• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • Урядова телефонна
 • урядова лінія слух
 • енергоефективність
 • Мінрегіон
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг
 • проект ExportUA

Оновлено 14.03.2017 17:29

Регламент роботи Громадської ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради
Загальні положення


Регламент Громадської ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради (далі – Регламент) є організаційно-правовим актом, який визначає процедурні питання діяльності Громадської ради по виконанню її завдань та здійсненню власних повноважень.


Регламент розробляється на основі чинного законодавства України та конкретизує порядок реалізації норм Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Краматорської міської ради.


Регламент затверджується рішенням Громадської ради.


У разі зміни законодавчої бази, що зачіпає сферу діяльності Громадської ради, при зміні Положення про Громадську раду, або при необхідності удосконалення процедур діяльності Громадської ради до Регламенту вносяться відповідні зміни та доповнення, які затверджуються громадською радою у тому же порядку, що і приймається Регламент.


Ініціювати зміни та доповнення до чинного Регламенту, які обумовлені зміною законодавства, необхідністю удосконалення діяльності Громадської ради можуть: голова, заступники, секретар Громадської ради, а також члени Громадської ради, які зібрали на підтримку своєї пропозиції 1/3 підписів членів Громадської ради.


Проект змін до чинного Регламенту готує ініціатор їх внесення або за дорученням голови Громадської ради - комітет чи спеціально створена робоча група.Планування роботи


Робота Громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадської радою.


Формування планів роботи Громадської ради здійснюється головою Громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретарем Громадської ради за пропозиціями постійних комісій Громадської ради (у разі їх створення).


План роботи Громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.


План роботи Громадської ради на квартал затверджується головою Громадської ради на основі положень плану Громадської ради на рік.


Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Краматорської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні виконавчим комітетом Краматорської міської ради консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.


Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

- чергові засідання Громадської ради;

- засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення);

- проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Краматорської міської ради;

- проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

- заходи в межах проведення виконавчим комітетом Краматорської міської ради консультацій з громадськістю;

- забезпечення інформування громадською радою громадськості про діяльність Громадської ради;

- інші заходи в межах повноважень Громадської ради.


План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.


Члени Громадської ради та постійні комісії Громадської ради (у разі їх створення) подають голові Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік та плану роботи Громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.


Затверджені плани роботи Громадської ради на рік оприлюднюються на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Краматорської міської ради та надсилаються секретарем Громадської ради електронною поштою кожному члену Громадської ради.Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради


Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на два місяця.


Позачергові засідання Громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.


Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а уразі його відсутності виконуючим обов’язки голови Громадської ради - заступником голови Громадської ради.


Секретаріат Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення засідання.


Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Краматорської міської ради,. а також на сторінках Громадської ради в соціальних мережах.


Позачергові засідання Громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові Громадської ради.


Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.


Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.


Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше, ніж за три календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Краматорської міської ради.


Засідання Громадської ради проводяться відкрито.


У засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради.


У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник виконавчого комітету.


Засідання Громадської ради є повноважними, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.


Перед початком засідання Громадської ради секретаріат Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.


Члени громадської Ради у виключному випадку по рішенню Громадської Ради можуть приймати участь в засіданнях в режимі телеконференції за допомогою телефону або Skype.


Члени Громадської ради можуть подати зауваження та пропозиції щодо питань порядку денного заздалегідь за допомогою мережі інтернет.


На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради.


Проект порядку денного, що пропонується головою Громадської ради, формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на підставі пропозицій від членів Громадської ради, постійних чи тимчасових комісій Громадської ради (у разі їх створення).


З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1. ухвалення проекту рішення за основу;

2. розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3. ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.


Проекти рішень Громадської ради готуються та подаються членами Громадської ради або/та постійними, тимчасовими комісіями Громадської ради голові Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання Громадської ради.


Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бути доведені до кожного члена Громадської ради шляхом розсилки електронної пошти не пізніше як за три дні до початку засідання Громадської ради.


Головує на засіданні Громадської ради голова Громадської ради або за його дорученням один із його заступників.


Тривалість засідання Громадської ради становить дві години без перерви.


Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.


За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.


Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:


1. на першому засіданні Громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу поки не буде обраного голову Громадської ради нового складу;


2. перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії у період не пізніше як у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до Громадської ради.


Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.


Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється секретаріатом Громадської ради, якщо не прийнято іншого рішення Громадської ради перед початком голосування.


В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.


Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради та секретарем засідання.


Під час проведення засідання Громадської ради секретаріат Громадської ради веде та складає протокол.


Рішення Громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова Громадської ради.


Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

- розсилку головою / секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

- встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

- узагальнення пропозицій та зауважень;

- підготовку та розсилку головою Громадської ради кожному члену Громадської ради остаточного варіанту рішення;

- голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;


При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради.Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп Громадської ради


На першому засіданні Громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.


Експертні групи, тимчасові комісії Громадської ради можуть бути створені рішенням Громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.


Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.


До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.


Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники виконавчого комітету Краматорської міської ради, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.


Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.


Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.


Постійну та\або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до складу цієї комісії.Президія Громадської ради


В період між засіданнями загальних зборів Громадської ради вищим керівним органом Громадської ради є Президія ради, яка приймає рішення з усіх питань, що не належать до виключної компетенції загальних зборів.


До складу Президії за посадою входять: голова Громадської ради, заступники голови Громадської ради, голови постійних комісій Громадської ради. У своїй діяльності Президія керується положенням, які затверджуються радою.


Рішення про скликання Президії, порядок денний, дату проведення приймає голова Громадської ради, про що оголошується не пізніше, як за три доби, а за згодою членів Президії і в коротший термін.


Засідання Президії скликаються згідно плану роботи або за потребою, але не рідше, ніж раз на місяць.


Формування Президії.


До складу Президії входять за посадою:

- Голова Громадської ради;

- заступники Голови Громадської ради;

- голови постійних комісій Громадської ради.


Президія виконує свої функціональні повноваження на період діяльності Громадської ради.


Президія:

- вирішує всі поточні питання Громадської ради, що не належать до виключної компетенції загальних зборів Громадської ради;

- забезпечує виконання рішень загальних зборів, своїх власних рішень та планів роботи;

- звітує перед зборами за свою діяльність в період між черговими зборами.


Засідання Президії проводяться згідно плану та скликаються головою Громадської ради, або на вимогу не менше 1/3 членів Президії.


Рішення Президії приймаються відкритим голосуванням, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Президії.Взаємовідносини Громадської ради з виконавчим комітетом Краматорської міської ради


Голова Громадської ради може брати участь у засіданні виконавчого комітету Краматорської міської ради.


Громадська рада готує та подає виконавчому комітету Краматорської міської ради щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні Громадської ради.


Громадська рада може подати виконавчому комітету Краматорської міської ради пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради на підставі рішення однієї із постійних комісій Громадської ради.


Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує виконавчий комітет Краматорської міської ради про ухваленні громадською радою рішення.


Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів


Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності виконавчого комітету Краматорської міської ради, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.


Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Краматорської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами Громадської ради.


Для проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Краматорської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.


Результати проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Краматорської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.Порядок висвітлення діяльності Громадської ради


На офіційному веб-сайті виконавчого комітету Краматорської міської ради в обов’язковому порядку розміщується положення про Громадську раду, регламент Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.


Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на своєму засіданні.


Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Краматорської міської ради здійснюється секретаріатом Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради.


При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Громадської ради може висловлювати голова Громадської ради або за його дорученням один із заступників.


У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.


Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями Громадської ради. У всіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію Громадської ради.
Голова Громадської ради                                                                       Світлана Чепелєва1535 переглядів

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 24.02.2019

  14-00
  Інтелектуальні шахові ігри
  ДЦБ ім. О. Пушкіна
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 25.02.2019

  08-00 10-00
  Проведення інструктажів відповідальних чергових управління щодо організації контролю за станом техногенної і природної небезпеки на території міста, забезпечення постійної готовності до оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, реагування на звернення громадян та взаємодії з іншими черговими службами
  учбовий клас управління з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 25.02.2019

  10-00 14-00
  Проведення занять з гуманітарної та професійної підготовки зі спеціалістами та працівниками управління
  учбовий клас управління з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 25.02.2019

  10-00 16-00
  Прийом громадян з особистих питань
  відділи та управління міської ради
  керівники структурних підрозділів

 • 25.02.2019

  11-00
  Засідання адміністративної комісії
  зала засідань виконкому,3 поверх
  заступник міського голови Боєвський С.О.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


 • інвест паспорт_ua
 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • ОСББ
 • бджет-візуалізація
 • Громадський бюджет
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • Фондсоц страхування
 • police
 • Я маю право
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Розрахунок субсідій
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?