповідно до п.19 ч.3 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова здійснює інші повноваження, зокрема:
  • вносить на засідання виконкому та міської ради пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою міста;
  • за дорученням виконавчого комітету вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги і рішення міської ради та її виконавчих органів, прийнятих в межах їх повноважень;
  • організує заслуховування на сесії міської ради повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території міста, у тому числі з метою порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у випадках визнання їх діяльності незадовільною;
  • сприяє діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ;
  • готує виконкому міської ради пропозиції щодо створення та складу адміністративної комісії, комісії з питань боротьби зі злочинністю, спрямовує діяльність цих комісій;
  • сприяє організації призову громадян на строкову військову та альтернативну служби, а також їх мобілізації, підготовку молоді до служби у Збройних Силах України;
  • організує роботу з підготовки пропозицій, пов’язаних із створенням на території міста спеціальних вільних та інших зон, вносить ці пропозиції на розгляд сесії міської ради та до відповідних органів, а також щодо надання згоди міської ради на утворення таких зон за ініціативою Президента чи Кабінету Міністрів України;
  • організує роботу по об’єднанню, у разі необхідності, на договірних засадах коштів міського бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання загальних проектів та для спільного фінансування комунальних підприємств, установ і організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад та агломерацій міст Північного Донбасу;
  • має право порушувати перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади мотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників державних підприємств, розташованих на території міста.
 • Координує діяльність: юридичного відділу; відділу ведення Державного реєстру виборців; відділу по обліку та звітності; відділу режимного забезпечення та мобілізаційної роботи; патронатної служби.
 • Здійснює взаємодію міської ради та її виконавчого комітету зі структурними підрозділами, установами, підприємствами та організаціями: міською прокуратурою; міським судом; міжрайонним відділенням Управління Служби Безпеки України в Донецькій області; Краматорським відділом поліції ГУНП; міським військовим комісаріатом; міським управлінням юстиції; міськими державними нотаріальними конторами; міським відділенням Державного казначейства; Державною податковою інспекцією у м. Краматорську.
 • Очолює комісії: з питань забезпечення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю; з питань розгляду звернень громадян; з питань захисту прав дитини; по розробці проекту Програми економічного і соціального розвитку міста.
 • Ради: з питань розвитку підприємництва; міську тристоронню соціально-економічну; архітектурно-містобудівну; консультаційну з енергозбереження.
 • Робочі групи: з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель.
 • Організує розробку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови міста та іншої містобудівної документації.
 • Веде особистий прийом громадян.

**